Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

II Mojzes 25-40,1

25
1
25,1–7: 2 Mz 35,4–9
In Gospod je govoril Mojzesu, rekoč: 2 Vêli sinovom Izraelovim, naj mi prineso dar povzdignjenja; od vsakega, kogar izpodbode srce njegovo, vzemite dar povzdignjenja meni. 3 In to je dar povzdignjenja, ki ga jemljite od njih: zlato, srebro, bron, 4 višnjevo in zagorelordeče blago in karmezin in tenčica in kozja dlaka, 5 rdeče barvane ovnove kože in jazbečeve kože
Ali: tjulenje kože.
in akacijev les; 6 olje za svetilnice, dišave za mazilno olje in za dišeče kadilo; 7 onihovi kameni in drugi kameni, ki se vdenejo na naramnik in naprsnik. 8 In naredé naj mi svetišče, da bom prebival med njimi. 9 Kakor ti kažem vzorec prebivališča in vzorce vse oprave njegove, prav tako naredite.
10
25,10–20: 2 Mz 37,1–9
Narede naj torej skrinjo iz akacijevega lesa: dva in pol komolca bodi nje dolgost, poldrugi komolec nje širjava in poldrugi komolec visokost njena. 11 In prevleci jo s čistim zlatom, odznotraj in odzunaj jo prevleci; in napravi vrhu nje zlat venec naokrog. 12 In zliješ zanjo štiri zlate obode in jih deneš na njene štiri noge: dva oboda bodeta na eni strani in dva oboda na drugi strani njeni. 13 In naredi dva droga iz akacijevega lesa in ju okuj z zlatom. 14 In vtakni ta droga v obode na obeh straneh skrinje, da se skrinja prenaša z njima. 15 Droga naj ostaneta v obodih skrinje, ne smeta se odstraniti iz njih. 16 V skrinjo pa deni pričevanje, ki ti ga dam. 17
25,17: Heb 9,5
In naredi pokrov sprave iz čistega zlata: dva in pol komolca bodi dolg in poldrugi komolec širok. 18 Naredi tudi dva kerubima iz zlata; s tolkljanim delom ju naredi na obeh koncih spravnega pokrova: 19 enega keruba na tej strani in enega na drugi strani, sceloma s spravnim pokrovom naredi keruba na obeh koncih njegovih. 20 In keruba naj razprostirata peruti navzgor, zaslanjajoč s svojimi perutmi pokrov, z obrazoma drug proti drugemu; proti pokrovu sprave bodita obrnjeni obličji kerubov. 21 In deni pokrov sprave na vrh skrinje, in v skrinjo deni pričevanje, katero ti dam. 22 In tam se bom shajal s teboj in ti govoril iznad spravnega pokrova, iz sredi dveh kerubov, ki sta na skrinji pričevanja, vse, kar ti bom zapovedoval za sinove Izraelove.
23
25,23–29: 2 Mz 37,10–16
Naredi tudi mizo iz akacijevega lesa: dva komolca bodi dolga in en komolec široka in poldrugi komolec visoka. 24 In prevleci jo s čistim zlatom in napravi na njej zlat venec naokrog. 25 In naredi k njej kroginkrog spojno deščico, za dlan široko, in napravi zlat venec tej deščici naokrog. 26 In naredi zanjo štiri roče iz zlata in deni te roče na štiri vogle pri štirih njenih nogah. 27 Tik pod deščico naj bodo roči, da se vanje vtakneta droga, s katerima se bo prenašala miza. 28 In droga naredi iz akacijevega lesa in ju okuj z zlatom, in z njima naj se prenaša miza. 29 In naredi zanjo sklede, torila, konvice in vrčke, s katerimi se bo izlivalo; iz čistega zlata jih naredi. 30
25,30: 3 Mz 24,5–8
In položi na mizo kruhe obličja, ki naj bodo pred obličjem mojim neprestano.
31
25,31–39: 2 Mz 37,17–24; 4 Mz 8,1–4
Napravi tudi svečnik iz čistega zlata: s tolkljanim delom naj ga narede, stojalo in deblo njegovo; čašice, glavice in cvetice njegove naj bodo sceloma delane z njim. 32 In šest vej naj se razpenja iz debla njegovega: tri veje od ene strani in tri veje od druge strani svečnika. 33 Tri čašice, slične mandeljnovemu cvetu, naj bodo z glavico in cvetico na eni veji, in prav enako na veji drugi; in tako bodi na šesterih vejah, ki se razpenjajo iz svečnika. 34 Na svečnikovem deblu pa naj bodo štiri čaše, slične mandeljnovemu cvetu, s svojimi glavicami in cveticami, 35 namreč ena glavica pod vsakima dvema vejama, ki se jih razpenja šest iz ene celote, iz svečnika. 36 Njegove glavice in veje morajo biti ena celota z njim, vse bodi enotno tolkljano delo, iz zlata čistega. 37 In njegovih svetilnic naredi sedem; in prižgo naj svetilnice njegove, da svetijo prav v ospredje njegovo. 38 Njegova utrinjala in lončki za utrinke naj bodo iz čistega zlata. 39 Iz enega talenta čistega zlata bodi narejen z vsemi temi pripravami. 40
25,40: Apd 7,44; Heb 8,5
Glej pa, da narediš vse reči po njih vzorcu, ki ti je bil pokazan na gori.
26
1
26,1–37: 2 Mz 36,8–38
In naredi prebivališče iz desetih preprog; iz sukane tenčice in iz višnjevega in zagorelordečega in karmezinovega blaga, s kerubi umetno pretkane jih narediš. 2 Dolgost preproge bodi osemindvajset komolcev, širjava pa štiri komolce: ista mera bodi vsem preprogam. 3 Pet preprog naj se zveže skupaj, tudi pet drugih preprog naj se stakne skupaj. 4 In naredi pentlje iz višnjeve preje na robu ene preproge, ob kraju ene zveze, enako naredi tudi na robu druge preproge, ob kraju druge zveze. 5 Petdeset pentelj napravi na prvi preprogi in petdeset pentelj napravi na robu druge preproge, kjer se bo vezala s prvo; pentlja bodi pentlji nasproti. 6 In naredi petdeset zapon iz zlata in stakni preprogi drugo z drugo s temi zaponami, da bode prebivališče celota. 7 In naredi preproge iz kozje dlake, da bodo šotor nad prebivališčem; enajst takih preprog narediš. 8 Dolgost ene preproge bodi trideset komolcev, širjava pa štiri komolce: isto mero imej enajstero preprog. 9 In stakni pet preprog posebej in šest preprog posebej, šesto preprogo pa dvojno podviješ v pročelju šotora. 10 In naredi petdeset pentelj na robu skrajne preproge pri prvi zvezi in petdeset pentelj na robu preproge pri drugi zvezi. 11 In napravi petdeset bronastih zapon in vtakni te zapone v pentlje in spôji šotor, da bo celota. 12 Glede tega pa, kar je prebitka šotorovih preprog: polovica preproge, ki preostaja, naj visi čez zadnjo stran šotora; 13 in tisti komolec ob eni strani in komolec ob drugi strani, ki sta odveč po dolgosti šotorovih preprog, naj visita čez obe strani prebivališča, da ga pokrivata. 14 In napravi odejo za šotor iz rdečih ovnovih kož in odejo iz jazbečevih kož vrhu nje.
15 In naredi deske za prebivališče iz akacijevega lesa, pokonci stoječe: 16 deset komolcev bodi dolga vsaka deska, eden in pol komolca pa široka; 17 dva čepa imej vsaka deska spodaj, drug proti drugemu vstavljena: tako napravi pri vseh deskah prebivališča. 18 In narediš deske za prebivališče, dvajset desek bodi za poldansko stran, proti jugu; 19 in štirideset podstav naredi pod dvajset desek: dve podstavi pod eno desko za dva čepa njena in dve podstavi pod drugo desko za dva čepa njena. 20 Na drugi strani prebivališča, na severni strani, bodi tudi dvajset desek 21 in zanje štirideset podstav srebrnih: dve podstavi pod eno desko in dve podstavi pod drugo desko. 22 In na zadnji strani prebivališča, proti zahodu, naredi šest desek; 23 in dve deski naredi za vogla prebivališču ob zadnji strani; 24 in bodeta naj dvojni odspodaj in enako naj bodeta skupaj sklenjeni ob vrhu svojem v enem obodu: tako naj bode pri obeh dveh, na obeh voglih naj bodeta. 25 Bode torej osem desek in njih srebrnih podstav šestnajst, dve podstavi pod vsako desko.
26 In narêdi zapahe iz akacijevega lesa: pet za deske na eni strani prebivališča 27 in pet zapahov za deske na drugi strani prebivališča in pet za deske na zadnji strani prebivališča, proti zahodu; 28 in srednji zapah sredi desek naj sega od konca do konca. 29 In deske prevleci z zlatom, in njih obode, namreč shrambice za zapahe, napravi iz zlata in zapahe okuj z zlatom. 30 In tako postavi prebivališče, po predpisu, ki ti je bil pokazan na gori.
31 In narêdi zagrinjalo iz višnjevega in zagorelordečega in karmezinovega blaga in iz sukane tenčice; umetno tkano bodi, s podobami kerubov; 32 in obesi ga na štiri stebre iz akacijevega lesa, prevlečene z zlatom; njih kavlji naj bodo iz zlata, in stoje naj na štirih podstavah iz srebra. 33
26,33: Heb 6,19; 9,3–5
Obesi pa zagrinjalo pod zapone preprog in ponesi tja, noter za zagrinjalo, skrinjo pričevanja. In zagrinjalo vam bo ločilo Sveto od Najsvetejšega. 34 In deni pokrov sprave na skrinjo pričevanja v Najsvetejšem.
35 Mizo pa postavi zunaj zagrinjala in svečnik mizi nasproti, na stran prebivališča proti jugu; mizo namreč postaviš na severno stran. 36 In za vhod v šotor naredi zaveso iz višnjevega in zagorelordečega blaga in iz karmezina in sukane tenčice, z umetno pisanim vezenjem. 37 In za zaveso napravi pet stebrov iz akacijevega lesa in jih okuj z zlatom; njih kavlji naj bodo iz zlata, in ulij zanje pet podstav iz brona.
