Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Luku 4,1-30

Evangelij po Luku :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hudič skuša Jezusa
(Mt 4,1–11; Mr 1,12–13)
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Jezus se je vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel, in ko so se končali, je postal lačen. Hudič mu je rekel: »Če si Božji Sin, reci temu kamnu, naj postane kruh.« Jezus mu je odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od kruhaNato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel: »Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in jo dam, komur hočem. Če torej mene moliš, bo vsa tvoja.« Jezus mu je odgovoril: »Pisano je:
Gospoda, svojega Boga, môli
in njemu samemu služi!«
Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil vrh templja in mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi od tukaj dol; 10 kajti pisano je:
Svojim angelom bo zate zapovedoval,
da te obvarujejo
11 in:
Na rokah te bodo nosili,
da z nogo ne zadeneš ob kamen
12 Jezus mu je odgovoril: »Rečeno je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga13 Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami, se je umaknil od njega do primernega časa.
JEZUSOVO DELOVANJE V GALILEJI
Jezus začne učiti
(Mt 4,12–17; Mr 1,14–15)
14 Jezus se je v môči Duha vrnil v Galilejo in glas o njem se je razširil po vsej okolici. 15 Učil je po njihovih shodnicah in vsi so ga slavili.
Jezusa v Nazaretu zavrnejo
(Mt 13,53–58; Mr 6,1–6)
16 Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, 17 in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano:
18 Duh Gospodov je nad menoj,
ker me je mazilil,
da prinesem blagovest ubogim.
Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost
in slepim vid,
da pustim zatirane na prostost,
19 da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu.
20 Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel. Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. 21 In začel jim je govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.« 22 Vsi so zanj pričevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust, in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« 23 On pa jim je rekel: »Seveda mi boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v domačem kraju.« 24 In rekel je: »Resnično, povem vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. 25 Resnico vam govorim: Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi, 26 toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih razen k vdovi v Sarepto na Sidónskem. 27 Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu v času preroka Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen nobeden razen Sirca Naamána.« 28 Ko so to slišali, so vsi v shodnici pobesneli. 29 Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. 30 On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje.

