Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Markos 15

Markos :Sarrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jesus Pilatoren aurrean
(Mt 27,1-2.11-14; Lk 23,1-5; Jn 18,28-38)
15
1 Eguna argitu bezain laster, apaizburu, zahar eta lege-maisuak bildu ziren –Biltzar Nagusi osoa–, eta, erabakia hartu ondoren, Jesus lotuta eraman zuten eta Pilatoren
15,1 Pilato: Pontzio Pilato K.o. 26tik 36ra izan zen Judean erromatar gobernari.
eskuetara eman.
15,1 Eguna argitu bezain laster Lk 22,66.
2 Pilatok galdetu zion:
–Zu al zara juduen erregea?
Jesusek erantzun zion:
–Zeuk diozu.
15,2 juduen erregea Mt 2,2+.
3 Apaizburuek salaketa asko egiten zituzten haren kontra. 4 Pilatok esan zion:
–Ez al duzu ezer erantzun behar? Begira zenbat gauzaz salatzen zaituzten.
5 Baina Jesusek ez baitzion gehiago erantzun, harriturik gelditu zen Pilato.
15,5 Jesus isilik 14,61+.
Jesus heriotzara kondenatua
(Mt 27,15-26; Lk 23,13-25; Jn 18,39–19,16)
6 Pazko-jaiero preso bat askatu ohi zuen Pilatok, herriak eskatzen zuena. 7 Bazen kartzelan Barrabas zeritzan bat, matxinadakoan giza hilketa bat egina, beste batzuekin batera. 8 Igo zen jendea gobernariaren jauregira eta ohitura zuena emateko eskatu zioten. 9 Pilatok erantzun zien:
–Nahi al duzue juduen erregea askatzea?
10 Ongi baitzekien apaizburuek bekaizkeriaz emana ziotela Jesus. 11 Baina apaizburuek jendea berotu zuten, Barrabas libratzeko eska zezan.
15,11 Barrabas Jesus baino nahiago Eg 3,14.
12 Berriro mintzatu zitzaien Pilato:
–Eta zer egin behar dut juduen errege deitzen duzuen honekin?
13 Jendeak, orduan, oihu:
–Gurutzera hori!
15,13 Gurutzera hori Eg 3,13; 13,28.
14 Eta Pilatok:
–Zer oker egin du, bada?
Haiek, are eta oihu handiagoz:
–Gurutzera hori!
15 Orduan, Pilatok, jendeari poz emateagatik, Barrabas askatu zien eta Jesus, zigorkarazi ondoren
15,15 zigorkarazi ondoren: Zigorkatzea erromatarrek esklaboei eta Erromako hiritar ez zirenei, heriotzara kondenatu eta gero, ezarri ohi zieten oinazea zen; metalezko puntadun hedez egindako zartailu batez ematen zuten.
, haien eskuetara eman zuen, gurutziltza zezaten.
15,15 haien eskuetara eman 14,10+.
Soldaduen isekak
(Mt 27,27-31; Jn 19,2-3)
16 Soldaduek gobernariaren jauregira sartu zuten Jesus, eta gudari-taldeko denak bildu zituzten. 17 Purpurazko jantzia ipini zioten soinean eta arantzaz egindako koroa buruan.
15,17-19 isekak 10,34; 15,29-32; Lk 23,11. Ik. Sal 22,8; 44,14.
18 Eta agurka hasi zitzaizkion: «Agur, juduen erregea!»
15,18 juduen erregea Mt 2,2+.
19 Kanabera batez jotzen zuten buruan, listua botatzen zioten eta, belaunikatuz, aurrean ahuspez jartzen zitzaizkion.
15,19 listua bota 14,65+.
20 Nahikoa iseka egin ondoren, purpurazko jantzia erantzi eta bere soinekoak jarri zizkioten. Gero, atera eta gurutzean josteko eraman zuten.
Jesus gurutziltzatua
(Mt 27,32-38; Lk 23,26.32-33.38; Jn 19,17-24)
21 Sorotik etxerakoan handik zihoan bat, Simon Zirenekoa (Alexandro eta Ruforen aita), Jesusen gurutzea eramatera
15,21 eramatera: Kondenatuak berak eraman behar izaten zuen gurutzea, edo zeharkako egurra bederen, urkamendiraino.
behartu zuten.
22 Golgota izeneko tokira eraman zuten Jesus (Golgotak «Burezur» esan nahi du).
23 Mirraz nahasiriko ardoa
15,23 Mirraz nahasiriko ardoa: Juduek ohitura zutenez, oinaztatuei ematen zitzaien edari loarazlea.
eskaini zioten, baina ez zuen hartu.
15,23 Mirraz nahasiriko ardoa Sal 69,22.
24 Josi zuten gurutzean, eta haren jantziak banatu egin zituzten, zer zeinentzat zotz eginez.
15,24 Ik. Sal 22,19 (Jn 19,24).
25 Bederatziak ziren gurutziltzatu zutenean. 26 Eta honela zioen kondenaren arrazoia adierazten zuen idazkunak: «Juduen erregea».
15,26 Juduen erregea Mt 2,2+.
