Guztiak
IZ
Has
Ir
Lb
Zen
Dt
Jos
Epa
1 Sm
2 Sm
1 Erg
2 Erg
Is
Jr
Ez
Os
Jl
Am
Ab
Jon
Mi
Na
Hab
So
Ag
Za
Ml
Sal
Jb
EsZ
Rt
Kt
Koh
Nk
Est
Dn
Esd
Ne
1 Kro
2 Kro
DtKa
EstGr
Jdt
Tb
1 M
2 M
Jkd
Si
Ba
JrGt
DnGr
IB
Mt
Mk
Lk
Jn
Eg
Erm
1 Ko
2 Ko
Ga
Ef
Flp
Kol
1 Ts
2 Ts
1 Tm
2 Tm
Tt
Flm
Heb
St
1 P
2 P
1 J
2 J
3 J
Ju
Ap
BIBLIJA.net   - Biblia interneten
BIBLI ELKARTEA
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Hitza(k):   

Kointzidentzien kopurua :
Menu trinkotua
 
   EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Bilatzen: - .
60 kointzidentziak 60 txataletan

2.Dt 1,18
 
Aldi hartan bertan, egin behar zenuten guztiaz aginduak eman nizkizuen.
3.Jos 5,2
 
Aldi hartan, Jaunak esan zion Josueri: «Egin suharrizko aiztoak, israeldarrak bigarren aldiz erdaintzeko».
4.Jos 6,26
 
Aldi hartan, zin hau egin zuen Josuek: «Madarika beza Jaunak Jeriko hiri hau berreraiki nahi izango duena! Oinarriak botatzea bere seme zaharrenaren biziaz ordainduko du eta ateak ipintzea gazteenarenaz».
5.Jos 10,1
 
Aldi hartan, Adoni-Tzedek zeritzan Jerusalemgo erregeak jakin zuen Josuek Ai hiria hartu eta erabat suntsitu zuela, Ai hiriari eta bertako erregeari, lehen Jerikori eta bertako erregeari egindakoa bera eginez. Jakin zuen, orobat, Gabaongo bizilagunek bake-hitzarmena egin zutela israeldarrekin eta beraiekin elkartu zirela.
6.Jos 11,10
 
Ondoren, itzuli eta Hatzor hiria hartu zuen Josuek eta bertako erregea ezpataz hil. Hatzor zen aldi hartan inguru haietako erreinuetako hiriburua.
7.Epa 4,4
 
Aldi hartan, Lapidoten emazte Debora profetesak gobernatzen zuen Israel.
8.Epa 4,11
 
Aldi hartan Heber kendarra beste kendarrengandik, hau da, Moisesen aitaginarreba zen Hobaben ondorengoengandik banandu eta Kedex ondoan zegoen etxolatua, Tzaanaimgo artearen inguruan.
9.Epa 6,11
 
Aldi hartan, Jaunaren aingerua Ofra herrixkara etorri eta arteondo baten azpian jarri zen. Arteondo hura Abiezerren senitarteko Joaxena zen. Honen seme Gedeon garia dolarean jotzen ari zen, madiandarrek ikus ez zezaten.
10.Epa 9,23
 
Aldi hartan, haserreak sorrarazi zituen Jainkoak Abimeleken eta Sikemgo nagusien artean, eta hauek Abimeleken kontra jaiki ziren.
11.Epa 12,6
 
«xibbolet» esateko agintzen zioten. Hark, ordea, behar bezala ahoskatu ezin eta «sibbolet» esaten bazuen, harrapatu eta bertan, Jordango ibi ondoan, lepoa mozten zioten. Aldi hartan berrogeita bi mila efraimdar hil ziren.
12.Epa 14,4
 
Gurasoek ez zekiten Jaunaren gauza zenik. Aldi hartan filistearrek menderatua zuten Israel eta Jauna egokiera bila zebilen filistearrak zigortzeko.
13.Epa 17,6
 
Aldi hartan ez zen erregerik Israelen eta bakoitzak ongien iruditzen zitzaiona egin ohi zuen.
14.Epa 18,1
 
Aldi hartan ez zen erregerik Israelen. Danen leinukoak lurralde baten bila zebiltzan, bertan bizitzeko, ordu arte zozketan ez baitzitzaien atera berentzako lurralderik israeldarren artean.
15.1 Sm 7,14
 
Israelenak izan ziren berriro lehen filistearrek kenduriko hiriak, Ekrondik Gateraino, eta askatu egin zituen Israelek bere eskualde haiek filistearren menpetik. Israeldarrak eta amortarrak ere bakean bizi ziren beren artean aldi hartan.
16.1 Sm 9,1
 
Bazen, aldi hartan, Kix zeritzan gizon handiki bat, Abielen semea, Tzeror, Bekorat eta Afiasen ondorengoetarikoa. Benjaminen leinukoa zen.
17.2 Sm 23,14
 
David, aldi hartan, bere babeslekuan zegoen; filistearrek, berriz, gudari-toki bat zuten Belenen.
18.1 Erg 3,16
 
Aldi hartan, bi emagaldu etorri ziren erregearen aurrera.
19.1 Erg 14,1
 
Aldi hartan gaixotu egin zitzaion Jeroboami bere seme Abias.
20.1 Erg 16,15
 
Judako Asaren erregealdiko hogeita zazpigarren urtean egin zen errege Zimri; zazpi egunez izan zen errege Tirtzan. Gudarostea, aldi hartan, filistearren hiri Gibeton setiatzen ari zen.
21.1 Erg 16,34
 
Aldi hartan berean, Betelgo Hielek Jeriko berreraiki zuen; oinarriak bota zituenean bere seme zaharrena, Abiram, galdu zuen, eta ateak ezarri zituenean, bere seme gazteena, Segub. Honela bete zuen Jaunak Nun-en seme Josueren bitartez esana.
 

Emaitzak: [Hasiera] [<< Aurrekoa] Has(1) Dt(1) Jos(4) Epa(8) 1 Sm(2) 2 Sm(1) 1 Erg(6) 2 Erg(7) Is(1) Jr(2) So(2) Dn(1) Esd(1) 1 Kro(2) 2 Kro(5) EstGr(1) Jdt(2) 1 M(6) 2 M(5) DnGr(1) Eg(1) [Hurrengoa >>]

Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7