27
1
27,1–8: 2 Mz 38,1–7
In naredi oltar iz akacijevega lesa, pet komolcev dolg in pet komolcev širok – četverokoten bodi oltar – in tri komolce visok. 2 In naredi mu štiri rogove na štirih voglih njegovih, sceloma naj bodo delani z njim tisti rogovi, in okuj ga z bronom. 3 In naredi zanj pepelnjake in lopate in čaše in vilice in ponve za žerjavico: vse priprave njegove napravi iz brona. 4 In naredi zanj bronasto omrežje, mrežastega dela, in na omrežju napravi štiri bronaste obode na štirih voglih njegovih; 5 in postavi ga k obrobnemu podstavku oltarja, odspodaj, da seže omrežje do polovice oltarja. 6 In naredi droga za oltar, droga iz akacijevega lesa, in ju okuj z bronom. 7 In droga njegova naj se vtakneta v obode, da bosta droga na obeh straneh oltarja, ko ga bodo prenašali. 8 Votlega, iz desek ga naredi; kakor ti je bilo pokazano na gori, tako naj ga napravijo.
9
27,9–19: 2 Mz 38,9–20
Naredi tudi prebivališču dvorišče: na poldanski strani, proti jugu, naj bodo zastori iz sukane tenčice, sto komolcev dolgi na eni strani; 10 in njih stebrov bodi dvajset, tudi njih bronastih podstavkov dvajset; kavlji za stebre in njih vezila naj bodo iz srebra. 11 In ravno tako na severni strani, po dolgosti, bodo zastori sto komolcev dolgi, in zanje dvajset stebrov in dvajset podstavkov iz brona, kavlji za stebre in njih vezila iz srebra. 12 Po širjavi dvorišča, na zahodni strani, pa bodi petdeset komolcev zastorov, njih stebrov deset in njih podstavkov deset. 13 In širjava dvorišču na vzhodni strani bodi petdeset komolcev; 14 petnajst komolcev zastorov ob eni strani vhoda, in njih stebrov troje in njih podstavkov troje; 15 tudi ob drugi strani vhoda petnajst komolcev zastorov, trije stebri in trije podstavki. 16 In za vrata na dvorišče bodi zavesa dvajsetih komolcev iz višnjevega in zagorelordečega blaga in iz karmezina in sukane tenčice, umetno pisano vezenje, in njeni stebri štirje in podstavki štirje. 17 Za vse stebre krog dvorišča naj se napravijo srebrna vezila, tudi njih kavlji bodo iz srebra, njih podstavki pa iz brona. 18 Dolgost dvorišča bode sto komolcev, širjava pa petdeset z obeh strani, pet komolcev pa visokost zastorov iz sukane tenčice, in njih podstavki iz brona. 19 Vse priprave prebivališča za vso službo pri njem in vsi kolčki njegovi in vsi kolčki ob dvorišču naj bodo iz brona. 20
27,20.21: 3 Mz 24,1–4
Ti pa zapovej sinovom Izraelovim, da ti prineso čistega oljkovega olja, z betom iztolčenega, za svetilo, da se prižigajo svetilnice neprestano. 21 V shodnem šotoru, zunaj zagrinjala, ki je razpeto pred pričevanjem, naj jih pripravljajo Aron in sinovi njegovi, da goré od večera do jutra pred Gospodom. Večna postava bodi to za njih rodove, ki naj jo izpolnjujejo sinovi Izraelovi.
28
1 Ti pa vzemi k sebi Arona, brata svojega, in sinove njegove z njim, izmed Izraelovih otrok, da mi služi kot duhovnik Aron, Nadab in Abihu, Eleazar in Itamar, sinovi Aronovi. 2 In naredi Aronu, bratu svojemu, sveta oblačila, za čast in za kras. 3 In ti govori z vsemi, ki so modrega srca, katere sem napolnil z duhom modrosti, naj napravijo Aronu oblačila, da bo posvečen v službo duhovniško meni. 4 In ta so oblačila, ki jih izgotovijo: naprsnik, naramnik, vrhnja suknja in spodnja iz stanične tkanine, pokrivalo in pas; in narede sveta oblačila Aronu, bratu tvojemu, in sinovom njegovim, da služi meni za duhovnika. 5 In naj za to porabijo zlato, višnjevo in zagorelordeče blago in karmezin in tenčico.
6
28,6–12: 2 Mz 39,2–7
Narede pa naj naramnik iz zlata, iz višnjevega in zagorelordečega blaga, iz karmezina in sukane tenčice, umetno tkano delo. 7 Naj ima dva obramna dela, ki se zgoraj na koncih sklepata, da sta v eno. 8 In umetno tkana preveza na njem, s katero se bo privezoval, enega dela bodi z njim in iz istega blaga: iz zlata, višnjeve in zagorelordeče preje, karmezina in sukane tenčice. 9 In vzemi dva onihova kamena in vreži vanju imena sinov Izraelovih: 10 šest njih imen na en kamen in šest drugih na drugi kamen, po redu njih rojstva. 11 Kamenorisarsko delo bodi, kakor se vrezuje v pečate; na oba kamena daj vrezati imena sinov Izraelovih; in opleti ju s pletežem iz zlata. 12 In priklopi oba kamena na obramna dela naramnikova, da bodeta kamena spomina na sinove Izraelove; in Aron naj nosi njih imena pred Gospodom na obeh ramah svojih v spomin. 13 In narêdi okove iz zlata 14 in dve verižici iz čistega zlata, kakor vrvi ju napravi, s pletenjem, in tisti pleteni verižici pritakni k okovom.
15
28,15–18: 2 Mz 39,8–21
In napravi naprsnik sodbe, umetno tkano delo bodi kakor naramnik, iz zlata, iz višnjevega in zagorelordečega blaga, iz karmezina in sukane tenčice. 16 Štirivoglat naj bode in v dve gubi, pedenj dolg in pedenj širok. 17 In obloži ga z okovanimi kameni, v štirih vrstah: sardij, topaz in smaragd bodi prva vrsta; 18 druga vrsta pa: rubin, safir in diamant; 19 tretja vrsta: hiacint, ahat in ametist; 20 četrta vrsta: krizolit, onih in jaspis; obdani naj bodo z zlatom v svojih vrstah. 21 Primerno imenom sinov Izraelovih naj bode dvanajst kamenov, in na vsakem kamenu bodi vrezano po eno ime izmed dvanajsterih rodov, s pečatarjevim delom. 22 In narêdi za naprsnik vrvčasti verižici, spleteni iz čistega zlata; 23 in naredi dva zlata obročka k naprsniku in ju pritakni na oba konca njegova; 24 in pritrdi tisti dve spleteni zlati verižici v dva obročka na obeh koncih naprsnika; 25 in druga dva konca obeh spletenih verižic zapni v obadva okova in ju pritakni na obramna dela naramnikova, spredaj. 26 In naredi dva druga obročka iz zlata in ju pritakni na druga dva konca naprsnikova, na rob, ki je proti naramniku, odznotraj. 27 Naredi še dva obročka iz zlata in ju prikleni na oba obramna dela naramnikova spodaj ob sprednji strani, ravno tam, kjer se sklepa, vrhu umetno tkane preveze naramnikove. 28 In privežejo naj naprsnik, njegove obročke k naramnikovim obročkom z višnjevo vrvico, da se gladko prilega nad umetno tkano prevezo naramnikovo ter da se naprsnik ne premakne raz naramnik. 29 In Aron naj nosi imena sinov Izraelovih na naprsniku sodbe na srcu svojem, kadar pojde v svetišče, v spomin pred Gospodom vselej. 30
28,30: 4 Mz 27,21; 5 Mz 33,8; Ezr 2,63; Neh 7,65
In v naprsnik sodbe deni Urim in Tumim
T. j. svetloba in popolnost.
, da bodeta na srcu Aronovem, kadar pojde pred obličje Gospodovo; in Aron naj nosi sodbo sinom Izraelovim na srcu svojem pred Gospodom vselej.
31
28,31–37: 2 Mz 39,22–31
In naredi vrhnjo suknjo pod naramnik iz višnjevega blaga. 32 In zgoraj sredi nje bodi odprtina, in tkano tvestje naj ima okoli odprtine, da bode odprtina kakor pri oklepu, da se ne razdere. 33 Spodaj okoli roba pa naredi margaranovih jabolk iz višnjevega, zagorelordečega blaga in iz karmezina, kroginkrog po njenem robu, in mednje zlate zvončke vseokoli: 34 da je zlat zvonček in margaranovo jabolko, in zopet zlat zvonček in margaranovo jabolko na robu suknje vseokoli. 35 In Aron jo imej na sebi za službo, da se sliši zvončkanje njegovo, kadar gre v svetišče pred obličje Gospodovo in kadar stopa ven, da ne umrje.
36 In napravi ploščo iz čistega zlata in vreži vanjo, kakor se vrezuje v pečate: Svetost Gospodu! 37 in priveži jo z višnjevo prevezo, da bode na pokrivalu; spredaj bodi na pokrivalu. 38 In bode na čelu Aronovem, in Aron bo nosil svetih reči krivico, ki je na vseh svetih darilih, katera posvečujejo Izraelovi sinovi; in bode na čelu njegovem vedno, da jih stori blagougodne obličju Gospodovemu.
39 In narêdi spodnjo suknjo iz tenčice, staničastega tkanja; in naredi pokrivalo iz tenčice, in pas naredi z vezilnim delom. 40 In sinovom Aronovim naredi spodnje suknje in pase in visoke čepice, njim v čast in kras. 41 In obleci vanje Arona, brata svojega, in sinove njegove z njim vred; in pomazili jih ter jim napolni roke in jih posveti, da mi opravljajo duhovsko službo. 42 Napravi jim tudi platnene hlače, da zakrijejo meso sramote svoje: od ledij do stegen naj segajo. 43 In Aron in sinovi njegovi naj jih imajo na sebi, kadar gredo v shodni šotor ali kadar se bližajo oltarju, opravljat službo v svetišču, da si ne naložijo krivde in ne umro: večna to bodi postava njemu in semenu njegovemu za njim.