Ezekiel 44-45

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Uporaba vzhodnih vrat
44 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nato me je peljal nazaj skozi zunanja vrata svetišča, ki so gledala proti vzhodu. Bila so zaprta. GOSPOD mi je rekel: Ta vrata naj ostanejo zaprta. Ne bodo se več odprla in nihče ne bo vstopal skoznje, ker je šel skoznje GOSPOD, Izraelov Bog. Da, naj ostanejo zaprta. Samo knez se sme muditi v njih, da pred GOSPODOM pojé daritveni kruh. Skozi vežo pri vratih naj prihaja in po isti poti naj odhaja.
Pravila o dostopu v tempelj
Potem me je peljal proti severnim vratom, pred tempelj. Videl sem: glej, GOSPODOVO veličastvo je napolnilo GOSPODOV tempelj, in sem padel na obraz. GOSPOD mi je rekel: Sin človekov, zelo pazi, pozorno glej in napeto poslušaj vse, kar ti bom povedal o vseh zakonih GOSPODOVEGA templja in o vseh njegovih postavah. Zelo pazi na vse, ki smejo stopiti v tempelj, in na vse, ki morajo oditi iz svetišča. Reci upornici, Izraelovi hiši: Tako govori Gospod BOG: Dovolj je vseh vaših gnusob, Izraelova hiša! Tujce neobrezanega srca in neobrezanega mesa ste vodili v moje svetišče, da so oskrunili moj tempelj, ko ste darovali moj kruh: tolščo in kri. Z vsemi svojimi gnusobami ste razdrli mojo zavezo. Niste skrbeli za moja sveta opravila, temveč ste postavljali njé, da so namesto vas skrbeli za moja opravila v mojem svetišču.
Zato tako govori Gospod BOG: Noben tujec neobrezanega srca in neobrezanega mesa ne sme stopiti v moje svetišče, nobeden izmed vseh tujcev, ki bivajo med Izraelovimi sinovi. 10 Leviti pa, ki so se oddaljili od mene, ko je Izrael blodil, blodil daleč od mene za svojimi maliki, naj nosijo svojo krivdo. 11 V mojem svetišču naj opravljajo službo nadzorovalcev pri tempeljskih vratih in službo pri templju. Naj koljejo žgalno in klavno daritev za ljudstvo, naj mu bodo na voljo in mu strežejo. 12 Ker so mu stregli pred njegovimi maliki in so Izraelovi hiši nakopavali krivdo, sem jim prisegel, govori Gospod BOG, da bodo nosili svojo krivdo. 13 Ne smejo se mi približati, da bi mi opravljali duhovniško službo, tudi se ne smejo približati ničemur, kar mi je sveto in presveto. Naj tako nosijo svojo sramoto zavoljo gnusob, ki so jih počenjali. 14 Določim pa jih za izvrševalce opravil v templju, za vso službo v njem in za vse, kar je treba postoriti v njem.
Pravila za duhovnike
15 Levitski duhovniki, Cadókovi sinovi, ki so skrbeli za opravila v mojem svetišču, ko so Izraelovi sinovi zablodili od mene, se mi smejo približati, da mi služijo. Naj stopajo predme, da mi darujejo tolščo in kri, govori Gospod BOG. 16 Ti naj hodijo v moje svetišče in pristopajo k moji mizi, da mi služijo in skrbijo za moja opravila. 17 Kadar stopijo skozi vrata v notranji dvor, naj bodo oblečeni v platnena oblačila. Nič volnenega ne smejo imeti na sebi, kadar opravljajo službo pri vratih v notranji dvor in v templju. 18 Platnena pokrivala naj imajo na glavi in platnene hlače okoli ledij. Naj se ne opasujejo z ničimer, kar povzroča znojenje. 19 Kadar pa gredo na zunanji dvor k ljudstvu, naj slečejo oblačila, v katerih so opravljali službo, jih odložijo v svetih sobah in oblečejo druga, da s svojimi oblačili ne posvetijo ljudstva. 20 Glave naj si ne brijejo, naj si ne puščajo dolgih las, ampak naj si glave skrbno strižejo. 21 Noben duhovnik naj ne pije vina, kadar mora iti na notranji dvor. 22 Za žene naj si ne jemljejo vdove ali ločenke, temveč samo devico iz rodu Izraelove hiše. Vdovo pa, ki je vdova po duhovniku, smejo vzeti. 23 Moje ljudstvo naj poučijo o razliki med svetim in svetnim ter jim pokažejo na razloček med nečistim in čistim. 24 V pravdi naj nastopajo kot sodniki in naj razsojajo po mojih sodbah. Mojih postav in zakonov naj se držijo ob vseh mojih slovesnostih in naj posvečujejo moje sobote. 25 K mrliču naj ne hodijo, da ne postanejo nečisti; le če gre za očeta ali mater, sina ali hčer, brata ali sestro, ki še ni omožena, se smejo oskruniti. 26 Ko se je kdo očistil, naj mu odštejejo sedem dni. 27 Na dan, ko stopi na sveti kraj, na notranji dvor, da opravi službo na svetem kraju, naj daruje svojo daritev za greh, govori Gospod BOG.
28 Dediščino bodo imeli: jaz sem njihova dediščina. Lastnine jim ne dajajte v Izraelu: jaz sem njihova lastnina. 29 Jedilno daritev, daritev za greh in spravno daritev smejo uživati. Vse, kar je v Izraelu posvečeno z zakletvijo, naj bo njihovo. 30 Najboljše od vseh prvih sadov vsega in vse vrste darov od vseh vaših darov naj imajo duhovniki. Tudi prvine svojega mletja dajajte duhovniku, da prikliče blagoslov na tvoj dom. 31 Duhovniki ne smejo uživati ničesar, kar je poginilo ali bilo raztrgano, ne od ptic ne od živine.
45 Razdelitev zemlje: GOSPODOV delež
Ko si boste z žrebom razdelili deželo v last, določite GOSPODU delež, sveti del dežele: petindvajset tisoč komolcev naj bo dolg in dvajset tisoč širok. Ta bo svet v vsem svojem obsegu. Od tega naj bo za svetišče namenjena kvadratna površina petstokrat petsto komolcev. Okoli tega kvadrata naj bo še petdeset komolcev praznega prostora. Na tem prostoru odmeri petindvajset tisoč komolcev dolžine in deset tisoč komolcev širine; na njem naj bo svetišče, presveto. To naj bo sveti del dežele za duhovnike, ki opravljajo službo v svetišču in pristopajo, da služijo GOSPODU. Naj bo to prostor za njihove hiše in svet prostor za svetišče. Ozemlje, dolgo petindvajset tisoč komolcev in deset tisoč široko, naj bo za levite, ki opravljajo službo pri templju. V lasti naj imajo mesta, v katerih naj prebivajo.
Kot mestno lastnino določite ozemlje, široko pet tisoč komolcev in petindvajset tisoč komolcev dolgo, vzporedno z deležem svetega ozemlja. To naj velja za vso Izraelovo hišo.
Knezov delež
Knezu naj pripade zemlja na obeh straneh svetega ozemlja in mestne lastnine, ob svetem ozemlju in ob mestni lastnini, od zahodne strani proti zahodu in od vzhodne strani proti vzhodu. Po dolžini naj se sklada z enim izmed rodovnih deležev, od zahodne do vzhodne meje dežele. To naj bo njegova lastnina v Izraelu. Tako moji knezi ne bodo več zatirali mojega ljudstva, temveč bodo prepustili deželo Izraelovi hiši po njenih rodovih.
Tako govori Gospod BOG: Dovolj, Izraelovi knezi! Opustite nasilje in zatiranje, ravnajte po pravu in pravičnosti! Nehajte izsiljevati moje ljudstvo, govori Gospod BOG.
10 Imejte pravične tehtnice, pravičen škaf in pravičen čeber. 11 Škaf in čeber naj bosta iste mere: čeber naj drži desetinko tovora in škaf desetinko tovora; po tovoru naj se ravna mera. 12 Šekel naj bo dvajset ger; dvajset šeklov in petindvajset šeklov, petnajst šeklov naj vam bo mina.
Prispevki
13 Tole je prispevek, ki ga oddajajte: šestinko škafa od vsakega tovora pšenice in šestinko škafa od vsakega tovora ječmena. 14 Predpis za olje: čeber velja za olje – desetinko čebra od vsake kadi; deset čebrov pa je tovor. Da, deset čebrov je tovor. 15 Dalje eno ovco od dvestoglave črede z Izraelovih pašnikov za jedilne, žgalne in mirovne daritve v spravo zanje, govori Gospod BOG. 16 Za vse ljudstvo v deželi velja ta prispevek knezu v Izraelu. 17 Knez pa je dolžan skrbeti za žgalne, jedilne in pitne daritve ob praznikih, mlajih, sobotah in ob vseh slovesnostih Izraelove hiše. On naj skrbi za daritev za greh, za jedilno, žgalno in mirovno daritev, za spravo Izraelove hiše.
Obhajanje pashe
18 Tako govori Gospod BOG: Prvi dan prvega meseca vzemi neoporečnega junca in z njim očisti svetišče. 19 Duhovnik naj vzame nekaj krvi daritve za greh in naj jo izlije na tempeljski podboj, na štiri vogale oltarnega roba in na podboje vrat na notranji dvor. 20 Tako stôri tudi sedmega v mesecu za tistega, ki je grešil iz zmote ali iz nevednosti; tako opravite spravo za tempelj.
21 Štirinajsti dan prvega meseca obhajajte praznik pashe; sedem dni jejte nekvašeni kruh. 22 Ta dan naj daruje knez zase in za vse ljudstvo v deželi junca v daritev za greh. 23 Sedem prazniških dni naj daruje v žgalno daritev GOSPODU sedem juncev in sedem neoporečnih ovnov, vseh sedem dni pa še kozla v daritev za greh. 24 V jedilno daritev naj daruje škaf za vsakega junca in škaf za vsakega ovna ter vrč olja k vsakemu škafu. 25 Petnajsti dan sedmega meseca naj za praznik daruje kakor onih sedem dni: daritev za greh, žgalno in jedilno daritev, pa tudi olje.
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe

