Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. Petrovo pismo 2

1. Petrovo pismo :Uvod 1 2 3 4 5

Živa skala in sveto ljudstvo
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Znebite se torej vsakršne hudobije in zvijačnosti, hinavščine, nevoščljivosti in vsakršnega obrekovanja. Kot pravkar rojeni otroci zakoprnite po pristnem duhovnem mleku, da boste z njegovo pomočjo rastli v odrešenje, če ste res okusili, da je Gospod dober. K njemu stopite, k živemu kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli, a je pri Bogu izbran in dragocen. Saj ste vendar živi kamni. Zato se vgrajujte v duhovno stavbo, tako da boste sveto duhovništvo in boste darovali duhovne žrtve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu. V Pismu namreč beremo:
Glej, na Sionu polagam kamen,
izbran in dragocen vogalni kamen;
in kdor veruje vanj, ne bo osramočen.
Vam torej, ki verujete, čast, tistim pa, ki ne verujejo:
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogalni kamen
in
kamen spotike
in skala pohujšanja.
Ker niso pokorni besedi, se spotikajo; in prav za to so bili postavljeni.
Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč.
10 Nekdaj niste bili ljudstvo,
zdaj pa ste Božje ljudstvo;
niste našli usmiljenja,
zdaj pa ste našli usmiljenje.
Življenje vernikov
11 Ljubi, opominjam vas kot tujce in priseljence! Zdržite se mesenih poželenj, ki se bojujejo proti duši. 12 Lepo živite med pogani, tako da bodo, čeprav vas zdaj obrekujejo kot hudodelce, sprevideli vaša dobra dela in slavili Boga na dan obiskanja.
13 Zaradi Gospoda se podredite vsaki človeški ustanovi, bodisi kralju kot najvišjemu 14 bodisi oblastnikom kot tistim, ki so od njega poslani zato, da kaznujejo hudodelce in dajo priznanje tistim, ki delajo dobro. 15 Bog namreč hoče, da delate dobro in tako utišate nevednost nespametnih. 16 Živite kot svobodni ljudje, vendar ne tako, da bi bila vaša svoboda zagrinjalo zla, ampak kot Božji služabniki. 17 Vse spoštujte, brate ljubite, Boga se bojte, cesarja spoštujte.
Zgled krščanske potrpežljivosti
18 Služabniki, z vsem strahom se podrejajte svojim gospodarjem, pa ne le dobrim in prijaznim, ampak tudi osornim. 19 Kajti to, da kdo po krivici trpi, a bridkosti prenaša, ker se zaveda Boga, je hvalevredno. 20 Kakšen ugled bi imeli, če bi potrpežljivo prenašali kazen za to, za kar ste se pregrešili? Je pa pred Bogom hvalevredno, če delate dobro in če potrpežljivo prenašate bridkost. 21 Saj ste bili vendar za to poklicani. Saj je tudi Kristus trpel za vas in vam zapustil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah,
22 on, ki ni storil greha
in ni bilo zvijače v njegovih ustih.
23 Ko so ga sramotili, ni vračal sramotenja, ko je trpel, ni grozil, ampak je vse prepuščal njemu, ki sodi pravično. 24 Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les, da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni. 25 Kakor ovce ste namreč blodili, zdaj pa ste se vrnili k pastirju in varuhu svojih duš.

