Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

1 Korintoarrei 13

1 Korintoarrei :Sarrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13
1 Nahiz eta gizakien eta aingeruen hizkuntzez hitz egin, maitasunik ez badut, brontze soinulari eta ezkila tintinlari besterik ez naiz. 2 Nahiz eta profezi dohaina izan, nahiz eta misterio guztiak eta munduko jakintza guztiak ezagutu eta mendiak lekuz aldatzeko adinako sinesmena
13,2 mendiak lekuz aldatzeko adinako sinesmena Mt 17,20; 21,21; Mk 11,23.
izan, maitasunik ez badut, ez naiz ezer. 3 Dudan guztia behartsuen artean banatu eta neure gorputza erretzeraino emanik ere
13,3 gorputza erretzeraino emanik ere: Eskuizkribu garrantzitsuek hau diote: burua esklabotzat emanik ere, horretan harrotzeko bide izateko; esklabotzat eman, alegia, salmentaren dirua behartsuei banatzeko.
, maitasunik ez badut, ez naiz ezer.
13,3 ondasunak banatu arren Mt 6,2.

4 Maitasuna eraman onekoa
eta bihozbera da;
ez du bekaizkeriarik,
ez handiusterik, ez harropuzkeriarik.
5 Ez da lotsagabea, ez berekoia,
ez haserrekorra;
kaltea ez du gogoan hartzen.
13,5 maitasuna eta berekoikeria Flp 2,4. // maitasuna eta kaltea Za 8,17.
6 Ez da bidegabekeriaz pozten,
baizik eta egian pozten da.
7 Maitasunak dena barkatzen du,
dena sinesten, dena itxaroten,
dena ongi eramaten.
13,7 Maitasunak dena barkatzen Es 10,12; Erm 15,1; 1 P 4,8. // dena ongi eramaten 9,12.
8 Maitasuna ez da behin ere itzaltzen.
Profezi dohaina
desagertu egingo da,
hizketa arrotzez mintzatzea
amaituko,
ezaguera ere amaituko.
9 Erdizkakoa baita orain
gure ezaguera,
erdizkakoa gure profezia;
10 eta, bete-betekoa iristean,
desagertu egingo da erdizkakoa.
11 Haur nintzenean,
haur bezala mintzo nintzen,
haur bezala sentitzen nuen,
haur bezala juzgatzen.
Gizon egin naizenean,
utzi egin ditut haur-gauzak.
12 Orain dena ilun ikusten
13,12 dena ilun ikusten orain 2 Ko 5,7; St 1,23.
dugu,
ispiluan bezala;
gero aurrez aurre ikusiko dugu;
orain erdizka ezagutzen dut;
gero oso-osoan ezagutuko dut dena,
Jainkoak neu
ezagutzen nauen bezala.
13 Hiru gauza ditugu oraindanik,
iraunkor direnak: sinesmena,
itxaropena eta maitasuna;
baina hiruretan handiena
maitasuna da.
13,13 orain sinesmena, itxaropena, maitasuna 1 Ts 1,3. // maitasuna handiena 1 J 4,16.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7