Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Lukas 21

Lukas :Sarrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Alargun behartsuaren eskaintza
(Mk 12,41-44)
21
1 Begira zegoela, aberats batzuk ikusi zituen Jesusek tenpluko dirutegian limosna botatzen.
21,1 tenpluko dirutegia Jn 8,20.
2 Ikusi zuen emakume alargun behartsu bat ere bi sos
21,2 sos: Ik. Mk 12,42 oh.
botatzen, 3 eta esan zuen: «Benetan diotsuet: Alargun behartsu honek beste guztiek baino gehiago bota du. 4 Izan ere, beste horiek guztiek sobera dutenetik egin dute limosna; honek, ordea, bere eskasian, bizitzeko zeukan guztia eman du».
Jesus eskatologiaz mintzo (21,5-38)
Sarrera: tenplua suntsitua izango
(Mt 24,1-2; Mk 13,1-2)
5 Batzuk tenpluari buruz ari ziren, harri ederrez eta emaitzez
21,5 emaitzak: Tenpluaren eraikuntzarako nahiz apaingarritarako eskainitako gauzak.
apaindua zegoela aipatuz. Orduan, Jesusek esan zuen: 6 «Etorriko da garaia, hor ikusten duzuen horretatik harririk ere harri gainean geldituko ez dena: dena suntsituko dute».
21,6 harririk harri gainean 19,44. // tenpluaren hondamendia Jr 7,1-15; 26,1-19; Mi 3,11-12. Ik. Mt 26,61; 27,40; Eg 6,13-14.
Azkenaren aurreko seinaleak
(Mt 24,3-14; Mk 13,3-13)
7 Ikasleek galdetu zioten: «Maisu, noiz gertatuko da hori, eta zertan ezagutuko da gertatzera doala?»
8 Jesusek erantzun zien: «Kontuz! Ez zaitzatela inork engaina! Asko etorriko dira, nire izena berenganatuz eta esanez: “Ni naiz Mesias
21,8 Mesias: Argitasunerako sartua (ik. Mt 24,5).
”, edo “Gainean da garaia”. Ez joan halakoen ondoren.
21,8 Ez zaitzatela engaina Mt 24,4+. // Gainean da garaia 17,23; 19,11.
9 Gerra eta iraultza-hotsak entzutean, ez ikaratu: lehenbizi gertatu beharrekoa baita hori guztia; baina ez dator berehala azkena».
10 Gainera, esan zien: «Nazioa nazioaren kontra eta erreinua erreinuaren kontra altxatuko dira;
21,10 Nazioa nazioaren kontra Is 19,2; 2 Kro 15,6-7.
11 lurrikara handiak izango dira, eta izurrite eta goseteak han eta hemen; gauza ikaragarriak gertatuko dira, eta ortzian seinale handiak azalduko.
21,11 lurrikara Is 24,19-20; Ag 2,6. // izurrite, gosete Jr 14,12; 15,2; 18,21; Ez 5,12; 6,11-12. // seinale handiak 21,25; Ez 32,7-8; Jl 3,3-4; Ap 6,12-13.
12 «Baina hori guztia gertatu aurretik, eskua botako dizuete eta erasoko; sinagogetara eta kartzelara eramango zaituztete, eta erregeen eta agintarien aurrera zuzenduko niregatik.
21,12 sinagogetara eraman 12,11. // kartzelara Eg 4,3; 5,17-18; 8,3. // erregeen eta agintarien aurrera Eg 25,13–26,32.
13 Aitorpen egiteko aukera emango dizue horrek guztiak.
21,13 Aitorpen egiteko aukera Eg 4,7-8.19-20; 5,28-29.41-42.
14 Hartu gogoan ez duzuela zeuen buruak nola defendatuko kezkatan egon beharrik:
21,14 ez ibili nola defendatuko 12,11-12; Mt 10,19-20; Jn 15,26-27.
15 neuk adieraziko dizuet zer eta nola esan
21,15 adieraziko dizuet zer eta nola esan: H.h., emango dizuet ahoa eta jakinduria.
, eta zuen etsaietako inork ez du zuei aurre ematerik edo erantzuterik izango. 16 Zeuen guraso eta senideek berek, ahaide eta adiskideek berek salduko zaituztete, eta zuetako zenbait hilko.
21,16 Ik. Mi 7,6; Mt 10,21.35-36.
17 Mundu guztiak gorroto izango dizue niregatik;
21,17 guztiek gorroto Mt 24,9+.
18 baina ez duzue buruko ile bakar bat ere galduko.
