Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Lukas 2, 1-14.

Lukas :Sarrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Jesusen Jaiotza
(Mt 1,18-25)
2
1 Garai hartan, mundu guztiaren errolda egiteko agindu zuen Augusto enperadoreak
2,1 Augusto: Erromako enperadore izan zen K.a. 29tik K.o. 14ra.
. 2 Lehen erroldatze hau Siriako
2,2 Siria: Erromatar probintzia; honen barnean zegoen Palestina ere Jesusen garaian.
gobernari Kirino zela egin zen. 3 Beraz, erroldatzera joan ziren denak, nor bere herrira. 4 Jose ere, Daviden familia eta jatorrikoa baitzen, Galileako Nazaret herritik Judeako Belen zeritzan Daviden herrira igo zen
2,4 Daviden jatorrikoa 1,27.
5 bere emazte Mariarekin, erroldatzera. Maria haurdun zegoen.
2,5 Maria haurdun 1,31.
6 Belenen zeudela, haurra izateko egunak bete zitzaizkion, eta 7 lehen-semea izan zuen; oihaletan bildu eta abere-aska batean ezarri zuen, ez baitzen ostatuan haientzat tokirik.
2,7 lehen-semea izan 2,23; Mt 1,25. Ik. Erm 8,29; Kol 1,15.18; Heb 1,6; Ap 1,5. // oihaletan bildu 2,12.
Aingeruak eta artzainak
8 Baziren inguru hartan artzain batzuk, gauez kanpoan artaldea txandaka zaintzen. 9 Jaunaren aingerua aurkeztu zitzaien eta Jaunaren aintzak argiz inguratu zituen; haiek beldur-ikaraz gelditu ziren,
2,9 Jaunaren aingerua Mt 1,20+. // Jaunaren aintza 9,26.32; 21,27; 24,26.
10 eta aingeruak esan zien: «Ez beldurtu! Hara, berri on pozgarria dakarkizuet, bai zuentzat, bai herri osoarentzat ere:
2,10 Ez beldurtu 1,13+. // berri ona 1,19+. // poza 1,14+.
11 Salbatzailea, hau da, Mesias Jauna, jaio zaizue gaur Daviden herrian.
2,11 Salbatzailea: a) Jainkoa 1,47; Dt 32,15; 1 Sm 10,19; Sal 24,5; 27,1.9; 62,2-3; 1 Tm 1,1; Tt 1,3. b) Jesus Jn 4,42; Eg 5,31; 13,23; Ef 5,23; Flp 3,20; 2 Tm 1,10; Tt 1,4; 2,13; 2 P 1,1. // Mesias 2,26; 4,41; 9,20; 22,67; 23,2.35.39; 24,26.46; Mt 2,4+; Mk 1,1+.
12 Eta hona seinalea: jaioberri bat aurkituko duzue oihaletan bildua eta askan etzana».
2,12 seinalea 2,7.
13 Bat-batean, zeruko aingeru-talde handi bat azaldu zen aingeruaren inguruan, Jainkoa goretsiz: 14 «Aintza zeru gorenean Jainkoari eta bakea lurrean berak hain maite dituen gizon-emakumeei!»
2,14 Ik. 19,38. // bakea 1,79+.
Errorea: Txatalak 1-ekin hasten dira. 0 txatala ez da existitzen
Koncaj: 1Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7