Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Kološanom 1,1-23

Pismo Kološanom :Uvod 1 2 3 4

PISMO KOLOŠANOM
Pozdrav
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pavel, po Božji volji apostol Kristusa Jezusa, in brat Timótej svetim v Kolósah in zvestim bratom v Kristusu: milost vam in mir od Boga, našega Očeta.
Pavel se zahvaljuje Bogu za Kološane
Kadar molimo za vas, se zmeraj zahvaljujemo Bogu, Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Slišali smo namreč o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih, in sicer zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste slišali že prej, v besedi resnice evangelija, ki je navzoč pri vas, kakor tudi sicer prinaša sad in se razrašča po vsem svetu. Tako je bilo tudi pri vas od dne, ko ste zanj slišali in v resnici spoznali Božjo milost. O tem vas je poučil Epafrá, naš ljubljeni soslužabnik, ki nas nadomešča kot zvest Kristusov služabnik. On nam je tudi povedal o vaši ljubezni v Duhu.
Kristusova oseba in delo
Zato tudi mi vse od dne, ko smo slišali o tem, ne nehamo moliti in prositi za vas, da bi se izpopolnili po globokem spoznanju njegove volje, v vsej modrosti in duhovni razumnosti, 10 da bi živeli, kakor je vredno Gospoda, in bili njemu v vsem všeč, da bi obrodili sad v vsakršnem dobrem delu in rastli v spoznanju Boga, 11 po moči njegovega veličastva okrepljeni z vso silo, za vso stanovitnost in potrpežljivost, 12 in bi se z veseljem zahvaljevali Očetu, ki vas je usposobil za delež svetih v luči. 13 On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega Sina, 14 v katerem imamo odkupitev, odpuščanje grehov.
15 Ta je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, 16 kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli kakor gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj. 17 On je obstajal pred vsemi stvarmi in v njem je utemeljeno vse 18 in on je glava telesa, to je Cerkve. On je začetek, prvorojenec med mrtvimi, tako da je postal prvi med vsemi stvarmi. 19 Bog je namreč hotel, da se je v njem naselila vsa polnost 20 in da je po njem spravil s sabo vse stvarstvo, saj je s krvjo njegovega križa, se pravi po njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih.
21 Tudi vi ste nekoč živeli v hudobnih delih, v razumu odtujeni in sovražni. 22 Zdaj pa vas je Bog spravil s seboj po njegovem telesu iz mesa, prek smrti, da bi vas privedel pred svoje obličje svete, brezgrajne in neoporečne, 23 če le ostanete utemeljeni v veri in trdni ter se ne pustite odtrgati od upanja evangelija, o katerem ste slišali. Ta evangelij je bil oznanjen vsemu stvarstvu pod nebom, in jaz, Pavel, sem postal njegov služabnik.

