Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Luku 3,1-20

Evangelij po Luku :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PRIPRAVA NA JAVNO DELOVANJE
Janez Krstnik oznanja
(Mt 3,1–12; Mr 1,1–8; Jn 1,19–28)
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat upravitelj Judeje in Herod četrtni oblastnik Galileje, njegov brat Filip pa četrtni oblastnik Itureje in Trahonítide ter Lizanija četrtni oblastnik Abilene in ko sta bila vélika duhovnika Hana in Kajfa, se je v puščavi zgodila Božja beseda Janezu, Zaharijevemu sinu. Prehodil je vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov, kakor je pisano v knjigi besed preroka Izaija:
Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!
Vsaka dolina naj se napolni
in vsaka gora in hrib naj se zniža.
Kar je krivo, naj bo ravno
in razkopana pota naj bodo gladka.
In vse meso bo videlo Božje odrešenje.
Množicam, ki so prihajale k njemu, da bi jih krstil, je torej govoril: »Gadja zalega! Kdo vam je pokazal, kako naj ubežite prihodnji jezi? Obrodite vendar sadove, vredne spreobrnjenja! Ne začenjajte sami pri sebi govoriti: ›Abrahama imamo za očeta,‹ kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo torej, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj.« 10 Množice pa so ga spraševale: »Kaj naj torej storimo?« 11 Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori enako.« 12 Tudi cestninarji so se prišli krstit, in so mu rekli: »Učitelj, kaj naj storimo?« 13 Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.« 14 Spraševali so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj storimo?« Rekel jim je: »Ne bodite do nikogar nasilni in nikogar ne trpinčite, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.«
15 Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija, 16 je Janez vsem odgovoril: »Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene, kateremu nisem vreden odvezati jermenov njegovih sandal; on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju. 17 Velnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.« 18 Tako je torej še z mnogimi drugimi opomini oznanjal ljudem dobro novico. 19 Ko pa je grajal tudi četrtnega oblastnika Heroda zaradi Herodiade, žene njegovega brata, in zaradi vsega hudega, kar je Herod storil, 20 je on vsemu dodal še to, da je Janeza vrgel v ječo.

Ezekiel 40-41

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

EZEKIELOVA POSTAVA
Videnje novega templja
40 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V petindvajsetem letu našega izgnanstva, v začetku leta, desetega v mesecu, v štirinajstem letu po zavzetju mesta, prav ta dan, je bila GOSPODOVA roka nad menoj in pripeljal me je tja: v Božjih videnjih me je pripeljal v Izraelovo deželo in me odložil na zelo visoko goro. Na njej je bila stavba, podobna mestu, proti jugu. Ko me je pripeljal tja, sem zagledal moža, ki je bil videti kakor iz brona. V roki je imel laneno vrvico in merilno palico, stal pa je pri vratih. Mož me je ogovoril: »Sin človekov, pozorno glej in napeto poslušaj; vtisni si v srce vse, kar ti pokažem! Kajti zato si bil pripeljan sem, da ti to razkažem. Oznani Izraelovi hiši vse, kar vidiš.«
Obzidje
Glej, zunaj templja je bilo krog in krog obzidje. V moževi roki je bila merilna palica, šest komolcev dolga: komolec je znašal komolec in eno dlan. Izmeril je širino zidu: eno palico, in višino: eno palico.
Vzhodna vrata
Potem je šel k vratom, ki so gledala proti vzhodu, se povzpel po stopnicah in izmeril prag pri vratih: eno palico v globino. Nato čuvajnico: eno palico dolga in eno palico široka; in prostor med čuvajnicami: pet komolcev; pa še prag pri vratih poleg veže na notranji strani vrat: eno palico. Potem je izmeril vežo pri vratih: osem komolcev, in njena opornika: dva komolca. Veža pri vratih je bila na notranji strani. 10 Pri vzhodnih vratih so bile čuvajnice: po tri na eni in tri na drugi strani; vse tri so bile enako velike. Tudi oporni zidovi na eni in na drugi strani so merili enako. 11 Potem je izmeril širino vhoda pri vratih: deset komolcev, in globino vhoda: trinajst komolcev. 12 Pred čuvajnicami je bila pregrada: en komolec; in en komolec na drugi strani; čuvajnice pa šest komolcev na eni in na drugi strani. 13 Zmeril je tudi vrata od strehe čuvajnice do nasprotne strehe: širina je znašala petindvajset komolcev; vhodi pa so si stali nasproti. 14 Nato je izmeril vežo: dvajset komolcev; krog in krog veže pri vratih je bil dvor. 15 Od prednje strani vhodnih vrat do veže na notranji strani vrat je bilo petdeset komolcev. 16 Čuvajnice in njihovi oporniki so imeli zamrežena okna na notranji strani vrat, krog in krog. Tudi veža je imela okna na notranji strani, krog in krog. Na opornikih so bile palme.
