Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Razodetje (Apokalipsa) 5

Razodetje (Apokalipsa) :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Knjiga in Jagnje
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
In v desnici njega, ki je sedèl na prestolu, sem videl knjigo, popisano znotraj in zunaj in zapečateno s sedmimi pečati. Videl sem silnega angela, ki je klical z močnim glasom: »Kdo je vreden, da odpre knjigo in odtrga njene pečate?« Toda nihče ne v nebesih ne na zemlji ne pod zemljo ni mogel odpreti knjige ne pogledati vanjo. Silno sem jokal, ker se ni našel nihče, ki bi bil vreden, da odpre knjigo in pogleda vanjo. Tedaj mi je rekel eden izmed starešin: »Ne jokaj! Glej, zmagal je lev iz Judovega rodu, Davidova korenina, da bi odprl knjigo in njenih sedem pečatov.«
Tedaj sem videl: na sredi med prestolom in štirimi živimi bitji ter starešinami je stalo Jagnje, kakor zaklano, in imelo je sedem rogov in sedem oči: to je sedem Božjih duhov, poslanih po vsej zemlji. Jagnje je stopilo naprej in vzelo knjigo iz desnice sedečega na prestolu. In ko je vzelo knjigo, je četvero živih bitij in štiriindvajset starešin padlo pred Jagnje. Vsak je imel harfo in zlate čaše, napolnjene z dišavami, ki so molitve svetih. In peli so novo pesem:
»Vredno si, da vzameš knjigo
in odtrgaš njene pečate,
ker si bilo zaklano in si s svojo krvjo odkupilo Bogu
ljudi iz vsakega rodu, jezika, ljudstva in naroda
10 ter si jih napravilo našemu Bogu za kraljestvo in duhovnike
in kraljevali bodo na zemlji.«
11 Med videnjem sem vsenaokrog prestola in živih bitij ter starešin slišal glas mnogih angelov. Njih število je bilo desettisočkrat deset tisoč in tisočkrat tisoč. 12 Z močnim glasom so govorili:
»Vredno je Jagnje, ki je bilo zaklano, da prejme
oblast in bogastvo, modrost in moč,
čast, slavo in hvalo.«
13 In vse stvari, ki so na nebu, na zemlji, pod zemljo in na morju, in sploh vse, kar je v njih, sem slišal, kako so govorile:
»Sedečemu na prestolu in Jagnjetu
hvala in čast, slava in mogočnost
na veke vekov.«
14 In štiri živa bitja so govorila: »Amen.« Starešine pa so padli predenj in ga molili.

