Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Marku 10,32-52

Evangelij po Marku :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jezus tretjič napove svojo smrt in vstajenje
(Mt 20,17–19; Lk 18,31–34)
32 Bili so na poti v Jeruzalem in Jezus je hodil pred njimi. Čudili so se, tisti pa, ki so ga spremljali, so se bali. Spet je vzel dvanajstere k sebi in jim začel govoriti, kaj se bo zgodilo z njim. 33 Rekel je: »Glejte! V Jeruzalem gremo in Sin človekov bo izročen vélikim duhovnikom in pismoukom. Obsodili ga bodo na smrt in izročili poganom. 34 In zasmehovali ga bodo, pljuvali vanj, ga bičali in umorili, toda po treh dneh bo vstal.«
Jakobova in Janezova prošnja
(Mt 20,20–28)
35 Zebedejeva sinova Jakob in Janez sta stopila k njemu in mu rekla: »Učitelj, želiva, da nama storiš, kar te bova prosila.« 36 Rekel jima je: »Kaj hočeta, da vama storim?« 37 Rekla sta mu: »Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« 38 Jezus jima je dejal: »Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?« 39 Rekla sta mu: »Moreva.« In Jezus jima je dejal: »Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila, in s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena; 40 dati, kdo bo sedèl na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bo dano tistim, ki jim je to pripravljeno.« 41 Ko je drugih deset to slišalo, so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza. 42 Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. 43 Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, 44 in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. 45 Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«
Jezus ozdravi slepega Bartimája
(Mt 20,29–34; Lk 18,35–43)
46 Prišli so v Jeriho. Ko je s svojimi učenci in s precejšnjo množico odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimáj, Timájev sin, sedèl ob poti. 47 In ko je slišal, da je to Jezus Nazarečan, je začel vpiti in govoriti: »Jezus, Davidov sin, usmili se me!« 48 Mnogi so ga grajali, naj umolkne, on pa je še glasneje vpil: »Davidov sin, usmili se me!« 49 Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!« Poklicali so slepega in mu rekli: »Le pogum, vstani, kliče te!« 50 Odvrgel je svoj plašč, skočil pokonci in pohitel k Jezusu. 51 Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti storim?« Slepi mu je dejal: »Rabuní, da bi spregledal!« 52 Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je rešila!« Takoj je spregledal in šel po poti za njim.