Zunanji dvor
17 Zatem me je peljal na zunanji dvor; tam so bile sobe in tlak, položen krog in krog po dvoru: trideset sob je bilo na tlaku. 18 Tlak je bil na obeh straneh vrat, enako dolg kakor vrata; to je bil spodnji tlak. 19 Izmeril je širino dvora od spodnjih vrat do zunanje strani notranjega dvora: sto komolcev, proti vzhodu in proti severu.
20 Potem je izmeril vrata, ki so gledala proti severu in peljala na zunanji dvor, njihovo dolžino in širino. 21 Njihove čuvajnice, po tri na eni in tri na drugi strani, njihovi oporniki in veža so merili enako kot pri prvih vratih: dolgi so bili petdeset komolcev, široki pa petindvajset komolcev. 22 Njihova okna, veža in palme so bili enako veliki kot pri vratih, ki so gledala proti vzhodu. Do njih je vodilo sedem stopnic, na njihovi notranji strani pa je bila veža. 23 Nasproti severnih vrat so bila vrata v notranji dvor, kakor na vzhodni strani. Od enih do drugih vrat je nameril sto komolcev.
Južna vrata
24 Potem me je peljal proti jugu; tam so bila vrata proti jugu. Izmeril je njihove opornike in vežo: merili so enako kakor prej omenjeni. 25 Vrata in njihova veža so imeli okna krog in krog, enaka prej omenjenim oknom; dolžina je znašala petdeset komolcev, širina pa petindvajset komolcev. 26 Do njih je vodilo sedem stopnic. Njihova veža je bila na notranji strani, na njenih opornikih so bile palme, po ena na eni in na drugi strani. 27 Vrata na notranji dvor proti jugu: od enih vrat proti jugu do drugih je nameril sto komolcev.
Južna vrata v notranji dvor
28 Zatem me je peljal na notranji dvor skozi južna vrata in izmeril južna vrata: merila so enako kakor prej omenjena. 29 Njihove čuvajnice, oporniki in veža so merili enako kot prej omenjeni. Vrata in njihova veža so imeli okna krog in krog; dolžina je znašala petdeset komolcev, širina pa petindvajset komolcev. 30 Krog in krog so bile veže, po petindvajset komolcev dolge in pet komolcev široke. 31 Veža pri vratih je gledala na zunanji dvor. Na njenih opornikih so bile palme, stopnišče pa je imelo osem stopnic.
Vzhodna vrata v notranji dvor
32 Tedaj me je peljal na notranji dvor na vzhodni strani in izmeril vrata: iste mere kakor pri prejšnjih. 33 Njihove čuvajnice, oporniki in veža so merili enako kakor pri prejšnjih. Vrata in njihova veža so imeli okna krog in krog; dolžina je znašala petdeset komolcev, širina pa petindvajset komolcev. 34 Njihova veža je gledala na zunanji dvor. Na njenih opornikih so bile na obeh straneh palme, stopnišče pa je imelo osem stopnic.
Severna vrata v notranji dvor
35 Peljal me je še k severnim vratom in jih izmeril: iste mere kakor pri prejšnjih. 36 Imela so čuvajnice, oporne zidove in vežo; okna so bila krog in krog. Dolžina je znašala petdeset komolcev, širina pa petindvajset komolcev. 37 Njihova veža je gledala na zunanji dvor. Na njenih opornikih so bile na obeh straneh palme, stopnišče pa je imelo osem stopnic.