Nehemija 7,5-8,12

Nehemija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Seznam Judov, ki so se vrnili
(Ezr 2,1–70)
Tedaj mi je Bog položil na srce, naj zberem odličnike, oblastnike in ljudstvo, da jih popišemo. Našel sem rodovniško knjigo tistih, ki so se vrnili med prvimi, in v njej sem našel zapisano:
To so sinovi pokrajine, ki so se vrnili iz ujetništva, kamor jih je bil odpeljal babilonski kralj Nebukadnezar. Vrnili so se nazaj v Jeruzalem in v Judejo, vsak v svoje mesto. Prišli so z Zerubabélom Ješúom, Nehemijem, Azarjájem, Raamjájem, Nahamánijem, Mordohajem, Bilšánom, Mispéretom, Bigvájem, Rehúmom in Baanájem.
Število mož iz Izraelovega ljudstva je bilo: Paróševih sinov dva tisoč sto dvainsedemdeset; Šefatjájevih sinov tristo dvainsedemdeset; 10 Aráhovih sinov šeststo dvainpetdeset; 11 Pahat Moábovih sinov, to je Ješúovih in Joábovih sinov, dva tisoč osemsto osemnajst; 12 Elámovih sinov tisoč dvesto štiriinpetdeset; 13 Zatújevih sinov osemsto petinštirideset; 14 Zakájevih sinov sedemsto šestdeset; 15 Binújevih sinov šeststo oseminštirideset; 16 Bebájevih sinov šeststo osemindvajset; 17 Azgádovih sinov dva tisoč tristo dvaindvajset; 18 Adonikámovih sinov šeststo sedeminšestdeset; 19 Bigvájevih sinov dva tisoč sedeminšestdeset; 20 Adínovih sinov šeststo petinpetdeset; 21 Atêrjevih, to je Ezekíjevih sinov, osemindevetdeset; 22 Hašúmovih sinov tristo osemindvajset; 23 Becájevih sinov tristo štiriindvajset; 24 Harífovih sinov sto dvanajst; 25 Gibeónovih sinov petindevetdeset; 26 mož iz Betlehema in Netófe je bilo sto oseminosemdeset; 27 mož iz Anatóta sto osemindvajset; 28 mož iz Bet Azmáveta dvainštirideset; 29 mož iz Kirját Jearíma, Kefíre in Beeróta sedemsto triinštirideset; 30 mož iz Rame in Gebe šeststo enaindvajset; 31 mož iz Mihmása sto dvaindvajset; 32 mož iz Betela in Aja sto triindvajset; 33 mož iz drugega Nebója dvainpetdeset; 34 sinov drugega Eláma tisoč dvesto štiriinpetdeset; 35 sinov iz Haríma tristo dvajset; 36 sinov iz Jerihe tristo petinštirideset; 37 sinov iz Loda, Hadída in Onója sedemsto enaindvajset; 38 sinov iz Senaája tri tisoč devetsto trideset.
39 Duhovniki: Jedajájevih sinov iz Ješúove rodbine devetsto triinsedemdeset; 40 Imêrjevih sinov tisoč dvainpetdeset; 41 Pašhúrjevih sinov tisoč dvesto sedeminštirideset; 42 Harímovih sinov tisoč sedemnajst;
43 Leviti: Ješúovih, to je Kadmiélovih, Baníjevih in Hodavjájevih sinov, štiriinsedemdeset.
44 Pevci: Asáfovih sinov sto oseminštirideset.
45 Vratarji: Šalúmovih, Atêrjevih, Talmónovih, Akúbovih, Hatitájevih in Šobájevih sinov sto osemintrideset.
46 Služitelji: Cihájevi sinovi, Hasufájevi sinovi, Tabaótovi sinovi, 47 Kerósovi sinovi, Siájevi sinovi, Padónovi sinovi, 48 Lebanájevi sinovi, Hagabájevi sinovi, Salmájevi sinovi, 49 Hanánovi sinovi, Gidélovi sinovi, Gaharjevi sinovi, 50 Reajájevi sinovi, Recínovi sinovi, Nekodájevi sinovi, 51 Gazámovi sinovi, Uzájevi sinovi, Paséahovi sinovi, 52 Besájevi sinovi, sinovi Meunéjcev, sinovi Nefuséjcev, 53 Bakbúkovi sinovi, Hakufájevi sinovi, Harhúrjevi sinovi, 54 Baclútovi sinovi, Mehidájevi sinovi, Haršájevi sinovi, 55 Barkósovi sinovi, Siserájevi sinovi, Temahovi sinovi, 56 Necíahovi sinovi, Hatifájevi sinovi.
57 Sinovi Salomonovih služabnikov: Sotájevi sinovi, Soféretovi sinovi, Perudájevi sinovi, 58 Jaalájevi sinovi, Darkónovi sinovi, Gidélovi sinovi, 59 Šefatjájevi sinovi, Hatílovi sinovi, Pohêret Cebájimovi sinovi, Amónovi sinovi.
60 Vseh služiteljev in sinov Salomonovih služabnikov je bilo tristo dvaindevetdeset.
61 Ti pa, ki so prišli iz Tel Melaha, Tel Harše, Kerúb Adóna in Imêrja, niso mogli dokazati svojega očetovskega izvora, in če so izmed Izraelcev, so bili: 62 Delajájevi sinovi, Tobijevi sinovi, Nekodájevi sinovi, šeststo dvainštirideset oseb. 63 Med sinovi duhovnikov pa: Habajájevi sinovi, Kocovi sinovi, Barzilájevi sinovi. Barziláj si je vzel ženo izmed hčera Gileádca Barzilája in je bil preimenovan po njegovem imenu. 64 Ti so iskali svoj rodovniški seznam, a ga niso našli. Tako so bili izključeni iz duhovništva. 65 Upravnik jim je rekel, naj ne jedo od presvetega, dokler ne vstane duhovnik z urímom in tumímom.