29
1
29,1–37: 3 Mz 8,1–36
To pa je, kar jim storiš, da jih posvetiš, da bi mi opravljali duhovsko službo. Vzemi mladega junca in dva ovna brez madeža 2 in nekvašenega kruha in opresnih kolačev, z oljem zamešenih, in opresnih mlincev, z oljem pomazanih; iz čiste pšenične moke jih pripravi. 3 V en koš jih deni in jih prinesi v košu, in junca in dva ovna. 4 Arona pa in njegove sinove privedeš k vhodu v shodni šotor ter jih umiješ z vodo. 5 Nato vzemi oblačila in obleci Arona v spodnjo suknjo in vrhnjo naramnikovo suknjo in naramnik in naprsnik in ga prepaši z umetno tkano naramnikovo prevezo. 6 In mu deni pokrivalo na glavo in priveži zlati venec na pokrivalo. 7 In vzemi mazilnega olja in ga izlij na glavo njegovo ter ga pomazili. 8 Tudi sinove njegove pripelji in jih obleci v spodnje suknje. 9 In opaši jih s pasovi, Arona in sinove njegove, ter jim priveži visoke čepice; in bode jim duhovništvo po večni postavi. In napolniš roke Aronu in sinom njegovim v posvečenje.
10 In pripelji junca pred shodni šotor, in Aron in sinovi njegovi naj polože roke svoje juncu na glavo. 11 In zakolji junca pred Gospodom ob vhodu v shodni šotor 12 ter vzemi junčeve krvi in jo deni s prstom na rogove oltarja, vso drugo kri pa izlij spodaj ob oltarju. 13 In vzemi vso tolstino, ki pokriva drobje, in pečico na jetrih in obe ledvici s tolstjo, ki je na njiju, in zažgi to na oltarju. 14 Ali junčevo meso in kožo in iztrebke njegove sežgi z ognjem zunaj šotorišča: daritev za greh je.
15 Nato vzameš enega ovna, in Aron in sinovi njegovi naj mu polože roke svoje na glavo. 16 In zakolji ovna ter vzemi krvi njegove in škropi z njo okrog po oltarju. 17 Ovna pa razreži na kose, in operi drob njegov in stegna njegova ter jih položi na kose njegove in na glavo njegovo. 18
29,18: Ef 5,2; Flp 4,18
In zažgi vsega ovna na oltarju: žgalna žrtev je Gospodu, prijeten duh, daritev po ognju Gospodu. 19 Potem vzemi drugega ovna, in Aron in sinovi njegovi naj mu polože roke svoje na glavo. 20 In zakolji ovna ter vzemi krvi njegove in jo deni na mečico desnega ušesa Aronovega in na mečico desnega ušesa sinov njegovih in na palec njih desnice in na palec desne noge; ostalo kri pa razškropi po oltarju okoli. 21 In vzemi krvi, ki je na oltarju, in mazilnega olja ter pokropi Arona in oblačila njegova in sinove njegove in oblačila sinov njegovih z njim vred; in posvečen bode in oblačila njegova in sinovi njegovi in sinov njegovih oblačila z njim vred. 22 Vzemi tudi tolstine ovnove in tolsti rep in tolst, ki pokriva drob, in pečico na jetrih in obe ledvici in tolst, ki je na njiju, in desno stegno (kajti je oven posvečenja) 23 in hleb kruha in kolač z oljem zamešenega kruha in mlinec iz koša opresnikov, ki je pred Gospodom, 24 in položi vse to na roke Aronu in sinom njegovim, in majaj to kot daritev majanja pred Gospodom. 25 Potem vzemi to iz njih rok ter zažgi na oltarju vrhu žgalne daritve v prijeten duh pred Gospodom; ognjena daritev je Gospodu. 26 In vzemi prsi od ovna posvetitve, ki je za Arona, ter jih daruj z majanjem pred Gospodom; in bodo tebi v delež. 27 In posvetiš prsi daritve majanja, ki so se majale, in stegno povzdignjenja, ki se je povzdignilo od ovna posvetitve, ki je za Arona in za sinove njegove; 28 in dobi naj to Aron in sinovi njegovi kot vekomaj sebi določeno od sinov Izraelovih, kajti dar povzdignjenja je; in bode to dar povzdignjenja od sinov Izraelovih, od njih mirovnih daritev, njih dar povzdignjenja Gospodu. 29 Sveta oblačila Aronova pa bodo za sinove njegove za njim, da bodo v njih maziljeni ter da se jim v njih napolnijo roke v posvečenje. 30 Sedem dni jih bo oblačil tisti iz sinov njegovih, ki bode duhovnik na mestu njegovem, ko pojde v šotor pričevanja služit v svetišču. 31 Ovna posvetitve pa vzemi in skuhaj meso njegovo na svetem kraju. 32 In Aron in sinovi njegovi naj jedo meso ovnovo in kruh, ki je v košu, ob vhodu v shodni šotor: 33 jedo naj tiste reči, po katerih se je izvršila poravnava, da bi se jim napolnile roke, da bodo posvečeni; tujec pa jih ne sme jesti, ker so svete. 34 Ako pa ostane do jutra kaj mesa posvetitve in kruha, naj se sežge, kar je ostalo; ne sme se jesti, ker je sveto. 35 Stôri torej Aronu in sinom njegovim natanko po vsem, kar sem ti zapovedal. Sedem dni jim napolnjuj roke v posvetitev. 36 In vsak dan daruj v poravnavo junca kot daritev za greh, in očistiš oltar greha, ko storiš poravnavo zanj; in ga pomazili, da ga posvetiš. 37 Sedem dni opravljaj poravnavo za oltar in ga posvečuj; in oltar bodi presvet: karkoli se dotakne oltarja, bode sveto.
38
29,38–42: 4 Mz 28,3–8
To pa je, kar boš pripravljal na oltar: vsak dan dve jagnjeti, po eno leto stari, neprenehoma. 39 Eno jagnje daruj zjutraj, drugo jagnje proti večeru; 40 in k prvemu jagnjetu desetinko bele moke, zmešane s četrtino hina iztolčenega olja, in četrtino hina vina kot pitno darilo. 41 In drugo jagnje pripravi proti večeru; zastran jedilnega in pitnega darila ravnaj po jutranjem darovanju: v prijeten duh bodi, ognjena daritev Gospodu. 42 To bodi neprestana žgalna daritev po rodovih vaših pri vhodu shodnega šotora pred Gospodom, kjer se bom shajal z vami, da govorim s teboj. 43 In tam se bom shajal s sinovi Izraelovimi, in šotor bo posvečen po slavi moji. 44 In posvetim shodni šotor in oltar, tudi Arona in sinove njegove posvetim, da mi opravljajo duhovsko službo. 45 In prebival bom sredi sinov Izraelovih in jim bodem Bog. 46 In spoznajo, da sem jaz Gospod, njih Bog, ki sem jih odpeljal iz dežele Egiptovske, da bi prebival sredi njih. Jaz sem Gospod, njih Bog.
30
1
30,1–5: 2 Mz 37,25–28
Naredi tudi oltar, na katerem se bo zažigalo kadilo; iz akacijevega lesa ga napravi: 2 komolec bodi dolg, komolec širok, štirivoglat naj bo, in dva komolca visok; iz ene celote z njim naj bodo rogovi njegovi. 3 In prevleci ga s čistim zlatom, njegov vrh in njegove stene kroginkrog in njegove rogove; in napravi mu zlat venec naokrog. 4 In naredi mu dva zlata oboda pod vencem njegovim, ob voglih njegovih na obeh straneh, da se vanju vtakneta droga, ki se bo nosil z njima. 5 Droga pa tudi naredi iz akacijevega lesa in ju prevleci z zlatom. 6 In oltar postavi nasproti zagrinjalu, ki visi pred skrinjo pričevanja, in nasproti pokrovu sprave, ki je vrhu pričevanja, kjer se bom shajal s teboj. 7 In Aron naj zažiga na njem blagodišeče kadilo; vsako jutro, ko pripravlja svetilnice, naj zakadi. 8 Tudi ko prižiga svetilnice proti večeru, naj zakadi: neprestano bodi kadilo pred Gospodom po rodovih vaših. 9 Ne smete na njem darovati tujega kadila, ne žgalščine, ne jedilne daritve, tudi pitne daritve ne izlijte nanj. 10 A enkrat v letu naj opravi Aron poravnavo na rogovih njegovih s krvjo daritve za greh, ki je v spravo; enkrat v letu naj stori zanj poravnavo po prihodnjih rodovih vaših: presvet je Gospodu.
11 In Gospod je govoril Mojzesu, rekoč: 12 Ko poizveš število sinov Izraelovih, kolikor jih gre v štetje, tedaj naj plača vsakdo odkupnino za dušo svojo Gospodu, kadar jih boš štel, da ne pride nadnje šiba, ko bodo šteti. 13
30,13: 2 Mz 38,25.26; Mt 17,24
To naj dado: vsakdo, ki preide k preštetim, pol sekla, po seklu svetišča (dvajset ger ima sekel), pol sekla kot dar povzdignjenja Gospodu. 14 Sleherni, ki preide k preštetim, dvajset let star in več, naj da Gospodu dar povzdignjenja. 15 Bogatin ne da več in ubožec ne manj nego pol sekla, ko poklonite dar povzdignjenja Gospodu, da se stori poravnava za duše vaše. 16 In vzemi spravni denar od sinov Izraelovih ter ga obrni v službo v shodnem šotoru, da bodi to v spomin sinom Izraelovim pred Gospodom, v poravnavo za duše vaše.
17 Še je govoril Gospod Mojzesu, rekoč: 18
30,18: 2 Mz 38,8
Naredi tudi bronast umivalnik z bronastim stojalom za umivanje in ga postavi med shodni šotor in oltar in vlij vanj vode. 19 In Aron in sinovi njegovi naj si iz njega umivajo roke in noge: 20 kadar pojdejo v shodni šotor, naj se umijejo z vodo, da ne umrjo, ali pa ko se bližajo oltarju služit, da zažgo ognjeno daritev Gospodu. 21 Umivajo pa naj si roke in noge, da ne umrjo. To jim bodi večna postava, njemu in semenu njegovemu od roda do roda.
22
30,22–38: 2 Mz 37,29
Dalje je govoril Gospod Mojzesu, rekoč: 23 Ti pa si vzemi najboljših dišav: petsto seklov mire, ki teče sama od sebe, in polovico sladke skorje, namreč dvesto in petdeset, in dvesto in petdeset dišečega trstja 24 in kasije petsto, po seklu svetišča, in oljkovega olja mero hin; 25 in naredi iz tega olje za sveto maziljenje, mešano dišavje po mazilarjevi umetnosti: sveto mazilno olje bodi. 26 In pomazili z njim shodni šotor in skrinjo pričevanja, 27 mizo z vsemi posodami njenimi, svečnik s pripravo njegovo in kadilni oltar 28 in oltar za žgalščine z vsemi pripravami njegovimi in umivalnik in stojalo njegovo. 29 In tako jih posveti, in bodo presvete: karkoli se jih dotakne, bode sveto. 30 In pomazili Arona in sinove njegove ter jih posveti, da mi služijo za duhovnike. 31 Sinom Izraelovim pa govori in reci: To mi bodi sveto mazilno olje po prihodnjih rodovih vaših. 32 Na meso človeško se ne sme izliti, in po njega sestavi ne narejajte podobnega: sveto je, sveto vam bodi. 33 Kdor ga ponaredi ali kdor od njega da tujcu, bodi iztrebljen iz ljudstva svojega.