Pomožni prostori
38 Poleg veže pri vratih je bila soba z vhodom; tam so izpirali žgalno daritev. 39 V veži pri vratih sta bili po dve mizi na eni in dve mizi na drugi strani, da so na njih klali žgalno daritev, daritev za greh in spravno daritev. 40 Tudi zunaj ob strani, severno za tega, ki se vzpenja proti vhodu vrat, sta bili dve mizi; in na drugi strani veže pri vratih sta bili tudi dve mizi: 41 štiri mize na eni in štiri mize na drugi strani vrat, torej osem miz, na katerih so klali daritvene živali. 42 Še štiri mize iz klesanih kamnov so bile za žgalno daritev, poldrugi komolec dolge, poldrugi komolec široke in en komolec visoke. Nanje so polagali orodje, s katerim so klali žrtve za žgalno in klavno daritev. 43 Obdajali so jih dlan veliki kavlji, na notranji strani. Na mize so polagali meso za daritev.
44 Zatem me je peljal na notranji dvor, tam sta bili dve sobi: ena ob severnih vratih s pročeljem proti jugu in druga ob južnih vratih s pročeljem proti severu. 45 Rekel mi je: Ta soba, ki ima pročelje proti jugu, je za duhovnike, ki skrbijo za tempelj. 46 Soba pa, ki ima pročelje proti severu, je za duhovnike, ki skrbijo za oltar. To so Cadókovi sinovi, ki se edini med Levijevimi sinovi smejo bližati GOSPODU, da mu služijo. 47 Potem je izmeril dvor: dolžina je bila sto komolcev in širina sto komolcev, torej oblika kvadrata. Pred templjem pa je bil oltar.
Glavni vhod v svetišče
48 Nato me je peljal v tempeljsko preddverje in izmeril preddverna opornika: pet komolcev na eni in pet komolcev na drugi strani. Vrata so bila široka štirinajst komolcev, zid ob straneh vrat pa tri komolce na eni in tri komolce na drugi strani. 49 Preddverje je bilo dvajset komolcev dolgo in dvanajst komolcev široko. Do njega je vodilo deset stopnic. Ob opornikih sta bila stebra, eden na eni in drugi na drugi strani.
Glavna tempeljska prostora
41 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj me je peljal v tempelj in izmeril opornike: šest komolcev so bili široki na eni in šest komolcev na drugi strani. Vhod je bil širok deset komolcev, zid ob straneh vhoda pa pet komolcev na eni in pet komolcev na drugi strani. Izmeril je njegovo dolžino: štirideset komolcev, in širino: dvajset komolcev. Potem je stopil v notranji prostor in izmeril opornik pri vhodu: dva komolca, širino vhoda: šest komolcev, in zid ob straneh vhoda: sedem komolcev. Izmeril je tudi njegovo dolžino: dvajset komolcev, in širino: dvajset komolcev ob prednji tempeljski steni. Rekel mi je: »To je presveto.«
Prizidki
Nato je izmeril tempeljsko steno: šest komolcev, in širino stranskega prostora: štiri komolce krog in krog templja. Stranskih prostorov, s sobo nad sobo, je bilo po trideset v treh nadstropjih. V tempeljskem zidu so bili krog in krog zamiki za stranske prostore, ti so rabili za nosilce, tako da niso bili potrebni posegi v tempeljski zid. Stranski prostori so bili od nadstropja do nadstropja širši, ker se je od nadstropja do nadstropja večal zamik krog in krog templja. Zato se je stavba navzgor širila. Iz pritličja si lahko šel v srednje in potem v zgornje nadstropje. Videl sem tudi, da je okoli templja vzpetina. Temelji stranskih prostorov so merili celo palico, torej šest dolgih komolcev. Zunanji zid stranskega prostora je bil debel pet komolcev, enako tudi ploščad med stranskimi prostori ob templju. 10 Med sobami je bil dvajset komolcev širok prostor okoli templja, krog in krog. 11 Vhod v stranski prostor je bil s ploščadi, en vhod proti severu in drug vhod proti jugu. Širina prostora na ploščadi je znašala pet komolcev, krog in krog.
12 Poslopje, ki je na zahodu zapiralo tempeljsko dvorišče, je bilo sedemdeset komolcev široko. Zid poslopja je bil krog in krog debel pet komolcev, dolg pa je bil devetdeset komolcev.
13 Tedaj je izmeril tempelj: bil je sto komolcev dolg. Tudi zaprto dvorišče in poslopje z zidovi sta bili dolgi sto komolcev. 14 Tempeljsko pročelje in zaprto dvorišče sta bili široki sto komolcev.
