Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 22,1-22

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Prilika o svatbi
(Lk 14,15–24)
22 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Jezus jim je spet spregovoril v prilikah. »Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je napravil svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike, rekoč: ›Povejte povabljenim: Glejte, pojedino sem pripravil. Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno; pridite na svatbo!‹ Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli: eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji; ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih osramotili in pobili. Kralj se je tedaj razjezil in poslal svojo vojsko, da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali. Nato je rekel svojim služabnikom: ›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹ 10 Služabniki so odšli na poti in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti. 11 Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka, ki ni imel oblečene svatovske obleke. 12 Dejal mu je: ›Prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovske obleke?‹ Ta pa je molčal. 13 Tedaj je kralj rekel strežnikom: ›Zvežite mu noge in roke in ga vrzite ven v najzunanjejšo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹ 14 Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih.«
Davek cesarju
(Mr 12,13–17; Lk 20,20–26)
15 Tedaj so farizeji odšli in se posvetovali, kako bi ga ujeli v besedi. 16 K njemu so poslali svoje učence skupaj s herodovci in so rekli: »Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in v resnici učiš Božjo pot ter se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo. 17 Povej nam torej, kaj se ti zdi: Ali smemo dajati cesarju davek ali ne?« 18 Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel: »Kaj me preizkušate, hinavci? 19 Pokažite mi davčni novec!« Dali so mu denarij. 20 Nato jim je rekel: »Čigava sta ta podoba in napis?« 21 Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« 22 Ko so to slišali, so se začudili, ga pustili in odšli.

4. Mojzesova knjiga 21

4. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Izraelci premagajo Kánaance
21 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je Kánaanec, kralj v Arádu, ki je bival v Negebu, slišal, da po poti iz Ataríma prihaja Izrael, se je začel z njim bojevati in je zajel nekaj ujetnikov. Tedaj je Izrael naredil zaobljubo GOSPODU in rekel: »Če mi daš to ljudstvo popolnoma v roke, bom z zakletvijo pokončal njegova mesta.« GOSPOD je uslišal Izraelov glas in mu dal Kánaance; in z zakletvijo je Izrael pokončal nje in njihova mesta. Zato so ta kraj imenovali Horma.
Bronasta kača
Odpravili so se od gore Hor po poti k Trstičnemu morju, da bi obšli edómsko deželo. Ljudstvo pa je postalo nepotrpežljivo na poti; začelo je govoriti proti Bogu in Mojzesu: »Zakaj sta nas izpeljala iz Egipta, da umremo v puščavi? Saj ni ne kruha ne vode in ta borna jed se nam že gabi.« Tedaj je GOSPOD poslal med ljudstvo strupene kače; pikale so ljudi in mnogi iz Izraela so umrli. In ljudstvo je prišlo k Mojzesu in so rekli: »Grešili smo, ko smo govorili proti GOSPODU in proti tebi. Môli h GOSPODU, naj odstrani kače od nas!« Mojzes je torej molil za ljudstvo. Nato je GOSPOD rekel Mojzesu: »Narêdi si strupeno kačo in jo obesi na drog! Kdor koli je pičen in jo pogleda, bo živel.« Mojzes je napravil bronasto kačo in jo obesil na drog. Če je kača koga pičila in se je ozrl na bronasto kačo, je ostal živ.
Zmaga nad Amoréjci v Transjordaniji
(5 Mz 2,24–3,11)
10 Izraelovi sinovi so se odpravili na pot in se utaborili v Obótu. 11 Potem so se odpravili iz Obóta in se utaborili v Ijé Abarímu v puščavi, ki je nasproti Moábu, proti sončnemu vzhodu. 12 Odpravili so se od tam in se utaborili ob potoku Zeredu. 13 Od tod so se odpravili naprej in se utaborili onkraj Arnóna v puščavi, ki se širi z ozemlja Amoréjcev. Arnón je namreč Moábova meja, med Moábom in Amoréjci. 14 Zato je rečeno v knjigi GOSPODOVIH vojn:
»Vahéb v Sufi
in Arnónovi pritoki
15 in pobočje dolin,
ki sega do naselja Ar
in se naslanja na moábsko mejo.«
16 Od tam so šli v Beêr. To je vodnjak, o katerem je GOSPOD rekel Mojzesu: »Zberi ljudstvo, da jim dam vode!« 17 Takrat je Izrael pel tole pesem:
»Pridi gor, vodnjak – prepevajte mu!
18 Vodnjak, ki so ga izkopali knezi,
ki so ga izsekali prvaki ljudstva
z žezlom, s svojimi palicami.«
Iz puščave so šli v Matáno, 19 iz Matáne v Nahaliél, iz Nahaliéla v Bamót, 20 iz Bamóta v dolino, ki je na Moábski planjavi, do vrha Pisge, ki se vzdiguje nad pustinjo.
21 Tedaj je Izrael poslal sle k amoréjskemu kralju Sihónu in rekel: 22 »Naj grem skozi tvojo deželo. Ne bomo zavijali na polja in v vinograde in ne bomo pili vode iz vodnjakov; po kraljevi cesti bomo hodili, dokler ne pridemo čez tvoje ozemlje.« 23 Sihón pa ni dovolil Izraelu, da bi šel čez njegovo ozemlje, temveč je zbral vse svoje ljudstvo in šel Izraelu nasproti v puščavo. Ko je prišel v Jahac, je Izraela napadel. 24 Ta pa ga je udaril z ostrino meča in zavzel njegovo deželo od Arnóna do Jabóka, do Amónovih sinov; kajti meja Amónovih sinov je bila utrjena. 25 Izrael je zavzel vsa ta mesta in se naselil v vseh amoréjskih mestih, v Hešbónu in v vseh podrejenih mestih. 26 Hešbón je namreč mesto amoréjskega kralja Sihóna; ta pa se je vojskoval s prejšnjim moábskim kraljem in mu vzel iz rok vso njegovo deželo do Arnóna. 27 Zato pravijo pesniki:
»Pridite v Hešbón! Naj se sezida,
naj se utrdi Sihónovo mesto.
28 Zakaj ogenj je planil iz Hešbóna,
plamen iz Sihónove trdnjave;
požrl je moábska mesta,
gospodarje arnónskih višin.
29 Gorje tebi, Moáb,
izgubljeno si, Kemoševo ljudstvo!
Iz tvojih sinov je naredil begunce
in iz tvojih hčera ujetnice
amoréjskega kralja Sihóna.
30 Streljali smo nanje;
uničeni so od Hešbóna do Dibóna;
pustošili smo tja do Nofaha pri Médebi.«
31 Tako se je Izrael naselil v amoréjski deželi. 32 Nato je dal Mojzes ogledati Jazêr. Zavzeli so njemu podrejena mesta in pregnali Amoréjce, ki so bili tam.
33 Potem so se obrnili in šli po poti proti Bašánu. Bašánski kralj Og jim je prišel nasproti z vsem svojim ljudstvom, da bi se bojeval pri Edréiju. 34 GOSPOD je rekel Mojzesu: »Ne boj se ga! Kajti dam ti ga v roke z vsem njegovim ljudstvom in njegovo deželo vred. Stôri z njim tako, kakor si storil z amoréjskim kraljem Sihónom, ki je prebival v Hešbónu!« 35 In pobili so njega, njegove sinove in vse njegovo ljudstvo, dokler mu ni ostal nihče, ki bi preživel; zavzeli so njegovo deželo.