34 In Gospod je velel Mojzesu: Vzemi si dišav: dišeče smole, kadilne školjke, galbana, sladkih vonjav in prečiščenega kadila, vsakega enako težo, 35 in naredi iz tega kadilo, dišečino, po mazilarjevi umetnosti, osoljeno, čisto, sveto. 36 In stolci nekoliko v prah in ga deni pred pričevanje v shodni šotor, kjer se bom shajal s teboj; presveto vam bodi. 37 In kadila, kakršnega napraviš, sebi po isti sestavi ne narejajte; za sveto Gospodu naj ti velja. 38 Kdor ga ponaredi, da bi ga duhal, bodi iztrebljen iz ljudstva svojega.
31
1
31,1–11: 2 Mz 35,30–36,1
In Gospod je govoril Mojzesu, rekoč: 2 Poglej, poklical sem po imenu Bezalela, sina Urija, sinu Hurovega, iz rodovine Judove, 3 in sem ga napolnil z duhom Božjim, ki se kaže v modrosti in razumnosti in znanosti in v vsakršni spretnosti, 4 da izumlja umetnine in izdeluje iz zlata in srebra in brona 5 in zna rezati kamene, da se denejo v okove, in izrezavati les in delati vsakovrstne izdelke. 6 In glej, dal sem mu tudi Oholiaba, sina Ahisamakovega, iz rodovine Danove; in modrost sem del v srce vsem, ki so modrega srca, da delajo vse, kar sem ti zapovedal: 7 šotor shoda in skrinjo pričevanja in pokrov, ki je na njej, in vso šotorovo opravo 8 in mizo in vso posodo njeno in čisti svečnik in vse priprave njegove in kadilni oltar 9 in oltar za žgalščine z vsemi pripravami in umivalnik in stojalo njegovo; 10 službena oblačila in sveta oblačila za Arona duhovnika in oblačila sinov njegovih za duhovsko službo; 11 in mazilno olje in blagodišeče kadilo za svetišče: po vsem, kar sem ti zapovedal, naj delajo.
12 In Gospod je dejal Mojzesu, rekoč: 13 Ti pa govori sinom Izraelovim in reci: Sobote moje res spoštujte, ker znamenje so med menoj in med vami po prihodnjih rodovih vaših, da veste, da sem jaz Gospod, ki vas posvečujem. 14 Imejte torej v čislih dan počitka, ker je svet za vas; kdorkoli ga oskruni, mora umreti; kajti kdorkoli bi delal kako delo v njem, ta duša bo iztrebljena izmed ljudstva svojega. 15
31,15: 2 Mz 20,8–11; 23,12; 34,21; 35,2; 3 Mz 23,3; 5 Mz 5,12–14
Šest dni naj se opravlja delo, a dan sedmi je sobota slovesnega počitka, sveta Gospodu; kdorkoli opravlja kak posel sobotni dan, mora umreti. 16 Zato naj ohranijo sinovi Izraelovi soboto, da praznujejo počitek po prihodnjih rodovih svojih, kot večno zavezo. 17
31,17: 2 Mz 20,11
Znamenje je to med menoj in med sinovi Izraelovimi na veke; zakaj v šestih dneh je naredil Gospod nebo in zemljo, dan sedmi pa je počival in se poživil.
18 In dal je Mojzesu, ko je nehal govoriti z njim na gori Sinaju, dve plošči pričevanja, kameneni plošči, popisani s prstom Božjim.
32
1
32,1–35: 5 Mz 9,8–29
32,1: Apd 7,40
In ko je videlo ljudstvo, da se Mojzes obotavlja priti z gore, se zbere množica k Aronu in ga ogovori: Vstani, naredi nam bogove, ki naj gredo pred nami; zakaj tistemu možu Mojzesu, ki nas je odpeljal iz dežele Egiptovske, ne vemo, kaj se mu je prigodilo. 2 In Aron jim veli: Izderite zlate obodce, ki so v ušesih žen vaših, sinov in hčer vaših, in jih prinesite k meni. 3 In odtrga vse ljudstvo obodce zlate, ki so jih imeli v ušesih, in jih prinesejo k Aronu. 4
32,4: 1 Kr 12,28; Apd 7,41
On pa jih vzame iz njih rok in jih upodobi z dolbilom in napravi iz njih zlito tele. In reko: To je bog
Ali: bogovi, kakor v v. 1 in 23.
tvoj, o Izrael, ki te je pripeljal gori iz dežele Egiptovske. 5 In ko Aron to vidi, sezida oltar pred njim in razglasi, rekoč: Jutri bodi praznik Gospodu! 6
32,6: 1 Kor 10,7
In zjutraj vstanejo zgodaj, in darovali so žgalne in prinesli mirovne daritve; in ljudstvo je sedlo jest in pit in vstalo igrat.
7 Tedaj veli Gospod Mojzesu: Pojdi, stopi doli! Zakaj tvoje ljudstvo, ki si ga pripeljal iz dežele Egiptovske, se je skazilo. 8 Hitro so zašli s pota, ki sem ga jim zaukazal: naredili so si ulito tele in se poklanjali pred njim in mu darovali, govoreč: To je bog
Ali: bogovi, kakor v v. 1 in 23.
tvoj, o Izrael, ki te je pripeljal iz dežele Egiptovske. 9 In reče Gospod Mojzesu: Videl sem to ljudstvo, in glej, trdovratno ljudstvo je; 10 sedaj torej me pusti, da se vname srd moj zoper nje in jih pokončam; tebe pa storim v velik narod. 11
32,11–14: 4 Mz 14,13–19
Mojzes pa milo prosi Gospoda, Boga svojega, govoreč: Zakaj, o Gospod, se vnema srd tvoj zoper ljudstvo tvoje, ki si ga peljal iz dežele Egiptovske z veliko močjo in z roko mogočno? 12 Zakaj naj bi govorili Egipčani: Za nesrečo jih je izpeljal, da jih pomori v gorah in zatre s površja zemlje? Obrni se od togote srda svojega in žal ti bodi hudega zoper ljudstvo svoje. 13
32,13: 1 Mz 22,16.17; 17,8
Spomni se Abrahama, Izaka in Izraela, hlapcev svojih, ki si jim prisegel pri sebi in jim rekel: Pomnožim seme vaše kakor zvezde na nebu in vso to deželo, ki sem o njej govoril, dam zarodu vašemu, da jim je v dedno last vekomaj. 14 In žal je bilo Gospodu hudega, o katerem je bil govoril, da stori svojemu ljudstvu.
15 In Mojzes se obrne in stopa doli z gore, držeč dve plošči pričevanja v roki svoji, plošči popisani na obeh straneh: na tej in na oni strani je bilo pisano. 16 In plošči sta bili delo Božje, in pisava je bila pisava Božja, vdolbena v plošči. 17 In Jozue, ko je začul krik ljudstva, ki je ukalo, reče Mojzesu: Bojno vpitje je v taboru. 18 On pa reče: To ni glas takih, ki ukajo zaradi zmage, ne glas takih, ki vpijejo v poboju; glas pevajočih slišim jaz. 19 In zgodi se, ko se približa taboru in zagleda tele in ples, da se razsrdi in vrže plošči iz roke in ju razbije pod goro. 20 In vzame tele, ki so ga bili naredili, in ga sežge v ognju in ga zdrobi v prah in iztrese v vodo in jo da piti sinovom Izraelovim. 21 In Mojzes reče Aronu: Kaj ti je storilo to ljudstvo, da si nadnje pripravil velik greh? 22 Aron pa reče: Ne razvnema naj se jeza gospoda mojega! Saj poznaš ljudstvo, da je hudobno. 23 Rekli so mi namreč: Naredi nam bogove, ki naj gredo pred nami, zakaj tistemu možu Mojzesu, ki nas je pripeljal iz dežele Egiptovske, ne vemo, kaj se mu je prigodilo. 24 Jaz pa sem rekel: Kdo ima zlata? Odtrgali so si ga in mi dali, in vrgel sem ga v ogenj, in izšlo je to tele. 25 In Mojzes je videl ljudstvo, da je razuzdano, kajti Aron ga je spravil v razuzdanost, v škodoželjen zasmeh pri sovražnikih njegovih. 26 Tedaj se postavi Mojzes med vrati v tabor in kliče: Sem k meni, kdor je Gospodu na strani! In zbero se k njemu vsi sinovi Levijevi. 27 In jim veli: Tako pravi Gospod, Bog Izraelov: Pripašite vsak meč svoj in pojdite semtertja, od vrat do vrat v taboru, in ubijte vsak brata svojega in vsak prijatelja svojega in vsak soseda svojega. 28 In storili so sinovi Levijevi po besedi Mojzesovi; in padlo jih je tisti dan izmed ljudstva blizu tri tisoč mož. 29 In Mojzes reče: Posvetite se danes Gospodu, da, vsak proti sinu svojemu in proti bratu svojemu, da pripravite danes blagoslov nad sebe.
30 In zgodi se drugega dne, da reče Mojzes ljudstvu: Pregrešili ste se z velikim grehom; in sedaj hočem iti gori h Gospodu, morda dosežem pomirjenje za greh vaš. 31 Vrne se torej Mojzes h Gospodu in reče: Ah, pregrešilo se je to ljudstvo z velikim grehom, ko si je naredilo boga iz zlata. 32
32,32: Ps 69,29; Raz 3,5
In sedaj, o da bi odpustil njih greh! če pa ne, izbriši me, prosim, iz knjige svoje, ki si jo pisal! 33 In Gospod reče Mojzesu: Kdorkoli je grešil zoper mene, njega izbrišem iz knjige svoje. 34 In sedaj pojdi, vodi ljudstvo tja, kamor sem ti povedal. Glej, angel moj pojde pred teboj; ali v dan obiskovanja svojega bom na njih kaznoval njih greh. 35 In Gospod je udaril ljudstvo, zato ker so naredili tele, ki ga je napravil Aron.
