Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Hasiera 46

Hasiera :Sarrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Jakob Egiptora
46
1 Zeukan guztiarekin abiatu zen Jakob. Beer-Xebara
46,1 Beer-Xeba: Ik. 21,14 oh.
heldurik, sakrifizioa egin zion bere aita Isaaken Jainkoari. 2 Gau-ikuskari batean, Jainkoak dei egin zion Jakobi:
–Jakob! Jakob!
Jakobek erantzun:
–Hemen nauzu.
46,2 Gau-ikuskari batean 20,3+.
3 Jaunak esan zion:
–Jainkoa naiz ni, zure aitaren Jainkoa. Ez beldur izan Egiptora joateko, han herri handi bihurtuko baitzaitut.
46,3 zure aitaren Jainkoa 26,23-25; 28,13-15. // herri handi bihurtuko 12,2+.
4 Egiptora bidean zurekin izango nauzu eta neuk itzularaziko zaitut
46,4 itzularaziko zaitut: Jakoben hobiratzeaz ari da noski; baina zeharbidez herriaren Egiptoko irteera ere aipatua dago (ik. Ir 3,8).
berriro. Eta hiltzean, Josek itxiko dizkizu begiak.
46,4 Josek itxiko begiak 50,1.
5 Beer-Xebatik abiatzean, Jakoben semeek faraoiak bidalitako gurdietara igoarazi zituzten aita, haurrak eta emazteak. 6 Beren abereak eta Kanaan lurraldean pilatutako ondasunak ere eraman zituzten. 7 Bere seme-alabak eta bilobak, bere ondare guztia, eraman zituen Jakobek Egiptora.
46,7 Jakob Egiptora Zen 20,15; Dt 26,5; Jos 24,4; Is 52,4; Sal 105,23; Eg 7,14-15.
Jakoben familia
8 Hona Egiptora joan ziren Jakoben ondorengoak: Ruben, Jakoben lehen-semea,
46,8-27 Jakoben ondorengoak Ir 1,1-5; Zen 26; 1 Kro 2–8.
9 eta beronen semeok: Henok, Palu, Hetzron eta Karmi.
10 Simeon eta beronen semeok: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Tzohar eta Xaul, emakume kanaandarraren semea.
11 Lebi eta beronen semeok: Gerxon, Kehat eta Merari.
12 Juda eta beronen semeok: Er, Onan, Xela, Peretz eta Zerah. Baina Er eta Onan
46,12 Er eta Onan: Hauen heriotza 38,7-10 atalean kontatzen da.
Kanaan lurraldean hil ziren. Peretzen semeak Hetzron eta Hamul izan ziren.
46,12 Juda eta beronen semeak 38,3-10.
13 Isakar eta beronen semeok: Tola, Puba, Job eta Ximron.
14 Zabulon eta beronen semeok: Sered, Elon eta Jahleel.
15 Horiek dira Leak Jakobi Mesopotamian sortu zizkion semeak, Dina bere alabaz gainera; hogeita hamahiru guztira, seme-alaba eta biloben artean.
46,15 Learen seme-alabak 29,31-35; 30,17-21.
16 Gad eta beronen semeok: Tzifion, Hagi, Xuni, Etzbon, Eri, Arodi eta Areli.
17 Axer eta beronen semeok: Imna, Ixba, Ixbi, Beria eta hauen arreba Serah. Beriaren semeak Heber eta Malkiel izan ziren.
18 Horiek dira, Labanek bere alaba Leari eman zion Zilpa neskameak Jakobi sortu zizkion semeak; hamasei guztira, seme eta biloben artean.
46,18 Zilparen semeak 30,9-13.
19 Jakoben emazte Rakelen semeak: Jose eta Benjamin.
20 Joseri, Egipto lurraldean, On hiriko apaiz Poti-Feraren alaba Asenatek bi seme sortu zizkion: Manases eta Efraim.
46,20 Joseren semeak 41,45.50-52.
21 Benjaminen semeak Bela, Beker, Axbel, Gera, Naaman, Ehi, Rox, Mupim, Hupim eta Ard izan ziren.
22 Horiek dira Rakelek Jakobi sortu zizkion semeak; hamalau guztira, seme eta biloben artean.
46,22 Rakelen semeak 30,22-24; 35,16-18.
23 Dan eta beronen semea: Huxim.
24 Neftali eta beronen semeok: Jahtzeel, Guni, Jetzer eta Xilem.
25 Horiek dira, Labanek Rakel bere alabari eman zion Bilha neskameak Jakobi sortu zizkion semeak; zazpi guztira, seme eta biloben artean.
46,25 Bilharen semeak 30,1-8.
26 Beraz, Jakobekin Egiptora joandako guztiak, beraren jatorrikoak, errainak kontuan hartu gabe, hirurogeita sei izan ziren. 27 Joseren bi semeak Egipton jaioak zirenez, Egiptora joandako Jakoben ondorengoak hirurogeita hamar
46,27 hirurogeita hamar: 46,26 tx.ean hirurogeita sei lagun dira Egiptora jaitsiak. Agian, kopuru horretatik kanpo gelditzen dira Er eta Onan, hilak zirelako (ik. 46,12), eta Egipton jaioak ziren Joseren bi semeak. Hirurogeita hamar azaltzen dira Ir 1,5 eta Dt 10,22 tx.etan ere. Eg 7,14 tx.aren arabera, berriz, hirurogeita hamabost dira, grekozko itzulpenaren kontuari jarraitzen baitio, eta itzulpen horrek Manases eta Efraimen bost ondorengo sartzen ditu zerrendan.
izan ziren guztira.
Jakoben familia Egipton
28 Jakobek Juda bere semea bidali zuen aurretik Joserengana, Goxen eskualdean lekua prestatzeko. Hara iritsi zirenean, 29 Jose, bere zalgurdia prestarazi eta bere aita Jakobi bidera atera zitzaion. Honen aurrean aurkitzean, lepotik heldu eta besarkaturik, negarrari eman zion.
46,29 negarrari eman 42,24+.
30 Jakobek esan zion Joseri: «Orain bai hil naitekeela zure aurpegia ikusi ondoren, oraindik bizirik zaude eta».
46,30 Orain hil naiteke 45,28.
31 Josek esan zien bere senide eta etxekoei: «Berri ematera noakio faraoiari. Hau esango diot: “Kanaanen bizi ziren nire senide eta ahaideak etorri zaizkit. 32 Gizon horiek, artzain eta abeltzain direnez, beren ardi, behi eta zeukaten guztia ekarri dute”.
46,32 artzainak 31,38; 37,12.
33 Beraz, faraoiak deitu eta zein lanbide duzuen galdetuko dizuenean, 34 erantzun honela: “Abeltzain gaituzu zure zerbitzariok gaztetandik, bai gu eta bai gure gurasoak”. Horrela, Goxen eskualdean bizi izaten utziko dizue. Izan ere, erlijio-ohiturek galarazi egiten diete egiptoarrei artzainekin harremanak izatea
46,34 Izan ere… izatea: H.h., Higuingarri zaie egiptoarrei artzainak oro; higuinak erlijio-arrazoiak ditu.
».
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7