Izaija 64

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

64 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kakor požiga ogenj dračje
in vre ogenj vodo,
so za razodetje tvojega imena tvojim nasprotnikom
narodi trepetali pred teboj.
Ko si delal strašne reči, ki jih nismo pričakovali,
si stopil dol, pred teboj so se tresle gore.
Od vekomaj niso slišali,
mi nismo zaznali,
oko ni videlo Boga razen tebe,
ki bi kaj storil za tistega, ki ga čaka.
Naproti prihajaš tistemu, ki z veseljem ravna pravično,
tistim, ki se te spominjajo na tvojih potih.
Glej, ti si se srdil in mi smo grešili,
če bi se vedno držali tvojih poti, bi bili rešeni.
Vsi smo postali kakor umazanec,
vsa naša pravična dela kakor umazana obleka.
Vsi smo oveneli kakor listje,
naša krivda nas je odnesla kakor veter.
Nikogar ni, ki bi klical tvoje ime,
ki bi se prebudil, da bi se te držal,
kajti skril si svoj obraz pred nami,
prepustil si nas môči naše krivde.
In zdaj, GOSPOD, si ti naš oče!
Mi smo glina, ti si naš upodabljavec,
vsi smo delo tvojih rok.
Ne srdi se preveč, GOSPOD,
ne spominjaj se vekomaj krivde,
glej, ozri se vendar, vsi smo tvoje ljudstvo.
Tvoja sveta mesta so postala puščava,
hči sionska je postala puščava,
hči jeruzalemska pustinja.
10 Hiša našega posvečenja in našega poveličanja,
kjer so te slavili naši očetje,
je postala pogorišče ognja,
sleherna naša dragocenost je postala razvalina.
11 Se boš, GOSPOD, pri tem še obotavljal,
boš molčal in nas poniževal čez mero?

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.292, danes: 8.527
Čas izvajanja programa: 0.06s