2. Samuelova knjiga 24

2. Samuelova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Davidovo ljudsko štetje
(1 Krn 21,1–6)
24 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Spet se je vnel GOSPODOV srd nad Izraelci in spodbodel je Davida proti njim, govoreč: »Pojdi, preštej Izraela in Juda!« Kralj je torej rekel vojskovodju Joábu, ki je bil pri njem: »Prehodi vse Izraelove rodove od Dana do Beeršébe in preštejte ljudstvo, da bom vedel število prebivalstva.« Joáb pa je rekel kralju: »Naj GOSPOD, tvoj Bog, pomnoži ljudstvo, da jih bo stokrat toliko, kolikor jih je, in oči mojega gospoda kralja naj to vidijo. Toda zakaj ima moj gospod kralj veselje nad to zadevo?« Toda kraljeva beseda je primorala Joába in vojskovodje, in tako so Joáb in vojskovodje odšli izpred kralja, da bi prešteli Izraelovo ljudstvo. Šli so čez Jordan in se utaborili v Aroêrju, južno od mesta, ki je sredi doline, proti Gadu in Jazêrju. Prišli so v Gileád in v deželo Tahtím Hodší. Potem so prišli v Dan Jáan in zavili proti Sidónu. Prišli so v utrdbo Tir ter v vsa hivéjska in kánaanska mesta. Potem so odšli v Judov Negeb, v Beeršébo. Prehodili so vso deželo in po devetih mesecih in dvajsetih dneh prišli v Jeruzalem. Joáb je izročil kralju število preštetega ljudstva: v Izraelu je bilo osemsto tisoč z mečem oboroženih vojščakov, v Judu pa petsto tisoč mož.
Bog kaznuje Davidov greh
(1 Krn 21,7–17)
10 Potem ko je preštel ljudstvo, je Davidu bílo srce. David je tedaj rekel GOSPODU: »Zelo sem grešil s tem, kar sem storil. A zdaj, GOSPOD, pusti, naj gre krivda tvojega služabnika mimo, saj sem ravnal zelo nespametno.« 11 Ko je David zjutraj vstal, se je GOSPODOVA beseda zgodila preroku Gadu, Davidovemu vidcu, rekoč: 12 »Pojdi in povej Davidu: ›Tako govori GOSPOD: Tri stvari ti predlagam; izberi eno izmed njih, da ti jo storim.‹« 13 Gad je prišel k Davidu in mu to naznanil. Rekel mu je: »Ali naj ti pride sedem let lakote v deželo? Ali naj tri mesece bežiš pred svojim nasprotnikom, ki te bo preganjal? Ali naj bo tri dni kuga v tvoji deželi? Premisli zdaj in glej, kaj naj odgovorim njemu, ki me je poslal.« 14 David je rekel Gadu: »Zelo sem v stiski; padimo raje v GOSPODOVO roko, ker je njegovo usmiljenje veliko; v človekovo roko pa ne bi rad padel!«
15 Tako je GOSPOD poslal kugo nad Izraela od jutra do določenega časa. In umrlo jih je izmed ljudstva od Dana do Beeršébe sedemdeset tisoč mož. 16 Ko je angel iztegnil roko nad Jeruzalem, da bi ga pokončal, je bilo GOSPODU žal zaradi hudega, zato je rekel angelu, ki je pokončaval ljudstvo: »Dosti je, umakni zdaj svojo roko!« GOSPODOV angel je bil tedaj pri mlatišču Jebusejca Arávna. 17 Ko je David videl angela, ki je pobijal ljudstvo, je rekel GOSPODU: »Glej, jaz sem se pregrešil, jaz sem si nakopal krivdo; ti pa, ovce, kaj so storili? Naj bo, prosim, tvoja roka proti meni in proti hiši mojega očeta!«
David postavi Bogu oltar
(1 Krn 21,18–27)
18 Tisti dan je prišel Gad k Davidu in mu rekel: »Pojdi in postavi GOSPODU oltar na mlatišču Jebusejca Arávna!« 19 Po Gadovi besedi je David šel gor, kakor je GOSPOD zapovedal. 20 Ko je Arávna pogledal dol, je videl kralja in njegove služabnike, kako prihajajo k njemu. Arávna je šel ven in se kralju priklonil z obrazom do zemlje. 21 Arávna je rekel: »Zakaj je moj gospod kralj prišel k svojemu hlapcu?« David je rekel: »Da kupim od tebe mlatišče in sezidam oltar GOSPODU, da se nadloga odvrne od ljudstva.« 22 Arávna je rekel Davidu: »Naj moj gospod kralj vzame in daruje, kar je dobro v njegovih očeh. Glej, tu so voli za žgalno daritev in mlatilni vitel z volovskim jarmom za drva. 23 Vse to, o kralj, Arávna daruje kralju.« Potem je Arávna rekel kralju: »Naj ti bo GOSPOD, tvoj Bog, milostljiv!« 24 Kralj pa je rekel Arávnu: »Nikakor, ampak to hočem kupiti od tebe za kupno ceno. GOSPODU, svojemu Bogu, nočem darovati žgalnih daritev, ki me nič ne stanejo.« Tako je David kupil mlatišče in vole za petdeset srebrnih šeklov. 25 Nato je David tam sezidal GOSPODU oltar in daroval žgalne in mirovne daritve. Tako je GOSPOD uslišal prošnjo za deželo in nadloga se je odvrnila od Izraela.

Ozej 4,1-10

Ozej :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bog se pravda z ljudstvom
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Poslušajte GOSPODOVO besedo, Izraelovi sinovi,
kajti GOSPOD se pravda s prebivalci dežele,
ker ni resnice ne dobrote
in ne spoznanja Boga v deželi.
Množijo se krivo priseganje in laž, uboj,
tatvina in prešuštvo,
prelivanje krvi zadeva ob prelivanje krvi.
Zato vene dežela
in se suši vse, kar prebiva v njej,
živali polja
in ptice neba,
ginejo tudi ribe v morju.
Bog se pravda z duhovniki
Le naj se nihče ne pravda,
nihče naj ne opomni,
in tvoje ljudstvo bo kakor tožnik duhovniku.
Spotaknil se boš podnevi,
spotaknil se bo tudi prerok, pri tebi bo noč
in ugonobil bom tvojo mater.
Moje ljudstvo propada, ker nima spoznanja.
Ker si ti zavrgel spoznanje,
bom jaz zavrgel tebe, da ne boš več moj duhovnik.
Pozabil si postavo svojega Boga,
tudi jaz bom pozabil tvoje otroke.

Več kot jih je,
bolj grešijo proti meni,
njihovo slavo bom spremenil v sramoto.
Greh mojega ljudstva jedo,
h krivici nosijo njegovo dušo.
Zgodilo se bo kakor ljudstvu tako duhovniku,
kaznoval bom na njem njegove poti
in povrnil mu bom njegova dela.
10 Jedli bodo, a se ne bodo nasitili,
vlačugali se bodo, a se ne bodo množili,
ker so se nehali držati GOSPODA.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.304, danes: 8.539
Čas izvajanja programa: 0.05s