Visoka pesem 1,1-2,7

Visoka pesem :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8

VISOKA PESEM
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pesem pesmi, ki je Salomonova

Zaročenka
Poljublja naj me s poljubi svojih ust!
Saj je tvoja ljubezen opojnejša od vina,
opojnejša od vonja tvojih olj.
Imenitno olje je tvoje ime,
zato te ljubijo dekleta.
Povleci me za sabo, teciva;
kralj naj me povede v svoje sobane.
Radovali in veselili se te bomo,
opevali bomo tvojo ljubezen.
Bolj kot slastno vino te ljubijo.

Črna sem in lepa, hčere jeruzalemske,
kot kedárski šotori,
kot šalmska šotorna pregrinjala.
Nikar ne strmite vame, če sem ogorela,
če me je ožgalo sonce!

Sinovi moje matere so se razjezili name:
postavili so me za varuhinjo vinogradov;
svojega vinograda pa nisem varovala.

Ti, ki te ljubi moja duša, povej mi,
kje paseš,
kje daješ počitek opoldne,
da ne bom kot tista, ki je zagrnjena
med čredami tvojih vrstnikov.

Zbor mladenk
Če tega ne veš,
najlepša med ženami,
kreni po sledeh drobnice
in pasi svoje kozice
pri pastirskih stanovih.

Zaročenec
Z žrebico med faraonovo konjenico
bi te primerjal, moja draga.
10 Tvoja lica so ozaljšana z obeski,
tvoj vrat z nizi biserov.
11 Zlate obeske ti naredimo,
s srebrnimi okraski.

Zaročenka
12 Ko je kralj na svojem ležalniku,
moja narda daje svoj vonj.
13 Moj ljubi mi je mošnjiček mire,
med nedri mi počiva.
14 Moj ljubi mi je ciprov grozd
v engédijskih vinogradih.

Zaročenec
15 Kako lepa si, moja draga,
kako lepa!
Tvoje oči so golobi.

Zaročenka
16 Kako lep si, moj ljubi, zares očarljiv!
Zares razkošno je najino ležišče;
17 trami najinega doma so cedre,
najin opaž ciprese.

2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Šarónska narcisa sem,
dolinska lilija.

Zaročenec
Kakor lilija med robidami,
taka je moja draga med mladenkami.

Zaročenka
Kakor jablana med gozdnim drevjem,
tak je moj ljubi med mladeniči.
Z užitkom posedam v njeni senci
in njen sad je sladek mojim ustom.

V vinski hram me je peljal
in njegov prapor nad mano je ljubezen.
Okrepčajte me z rozinovimi kolači,
poživite me z jabolki,
ker sem bolna od ljubezni.
Njegova levica je pod mojo glavo,
njegova desnica me objema.
Rotim vas, hčere jeruzalemske,
pri gazelah ali poljskih srnah:
Ne budite in ne motite ljubezni,
dokler se veseli!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.701.993, danes: 20.307
Čas izvajanja programa: 0.05s