33
1
33,1: a 1 Mz 12,7; b 1 Mz 26,3; c 1 Mz 28,13
In Gospod je govoril Mojzesu: Vstani, potuj gori odtod, ti in ljudstvo, ki si ga pripeljal iz dežele Egiptovske, v deželo, o kateri sem prisegel Abrahamu, Izaku in Jakobu in govoril: Semenu tvojemu jo hočem dati; 2 in pošljem angela pred teboj in izženem Kanaance, Amorejce in Hetejce in Ferizejce, Hevejce in Jebusejce; 3 potuj v deželo, v kateri teče med in mleko; zakaj jaz ne pojdem med vami, ker si trdovratno ljudstvo, da te ne pokončam kje na potu. 4 In ko je ljudstvo slišalo to hudo poročilo, so žalovali, in nihče ni oblekel lepotine svoje. 5 Zakaj Gospod je bil rekel Mojzesu: Reci sinovom Izraelovim: Ljudstvo trdovratno ste vi; ako bi šel en trenutek med vami, bi te pokončal. In sedaj odloži lepotičje svoje, da bom vedel, kaj naj ti storim. 6 In sneli so sinovi Izraelovi lepotičje s sebe pri gori Horebski.
7 In Mojzes vzame šotor in si ga razpne zunaj tabora, daleč od taborišča, in ga je imenoval: Šotor shoda. In bilo je, da je vsakdo, ki je iskal Gospoda, hodil k šotoru shoda, ki je bil zunaj tabora. 8 In kadarkoli je šel Mojzes ven k Šotoru, je vstalo vse ljudstvo, in vsakteri je stal ob vhodu šotora svojega in gledal za Mojzesom, dokler ni stopil v Šotor. 9 Ko je pa Mojzes stopil v Šotor, je prišel doli oblakov steber in stal ob vhodu Šotora, in Gospod je govoril z Mojzesom. 10 In videlo je vse ljudstvo oblakov steber ob vhodu v Šotor; in vse ljudstvo je vstajalo in se poklanjalo, vsak ob vhodu šotora svojega. 11 In Gospod je govoril z Mojzesom iz obličja v obličje, kakor govori človek s prijateljem svojim. Potem se je vrnil v tabor; njegov strežnik pa, Jozue, sin Nunov, mladenič, ni šel iz Šotora.
12 In Mojzes reče Gospodu: Glej, ti mi velevaš: Vodi to ljudstvo gori, a nisi mi ga dal spoznati, koga pošlješ z menoj, čeprav si rekel: Poznam te po imenu, in našel si milost v mojih očeh. 13 Zdaj torej, če sem našel milost v tvojih očeh, mi pokaži pot svojo, da te spoznam in vem, čemu najdem milost v tvojih očeh; in glej, ta narod je tvoje ljudstvo. 14 On pa reče: Obličje moje te bo spremljalo, in dam ti pokoj. 15 In Mojzes mu reče: Ako nas ne bo spremljalo obličje tvoje, ne pelji nas iz tega kraja. 16 In po čem naj bo vendar očitno, da sem našel milost v tvojih očeh, jaz in ljudstvo tvoje? Ne li po tem, da hodiš z nami in smo odlikovani, jaz in ljudstvo tvoje, izmed vseh ljudstev, kar jih je na površju zemlje?
17 In Gospod reče Mojzesu: Tudi to reč, ki si jo govoril, hočem storiti, kajti našel si milost v mojih očeh in poznam te po imenu. 18 On pa reče: Pokaži mi, prosim, slavo svojo! 19
33,19: Rim 9,15
In odgovori: Storim, da pojde mimo tebe vsa dobrota moja, in klical bom ime Gospodovo pred teboj; in milostiv bodem, komur hočem biti milostiv, in usmilim se, kogar se hočem usmiliti. 20 In reče: Ne moreš videti obličja mojega, zakaj človek me ne more videti in ostati živ. 21 In Gospod reče: Glej, prostor je pri meni, tu se postavi na skalo. 22 In zgodi se, ko pojde mimo slava moja, da te postavim v skalno razpoko in te pokrijem z roko svojo, dokler ne preidem mimo. 23 Potem odmaknem roko svojo, in videl me boš od zadaj, a obličja mojega ne bode videti.
34
1
34,1–9: 5 Mz 10,1–5
In Gospod veli Mojzesu: Izsekaj si dve kameniti plošči, kakršni sta bili prvi, in napišem nanju besede, ki so bile na prvih ploščah, ki si ju razbil. 2 In bodi pripravljen za jutro, in stopi zjutraj na goro Sinajsko in se postavi pred menoj na vrhu gore. 3 Nihče naj s teboj ne gre gori, nihče naj se tudi ne prikaže po vsej gori, tudi drobnica in goved naj se ne paseta tej gori nasproti. 4 In izsekal je dve kameniti plošči, kakršni sta bili prvi; in vstal je Mojzes zjutraj zgodaj in šel na goro Sinaj, kakor mu je bil zapovedal Gospod, in v roko svojo je vzel dve kameniti plošči.
5 In Gospod je prišel doli v oblaku in je stal ondi poleg njega in klical ime Gospodovo. 6
34,6.7: 2 Mz 20,5.6; 4 Mz 14,18; 5 Mz 5,9.10; 7,9.10
In Gospod je šel mimo njega in klical: Gospod, Gospod, Bog mogočni, poln usmiljenja in milostiv, počasen za jezo in obilen v milosti in resnici, 7 ki hrani milost tisočim, ki odpušča krivico in prestopek in greh, ki pa krivega nikakor ne šteje za nedolžnega, ki obiskuje očetov krivico nad sinovi in vnuki, nad tretjim in četrtim pokolenjem. 8 In Mojzes se hitro pripogne k zemlji in moli. 9 In reče: Če sem našel milost v tvojih očeh, o Gospod, naj gre, prosim, Gospod sam med nami; zakaj to ljudstvo je trdovratno; in odpusti krivico našo in greh naš in vzemi nas za svojo last. 10
34,10–16: 5 Mz 7,1–6
In odgovori: Glej, jaz sklepam zavezo: vpričo vsega ljudstva tvojega hočem delati čudeže, kakršnih ni bilo storjenih na vsej zemlji in med vsemi narodi; in vse ljudstvo, med katerim bivaš, bo videlo delo Gospodovo; kajti strašno bode to, kar bom delal pri tebi.
11 Hrani, kar ti danes zapovedujem. Glej, izganjam pred teboj Amorejce in Kanaance in Hetejce in Ferizejce in Hevejce in Jebusejce. 12 Varuj se, da ne skleneš zaveze s prebivalci dežele, v katero prideš, da ti ne postanejo zanka v sredi tvoji; 13
34,13: 5 Mz 16,21
temveč njih oltarje poderite in njih poslikane stebre zdrobite in njih Ašere
Drevje v čast boginji Ašeri (ali Astarti).
posekajte, – 14 kajti drugemu bogu se ne smeš poklanjati, zakaj Gospod, čigar ime je Gorečnik, je goreč Bog; – 15 da ne skleneš zaveze s prebivalci dežele, in ko bi nečistovali za svojimi bogovi in darovali bogovom svojim, bi te kdo povabil in ti bi jedel od njih daritve, 16 in jemal bi njih hčere za svoje sinove, in njih hčere bi nečistovale za svojimi bogovi in zapeljale sinove tvoje, da nečistujejo za njih bogovi. 17
34,17: 2 Mz 20,4; 3 Mz 19,4; 5 Mz 5,8; 27,15
Ulitih bogov si ne delaj! – 18
34,18–26: 2 Mz 23,14–19; 5 Mz 16,1–17
34,18: 2 Mz 12,14–20; 3 Mz 23,6–8; 4 Mz 28,16–25
Praznik opresnikov obhajaj! Sedem dni boš jedel opresnike, kakor sem ti zapovedal, določeni čas v mesecu Abibu: kajti meseca Abiba si odšel iz Egipta. 19
34,19: 2 Mz 13,2
Vse prvorojeno bodi moje, in vsa živina tvoja moškega spola, prvenci govedi in drobnice. 20
34,20: 2 Mz 13,13
Prvorojeno oslice pa odkupi z jagnjetom, a če ga ne odkupiš, zlomi mu šijnjak. Vsakega prvenca izmed sinov svojih odkupi. In nihče naj se prazen ne prikaže pred obličjem mojim. 21
34,21: 2 Mz 20,9.10; 23,12; 31,15; 35,2; 3 Mz 23,3; 5 Mz 5,13.14
Šest dni delaj, sedmi dan pa počivaj; ob času oranja in ob času žetve počivaj. – 22
34,22: a 3 Mz 23,15–21; 4 Mz 28,26–31; b 3 Mz 23,39–43
In praznik tednov obhajaj, prvin žetve pšenične, tudi praznik spravljanja ob koncu leta. 23 Trikrat v letu se naj prikažejo vsi moški tvoji pred obličjem Gospoda Jehove, Boga Izraelovega. 24 Kajti izženem narode pred teboj in razširim meje tvoje; nihče tudi ne poželi dežele tvoje, ako se pojdeš prikazat pred obličjem Gospoda, Boga svojega, trikrat v letu. – 25
34,25: 2 Mz 12,10
Ne smeš darovati krvi klalne daritve moje s skvašenim kruhom vred; tudi naj ne ostane daritev praznika pashe čez noč do jutra. 26
34,26: a 5 Mz 26,2; b 5 Mz 14,21
Zemljišča svojega prve prvine prinesi v hišo Gospoda, Boga svojega. Kozliča ne kuhaj v mleku matere njegove. 27 In Gospod reče Mojzesu: Napiši si te besede, kajti po glasu teh besed sem sklenil s teboj zavezo in z Izraelom. 28 In bil je tam pri Gospodu štirideset dni in štirideset noči, in kruha ni jedel in vode ni pil. In Gospod je napisal na plošči besede zaveze, desetero besed.
