Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

1 Tesalonikarrei 4:15-18

1 Tesalonikarrei :Sarrera 1 2 3 4 5

15 Hau diotsuegu, Jaunaren irakatsian oinarrituz
4,15 Jaunaren irakatsian oinarrituz Mt 16,17; 24,30. Ik. 1 Ko 7,10.25. // bizirik gertatuko garenok 1 Ko 15,51.
: guk, Jauna etortzean bizirik gertatuko garenok
4,15 bizirik gertatuko garenok: Hemen Jaunaren etorrera epe laburrean gertatuko delako sinestea ageri da, Pauloren beraren bizitza-denboran, alegia. Tesalonikarrak gertakari hori baino lehen hildakoen zoriaz daude kezkaturik.
, ez diegu hil direnei aurrea hartuko. 16 Zeren, goiangeruaren ahotsez eta Jainkoaren turuta-hotsez seinalea emanik, Jauna bera jaitsiko
4,16 Jauna zerutik jaitsiko 1,10; 2 Ts 1,7. // turuta-hotsez seinalea eman 1 Ko 15,52.
baita zerutik, eta aurrena Kristorekin bat eginik hildakoak piztuko dira; 17 gero gu, artean bizirik izango garenok, haiekin batean eramango gaituzte hodeietan, airean
4,16-17 Goiaingeruaren ahotsez… turuta-hotsez… jaitsiko da… hodeietan, airean: Auzi-eguna adierazteko juduek erabili ohi zituzten irudiez baliatzen da Paulo.
Jaunarekin topo egitera
4,17 Jaunarekin topo egitera Jn 12,26; Flp 1,23+.
. Eta horrela beti Jaunarekin egongo gara. 18 Adore ezazue
4,18 Adore ezazue elkar 5,11; Kol 3,16.
, beraz, elkar hitz hauekin.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7