Ezekiel 25-26

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

GOVORI PROTI SEDMIM NARODOM
Proti Amóncem
25 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: Sin človekov, obrni svoj obraz proti Amóncem in prerokuj proti njim! Reci Amóncem: Poslušajte besedo Gospoda BOGA. Tako govori Gospod BOG: Ker si privoščil mojemu svetišču, da je bilo oskrunjeno, in Izraelovi deželi, da je bila opustošena, pa Judovi hiši, da je šla v izgnanstvo, glej, te bom izročil v posest sinovom Vzhoda. V tebi si bodo ogradili svoja šotorišča, v tebi bodo postavili svoja bivališča. Oni bodo uživali tvoje sadove in pili tvoje mleko. Rabo bom napravil za pašnik kamelam in amónsko deželo za počivališče drobnici. Tedaj boste spoznali, da sem jaz GOSPOD. Tako namreč govori Gospod BOG: Ker si ploskal z rokama, topotal z nogami in se poln zaničevanja v srcu veselil nad Izraelovo deželo, zato, glej, bom iztegnil roko zoper tebe, te dal v plen narodom, te iztrebil izmed ljudstev, pregnal iz dežel in te uničil. Tedaj boš spoznal, da sem jaz GOSPOD.
Proti Moábcem
Tako govori Gospod BOG: Ker sta Moáb in Seír rekla: »Glejte, Judova hiša je taka kot vsi drugi narodi,« zato, glej, bom izropal moábsko pobočje, njegova mesta vse do meje, ki so kras dežele: Bet Ješimót, Báal Meón in Kirjatájim. 10 Z Amónci vred jih bom dal v posest sinovom Vzhoda, da se Amónci ne bodo več omenjali med narodi. 11 Nad Moábom bom izvršil sodbo. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD.
Proti Edómcem
12 Tako govori Gospod BOG: Ker je Edóm maščevalno ravnal z Judovo hišo in se hudo pregrešil z maščevanjem nad njimi, 13 zato tako govori Gospod BOG: Iztegnil bom roko nad Edóm, iztrebil iz njega ljudi in živino ter ga spremenil v puščavo: od Temána do Dedána bodo padli pod mečem. 14 Svoje maščevanje nad Edómom bom opravil po roki svojega ljudstva Izraela. Z Edómom bodo ravnali po moji jezi in po mojem srdu. Tako bodo spoznali moje maščevanje, govori Gospod BOG.
Proti Filistejcem
15 Tako govori Gospod BOG: Ker so Filistejci maščevalno ravnali, se s prezirom v duši bridko maščevali in iz večnega sovraštva uničevali, 16 zato bom, tako govori Gospod BOG, iztegnil roko nad Filistejce in iztrebil Keretéjce in uničil ostanek na morskem obrežju. 17 Hudo se bom maščeval nad njimi, s srditimi kaznimi. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD, ko spravim svoje maščevanje nanje.
Proti Tiru
26 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V enajstem letu, prvega v mesecu se mi je zgodila beseda GOSPODOVA, rekoč: Sin človekov, ker je Tir rekel Jeruzalemu:
»Juhej, vrata ljudstev so se razbila:
spet se vračajo k meni!
Jaz se bom napolnil,
ker je on opustošen.«
Zato tako govori Gospod BOG:
Glej, proti tebi sem, Tir,
nadte vzdignem veliko narodov,
kakor morje vzdigne svoje valove.
Razdejali bodo tirsko obzidje,
podrli njegove stolpe.
Pometem iz njega njegov prah
in ga spremenim v golo skalo.
Prostor za razpenjanje mrež
bo sredi morja.
Da, jaz sem rekel, govori Gospod BOG.
Narodom bo v plen.
Njegova naselja, ki so po deželi,
bodo uničena z mečem.
Tako bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD.
Tako namreč govori Gospod BOG: Glej, s severa pripeljem nad Tir babilonskega kralja Nebukadnezarja, kralja kraljev, s konji in z bojnimi vozovi, z jezdeci in množico in številnim ljudstvom.
Tvoja naselja po deželi
uniči z mečem.
Zoper tebe zgradi okope,
nasuje zoper tebe nasip
in postavi zaščitno streho.
Udar svojega ovna usmeri proti tvojemu obzidju,
tvoje stolpe podre s svojimi kopačami.
10 Zaradi povodnji njegovih konj
te pokrije prah.
Od ropota jezdecev, koles in bojnih voz
se strese tvoje obzidje,
ko pojde skozi tvoja vrata,
kakor tisti, ki stopajo v osvojeno mesto.
11 S kopiti svojih konj
potepta vse tvoje ceste,
tvoje ljudstvo pobije z mečem
in tvoje mogočno stebrovje popada na tla.
12 Tvoje bogastvo zasežejo,
tvoje trgovsko blago zaplenijo,
tvoje obzidje podrejo
in tvoje prelepe palače razdenejo.
Tvoje kamne, tvoj les in tvoje ostanke
zmečejo v sredo morja.
13 Tedaj napravim konec donenju tvojih pesmi
in zvoka tvojih citer ne bo več slišati.
14 Spremenim te v golo skalo;
prostor za razpenjanje mrež postaneš.
Ne boš več pozidan.
Da, jaz, GOSPOD, sem rekel,
govori Gospod BOG.
15 Tako govori Gospod BOG o Tiru: Mar se ne bodo tresli otoki od trušča ob tvojem padcu, ko bodo stokali ranjenci in bo v tvoji sredi divjal pokol? 16 Tedaj bodo stopili s svojih prestolov vsi knezi morja, odložili plašče in slekli vezena oblačila. Oblekli se bodo v trepet, sedli na tla in se venomer tresli v grozi zaradi tebe. 17 Zapeli bodo žalostinko o tebi s temle besedilom:
Kako si izginila, prebivalka morij,
o sloveče mesto,
ki je bilo mogočno na morju,
sámo in njegovi prebivalci,
ki so zbujali strah
vsem svojim sosedom!
18 Zdaj se tresejo otoki
ob dnevu tvojega padca.
Osupli so otoki, ki so v morju,
zaradi tvojega propada.
19 Tako govori Gospod BOG: Ko te spremenim v opustošeno mesto, kakor mesta, ki niso naseljena; ko pripeljem nadte brezdanje vodovje, da te pokrijejo velike vode, 20 te potisnem dol k njim, ki so že šli v jamo k nekdanjim rodovom. Nastanim te v spodnjem svetu, v večnih razvalinah, pri njih, ki so že v jami, tako da ne boš več naseljen in ne boš slovel v deželi živih. 21 Strahotam te predam in ne bo te več: iskali te bodo, pa te na veke ne bodo več našli, govori Gospod BOG.

Izaija 53

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

53 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kdo bo veroval, kar smo slišali,
nad kom se je razodel GOSPODOV laket?
Pognal je kakor mladika pred njim,
kakor korenika iz suhe zemlje.
Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti,
ne zunanjosti, da bi si ga želeli.
Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi,
mož bolečin in znanec bolezni,
kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz,
je bil zaničevan in nismo ga cenili.

V resnici je nosil naše bolezni,
naložil si je naše bolečine,
mi pa smo ga imeli za zadetega,
udarjenega od Boga in ponižanega.
On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov,
strt zaradi naših krivd.
Kazen za naš mir je padla nanj,
po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.
Mi vsi smo tavali kakor ovce,
obrnili smo se vsak na svojo pot,
GOSPOD pa je naložil nanj
krivdo nas vseh.

Bil je mučen, a se je uklonil
in ni odprl svojih ust,
kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol,
in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo,
in ne odpre svojih ust.
Iz zatiranja in iz obsodbe je bil vzet,
kdo premišlja o njegovem rodu?
Kajti bil je odrezan iz dežele živih,
zadet zaradi prestopka mojega ljudstva.
Dali so mu grob pri krivičnih,
gomilo pri bogatem,
čeprav ni storil nobenega nasilja
in ni bilo zvijače v njegovih ustih.

10 GOSPODU je bilo po volji, da ga stre z bridkostjo:
če dá svoje življenje v daritev za greh,
bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni,
GOSPODOVA volja bo uspevala po njegovi roki.
11 Za muko svoje duše bo videl luč, se sitil,
s svojim spoznanjem bo moj pravični služabnik
opravičil številne,
njihove krivde bo naložil nase.
12 Zato mu bom številne dal v delež,
mogočne bo delil kot plen,
ker je dal svoje življenje v smrt
in bil prištet med prestopnike,
nosil pa je grehe številnih
in prosil za prestopnike.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.703.781, danes: 22.095
Čas izvajanja programa: 0.05s