27 Jesusekin batera, bi lapur gurutziltzatu zituzten, bata eskuinean eta bestea ezkerrean.( 28  
15,28 Eskuizkriburik hoberen eta zaharrenek ez dakarte tx. hau. Honela dio: Honela bete zen Liburu Santuak dioena: Bekatarien kidekotzat jo dute (ik. Lk 22,37).
).
Jesus gurutzean iraindua
(Mt 27,39-44; Lk 23,35-39)
29 Handik igarotzen zirenek irain egiten zioten Jesusi, buruari eragin eta esanez: «Hara, santutegia desegin eta hiru egunetan eraikitzen omen duena!
15,29 irainak 15,17-19+. // santutegia desegin 14,58+.
30 Salba ezak heure burua! Jaits hadi gurutzetik!»
31 Era berean, apaizburu eta lege-maisuek ere irri egiten zioten, elkarri esanez: «Besteak salbatu ditik, eta bere burua ezin. 32 Mesias omen duk hori, Israelgo erregea; jaits dadila orain gurutzetik, ikus eta sinets dezagun».
Berarekin gurutzean josiak zeudenek ere irain egiten zioten.
15,32 Mesias 1,1+. // Israelgo erregea Jn 1,49; 12,13. // lapurrek ere irain Lk 23,39-41.
Jesusen heriotza
(Mt 27,45-56; Lk 23,44-49; Jn 19,28-30)
33 Eguerdian, ilundu egin zuen lurbira osoan hirurak arte. 34 Hiruretan, Jesusek oihu handiz esan zuen: «Eloi, Eloi, lema sabaktani
15,34 Eloi, Eloi, lema sabaktani: Sal 22,2 tx.aren arameerazko aipamena.
(Hau da: «Ene Jainko, ene Jainko, zergatik utzi nauzu?»).
15,34 Eloi… Sal 22,2.
35 Hau entzutean
15,35 Hau entzutean: Ik. Mt 27,47 oh.
, bertan zeuden batzuek esan zuten: «Eliasi deika ari duk».
15,35 Elias 9,11-13; Mt 11,14+.
36 Orduan, batek, lasterka joan, belaki bat ozpinetan busti eta, kanabera bati muturrean erantsiz, edatera eman zion, esanez: «Egon, ea datorkion Elias gurutzetik eraistera».
15,36 Ik. 15,23; Sal 69,22.
37 Baina Jesusek, deiadar handia eginez, azken arnasa eman zuen. 38 Orduan, santutegiko oihala
15,38 santutegiko oihala: Oihal honek santutegiko toki santu-santurako sarrera estaltzen zuen, (ik. Ir 26,33: errezela ).
erdiz erdi urratu zen, goitik behera.
15,38 santutegiko oihala Ir 26,31-33; Heb 6,19; 10,19-20.
39 Aurrean zegoen erromatar ehuntariak, nola hil zen ikustean, esan zuen: «Zinez, gizon hau Jainkoaren Semea zen».
15,39 Jainkoaren Semea 1,1+.
40 Baziren han emakume batzuk ere, urrutitik begira; haien artean, Magdalako Maria, Santiago gaztearen eta Joseren ama Maria, eta Salome. 41 Hauek Jesusen ondoren eta beraren zerbitzuan ibiliak ziren, Galilean zegoela; bazeuden beste emakume asko ere, Jesusekin Jerusalemera igotakoak.
Jesus hilobian ezarria
(Mt 27,57-61; Lk 23,50-56; Jn 19,38-42)
42 Ilunabarrean –larunbat-bezpera zen egun hura, festarako prestaketak egiteko eguna
15,42 larunbat-bezpera… egiteko eguna: H.h., Paraskebe baitzen, hau da, larunbat-bezpera. Paraskebe hitzak prestaketa esan nahi du; larunbatean lan guztiak debekatuak zeudenez, bezperan gertatzen zen larunbaterako behar zen guztia.
–, 43 Arimateako Jose Pilatogana joatera ausartu zen, Jesusen gorpua eskatzera. Jose hau kontseiluko
15,43 kontseilu: Kontseilu hau segur aski Biltzar Nagusia (Sanedrina) da. Erromatarrak ez ziren justiziatuen hobiratzeaz arduratzen; baina juduen legeak eguzkia sartu aurretik hobiratu behar zirela agindua zeukan (ik. Dt 21,22-23).
kide ospetsua zen, eta Jainkoaren erregetza noiz iritsiko zain zegoen. 44 Harritu zen Pilato ordurako hila izateaz, eta ehuntariari dei egin eta galdetu zion ea egia zen hilda zegoela. 45 Ehuntariaren argibideak jaso ondoren, gorpua eramateko baimena eman zion Joseri. 46 Honek izara bat erosi eta, Jesus gurutzetik eraitsirik, izaran bildu zuen eta haitzean zulaturiko hilobi batean ezarri. Gero, harri bat irauliz, hilobiko sarrera itxi zuen.
15,46 hilobian ezarri Dt 21,22-23; Is 53,9; Eg 13,39. // hilobiko harria 16,3-4; Mt 28,2; Jn 11,38-39.
47 Magdalako Maria eta Maria, Joseren ama, non ezartzen zuten begira zeuden.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7