29
34,29–35: 2 Kor 3,7–16
In ko je potem šel Mojzes doli z gore Sinajske in je imel tisti dve plošči pričevanja v roki, ko je stopal z gore – ni vedel Mojzes, da se obraz njegov žari, ker je bil govoril z Njim. 30 Aron pa in vsi sinovi Izraelovi gledajo Mojzesa, in glej, koža obličja njegovega se žari; in bali so se k njemu približati. 31 A Mojzes jih pokliče, in vrnejo se k njemu Aron in vsi knezi občine; in Mojzes je govoril z njimi. 32 In potem pristopijo vsi sinovi Izraelovi; in zapove jim vse, kar mu je Gospod govoril na gori Sinaju. 33 In ko je Mojzes končal svoj govor z njimi, dene zagrinjalo na obličje svoje. 34 Kadar pa je šel Mojzes noter pred obličje Gospodovo z njim govorit, je snel zagrinjalo, dokler ni šel ven; in ko je bil prišel ven, je govoril sinovom Izraelovim, kar mu je bilo ukazano. 35 In sinovi Izraelovi so videli obličje Mojzesovo, da se je žarila koža obličja njegovega; in Mojzes je zopet del zagrinjalo na obličje svoje, dokler ni šel noter govorit z Njim.
35
1 In Mojzes zbere vso občino sinov Izraelovih in jim reče: Te so besede, ki jih je zapovedal Gospod, da jih izpolnjujte. 2
35,2: 2 Mz 20,8–11; 23,12; 31,15; 34,21; 3 Mz 23,3; 5 Mz 5,12–14
Šest dni naj se opravlja delo, a sedmi dan vam bodi svet čas, sobota slovesnega počitka Gospodu; kdorkoli opravlja kak posel ta dan, umrje. 3 Ne zanetite ognja po vseh prebivališčih svojih sobotni dan!
4
35,4–19: 2 Mz 25,1–7; 39,33–41
Dalje govori Mojzes vsej občini Izraelovih otrok: To je beseda, ki jo je zapovedal Gospod, govoreč: 5 Odločite si dar povzdignjenja Gospodu; kdorkoli je radovoljnega srca, naj ga prinese, dar povzdignjenja Gospodu: zlato in srebro in bron, 6 višnjevo in zagorelordeče blago in karmezin in tenčico in kozjo dlako, 7 in rdeče pobarvane ovnove kože in kože jazbečeve in akacijev les, 8 in olje za svetilo in dišave za mazilno olje in za dišeče kadilo, 9 in onihove kamene in drago kamenje, ki se z njim obloži naramnik in naprsnik. 10 In kdorkoli je modrega srca med vami, naj pride in izdeluje vse, kar je zapovedal Gospod: 11 prebivališče, njega šotor in odejo za njega, njegove zapone in deske in zapahe in stebre in podstavke; 12 skrinjo in njena droga, pokrov sprave in ločilno zagrinjalo; 13 mizo in droga zanjo in vso posodo njeno in kruh obličja; 14 svečnik za svetilo in njegove priprave in svetilnice in olje za svetilo; 15 in kadilni oltar in droga zanj, mazilno olje in blagodišeče kadilo, zaveso za vhod, za vhod v prebivališče; 16 in oltar za žgalne daritve z njegovim bronastim omrežjem, njegova droga in vse priprave njegove, umivalnik z njegovim stojalom; 17 zastore za dvorišče in stebre njegove in njih podstavke in zaveso za vrata na dvorišče; 18 kolčke za prebivališče in kolčke za dvorišče in njih vrvi; 19 dična oblačila za službo v svetišču, sveta oblačila za Arona duhovnika in oblačila sinom njegovim za duhovniško službo.
20 In vsa občina sinov Izraelovih se razide izpred Mojzesa. 21 In pridejo, kogarkoli je sililo srce njegovo, vsak, čigar duh je bil radovoljen, in prineso Gospodov dar povzdignjenja za zgradbo shodnega šotora in za vse službovanje pri njem in za sveta oblačila. 22 In prihajali so možje in žene, kolikorkoli jih je bilo radovoljnega srca, noseč zapestnice in uhane in pečatne prstane in ovratnice, vsakovrstno zlatnino, in vsakdo, ki je daroval dar majanja od zlata Gospodu. 23 In vsak, kdor je imel višnjevo in zagorelordeče blago in karmezin in tenčico in kozjo dlako in rdeče ovnove kože in jazbečeve kože, jih je prinesel. 24 Vsak, kdor je poklonil dar povzdignjenja od srebra in brona, je prinesel dar Gospodov; in kdorkoli je imel akacijevega lesa za katerokoli napravo službe, ga je prinesel. 25 In vse žene, ki so bile modrega srca, so predle same in prinesle prejo: višnjevo in zagorelordečo in karmezin in tenčico. 26 In vse žene, ki jih je podpiralo njih srce v modrosti, so predle kozjo dlako. 27 Knezi so pa prinesli onihovih kamenov in dragega kamenja, ki se z njim obloži naramnik in naprsnik, 28 in dišav in olja za svetilo in za mazilno olje in za blagodišeče kadilo. 29 Sinovi Izraelovi so prinesli prostovoljno daritev Gospodu: vsak mož in vsaka žena, katere je izpodbujalo njih srce, da kaj prineso za vse delo, o katerem je Gospod zapovedal Mojzesu, da naj se izgotovi.
30
35,30–36,1: 2 Mz 31,1–11
In Mojzes reče sinovom Izraelovim: Glejte, Gospod je po imenu poklical Bezalela, sina Urija, sinu Hurovega, iz rodovine Judove, 31 in ga je napolnil z duhom Božjim, ki se kaže v modrosti, razumnosti in znanosti in v vsakršni spretnosti, 32 da izumlja umetnine ter jih izdeluje iz zlata in srebra in brona 33 in zna rezati kamene, da se denejo v okove, in izrezavati les in delati vsakovrstne umetne izdelke. 34 Dal mu je tudi v srce, da poučuje, njemu in Oholiabu, sinu Ahisamakovemu, iz rodu Danovega. 35 Napolnil ju je z modrostjo srca, da napravita vsakovrstno delo kovaško in rezbarsko in umetno tkano in pisano vezeno iz višnjeve in zagorelordeče in karmezinove preje in iz tenčice in tkalsko delo, kakor tisti, ki delajo vsakovrstna ročna dela in izmišljajo umetne stvari.
36
1 In Bezalel in Oholiab bosta delala in vsi možje modrega srca, ki jim je Gospod dal modrost in razumnost, da znajo delati vsako delo v službo svetišča, skladno z vsem, kar je bil zapovedal Gospod.
2 In Mojzes pokliče Bezalela in Oholiaba in vsakega moža, ki je bil modrega srca, v čigar srce je Bog dal modrost, vsakega, kogar je srce sililo, da se loti dela in ga izvrši. 3 In prejmejo od Mojzesa vse dari povzdignjenja, ki so jih prinesli sinovi Izraelovi za delo v službo svetišča, da se s tem naredi. In še so mu prinašali prostovoljne darove dan na dan. 4 In pridejo tisti modri možje vsi, ki so se pečali z delom svetišča, vsak od svojega dela, ki ga je opravljal, 5 in ogovore Mojzesa, rekoč: Mnogo prinaša ljudstvo, več nego je treba za izvršitev dela, ki ga je napraviti ukazal Gospod. 6 Tedaj zapove Mojzes, in razglasijo po vsem taboru, rekoč: Ne mož, ne žena naj nič več ne dela za dar povzdignjenja svetišču. In nehalo je ljudstvo prinašati. 7 Kajti gradiva je bilo dovolj za vse delo, da se dogotovi, in še preveč ga je bilo.
8
36,8–19: 2 Mz 26,1–14
Vsi torej, ki so bili modrega srca med delavci tistega dela, so delali prebivališče: deset preprog iz sukane tenčice in višnjevega in zagorelordečega blaga in karmezina, s kerubi umetno pretkane so jih naredili. 9 Dolgost ene preproge osemindvajset komolcev in štiri komolce širjava preproge: ista mera za vse preproge. 10 In zvezal je pet preprog, drugo ob drugo, tudi drugih pet preprog je zvezal, drugo ob drugo. 11 In naredil je pentlje iz višnjevega blaga na robu ene preproge, ob kraju ene zveze; enako je naredil na robu skrajne preproge pri drugi zvezi. 12 Petdeset pentelj je napravil na prvi preprogi in petdeset pentelj na robu preproge, ki je bila skrajna pri drugi zvezi; pentlje so bile druga drugi nasproti. 13 In naredil je petdeset zapon iz zlata in staknil preprogi, prvo z drugo, s temi zaponami: tako je bilo prebivališče celota. 14 In naredil je preproge iz kozje dlake, da bodo šotor nad prebivališčem: enajst takih preprog je naredil. 15 Dolgost vsake preproge je bila trideset komolcev in širjava štiri komolce: isto mero je imelo enajst preprog. 16 In staknil je pet preprog posebej in šest preprog posebej. 17 In naredil je petdeset pentelj na robu skrajne preproge v prvi zvezi in petdeset pentelj na robu skrajne preproge v drugi zvezi. 18 In napravil je petdeset bronastih zapon, da se z njimi spoji šotor v celoto. 19 In naredil je odejo za šotor iz rdečih ovnovih kož in odejo iz jazbečevih kož vrhu nje.
20
36,20–34: 2 Mz 26,15–29
In naredil je deske za prebivališče iz akacijevega lesa, pokonci stoječe. 21 Deset komolcev je bila dolgost vsake deske, eden in pol komolca pa širjava. 22 Vsaka deska je imela dva čepa, drug proti drugemu vstavljena: tako je napravil pri vseh deskah za prebivališče. 23 In izgotovil je deske za bivališče: dvajset desek za poldansko stran, proti jugu; 24 in naredil je štirideset podstav iz srebra za dvajset desek: dve podstavi pod eno desko za dva čepa njena in dve podstavi pod drugo desko za dva čepa njena. 25 In za drugo stran prebivališča, proti severu, je naredil dvajset desek 26 in njih podstav iz srebra štirideset: dve podstavi pod eno desko in dve podstavi pod drugo desko. 27 In za zadnjo stran prebivališča, proti zahodu, je naredil šest desek. 28 In dve deski je naredil za vogla prebivališča ob zadnji strani. 29 In bili sta dvojni odspodaj in enako sta bili sklenjeni ob vrhu svojem v enem obodu: tako je napravil pri obeh na obeh voglih. 30 Bilo je torej osem desek in njih podstav srebrnih šestnajst: pod vsako desko dve podstavi.
31 In naredil je zapahe iz akacijevega lesa: pet za deske ene strani prebivališča 32 in pet zapahov za deske druge strani in pet zapahov za deske ob zadnji strani, proti zahodu. 33 In srednji zapah sredi desek je naredil, da je segal od konca do konca. 34 In deske je prevlekel z zlatom in njih obode, namreč shrambice za zapahe, je naredil iz zlata in zapahe je okoval z zlatom.