21,18 ile bat ez galduko 12,7; Eg 27,34.
19 Iraupenaren iraupenez lortuko duzue bizia.
21,19 Ik. Mt 10,22.
Jerusalemen hondamendia
(Mt 24,15-21; Mk 13,14-19)
20 «Jerusalem gudarostez inguratua ikusiko duzuenean, jakin ezazue gainean duela bere hondamendia.
21,20 Jerusalemen hondamendia 19,43-44; 23,28-31.
21 Orduan, Judean daudenek ihes egin bezate mendietara; Jerusalem barruan daudenak bihoaz urruti, eta soroan direnak ez bitez hirian sar.
21,21 ihes egin 17,31+.
22 Zigor-egunak izango dira haiek, orduan beteko baita Liburu Santuan idatzirik dagoen guztia.
21,22 Zigor-egunak Dt 32,35; Jr 46,10; Os 9,7; Dn 9,26-27.
23 Dohakabeak egun haietan haurdun daudenak eta bularreko haurrak dituztenak! Estuasun gogorra izango baita lur honetan, eta haserre-zigorra herri honentzat.
21,23 Dohakabeak 23,29.
24 Ezpata-ahoz hilko dituzte eta nazio guztietara eramango gatibu; Jerusalem jentilek zapalduko dute, jentilentzat Jainkoak erabakitako garaia erabat bete arte.
21,24 Ezpataz hil, gatibu Jr 15,2; 21,7; Esd 9,7. // Jerusalem zapalduko Za 12,3; Sal 79,1; Dn 9,26; 1 M 3,45.51; Ap 11,2.
Gizonaren Semearen etorrera
(Mt 24,29-31; Mk 13,24-27)
25 «Seinale handiak agertuko dira eguzkian, ilargian eta izarretan; lurrean, berriz, larri izango dira herriak, itsas orroaz eta olatuez izuturik.
21,25 Seinale handiak 21,11+.
26 Eta munduari gainera datorkionaren ikaraz eta larriz, lur jota geldituko da jendea, ortzia dardarka ariko baita. 27 Orduan, Gizonaren Semea hodei artean ahalmen eta aintzaz beterik etortzen ikusiko dute.
21,27 Gizonaren… Dn 7,13-14; Mt 24,30+.
28 «Hau guztia gertatzen hastean, izan bihotz eta altxatu burua, laster baituzue zeuen askapena».
21,28 laster askapena 1,68; 2,38; 24,21; Erm 8,23; 13,11.
«Egon erne»
(Mt 24,32-35; Mk 13,28-31)
29 Jesusek irudi bat jarri zien: «Begira pikondoari edo beste edozein zuhaitzi: 30 kimuberritzen hasi direla ikusi eta, besterik gabe, badakizue uda hurbil dela. 31 Era berean, gauza horiek gertatzen ikustean, jakizue hurbil dela Jainkoaren erregetza.
21,31 Jainkoaren erregetzaren hurbiltasuna 10,9+.
32 Benetan diotsuet: Gizaldi honetakoak hil baino lehen gertatuko dira gauza guztiok.
21,32 Ik. 9,27; Mk 13,30.
33 Zeru-lurrak igaroko dira, baina nire hitzak ez dira bete gabe igaroko.
21,33 nire hitzak ez dira bete gabe igaroko 16,17; Mt 5,18.
34 «Zabiltzate, bada, kontuz! Galdukeria, mozkorkeria eta bizitzako ardurak direla eta, ez bekizue gogoa motel, egun hura ustekabean gainera eror ez dakizuen,
21,34 Galdukeria 8,14; 17,26-30. // egun hura ustekabean gainera erori Mt 24,48-50; Mk 13,36; 1 Ts 5,3.
35 sarea bezala eroriko baita munduan bizi diren guztien gainera. 36 Egon erne eta erregutu uneoro, gertatuko diren horiei guztiei ihes egiteko eta Gizonaren Semearen aurrean zutik irauteko kemena izan dezazuen».
21,36 Egon erne Mt 24,42+; Mk 13,33-37. // erregutu uneoro 18,1. // Gizonaren Semearen aurrean zutik Ap 6,17.
37 Tenpluan irakasten eman ohi zituen Jesusek egunak, eta Oliamendira ateratzen zen gauak igarotzera.
21,37 Tenpluan irakasten 19,47+. // Oliamendira 22,39.
38 Eta herri guztia goizean goiz joaten zitzaion tenplura, entzutera.
21,38 herria entzuten 19,48+.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7