Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

V Mojzes 2-3,11

2
1
2,1: 4 Mz 21,4
Potem smo se obrnili in šli v puščavo po poti proti Rdečemu morju, kakor mi je bil velel Gospod, in smo dolgo časa hodili ob Seirskem gorovju. 2 Tedaj me ogovori Gospod, rekoč: 3 Dosti ste že hodili ob tem gorovju, krenite proti severu! 4
2,4: 1 Mz 36,8
Ljudstvu pa zapovej takole: Potovali boste skozi pokrajine svojih bratov, sinov Ezavovih, ki prebivajo v Seiru, in se vas bodo bali. Ali skrbno se varujte, 5 da ne začnete boja z njimi; zakaj njih dežele vam ne dam še za stopinjo noge ne, ker Ezavu sem dal Seirsko gorovje v lastnino. 6 Živeža si od njih kupite za denar, da boste jedli, tudi vode kupite od njih za denar, da boste pili. 7 Zakaj Gospod, Bog tvoj, te je blagoslovil pri vsem delu tvojih rok; vedel je za potovanje tvoje po tej veliki puščavi, teh štirideset let je bil Gospod, Bog tvoj, s teboj, ničesar ti ni zmanjkalo.
8 Tako smo šli mimo svojih bratov, sinov Ezavovih, prebivajočih v Seiru, strani od poti po nižini, od Elata in Ezion-geberja. In obrnili smo se in šli po poti Moabske puščave. 9
2,9: 1 Mz 19,37
In Gospod mi je rekel: Ne vedite se sovražno proti Moabcem in ne spustite se v vojno z njimi; zakaj od njih dežele ti ne dam posesti, ker sem dal Ar sinom Lotovim v lastnino. 10 (Emimi so prebivali ondi v prejšnjih časih, ljudstvo veliko, mnogoštevilno in visoke postave kakor Enakimi. 11 Tudi nje so šteli za velikane kakor Enakime, in Moabci so jih imenovali Emime. 12 Tudi v Seiru so v prejšnjih časih prebivali Horejci, a sinovi Ezavovi so jih pregnali in zatrli pred seboj, in prebivali so na njih mestu; prav kakor so storili Izraelci deželi posestva svojega, ki jim jo je dal Gospod.) 13 Zdaj se torej vzdignite in pojdite čez potok Zered! In šli smo čez potok Zered. 14
2,14: 4 Mz 14,28–35
Časa pa, v katerem smo šli od Kades-barnee, dokler nismo prestopili potoka Zereda, je bilo osemintrideset let; v tem času je izumrl ves rod vojščakov izmed tabora, kakor jim je bil prisegel Gospod. 15 Da, roka Gospodova je bila proti njim, da bi jih potrebil izmed tabora, dokler niso pomrli.
16 In zgodi se, ko so bili vsi ti vojščaki iztrebljeni in so umrli izmed ljudstva, 17 da me ogovori Gospod, rekoč: 18 Ti greš danes skozi pokrajino Moabcev, mimo Ara, 19
2,19: 1 Mz 19,38
in se skoraj približaš kraju Amonovih sinov: ne vedi se sovražno proti njim ter se ne bojuj z njimi, zakaj od dežele Amonovih sinov ti ne dam posesti, ker sem jo dal sinovom Lotovim v lastnino. 20 (Tudi ta se šteje za deželo velikanov; velikani so ondi prebivali v prejšnjih časih, in Amonci so jih imenovali Zamzumime; 21 bilo je ljudstvo veliko in mnogoštevilno in visoke postave kakor Enakimi; a Gospod jih je pokončal pred njimi, tako da so jih pregnali in se naselili na njih mestu, 22 prav kakor je storil za sinove Ezavove, prebivajoče v Seiru, ko je zatrl Horejce pred njimi, in so jih ti pregnali in prebivali v njih kraju do današnjega dne. 23 In Avimci so prebivali v vaseh v smeri do Gaze, a Kaftorimci so prišli iz Kaftorja ter jih pokončali, in prebivali so na njih mestu.) 24
2,24–3,11: 4 Mz 21,10–35