35
36,35–38: 2 Mz 26,31–37
In napravil je zagrinjalo iz višnjevega in zagorelordečega in karmezinovega blaga in iz sukane tenčice; s kerubi umetno pretkano ga je naredil. 36 In zanj je napravil štiri stebre iz akacijevega lesa in jih prevlekel z zlatom, njih kavlji so bili iz zlata, in ulil je zanje štiri podstave iz srebra.
37 In napravil je zaveso za šotorov vhod iz višnjevega in zagorelordečega blaga in iz karmezina in sukane tenčice s pisanim vezenjem 38 in njenih pet stebrov z njih kavlji; oglavja stebrov pa in njih vezila je prevlekel z zlatom, a njih petero podstavkov je bilo iz brona.
37
1
37,1–9: 2 Mz 25,10–20
In Bezalel je naredil skrinjo iz akacijevega lesa: dva in pol komolca je bila dolga in poldrugi komolec široka in poldrugi komolec visoka. 2 In prevlekel jo je s čistim zlatom odznotraj in odzunaj in vrhu nje je napravil zlat venec naokrog. 3 In zlil je zanjo štiri zlate obode, vstavljene v njene štiri noge, dva oboda na eni strani in dva oboda na drugi strani. 4 In naredil je droga iz akacijevine in ju okoval z zlatom. 5 In vtaknil je droga v obode ob straneh skrinje, da se prenaša skrinja. 6 In napravil je pokrov sprave iz čistega zlata, dva in pol komolca dolg in poldrugi komolec širok. 7 In naredil je dva keruba iz zlata s tolkljanim delom na obeh koncih spravnega pokrova: 8 kerub je bil na tem koncu, kerub na drugem koncu; s pokrovom sceloma je naredil tista keruba na obeh njegovih koncih. 9 In keruba sta razprostirala svoje peruti navzgor, zaslanjajoč z njimi pokrov sprave, z obrazoma drug proti drugemu; proti pokrovu sprave sta bili obrnjeni obličji kerubov.
10
37,10–16: 2 Mz 25,23–29
Naredil je tudi mizo iz akacijevega lesa: dva komolca je bila dolga in en komolec široka, poldrugi komolec pa visoka. 11 In prevlekel jo je s čistim zlatom in ji napravil zlat venec naokrog. 12 In naredil je k njej spojno deščico kroginkrog, za dlan široko, in napravil je zlat venec k tej deščici naokrog. 13 In ulil je zanjo štiri obode iz zlata, in pritrdil je obode na štiri vogle pri štirih miznih nogah. 14 Tik pod deščico so bili obodi, shrambici za droga, da se prenaša miza. 15 In napravil je droga iz akacijevega lesa in ju okoval z zlatom, da se z njima prenaša miza. 16 In naredil je iz čistega zlata posode, ki so bile na mizi, njene sklede, torila, konvice in vrčke, s katerimi se naj izliva pitna daritev.
17
37,17–24: 2 Mz 25,31–39; 4 Mz 8,1–4
Naredil je tudi svečnik iz čistega zlata, tolkljano delo je bil s podstavkom in deblom svojim; čašice njegove, glavice in cvetice njegove so bile sceloma delane z njim. 18 In šestero vej se je raztezalo iz debla njegovega: tri veje z ene strani in tri veje z druge strani svečnika. 19 Tri čašice, slične mandeljnovemu cvetu, so bile z glavico in cvetico na eni veji, in tri čašice, slične mandeljnovemu cvetu, z glavico in cvetico na veji drugi: tako je bilo na šesterih vejah, raztezajočih se iz svečnika. 20 In na deblu svečnika štiri čaše, slične mandeljnovemu cvetu, s svojimi glavicami in cveticami, 21 namreč ena glavica pod vsakima dvema vejama, katerih se je raztezalo šest iz celote, iz svečnika. 22 Njih glavice in veje so bile sceloma delane z njim: vse je bilo enotno tolkljano delo iz čistega zlata. 23 In naredil mu je sedem svetilnic in utrinjala in lončke za utrinke iz čistega zlata. 24 Iz enega talenta čistega zlata ga je naredil in vse njegove priprave.
25
37,25–28: 2 Mz 30,1–5
In naredil je kadilni oltar iz akacijevega lesa: en komolec dolgost njegova in en komolec širjava njegova, štirivoglat je bil in dva komolca visok; rogovi njegovi so bili enotni z njim. 26 In prevlekel ga je s čistim zlatom, vrh njegov in stene njegove in rogove njegove, in mu je naredil zlat venec kroginkrog. 27 In napravil je zanj dva oboda iz zlata, pod vencem njegovim, ob voglih njegovih na obeh straneh, da se vanju vtakneta droga, s katerima se bo nosil. 28 In droga je naredil iz akacijevega lesa ter ju prevlekel z zlatom. 29
37,29: 2 Mz 30,22–38
In naredil je sveto olje za maziljenje in čisto, blagodišeče kadilo na mazilarski način.
38
1
38,1–7: 2 Mz 27,1–8
In naredil je oltar za žgalščine iz akacijevega lesa: pet komolcev dolg in pet komolcev širok, štirivoglat in tri komolce visok; 2 in na štirih voglih njegovih je napravil štiri rogove, ki so bili iz ene celote z njim; in prevlekel ga je z bronom. 3 In naredil je vse priprave oltarjeve: lonce in lopate in čaše, vilice in ponve za žerjavico; vse te priprave so bile iz brona. 4 Napravil je tudi omrežje oltarju, mrežastega dela, iz brona, pri obrobnem podstavku, spodaj do polovice oltarja. 5 In zlil je štiri obode za štiri vogle bronastega omrežja, da se vanje vtakneta droga. 6 Droga pa je naredil iz akacijevega lesa ter ju prevlekel z zlatom. 7 In vtaknil je droga v oboda na obeh straneh oltarja, da se z njima prenaša; votlega, iz desek ga je naredil. 8
38,8: 2 Mz 30,18
In naredil je umivalnik in stojalo njegovo iz brona, iz zrcal žen, ki so se zbirale, da strežejo pri vhodu shodnega šotora.
9
38,9–20: 2 Mz 27,9–19
In napravil je dvorišče. Za poldansko stran, proti jugu, je bilo zastorov iz sukane tenčice sto komolcev 10 in dvajset stebrov zanje in dvajset podstavkov iz brona, kavlji za stebre in njih vezila iz srebra. 11 In na severni strani je bilo sto komolcev zastorov in zanje dvajset stebrov in dvajset podstavkov iz brona, kavlji za stebre in njih vezila so bili iz srebra. 12 In na zahodni strani je bilo petdeset komolcev zastorov in zanje deset stebrov in deset podstavkov, kavlji za stebre in njih vezila so bili iz srebra. 13 In na jutranji strani, proti vzhodu, petdeset komolcev: 14 petnajst komolcev zastorov ob eni strani vhoda, trije stebri zanje in trije podstavki; 15 in ob drugi strani (tu in tam ob vratih na dvorišče) petnajst komolcev zastorov, trije stebri in trije podstavki zanje. 16 Vsi zastori ob dvorišču kroginkrog so bili iz sukane tenčice; 17 in podstavki stebrov iz brona, kavlji za stebre in njih vezila iz srebra in prevlaka njih oglavij iz srebra; in vsi stebri ob dvorišču so bili opremljeni s srebrnimi vezili. 18 In zaveso k vratom na dvorišče je naredil z umetno pisanim vezenjem iz višnjevega in zagorelordečega in karmezinovega blaga in iz sukane tenčice, in to dvajset komolcev dolgo in pet komolcev visoko po širjavi, skladno z drugimi zastori ob dvorišču; 19 k zavesi pa štiri stebre in štiri podstavke iz brona in kavlje zanje iz srebra, tudi prevlako za njih oglavja in njih vezila iz srebra. 20 In vsi kolčki za prebivališče in ob dvorišču okoli so bili iz brona.
21 To je preračun o prebivališču, prebivališču pričevanja, kakor se je preštelo po Mojzesovem povelju s pomočjo levitov pod roko Itamarja, sinu Aronovega, duhovnika. 22 Bezalel pa, sin Urija, sinu Hurovega, iz rodu Judovega, je naredil vse, kar je bil Gospod zapovedal Mojzesu; 23 in z njim je bil Oholiab, sin Ahisamakov, iz rodu Danovega, kovač in tesar in umeten tkalec in vezec višnjevega in zagorelordečega blaga in karmezina in tenčice. 24 Vsega zlata, kar se ga je uporabilo pri delu za vse naprave svetišča, zlata, ki se je darovalo kot daritev majanja, je bilo devetindvajset talentov, sedemsto in trideset seklov, po seklu svetišča. 25
38,25.26: 2 Mz 30,11–16
Srebra pa od preštetih v občini je bilo sto talentov in tisoč sedemsto in petinsedemdeset seklov, po seklu svetišča: 26
38,26: Mt 17,24
kolikor glav, toliko polseklov, po seklu svetišča, od vsakega dvajset let starega in več, ki je prešel k preštetim, od šeststo in tri tisoč, petsto in petdeset mož. 27 In iz sto talentov srebra so ulili podstavke svetišču in podstavke zagrinjalu, sto podstavkov iz sto talentov, talent za podstavek. 28 In iz tisoč sedemsto in petinsedemdesetih seklov je naredil kavlje za stebre in prevlekel njih oglavja in napravil na njih vezila. 29 In brona, ki so ga darovali kot daritev majanja, je bilo sedemdeset talentov in dvatisoč in štiristo seklov. 30 In iz tega je naredil podstavke vhodu v shodni šotor in bronast oltar in k njemu bronasto omrežje in vse priprave oltarjeve; 31 in podstavke ob dvorišču okoli in podstavke vratom v dvorišče in vse kolčke pri prebivališču in vse kolčke na dvorišču kroginkrog.
39
1 In iz višnjevega in zagorelordečega blaga in karmezina so napravili dična oblačila za službo v svetišču; in sveta oblačila Aronu so naredili, kakor je bil Gospod zapovedal Mojzesu. 2
39,2–7: 2 Mz 28,6–12
In naredili so naramnik iz zlata, iz višnjevega in zagorelordečega blaga in iz karmezina in iz sukane tenčice. 3 In zlato so skovali v tenke liste ter iz njih rezali niti, da se je moglo tkati med višnjeve in škrlatne in karmezinove niti in med tenčico, na način umetnega tkalca. 4 Naredili so za naramnik dva poramna dela, ki sta se spenjala; na svojih dveh koncih se je sklepal v eno. 5 In umetno tkana preveza, ki je bila ob njem, je bila iz istega blaga in enakega dela kakor naramnik: iz zlata, iz višnjevega in zagorelordečega blaga in karmezina in iz sukane tenčice, kakor je bil Gospod zapovedal Mojzesu. 6 In napravili so onihova kamena, opletena z zlatom, in vanju so bila vrezana, kakor se vrezuje v pečate, imena sinov Izraelovih. 7 In deli so ju na poramna dela naramnikova, da bodeta kamena spomina za sinove Izraelove, prav kakor je bil Gospod zapovedal Mojzesu.