15 Potem je izmeril dolžino poslopja, ki je zadaj zapiralo tempeljsko dvorišče, in njegove galerije na eni in na drugi strani: sto komolcev.
Tempeljska oprema
Glavni prostor, notranji prostor in zunanje preddverje 16 so bili obiti z deskami. Okoli vseh treh so bila zamrežena okna, v presledkih. Nasproti praga je bil krog in krog od tal do oken lesen opaž. Okna so bila zagrnjena. 17 Od vhoda do notranjega prostora in zunaj, na vseh stenah krog in krog, znotraj in zunaj, so bili reliefi. 18 Upodobljeni so bili kerubi in palme: po ena palma med dvema keruboma. Vsak kerub je imel dva obraza: 19 človeški obraz proti palmi na eni in obraz leviča proti palmi na drugi strani. Izdelani so bili po vsem templju krog in krog. 20 Od tal do višine nad vhodom so bili izdelani kerubi in palme na tempeljskih stenah.
21 Tempeljski podboji so bili četverokotni. Pred svetim prostorom je bil nekakšen 22 lesen oltar, tri komolce visok in dva komolca dolg. Imel je vogale; njegov podstavek in stene so bili leseni. Oni mi je rekel: »To je miza, ki stoji pred GOSPODOM23 Tempelj je imel dvojna vrata in sveti prostor 24 prav tako. Vsaka vrata so imela po dve vrtljivi vratnici: dve vratnici so imela ena in dve vratnici druga vrata. 25 Na njih, na tempeljskih vratih, so bili izdelani kerubi in palme, kakor so bili izdelani na stenah. Zunaj pred preddverjem je bil lesen napušč. 26 Zamrežena okna in palme so bili na eni in na drugi strani preddverja, na stranskih prostorih ob templju in na napuščih.

Izaija 62

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Sion, Božja nevesta
62 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zaradi hčere sionske ne bom molčal,
zaradi hčere jeruzalemske ne bom miroval,
dokler ne vzide kakor svit njena pravičnost
in ne zagori kakor plamenica njeno odrešenje.
Narodi bodo videli tvojo pravičnost,
vsi kralji tvojo slavo.
Dali ti bodo novo ime,
ki ga bodo določila GOSPODOVA usta.
Krasna krona boš v GOSPODOVI roki,
kraljevski venec v roki svojega Boga.
Ne bodo ti več rekli Zapuščena,
tvoji deželi ne bodo več rekli Osamljena,
temveč te bodo imenovali Pri njej je moja radost,
tvojo deželo Omožena.
Kajti GOSPOD bo imel veselje nad teboj
in tvoja dežela bo imela moža.
Kajti kakor se mladenič poroči z devico,
tako se bo tvoj graditelj poročil s teboj,
kakor se ženin veseli neveste,
tako se tebe veseli tvoj Bog.
Na tvoja obzidja, Jeruzalem,
sem postavil stražarje,
ves dan in vso noč,
nikoli ne bodo umolknili.
Vi, ki kličete v spomin GOSPODU,
ne mirujte.
Ne dajte mu miru,
dokler je ne vzpostavi,
dokler hčere jeruzalemske ne napravi za hvalo na zemlji.
GOSPOD je prisegel s svojo desnico
in s svojim močnim laktom:
Tvojega žita ne bom več dajal
tvojim sovražnikom za hrano
in sinovi tujcev ne bodo več pili tvojega vina,
ki si se trudila zanj.
Ne, tisti, ki ga žanjejo, ga bodo jedli
in hvalili GOSPODA,
tisti, ki ga berejo, ga bodo pili
v mojih svetih dvorih.
Sion, tvoj Odrešenik prihaja
10 Pojdite, pojdite skozi vrata,
pripravite pot ljudstvu!
Nasipajte, nasipajte cesto,
odstranite kamenje,
vzdignite zastavo za ljudstva.
11 Glejte, GOSPOD je razglasil
do konca zemlje:
Povejte hčeri sionski:
»Glej, tvoje odrešenje prihaja,
glej, njegovo plačilo je z njim,
njegovo povračilo pred njim.«
12 Imenovali vas bodo Sveto ljudstvo,
GOSPODOVI odkupljenci,
in tebe bodo imenovali Iskana,
Nezapuščena prestolnica.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.548.579, danes: 31.814
Čas izvajanja programa: 0.06s