Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. pismo Korinčanom 16

1. pismo Korinčanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Prispevek za svete
16 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Glede nabirke za svete pa storite tudi vi, kakor sem naročil Cerkvam v Galatiji. Vsak prvi dan v tednu naj vsak izmed vas pri sebi daje na stran in zbira, kolikor more, tako da se ne bo zbiralo šele tedaj, ko pridem. Ko pa pridem, bom tiste, ki jih boste izbrali, s pismom poslal, da bodo odnesli vaše darove v Jeruzalem. Če pa bo vredno, da bi šel tudi jaz, bodo potovali z menoj.
Načrti za potovanje
K vam bom prišel, ko bom končal pot po Makedoniji; potovati namreč nameravam skozi Makedonijo. Morda bom ostal pri vas ali celo prezimil, da me boste opremili za pot, kamor bom pač šel. Tokrat vas namreč nočem obiskati le mimogrede, saj upam, da bom nekaj časa ostal pri vas, če bo Gospod dovolil. V Efezu se bom zadrževal do binkošti, ker so se mi odprla velika vrata za delovanje, pa tudi nasprotnikov je veliko.
10 Če pride Timótej, glejte, da bo pri vas brez strahu, ker opravlja Gospodovo delo kakor jaz. 11 Nihče naj ga ne prezira. V miru ga opremite za pot, da pride k meni, ker ga pričakujem z brati.
12 Glede brata Apola pa tole: silno sem ga prosil, da bi šel z brati k vam, pa ga nikakor ni bila volja, da bi šel zdaj. Pride pa, ko bo utegnil.
Sklepna prošnja in pozdrav
13 Budni bodite, stojte trdni v veri, možati bodite, bodite močni! 14 Pri vas naj se vse dela iz ljubezni.
15 Prosim vas, bratje: vi veste, da je Stefanájeva hiša prvenec Ahaje in da so se posvetili službi svetim. 16 Tudi vi ubogajte take in vsakega, ki sodeluje in se trudi. 17 Vesel sem, da so pri meni Stefaná in Fortunat in Aháik, ker so nadomestili vašo odsotnost. 18 Poživili so namreč mojega in vašega duha. Zato takim dajte priznanje.
19 Pozdravljajo vas Cerkve v Aziji. Iskreno vas v Gospodu pozdravljata Ákvila in Priska in Cerkev, ki se zbira v njuni hiši. 20 Pozdravljajo vas vsi bratje. Pozdravite se med seboj s svetim poljubom.
21 Ta pozdrav je napisan z mojo, Pavlovo roko. 22 Če kdo ne ljubi Gospoda, bodi preklet! Maranata. 23 Milost Gospoda Jezusa z vami. 24 Moja ljubezen je z vami vsemi v Kristusu Jezusu!