8
39,8–21: 2 Mz 28,15–28
In naredil je naprsnik, delo umetnega tkalca, istega dela kakor naramnik: iz zlata, višnjevega in zagorelordečega blaga in karmezina in iz sukane tenčice. 9 Štirivoglat je bil; naredili so ga v dve gubi, ped dolg in ped širok, dvojnat. 10 In obložili so ga s štirimi vrstami kamenov; vrsta prva: sardij, topaz in smaragd; 11 in druga vrsta: rubin, safir in diamant; 12 tretja vrsta pa: hiacint, ahat in ametist; 13 in četrta vrsta: krizolit, onih in jaspis; opleteni so bili z zlatom v svojih vrstah. 14 In kamenov je bilo po imenih sinov Izraelovih dvanajst, po njih imenih; kakor se vrezuje v pečate, na vsakem je bilo vrezano ime, za dvanajstere rodove. 15 In naredili so na naprsnik vrvčasti verižici, spleteni iz čistega zlata. 16 In naredili so dva okova iz zlata in dva zlata obročka, in pritrdili so tista obročka na oba konca naprsnikova. 17 In dve spleteni zlati vrvci so pritrdili na dva zlata obročka na koncih naprsnikovih; 18 druga dva konca tistih dveh spletenih vrvic so pritrdili na dva okova in ju pritaknili na poramna dela naramnikova, spredaj. 19 In iz zlata narejena dva obročka so pritaknili na obeh koncih naprsnikovih, na robu njegovem, ki je proti naramniku, odznotraj. 20 Še so naredili dva zlata obročka in ju pritaknili na dva poramna dela naramnikova, spodaj ob sprednji strani, ravno tam, kjer se sklepa, vrhu umetno tkane preveze naramnikove. 21 In privezali so naprsnik, njegove obročke k naramnikovim obročkom z višnjevo vrvico, da se gladko prilega nad umetno tkano prevezo naramnikovo ter da se naprsnik ne premakne z naramnika; prav kakor je bil Gospod zapovedal Mojzesu.
22
39,22–31: 2 Mz 28,31–37
In naredil je vrhnjo suknjo pod naramnik, izcela stkano iz višnjevega blaga. 23 In odprtina suknje je bila sredi nje kakor odprtina pri oklepu, in je imela tvestje kroginkrog, da se ne razdere. 24 In za rob suknje so naredili margaranovih jabolk iz višnjevega, zagorelordečega in karmezinovega sukanca. 25 In napravili so zvončke iz čistega zlata in jih obesili med margaranova jabolka na rob suknje okoliinokoli, med margaranova jabolka: 26 zvonček in margaranovo jabolko, zvonček in margaranovo jabolko na rob suknje vseokoli za službo; prav kakor je Gospod zapovedal Mojzesu.
27 In izgotovili so spodnje suknje iz tenčice na tkalčev način Aronu in sinom njegovim; 28 in pokrivalo iz tenčice in lepe visoke čepice iz tenčice in platnene hlače iz sukane tenčice 29 in pas iz sukane tenčice in iz višnjevega, zagorelordečega blaga in iz karmezina, pisano vezilnega dela, prav kakor je bil Gospod zapovedal Mojzesu.
30 In naredili so ploščo, venec sveti, iz čistega zlata in vanjo napisali, kakor se vrezuje pisanje v pečate: Svetost Gospodu! 31 In pripeli so nanjo višnjevo vrvico, da se z njo priveže zgoraj na pokrivalo, prav kakor je bil Gospod zapovedal Mojzesu.
32 Tako je bilo dopolnjeno vse delo pri prebivališču shodnega šotora, in sinovi Izraelovi so ga naredili; kakor je bil Gospod zapovedal Mojzesu, prav tako so storili vse. 33
39,33–41: 2 Mz 35,4–19
In prinesli so prebivališče k Mojzesu: šotor in vse njegove priprave, njegove zapone, deske, zapahe, stebre in podstavke njegove; 34 in odejo za šotor iz rdečih ovnovih kož in odejo iz jazbečevih kož in ločilno zagrinjalo; 35 skrinjo pričevanja in droga njena in spravni pokrov; 36 mizo, vso posodo njeno in kruh obličja; 37 čisti svečnik, svetilnice njegove, svetilnice, ki jih je imeti v redu, in vse priprave njegove in olje za svetilo; 38 zlati oltar in mazilno olje in blagodišeče kadilo; in zaveso za vhod v šotor; 39 bronasti oltar z bronastim omrežjem njegovim, droga zanj in vse priprave njegove; umivalnik in stojalo njegovo; 40 zastore za dvorišče, stebre in podstavke zanj; in zaveso za vrata na dvorišče in vrvi in kolčke zanje; in vse priprave za službo v prebivališču, za shodni šotor; 41 službena oblačila za službo v svetišču, sveta oblačila za Arona duhovnika in sinov njegovih oblačila, da duhovniško službo opravljajo. 42 Po vsem, kar je bil Gospod zapovedal Mojzesu, so sinovi Izraelovi napravili vse delo natanko. 43 In Mojzes je ogledal vse delo, in glej, prav so ga naredili; kakor je bil Gospod zapovedal, tako so ga napravili; in Mojzes jih je blagoslovil.
40
1 In Gospod je govoril Mojzesu, rekoč:

II Mojzes 40

40
1 In Gospod je govoril Mojzesu, rekoč: 2 Prvi dan prvega meseca postavi prebivališče, shodni šotor. 3 In postavi vanje skrinjo pričevanja in zasloni skrinjo z zagrinjalom. 4 In prinesi mizo v prebivališče in uredi na njej, kar je treba urediti, in prinesi svečnik in prižgi svetilnice njegove. 5 In postavi zlati oltar za kajenje pred skrinjo pričevanja in obesi zaveso k vhodu v prebivališče. 6 In postavi oltar za žgalščine pred vhod v prebivališče shodnega šotora. 7 In postavi umivalnik med shodni šotor in oltar ter vlij vanj vode. 8 In postavi dvorišče okoli in obesi zaveso k vratom na dvorišče. 9 In vzemi mazilno olje ter pomazili prebivališče in vse, kar je v njem, in ga posveti in vso opravo njegovo; in bode sveto. 10 In pomazili oltar za žgalščine in vse priprave njegove in posveti oltar; in oltar bode presvet. 11 In pomazili umivalnik in stojalo njegovo ter ga posveti. 12 In privedi Arona in sinove njegove k vhodu shodnega šotora in jih umij z vodo. 13 In obleci Arona v sveta oblačila ter ga pomazili in posveti, da mi opravlja duhovniško službo. 14 Sinove njegove tudi privedi in jih obleci v spodnje suknje 15 in jih pomazili, kakor si pomazilil njih očeta, da mi opravljajo duhovniško službo. In njih maziljenje se zgodi, da jim ostane večno duhovništvo po njih prihodnjih rodovih. 16 In Mojzes je storil to; po vsem, kar mu je bil zapovedal Gospod, je storil prav tako.
17 In zgodilo se je prvi mesec drugega leta, prvi dan meseca, da je bilo prebivališče postavljeno. 18 In Mojzes je postavil prebivališče in zasadil podstavke njegove in postavil deske njegove in vtaknil zapahe njegove in postavil stebre njegove. 19 In razpel je šotor čez prebivališče in del vrhu njega šotorovo odejo, prav kakor je bil Gospod zapovedal Mojzesu. 20 In je vzel pričevanje in ga položil v skrinjo in vtaknil oboda ob skrinjo in je del spravni pokrov vrhu nje. 21 In prinesel je skrinjo v prebivališče, in ko je obesil ločilno zagrinjalo, je zaslonil skrinjo pričevanja, prav kakor je bil Gospod zapovedal Mojzesu. 22 In postavil je mizo v shodni šotor na stran prebivališča proti severu, zunaj pregrinjala; 23 in je razporedil na njej vrsto kruhov pred obličje Gospodovo, kakor je bil Gospod zapovedal Mojzesu. 24 In postavil je svečnik v shodni šotor, mizi nasproti, na južno stran prebivališča. 25 In prižgal je svetilnice pred Gospodom, kakor je bil Gospod zapovedal Mojzesu. 26 In postavil je zlati oltar v shodni šotor pred pregrinjalo 27 in zažgal na njem blagodišeče kadilo, kakor je bil Gospod zapovedal Mojzesu. 28 In obesil je zaveso k vhodu v prebivališče. 29 In oltar za žgalščine je postavil pred vhod v prebivališče shodnega šotora in je daroval na njem žgalno in jedilno daritev, kakor je bil Gospod zapovedal Mojzesu. 30 In postavil je umivalnik med shodni šotor in oltar in vlil vode vanj za umivanje. 31 In Mojzes in Aron in sinovi njegovi so si iz njega umivali roke in noge; 32 kadar so šli v shodni šotor in kadar so se bližali oltarju, so se umivali, kakor je bil Gospod zapovedal Mojzesu. 33 In postavil je dvorišče okoli prebivališča in oltarja in je obesil zaveso k vratom na dvorišče. Tako je dopolnil Mojzes delo.
34
40,34–38: 4 Mz 9,15–23
40,34: 1 Kr 8,10.11; Iz 6,4; Ezk 43,4.5; Raz 15,8
In oblak je pokril shodni šotor, in slava Gospodova je napolnila prebivališče. 35 In Mojzes ni mogel iti v shodni šotor, kajti oblak je počival nad njim, in slava Gospodova je napolnila prebivališče. 36 In kadar se je vzdignil oblak iznad prebivališča, so se odpravili sinovi Izraelovi na pot, dokler so bili na potovanju. 37 Ko se pa oblak ni vzdignil, se niso odpravili do dne, kadar se je vzdignil. 38 Zakaj oblak Gospodov je bil po dne na prebivališču, po noči pa ogenj v oblaku pred očmi vse hiše Izraelove, dokler so bili na potovanju.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020