Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Mateo 24

Mateo :Sarrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Jesus eskatologiaz mintzo (24,1–25,46)
Sarrera: tenplua suntsitua izango
(Mk 13,1-2; Lk 21,5-6)
24
1 Jesus tenplutik atera eta bazihoan. Orduan, ikasleek hurbildu eta tenpluko eraikinak erakutsi zizkioten. 2 Baina Jesusek esan zien: «Ikusten duzue hori guztia, ezta? Ba, benetan diotsuet: Ez da hemen harririk harri gainean geldituko: dena suntsituko dute».
24,2 harririk harri gainean Lk 19,44.
Azkenaren aurreko seinaleak
(Mk 13,3-13; Lk 21,7-19)
3 Gero, Oliamendin
24,3 Oliamendi: Ik. 21,1 oh.
eserita zegoela, ikasleek bakarrean hurbildu eta galdetu zioten: «Esaguzu noiz gertatuko den hori, eta zein izango den zure etorreraren eta munduaren azkenaren ezaugarria».
24,3 Jesusen etorrera 10,23+; 1 Ko 15,23; 1 Ts 2,19; 2 Ts 2,1.8; St 5,7-8; 2 P 3,4.12; 1 J 2,28.
4 Jesusek erantzun zien: «Kontuz! Ez zaitzatela inork engaina!
24,4 Ez zaitzatela engaina 24,5.11.24; 1 J 2,26; 3,7; Ap 2,20; 12,9; 13,14.
5 Asko etorriko dira, nire izena berenganatuz eta esanez: “Ni naiz Mesias”; eta jendea franko engainatuko dute. 6 Gerra-hots eta zurrumurruak entzungo dituzue. Begira, ez izutu, gertatu beharrekoa baita hori guztia; baina oraindik ez da azkena. 7 Izan ere, nazioa nazioaren kontra eta erreinua erreinuaren kontra altxatuko dira; goseteak eta lurrikarak izango dira han eta hemen.
24,7 nazioa nazioaren kontra Is 19,2; 2 Kro 15,6-7.
8 Baina hori guztia erdiminen hasiera da.
24,8 erdiminen hasiera Is 13,8; Os 13,13; Jn 16,21; Erm 8,22; 1 Ts 5,3; Ap 12,2.
9 «Zori larrian jarriko zaituztete eta hil egingo; herri guztiek gorroto izango dizuete niregatik.
24,9 Zori larrian jarri 10,17.23; 13,21; Jn 16,2. // gorroto izango dizuete 10,22; Jn 15,18-21; 16,2.
10 Orduan, askok fedeari uko egingo diote
24,10 fedeari uko egingo diote: H.h., eskandalizatu egingo dira; ik. Mk 6,3 oh.
, eta elkar saldu eta gorrotatuko
24,10 elkar gorrotatu 10,21.35-36; Mi 7,6.
dute. 11 Anitz sasiprofeta altxatuko dira eta asko engainatuko dituzte.
24,11 sasiprofetak 7,15+.
12 Eta gaiztakeria ugaltzean, gehienen maitasuna hoztu egingo da;
24,12 maitasuna hoztu Lk 18,8; 2 Ts 2,3.
13 baina azkeneraino sendo irauten duena, horixe izango da salbatua.
24,13 azkeneraino sendo iraun 10,22.
14 Mundu guztian hots egingo da Jainkoaren erregetzaren berri on hau, herri guztiek haren berri izan dezaten. Orduan etorriko da azkena.
24,14 berri ona munduan hots egingo 26,13; 28,19; Mk 16,15; Eg 1,8+; Erm 10,18; Kol 1,23. // azkena 24,6.13.
Larrialdi izugarria
(Mk 13,14-23; Lk 21,20-24)
15 «Daniel profetak aipatzen duen profanatzaile higuingarria
24,15 profanatzaile higuingarria: H.h., hondamendiaren higuingarritasuna; ik. Mk 13,14 oh.
24,15 profanatzaile higuingarria Dn 9,27; 11,31; 12,11; 1 M 1,54; 6,7; 2 Ts 2,3-4.
toki santuan ezarria ikusiko duzuenean –irakurleak uler beza–, 16 orduan, Judean daudenek ihes egin bezate mendietara; 17 etxe gainean dagoena ez bedi jaits etxeko gauzak hartzera,
24,17 etxe gainean dagoena Lk 17,31.
18 eta soroan dena ez bedi itzul soingaineko bila. 19 Dohakabeak egun haietan haurdun daudenak eta bularreko haurrak dituztenak! 20 Eskatu Jainkoari, ihes egin beharra neguan edo larunbatez gerta ez dakizuen. 21 Zeren munduaren hasieratik orain arte izan ez den eta izango ez den bezalako larrialdi handia izango baita orduan.
24,21 larrialdia Dn 12,1. Ik. Jl 2,2; Ap 7,14.
22 Eta Jainkoak aldi hori laburtuko ez balu, ez litzateke inortxo ere bizirik aterako; baina, aukeratuak direla eta, laburtu egingo ditu egun horiek.
23 «Orduan, norbaitek “Hona hemen Mesias” edo “Hara han” esango balizue, ez sinetsi. 24 Izan ere, gezurrezko mesiasak
24,24 gezurrezko mesiasak: Ik. Eg 5,36-37.