66 Vseh v zboru je bilo dvainštirideset tisoč tristo šestdeset oseb, 67 brez njihovih hlapcev in njihovih dekel. Teh je bilo sedem tisoč tristo sedemintrideset. Z njimi je bilo še dvesto petinštirideset pevcev in pevk, 68 štiristo petintrideset kamel in šest tisoč sedemsto dvajset oslov.
69 Nekateri od družinskih poglavarjev so darovali prispevke za gradnjo. Upravnik je dal v zakladnico tisoč zlatih darejkov, petdeset skodelic in petsto trideset duhovniških oblačil. 70 Družinski poglavarji so darovali tudi za stavbni sklad, in sicer dvajset tisoč zlatih darejkov in dva tisoč dvesto min srebra. 71 Kar pa je daroval ostanek ljudstva, je bilo: dvajset tisoč zlatih darejkov, dva tisoč min srebra in sedeminšestdeset duhovniških oblačil.
72 Nato so se duhovniki, leviti, vratarji, pevci, del ljudstva, služitelji in vsi Izraelci naselili po svojih mestih. In ko je prišel sedmi mesec, so Izraelovi sinovi že bili v svojih mestih.
Branje postave
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Vse ljudstvo se je tedaj enodušno zbralo na trgu, ki je pred Vodnimi vrati, in reklo pismouku Ezru, naj prinese knjigo Mojzesove postave, ki jo je GOSPOD zapovedal Izraelu. In duhovnik Ezra je dal prinesti postavo pred zbor, pred može in žene, in pred vse tiste, ki so ji mogli z razumevanjem prisluhniti. To je bilo prvi dan sedmega meseca. Na trgu pred Vodnimi vrati je bral iz nje, od trenutka, ko se je zdanilo, do popoldneva, pred možmi in ženami in pred tistimi, ki so mogli umeti. Ušesa vsega ljudstva so bila obrnjena proti knjigi postave. Pismouk Ezra je stal na lesenem odru, ki so ga za to pripravili, in poleg njega so stali: na njegovi desni Matitjá, Šemaá, Anajá, Urijá, Hilkijá in Maasejá; na njegovi levici pa Pedajá, Mišaél, Malkijá, Hašúm, Hašbadána, Zeharjá in Mešulám. Ko je Ezra, ki je stal višje od ljudstva, odprl knjigo pred očmi vsega ljudstva, je vse ljudstvo vstalo. Ezra je hvalil GOSPODA, velikega Boga, vse ljudstvo pa je s povzdignjenimi rokami odgovarjalo: »Amen! Amen!« Pripognili so se ter poklonili GOSPODU z obrazom do zemlje. Nato so Ješúa, Baní, Šerebjá, Jamín, Akúb, Šabetáj, Hodijá, Maasejá, Kelitá, Azarjá, Jozabád, Hanán, Pelajá in leviti ljudstvu razlagali postavo. Ljudstvo pa je ostalo na svojih mestih. In brali so iz knjige Božje postave po odstavkih, razlagali pomen, da so mogli razumeti, kar so brali.
Tedaj so Nehemija, ki je bil upravnik, duhovnik ter pismouk Ezra in leviti, ki so poučevali ljudstvo, rekli vsemu ljudstvu: »Ta dan je svet GOSPODU, vašemu Bogu. Ne žalujte in ne jokajte!« Vse ljudstvo je namreč jokalo, ko so slišali besede postave. 10 Dalje jim je rekel: »Pojdite, nasitite se s tolstim mesom in se napijte sladkega vina. Pošljite delež tudi tistemu, ki nima nič pripravljeno. Kajti svet je ta dan našemu Gospodu. Ne bodite žalostni, kajti GOSPODOVO veselje je vaša moč.« 11 Leviti so mirili ljudstvo in govorili: »Ostanite mirni, ta dan je svet. Ne bodite žalostni!« 12 Vse ljudstvo je tako odšlo jest in pit. Poslali so delež tudi ubogim in obhajali praznik v velikem veselju, kajti umeli so besede, ki so jim bile oznanjene.

Psalmi 100

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 100 (99)
Poziv k hvalnici
100 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Psalm v zahvalo.
Vzklikajte GOSPODU, vsa zemlja,
služite GOSPODU z veseljem,
pridite predenj z vriskanjem!
Spoznajte, da je GOSPOD Bog:
on nas je naredil in mi smo njegovi,
njegovo ljudstvo, čreda njegove paše.

Pridite k njegovim vratom z zahvalo,
v njegove dvore s hvalnico!
Zahvaljujte se mu, slavite njegovo ime!
Zakaj GOSPOD je dober,
na veke traja njegova dobrota,
od roda do roda njegova zvestoba.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 74.581.986, danes: 33.422
Čas izvajanja programa: 0.04s