Vstanite, odpravite se in pojdite čez potok Arnon! Poglej, dal sem ti v roko Sihona Amorejca, kralja v Hesbonu, in njegovo deželo: začni jo posedati in spusti se v boj z njim. 25 Danes začnem pošiljati strah in grozo pred teboj nad ljudstva pod vsem nebom, da se bodo, ko začujejo glas o tebi, tresli in trepetali pred teboj.
26 Nato sem poslal poročnike iz Kedemotske puščave k Sihonu, kralju v Hesbonu, z mirovnimi besedami, da mu reko: 27 Dovoli mi, da grem skozi tvojo deželo; naravnost po cesti hočem iti, ne ganem se ne na desno, ne na levo. 28 Živeža mi prodaš za denar, da jem, in vode mi daš za denar, da pijem, samo mi dovoli iti peš skozi deželo, 29 kakor so mi storili sinovi Ezavovi, ki prebivajo v Seiru, in Moabci, ki prebivajo v Aru; dokler ne pridem prek Jordana v deželo, ki nam jo daje Gospod, Bog naš. 30 Ali Sihon, kralj v Hesbonu, nam ni hotel dovoliti, da gremo po njegovem tja, zakaj Gospod, Bog tvoj, je otrdil njegovega duha in zakrknil srce njegovo, da bi ti ga izročil v pest, kakor se danes vidi. 31 In Gospod mi reče: Poglej, začel sem ti izročati Sihona in deželo njegovo; začni jo posedati, da ti pride v last dežela njegova. 32 In pride nam nasproti Sihon z vsem ljudstvom svojim, da se z nami vojskuje v Jahazu. 33 A Gospod, Bog naš, nam ga je izročil, in porazili smo njega, sinove njegove in vse ljudstvo njegovo. 34 In tisti čas smo se polastili vseh njegovih mest in s prekletjem uničili vsako mesto, može, žene in otroke, nihče nam ni ubežal; 35 samo živino smo vzeli zase in plen iz mest, katerih smo se polastili. 36 Od Aroerja, ki je ob bregu potoka Arnona, in od mesta, ki je pri potoku, tja do Gileada ni bilo mesta, ki bi nam bilo nepremagljivo: vse nam je izročil Gospod, Bog naš. 37 Samo k deželi Amonovih sinov se nisi približal, tudi ne k vsej strani potoka Jaboka in k mestom na gorah in k vsemu, kar nam je prepovedal Gospod, Bog naš.
3
1 Nato smo se obrnili in šli gori v Basan; Og pa, basanski kralj, nam pride nasproti z vsem ljudstvom svojim, da napravi bitko v Edreju. 2 Gospod pa mi reče: Ne boj se ga, zakaj izročil sem njega in vse ljudstvo in deželo njegovo v tvojo roko, in stôri mu, kakor si storil Sihonu, kralju Amorejcev, ki je prebival v Hesbonu. 3 Dal nam je torej Gospod, Bog naš, v pest tudi Oga, kralja basanskega, in vse ljudstvo njegovo, in porazili smo ga, da mu nihče ni ostal. 4 Takrat smo se polastili vseh njegovih mest; ni bilo mesta, ki jim ga nismo vzeli; šestdeset mest, vso pokrajino Argob, kraljestvo Oga v Basanu. 5 Vsa ta mesta so bila utrjena z visokimi zidovi, z vrati in zapahi, razen mnogoštevilnih trgov brez obzidja. 6 In s prekletjem smo jih razdrli, kakor smo storili Sihonu, kralju v Hesbonu; uničili smo vsako mesto, može, žene in otroke. 7 Vso živino pa in plen iz mest smo vzeli zase. 8 Tako smo vzeli tisti čas deželo iz rok dvema kraljema Amorejcev, ki sta bila na tej strani Jordana, od potoka Arnona do gore Hermona, 9 (Hermon imenujejo Sidonjani Sirion, Amorejci pa Senir) 10 vsa mesta na ravnini, ves Gilead in ves Basan do Salke in Edreja, mesta kraljestva Oga basanskega. 11 (Og namreč, kralj basanski, je edini ostal od ostanka velikanov: glej, železna njegova postelja ni li še v Rabi sinov Amonovih? devet komolcev je dolga in štiri komolce široka, po moškem komolcu.)

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020