Svetopisemska razstava

II. Prevajalski del

Trubarjev Evangelij po MatejuTrubarjev Evangelij po Mateju

(Ta evangeli svetiga Matevsha) - To je prva svetopisemska knjiga prevedena v slovenščino. Izšel je l. 1555. Trubar (1508-1586) je zatem po delih prevajal Novo zavezo, ki je v celoti izšla l. 1582. Leta 1566 je izdal Psalme (Ta celi psalter Davidov). Trubar je prvi prevajalec Svetega pisma v slovenščino in oče slovenskega protestantizma.

Dalmatinova BiblijaDalmatinova Biblija

(Biblia, tu je, vse Svetu pismu, Stariga inu Noviga Testamenta, Slovenski, tolmazhena, ...) - Gre za prvi celotni prevod Svetega pisma v slovenščino. Izšel je l. 1584. Pripravil ga je Jurij Dalmatin (1547-1589). Pri prevajanju Stare zaveze se je opiral na Lutrov nemški prevod, pri Novi zavezi pa na Trubarja. Dalmatin je bil učenec Primoža Trubarja in Adama Bohoriča (1520-1598). Oba sta mu pomagala pri prevajanju. Dalmatinovo Biblijo so natisnili v Wittembergu na Nemškem in jo v sodih prepeljali na Slovensko.

Japljeva BiblijaJapljeva Biblija

Je prvi katoliški prevod celotne Biblije. Pod vodstvom Jurija Japlja (1744-1807) je pri prevajanju sodelovalo več prevajalcev: B. Kumerdej, A. Traven, J. Škrinar, J. Rihar, M. Šraj in J. Debevec. Pri prevajanju so se opirali na Dalmatinovo Biblijo. Izšla je v enajstih zvezkih (9 starozaveznih, 2 novozaveznih) v letih od 1784 do 1802. Prevod je nastal na pobudo ljubljanskega škofa Karla Herbersteina.

Wolfova BiblijaWolfova Biblija

Je tretji prevod celotne Biblije v slovenščino. Nastal je na pobudo ljubljanskega škofa Antona Wolfa. Prevajanje je vodil Jurij Volc (1805-1885), kateremu je pomagalo več kot deset drugih prevajalcev (npr. A. Čebašek, A. Gollmayer, L. Jeran, F. Metelko, M. Ravnikar). Prevajali so po Vulgati in nemški Alliolijevi Bibliji, iz katere so povzeli tudi opombe. Prevod je izšel v šestih zvezkih z letnicami 1856 do 1859.

Stritarjev Novi zakonStritarjev Novi zakon

Prevedli so ga Josip Stritar (1836-1923), F. Remec (1846-1917) in M. Valjavec (1831-1897). Izšel je leta 1882 in je bil večkrat ponatisnjen. Katoliški krogi so ga imeli za protestantskega. Znane so Stritarjeve besede, da »Sveto pismo ni ne katoliško, ne protestantsko« (tj. nihče si ga ne more lastiti). Stritar je sicer prevedel tudi nekatere knjige Stare zaveze.

Gregorčičeva Svetopisemska knjiga Job in Psalm 118 ter Jeremijeve žalostinkeGregorčičeva Svetopisemska knjiga Job in Psalm 118 ter Jeremijeve žalostinke

Simon Gregorčič (1844-1906) je pesniško poslovenil navedena svetopisemska besedila, zato ima njegov prevod svojevrstno literarno vrednost. L. 1904 sta v enem zvezku izšla Job in Psalm 118. Jeremijeve žalostinke »goriškega slavčka« so prvič v celoti izšle l. 1944, ob stoletnici njegovega rojstva.

Küzmičev Nouvi zakonKüzmičev Nouvi zakon

Za potrebe prekmurskih protestantov je Štefan Küzmič (1723-1779) iz grškega izvirnika prevedel v prekmurščino Novo zavezo, ki je izšla l. 1771. Pozneje je doživel več popravkov in bil štirikrat ponatisnjen. Prevod se je zelo udomačil v Prekmurju, kjer ga nekateri uporabljajo še danes.

Chraskova BiblijaChraskova Biblija

Češki misijonar Antonin Chraska (1868-1953) je za slovenske protestante prevedel celotno Sveto pismo. Prevod sta jezikovno pregledala F. Govekar in A. Mikuš. Izdala ga je Britanska in inozemska svetopisemska družba l. 1914. Po Dalmatinu je bila to prva Biblija v eni knjigi.

Mariborsko Sveto pismoMariborsko Sveto pismo

V letih 1959-1961 je škofijski ordinariat v Mariboru izdal celotno Sveto pismo v štirih knjigah (3 starozaveznih, 1 novozavezni). Gre za delo Frančiška Jereta, Gregorija Pečjaka, Andreja Snoja, Matija Slaviča, Jakoba Aleksiča in sodelavcev. Nekateri deli tega prevoda so nastali že v letih 1925 do 1939, nekatere pa so prevedli na novo.

Ekumenska izdajaEkumenska izdaja

To je pravzaprav Mariborska Biblija v eni knjigi s tem, da so besedilo ponovno pregledali in ga bolj smiselno razdelili, devterokanonične/apokrifne knjige pa združili v poseben sklop in ga v skladu s prakso ekumenskih izdaj uvrstili na konec Stare zaveze. Gre za ekumensko izdajo (ne pa za ekumenski prevod), ki je namenjena tako katoličanom kot protestantom. Prvič jo je izdala Britanska in inozemska biblična družba v Beogradu l. 1974 in je doživela mnogo ponatisov; zadnja dva je pripravila Svetopisemska družba Slovenije.

Jubilejni prevodJubilejni prevod

Gre za prevod Nove zaveze, ki je izšel l. 1984 ob 400-letnici Dalmatinove Biblije. To je bil prvi del v okviru novega prevoda celotnega Svetega pisma v slovenščino; pripravili so ga: F. Rozman, A. Rebula, O. Črnilogar in K. Gantar. L. 1990 so Združene biblične družbe izdale ta prevod v žepni obliki z opombami F. Rozmana.

Slovenski standardni prevod (SSP)

Pobudo zanj so dali profesorji svetopisemskih ved na Teološki fakulteti v Ljubljani l. 1980. Gre za prevod, ki je dosledno preveden po izvirniku. Prevod je rezultat petnajstletnega interdisciplinarnega skupinskega dela več kot petdesetih biblicistov-prevajalcev, slavistov, računalničarjev in drugih strokovnjakov pod vodstvom akad. prof. dr. Jožeta Krašovca. SSP je prvi slovenski ekumenski prevod. Izšel je septembra 1996 pri Svetopisemski družbi Slovenije in ob tej priložnosti je bil v Ljubljani svetovni biblični simpozij o razlaganju Svetega pisma.

Slovenski standardni prevod (SSP)Uvod ] [ I. Zgodovinski del ] [ II. Prevajalski del ] [ III. Umetniški del ]