Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube

[ Mobilno ]

Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Nehemija 11

Nehemija :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zapisniki prebivalcev
11
Knezi ljudstva so se naselili v Jeruzalemu, preostalo ljudstvo pa je žrebalo, da bi enega od desetih naselili v Jeruzalemu, svetem mestu, drugih devet pa po drugih mestih. Ljudstvo je blagoslavljalo vse ljudi, ki so se prostovoljno naselili v Jeruzalemu.
To pa so poglavarji pokrajine, ki so se naselili v Jeruzalemu in po Judovih mestih. Naselili so se vsak na svoji posesti, v svojih mestih: Izraelci, duhovniki, leviti, služitelji in sinovi Salomonovih služabnikov. V Jeruzalemu so se naselili Judovi in Benjaminovi sinovi. Med Judovimi sinovi so bili: Atajá, sin Uzíja, sinú Zaharija, sinú Amarjája, sinú Šefatjája, sinú Mahalaléla, izmed Perecovih sinov; Maasejá, sin Baruha, sinú Kolhozéja, sinú Hazajája, sinú Adajája, sinú Jojaríba, sinú Zaharija, sinú Šilčana. Vseh Perecovih sinov, ki so prebivali v Jeruzalemu, je bilo štiristo oseminšestdeset; sami hrabri možje.
To pa so Benjaminovi sinovi: Salú, sin Mešuláma, sinú Joéda, sinú Pedajája, sinú Kolajája, sinú Maasejája, sinú Itiéla, sinú Ješajája. Za njim še Gabáj in Saláj; skupaj devetsto osemindvajset oseb. Zihríjev sin Joél je bil njihov nadzornik, Senuájev sin Juda pa upravitelj mesta.
10 Med duhovniki so bili: Jojaríbov sin Jedajá, Jahín, 11 Serajá, sin Hilkijája, sinú Mešuláma, sinú Cadóka, sinú Merajóta, sinú Ahitúba, predstojnika Božje hiše, 12 in njihovi bratje, ki so opravljali delo na hiši; skupaj osemsto dvaindvajset oseb. Potem še Adajá, sin Jeroháma, sinú Pelaljája, sinú Amcíja, sinú Zeharjája, sinú Pašhúrja, sinú Malkijája 13 in njegovi bratje, družinski poglavarji; skupaj dvesto dvainštirideset oseb. Dalje Amašsáj, sin Azaréla, sinú Ahzája, sinú Mešilemóta, sinú Imêrja, 14 in njihovi bratje, hrabri junaki; skupaj sto osemindvajset oseb. Njihov nadzornik je bil Hagedolímov sin Zabdiél.
15 Med leviti so bili: Šemajá, sin Hašúba, sinú Azrikáma, sinú Hašabjája, sinú Buníja. 16 Potem Šabetáj in Jozabád, izmed poglavarjev levitov. Ta dva sta bila odgovorna za zunanja dela pri Božji hiši. 17 Dalje Matanjá, sin Miha, sinú Zabdíja, sinú Asáfa. Ta je bil prvi pevec hvalnic
Db. glava začetka.
in je začenjal molitev. Dalje Bakbukjá, drugi med svojimi brati, in Abdá, sin Šamúa, sinú Galála, sinú Jedutúna. 18 Vseh levitov v svetem mestu je bilo dvesto štiriinosemdeset.
19 Vratarji so bili: Akúb, Talmón in njuni bratje, ki so stražili pri vratih; skupaj sto dvainsedemdeset oseb. 20 Drugi Izraelci, duhovniki in leviti pa so bili po vseh Judovih mestih, vsak na svoji posesti. 21 Služitelji pa so prebivali na Ofelu. Čez služitelje sta bila postavljena Cihá in Gišpá.
22 Nadzornik levitov v Jeruzalemu je bil Uzí, sin Baníja, sinú Hašabjája, sinú Matanjája, sinú Miha, izmed Asáfovih sinov. Ti so prepevali pri službi v Božji hiši. 23 Glede teh je kralj naročil in jim določil oskrbnino za vsak dan. 24 Mešezabélov sin Petahjá, izmed sinov Judovega sina Zeraha, pa je bil kralju pri roki za vse zadeve ljudstva.
25 Kar zadeva vasi po njihovih poljih, so se nekateri izmed Judovih sinov naselili v Kirját Arbi in v njenih naseljih, dalje v Dibónu in v njegovih naseljih, v Kabceélu in v njegovih vaseh, 26 ter v Ješúi, v Moladáju, v Bet Peletu, 27 v Hacár Šuálu, v Beeršébi in v njenih naseljih, 28 v Ciklágu, v Mehóni in njeni okolici, 29 v En Rimónu, v Cori, v Jarmútu, 30 v Zanóahu, v Adulámu in v njegovih vaseh, v Lahíšu in na njegovih poljanah, v Azéki in v njenih naseljih. Bili so naseljeni od Beeršébe do Ge Hinóma. 31 Benjaminovi sinovi pa so bili v Gebi, v Mihmásu, v Aji, v Betelu in v njegovih naseljih, 32 v Anatótu, v Nobu, v Anánji, 33 v Hacórju, v Rami, v Gitájimu, 34 v Hadídu, v Cebojímu, v Nebalátu, 35 v Lodu, v Onóju in v dolini obrtnikov. 36 Od levitov pa so bili nekateri med Judovci, drugi pa z Benjaminovci.
Ali Od levitov pa so nekateri prešli iz Juda k Benjaminu.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 45.606.074, danes: 27.281
Čas izvajanja programa: 0.04s