24,24 gezurrezko mesiasak 24,5; Eg 5,36-37; 1 J 2,18. // sasiprofetak 7,15+. // mirari eta egintzak Dt 13,2-4; 2 Ts 2,9-12; Ap 13,13-14.
eta sasiprofetak agertuko dira eta aukeratuak berak ere, ahal balitz, engainatzeko moduko mirari handiak eta egintza harrigarriak egingo dituzte. 25 Horra, jakinaren gainean jarri zaituztet aldez aurretik. 26 Beraz, norbaitek “Hara, basamortuan dago” esaten badizue, zuek ez irten, edo “Hara, etxe barruan dago” esaten badizue, ez sinetsi. 27 Izan ere, tximistak une batean sortaldetik sartalderaino argi egiten duen bezala, hala izango da Gizonaren Semearen etorrera.
24,27 Gizonaren Semearen etorrera 24,3+.
28 Sarraskia non, han biltzen dira putreak.
24,28 Sarraskia, putreak Lk 17,37. Ik. Is 34,15; Jb 39,30.
Gizonaren Semearen etorrera
(Mk 13,24-27; Lk 21,25-28)
29 «Egun haietako larrialdiaren ondoren, berehala, eguzkia ilunduko da, ilargiak ez du argirik egingo, izarrak zeru goitik amilduko dira, eta ortzia dardarka ariko.
24,29 Ik. Is 13,9-10; 34,4. // ilundu Ez 32,7-8; Jl 2,10; 3,4; Am 8,9; Ap 6,12. // dardarka ari Ag 2,6; Ap 6,13.
30 Orduan, Gizonaren Semearen seinalea azalduko da zeruan, eta lurreko leinu guztiak bular-joka ariko dira, Gizonaren Semea zeruko hodei artean ahalmen eta aintzaz beterik etortzen ikustean.
24,30 bular-joka Za 12,10-14; Ap 1,7. // Gizonaren… 16,27; 26,64; Dn 7,13-14.
31 Orduan, bere aingeruak bidaliko ditu turuta-hots ozenez, eta haren aukeratuak bilduko dituzte lau haizeetatik, lur-muga batetik besteraino.
24,31 Ik. 13,41; Is 27,13; Dt 30,4; Za 2,10; 1 Ts 4,16.
Ez dakizue hau guztia noiz izango den. Egon erne!
(Mk 13,28-33.35; Lk 21,29-33;17,26-30.34-36;12,39-40)
32 «Ikasi pikondoaren irudi honetatik: kimua berritzen eta hostoa zabaltzen zaioneko, badakizue uda hurbil dela. 33 Era berean, gauza horiek ikustean, jakizue hurbil dela, Gizonaren Semea
24,33 Gizonaren Semea: Ez dakar jatorrizkoak; argitasunagatik sartu da.
ate ondoan duzuela. 34 Benetan diotsuet: Gizaldi honetakoak hil baino lehen gertatuko dira gauza guztiok.
24,34 Gizaldi honetakoak hil baino lehen 10,23; 16,28; 23,36.
35 Zeru-lurrak igaroko dira, baina nire hitzak ez dira bete gabe igaroko.
24,35 nire hitzak ez dira bete gabe igaroko 5,18; Lk 16,17.
36 «Baina zein egunetan edo ordutan gertatuko den, ez daki inork, ez zeruko aingeruek, ez Semeak, Aitak bakarrik baizik.
24,36 ez daki inork Eg 1,7; 1 Ts 5,1-2.
37 Noeren garaian bezala gertatuko da Gizonaren Semearen etorrerakoan.
24,37 Noeren garaia Has 6,9-13. // Gizonaren Semearen etorrera 24,3+.
38 Uholdearen aurretik, jan-edanean ziharduen eta ezkondu egiten zen jendea, Noe ontzian sartu zen arte;
24,38 Uholdea Has 6,13-7,24; 2 P 2,5; 3,6.
39 eta ez ziren konturatu, uholdea iritsi eta denak eraman zituen arte. Gauza bera gertatuko da Gizonaren Semearen etorrerakoan ere. 40 Soroan izango diren bi gizonetatik, bata eraman eta bestea utzi egingo dute; 41 errotan ehotzen ariko diren bi emakumeetatik, bata eraman eta bestea utzi egingo dute. 42 Zain egon, beraz, ez baitakizue zein egunetan etorriko den zuen Jauna.
24,42 Zain egon 25,13; Lk 12,40; 21,36; 1 Ko 16,13; 1 Ts 5,6; Ap 16,15.
43 Gogoan hartu hau: etxeko nagusia, lapurra gaueko zein ordutan etorriko den jakingo balu, zain egongo litzateke eta ez luke etxea zulatzen utziko.
24,43 lapurraren irudia 1 Ts 5,2; 2 P 3,10; Ap 3,3; 16,15.
44 Prest egon, bada, zuek ere, gutxien uste duzuen orduan etorriko baita Gizonaren Semea.
Zerbitzuan leial iraun
(Lk 12,41-48)
45 «Izan zaitezte morroi leial eta zentzuduna bezala, nagusiak etxeko morroiei bere orduan janaria banatzeko eginkizuna eman diona bezala. 46 Zorionekoa morroi hori, nagusiak, iristean, agindua egiten aurkitzen badu. 47 Benetan diotsuet: Bere ondasun guztien buru ipiniko du.
24,47 ondasun guztien buru ipini 25,21.23.
48 Baina morroia gaiztoa bada eta, nagusiak luzatu egingo duelakoan, 49 bere morroikideak jotzen eta mozkorrekin jan-edanean hasten bada, 50 gutxien espero duen egunean eta gutxien uste duen orduan etorriko zaio nagusia, 51 eta zigorrik gogorrena ezarriko dio eta itxurazaleek merezi duten zoria emango. Negarra eta hortz-karraska izango dira han.
24,51 Negarra eta hortz-karraska 8,12+.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7