2. knjiga kraljev 12-13

2. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Judov kralj Joáš – popravljanje templja
(2 Krn 24,1–14)
12
Joáš je imel sedem let, ko je postal kralj. V sedmem letu Jehúja je Joáš postal kralj in štirideset let je kraljeval v Jeruzalemu. Njegovi materi je bilo ime Cibjá; bila je iz Beeršébe. Joáš je vse svoje dni delal, kar je prav v GOSPODOVIH očeh, ker ga je poučeval duhovnik Jojadá. Le višin niso odpravili; ljudstvo je še vedno opravljalo klavne in kadilne daritve na višinah.
Joáš je rekel duhovnikom: »Ves denar od svetih reči, ki ga prinesejo v GOSPODOVO hišo, denar vsakega obiskovalca, posamezniku odmerjene dajatve in ves denar, ki ga kdo prostovoljno prinese v GOSPODOVO hišo, naj duhovniki prevzemajo sami, vsak od svojega davčnega cenilca. Z njim naj popravljajo okvare na hiši, kjer koli najdejo kakšno.« Duhovniki pa še v triindvajsetem letu kralja Joáša niso popravili okvar na hiši. Zato je kralj Joáš poklical duhovnika Jojadája in druge duhovnike in jim rekel: »Zakaj ne popravite okvar na hiši? Odslej ne jemljite več denarja od svojih davčnih cenilcev, ampak ga dajajte za popravilo hiše!« Duhovniki so privolili v to, da ne bodo več jemali denarja od ljudstva in popravljali okvar na hiši.
10 Duhovnik Jojadá je tedaj vzel skrinjo, izvrtal luknjo v pokrov in jo postavil zraven oltarja na desni strani vhoda v GOSPODOVO hišo. Vanjo so devali duhovniki, ki so stražili na pragu, ves denar, ki je prihajal v GOSPODOVO hišo. 11 Kadar so videli, da je v skrinji veliko denarja, sta prišla kraljevi pisar in véliki duhovnik ter zavezala in preštela denar, ki se je znašel v GOSPODOVI hiši. 12 Prešteti denar sta izročala delovodjem, ki so imeli na skrbi GOSPODOVO hišo. Ti so ga izplačevali tesarjem in gradbincem, ki so delali v GOSPODOVI hiši, 13 zidarjem in kamnosekom, pa tudi za nakup lesa in obdelanih kamnov, da bi se popravile okvare v GOSPODOVI hiši – skratka za vse stroške pri popravljanju hiše. 14 Za denar, ki se je stekal v GOSPODOVO hišo, pa niso delali srebrnih skled, nožev, kropil, trobent ali kakršnih koli zlatih in srebrnih posod za GOSPODOVO hišo, 15 ampak so ga dajali delovodjem, da so z njim popravljali GOSPODOVO hišo. 16 Od mož, ki sta jim izročala denar, da so ga dajali delavcem, niso terjali obračuna, ker so delali na zaupanje. 17 Denar od spravnih daritev in daritev za greh pa se ni stekal v GOSPODOVO hišo, ampak je bil za duhovnike.
Hazaél ogroža Jeruzalem
(2 Krn 24,23–24)
18 Tedaj je prišel arámski kralj Hazaél, se bojeval proti Gatu in ga zavzel. Ko pa se je Hazaél pripravljal, da gre nad Jeruzalem, 19 je vzel Judov kralj Joáš vse svete predmete, ki so jih bili posvetili njegovi očetje, Judovi kralji Józafat, Jorám in Ahazjá, in kar je sam posvetil, in vse zlato, ki se je znašlo v zakladnicah GOSPODOVE hiše in kraljeve hiše, in to poslal arámskemu kralju Hazaélu. Tedaj se je ta umaknil od Jeruzalema.
Joáševa smrt
(2 Krn 24,25–27)
20 Druga Joáševa dela in vse, kar je storil – mar ni to zapisano v knjigi Letopisi Judovih kraljev? 21 Vzdignila sta se njegova služabnika, spletla zaroto in ubila Joáša v Bet Milóju, na poti v Silo. 22 Njegova služabnika Šimátin sin Zabád in Šomêrin sin Jozabád sta ga pobila in je umrl. Pokopali so ga pri njegovih očetih v Davidovem mestu. Namesto njega je postal kralj njegov sin Amacjá.
Izraelov kralj Joaház
13
V triindvajsetem letu Ahazjájevega sina Joáša, Judovega kralja, je postal kralj nad Izraelom Jehújev sin Joaház in kraljeval v Samariji sedemnajst let. Delal je, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, in zapadal v grehe Nebátovega sina Jerobeáma, ki je bil vanje zapeljal Izraela, in se ni odvrnil od njih. Zato se je vnela GOSPODOVA jeza nad Izraelom in dal jih je za vse dni v roke arámskemu kralju Hazaélu in Hazaélovemu sinu Ben Hadádu. Ko pa je Joaház pomiril GOSPODOVO obličje, ga je GOSPOD uslišal; videl je namreč Izraelovo stisko, kako jih arámski kralj stiska. GOSPOD je dal Izraelu rešitelja, da so ušli iz rok Arámcev; Izraelovi sinovi so spet bivali v svojih šotorih kakor nekdaj. A kljub temu se niso odvrnili od grehov Jerobeámove hiše, ki je vanje zapeljala Izraela, marveč so vztrajali v njih. Tudi ašera je še stala v Samariji. Joaházu pa je od vojske ostalo samo petdeset konjenikov, deset bojnih voz in deset tisoč pešcev, kajti arámski kralj jih je uničil in naredil z njimi kakor s prahom, ki se pohodi.
Druga Joaházova dela, vse, kar je napravil, in njegovo junaštvo – mar ni to zapisano v knjigi Letopisi Izraelovih kraljev? Ko je Joaház legel k svojim očetom, so ga pokopali v Samariji. Namesto njega je postal kralj njegov sin Joáš.
Izraelov kralj Joáš
10 V sedemintridesetem letu Judovega kralja Joáša je postal kralj nad Izraelom Joaházov sin Joáš in kraljeval v Samariji šestnajst let. 11 Delal je, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh; ni se odvrnil od vseh grehov Nebátovega sina Jerobeáma, ki je bil vanje zapeljal Izraela, ampak je vztrajal v njih.
12 Druga Joáševa dela, vse, kar je naredil, in njegovo junaštvo, kako se je bojeval z Judovim kraljem Amacjájem – mar ni to zapisano v knjigi Letopisi Izraelovih kraljev? 13 Ko je Joáš legel k svojim očetom, je na njegov prestol sédel Jerobeám. Joáš je bil pokopan v Samariji pri Izraelovih kraljih.
Elizejeva smrt
14 Elizej pa je zbolel za boleznijo, za katero je tudi umrl. Tedaj je šel k njemu Izraelov kralj Joáš. Jokal je nad njegovim obličjem in rekel: »Moj oče, moj oče, Izraelovo bojno vozovje in njegovi konjeniki!« 15 Elizej mu je rekel: »Vzemi lok in puščice!« Vzel si je lok in puščice. 16 Potem je rekel Izraelovemu kralju: »Iztegni svojo roko na lok!« Ko je iztegnil svojo roko, je Elizej položil svoje roke na králjeve roke 17 in rekel: »Odpri okno proti vzhodu!« Odprl je in Elizej je rekel: »Streljaj!« In je ustrelil. Tedaj je rekel: »Puščica zmage od GOSPODA, puščica zmage nad Arámom. Potolkel boš Arámce pri Aféku do kraja.« 18 Nato je rekel: »Vzemi puščice!« Ko jih je vzel, je rekel Izraelovemu kralju: »Udari po tleh!« Udaril je trikrat in odnehal. 19 Božji mož pa se je razjezil nad njim in rekel: »Udariti bi bil moral petkrat ali šestkrat; tedaj bi bil Arámce potolkel do kraja; zdaj pa jih boš potolkel le trikrat.«
20 Potem je Elizej umrl in so ga pokopali. V začetku leta so prihajala v deželo moábska roparska krdela. 21 Ko so nekoč pokopavali nekega moža, glej, so zagledali roparsko krdelo. Moža so vrgli v Elizejev grob in se razšli. Ko pa se je mož dotaknil Elizejevih kosti, je oživel in se postavil na noge.
Zmaga nad Arámci
22 Arámski kralj Hazaél je zatiral Izraela vse Joaházove dni. 23 GOSPOD pa jim je izkazal milost in se jih usmilil. Obrnil se je k njim zaradi svoje zaveze z Abrahamom, Izakom in Jakobom; ni jih hotel uničiti in jih vse do zdaj ni zavrgel izpred svojega obličja.
24 Ko je arámski kralj Hazaél umrl, je namesto njega postal kralj njegov sin Ben Hadád. 25 Joaházov sin Joáš je spet vzel Hazaélovemu sinu Ben Hadádu mesta, ki jih je Hazaél v vojni vzel njegovemu očetu Joaházu. Trikrat ga je Joáš potolkel in dobil nazaj Izraelova mesta.

