Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Galaziarrei 4,21-28

Galaziarrei :Sarrera 1 2 3 4 5 6

KRISTAU ASKATASUNA (4,21–6,10)
Agar eta Sara
21 Esadazue zuek, legearen menpeko izan nahi duzuenok: Ez al duzue entzun legeak dioena? 22 Izan ere, Liburu Santuak dioenez, Abrahamek bi seme izan zituen: bata mirabeagandik
4,22 bata mirabeagandik Has 16,15. // libre zen emazteagandik bestea Has 21,2.
eta bestea libre zen emazteagandik. 23 Mirabeagandikoa giza sorbide hutsez jaio zen; emazte librearengandikoa, berriz, Jainkoaren agintzariaren indarrez
4,23 Jainkoaren agintzariaren indarrez Has 17,16; Erm 9,7-9.
. 24 Honek beste zerbait adierazten du: bi emakumeak bi itunen irudi dira; bata Sinai menditik dator eta esklabotzarako gizon-emakumeak sortzen ditu: itun honen irudia Agar da 25 (Agar izenak Arabian dagoen Sinai mendia aipatzen du
4,25 Agar… aipatzen du: Esaldiaren hasieran aldaera asko dago eskuizkribuetan, eta itzulpena eta esanahia ez dira seguruak.
), eta gaurko Jerusalemi
4,25 gaurko Jerusalem esklabo Jn 8,33-35.
dagokio, honek bere seme-alabekin esklabotzan irauten baitu. 26 Bestea, ordea, libre dena, goiko Jerusalemen
4,26 goiko Jerusalem Heb 12,22; Ap 3,12; 21,2.10.
4,26 goiko Jerusalem: Juduen artean ohikoak ziren interpretazio-metodoei jarraituz, bi emakume, bi itun, bi hiri elkarren kontra jartzen ditu Paulok: oraingo Jerusalem (lurrekoa, legearen morrontzapean dagoena) eta goiko Jerusalem (zerukoa, Espirituaren askatasunean oinarritua).
irudi da, eta bera da gure ama. 27 Izan ere, hau dio Liburu Santuak:

Egin poz-oihu
4,27 Egin poz-oihu… Is 54,1.
emakume agor eta haur gabe horrek!
Ekin kantari pozaren pozez,
erdiminik izan ez duzun horrek!
Bakarrik utziaren seme-alabak
gehiago izango baitira,
senardunarenak baino.

28 Zuek, beraz, senideok, agintzariari esker zarete seme-alaba
4,28 Jainkoaren seme-alaba 3,26+.
, Isaak bezala.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7