Mihej 3

Mihej :Uvod 1 2 3 4 5 6 7

Obtožba poglavarjev
3
Rekel sem:
Poslušajte vendar, Jakobovi poglavarji,
knezi hiše Izraelove!
Ali ni vaša dolžnost poznati pravico?
Vi, ki sovražite dobro in ljubite húdo,
ki trgate njihovo kožo z njih
in njihovo meso z njihovih kosti!
Ker jedo meso mojega ljudstva,
odirajo z njih njihovo kožo
in lomijo njihove kosti,
ga razkosavajo kakor v loncu
in kakor meso v ponvi,
bodo tedaj vpili h GOSPODU,
pa jim ne bo odgovoril,
tisti čas bo skril svoje obličje pred njimi,
ker so bila hudobna njihova dejanja.
Lažni preroki
Tako govori GOSPOD proti prerokom,
ki zapeljujejo moje ljudstvo.
Če kaj grizejo s svojimi zobmi,
oklicujejo mir,
kdor pa jim ne daje v usta,
mu napovedujejo vojno.
Zato boste imeli noč namesto videnja
in temo namesto vedeževanja.
Sonce bo zašlo nad preroki
in dan bo otemnel nad njimi.
Vidci bodo osramočeni
in vedeži zmedeni,
vsi se bodo prekrili prek brade,
ker ne bo odgovora od Boga.
Jaz pa sem napolnjen z močjo,
z GOSPODOVIM duhom,
s pravico in pogumom,
da Jakobu oznanim njegovo pregreho,
Izraelu njegov greh.
Obtožba podkupljivcev
Poslušajte vendar to, poglavarji hiše Jakobove,
knezi hiše Izraelove,
vi, ki sovražite pravico
in izkrivljate, kar je ravno,
10 ki zidate Sion s krvjo
in Jeruzalem s sprijenostjo!
11 Njegovi poglavarji sodijo za podkupnino
in njegovi duhovniki uče za plačilo,
njegovi preroki vedežujejo za denar;
opirajo se na GOSPODA in pravijo:
»Mar ni GOSPOD med nami?
Ne bo prišlo nad nas húdo.«
12 Zato bo zaradi vas
Sion preoran kakor njiva,
Jeruzalem bo kup ruševin
in tempeljski grič bo gozdni gaj.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.469.679, danes: 21.697
Čas izvajanja programa: 0.07s