Jeremija 33-34

Jeremija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Še ena obljuba o obnovi Jeruzalema in Judeje
33 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je bil Jeremija še priprt v stražnem dvoru, se mu je drugič zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: Tako govori GOSPOD, ki je naredil zemljo, GOSPOD, ki jo je oblikoval in ji dal trdnost – GOSPOD je njegovo ime: Kliči me in ti bom odgovoril; povedal ti bom velike in nedoumljive reči, ki jih nisi poznal. Kajti tako govori GOSPOD, Izraelov Bog, o hišah tega mesta in o hišah Judovih kraljev, ki so jih podrli za obrambo proti okopom in pred mečem, da bi se spoprijeli s Kaldejci in jih napolnili s trupli ljudi, ki sem jih udaril v svoji jezi in srdu, ker sem pred tem mestom zakril svoje obličje zaradi vse njihove hudobije. – Glej, pospešim mu okrevanje in ozdravljenje, ozdravim jih in jim odkrijem obilje miru in varnosti. Obrnil bom Judovo in Izraelovo usodo in jih pozidal kakor prej. Očistil jih bom vse njihove krivde, s katero so grešili proti meni, in jim odpustil vse njihove krivde, ki so jih zagrešili proti meni in s katerimi so se mi upirali. Jeruzalem mi bo v veselje, v slavo in ponos pri vseh narodih na zemlji, ki bodo slišali o vsem, kar jim dobrega naklonim. Ostrmeli bodo in zadrhteli spričo vsega dobrega in vsega miru, ki mu ga naklonim.
10 Tako govori GOSPOD: Na tem kraju, o katerem pravite: »Puščava je, brez ljudi in brez živine,« v Judovih mestih in po jeruzalemskih cestah, ki so zdaj opustošene, brez ljudi, brez prebivalcev in brez živine, 11 se bo spet slišal glas vriskanja in glas veselja, glas ženina in glas neveste, glas tistih, ki prinašajo zahvalne daritve v GOSPODOVO hišo in pojejo:
Hvalite GOSPODA nad vojskami,
ker je dober GOSPOD,
ker njegova dobrota traja na veke.
Kajti obrnil bom usodo dežele in bo kakor nekdaj, govori GOSPOD.
12 Tako govori GOSPOD nad vojskami: V tem kraju, ki je opustošen, brez ljudi in brez živine, in v vseh njegovih mestih bo spet pašnik, na katerem bodo pastirji čredi dajali počitek. 13 V gorskih mestih, v mestih v Šéfeli, v mestih v Negebu, v Benjaminovi deželi, v jeruzalemski okolici in v Judovih mestih bodo spet hodile črede pod vodstvom tistega, ki jih prešteva, govori GOSPOD.
Ustanove prihodnosti
14 Glej, pridejo dnevi, govori GOSPOD, ko izpolnim obljubo, ki sem jo dal Izraelovi in Judovi hiši. 15 Tiste dni in tisti čas storim, da požene Davidu mladika pravičnosti; delala bo prav in pravično v deželi. 16 Tiste dni bo Juda rešen in Jeruzalem bo prebival na varnem. Takole pa jo bodo imenovali; »GOSPOD, naša pravičnost.«
17 Kajti tako govori GOSPOD: Ne bo odstranjen nobeden izmed Davidovih mož, ki bodo sedeli na prestolu Izraelove hiše. 18 Tudi izmed levitskih duhovnikov ne bo nobeden odstranjen izpred mojega obličja, da ne bi daroval žgalne daritve, zažigal jedilne daritve in vse dni opravljal klavne daritve.
19 Zgodila se je GOSPODOVA beseda Jeremiju, rekoč: Tako govori GOSPOD: 20 Če morete razveljaviti mojo zavezo z dnevom in mojo zavezo z nočjo, tako da ne bo več dneva in noči ob njunem času, 21 tedaj se more razveljaviti tudi moja zaveza z mojim služabnikom Davidom, tako da ne bi več imel sina, ki bi kraljeval na njegovem prestolu, in moja zaveza z leviti in duhovniki, ki mi služijo. 22 Kakor ni mogoče prešteti nebesne vojske in ne izmeriti morskega peska, tako bom pomnožil potomstvo svojega služabnika Davida in levite, ki mi služijo.
23 Zgodila se je GOSPODOVA beseda Jeremiju, rekoč: 24 Mar nisi opazil, kaj govorijo ti ljudje: »GOSPOD je zavrgel dve rodbini, ki ju je izvolil?« Tako zaničujejo moje ljudstvo, da ni več narod v njihovih očeh. 25 Tako govori GOSPOD: Če nisem sklenil zaveze z dnevom in nočjo in nisem postavil zakonov neba in zemlje, 26 potem bom zavrgel potomce Jakoba in svojega služabnika Davida, da izmed njegovih potomcev ne bom več jemal vladarjev nad potomci Abrahama, Izaka in Jakoba. Kajti obrnil bom njihovo usodo in se jih usmilil.
Usoda kralja Sedekíja
34 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Beseda, ki se je zgodila Jeremiju od GOSPODA, ko so se babilonski kralj Nebukadnezar, vsa njegova vojska in vsa kraljestva na zemlji, ki so bila pod njegovo oblastjo, in vsa ljudstva vojskovala proti Jeruzalemu in proti vsem njegovim mestom. Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: Pojdi, govôri Judovemu kralju Sedekíju in mu reci: Tako govori GOSPOD: Glej, to mesto dajem v roke babilonskemu kralju, da ga požge z ognjem. Ti ne ubežiš njegovi roki, zagotovo boš ujet in mu dan v roke. Iz oči v oči boš gledal babilonskega kralja in njegova usta bodo govorila tvojim ustom; potem pojdeš v Babilon. Vendar poslušaj GOSPODOVO besedo, Sedekíja, Judov kralj! Tako govori GOSPOD o tebi: Ne boš umrl pod mečem. V miru boš umrl. In kakor so zažigali dišave za tvoje očete, prejšnje kralje, ki so bili pred teboj, tako jih bodo zažgali tudi zate in te objokovali: »Ojoj, gospod!« Sam sem govoril besedo, govori GOSPOD.
Prerok Jeremija je govoril vse te besede Judovemu kralju Sedekíju v Jeruzalemu, ko se je vojska babilonskega kralja bojevala proti Jeruzalemu in proti vsem Judovim mestom, ki so še ostala, proti Lahíšu in Azéki; to sta bili namreč edini utrjeni mesti, ki sta se med Judovimi mesti še držali.
O osvoboditvi sužnjev
Beseda, ki se je zgodila Jeremiju od GOSPODA, potem ko je kralj Sedekíja sklenil zavezo z vsem ljudstvom v Jeruzalemu, da jim razglasi osvoboditev: vsak naj osvobodi svojega sužnja in svojo sužnjo, Hebrejca in Hebrejko; nihče naj nima v sužnosti Juda, svojega brata. 10 Ubogali so vsi knezi in vse ljudstvo, ki so se zavezali, da vsak osvobodi svojega sužnja in svojo sužnjo in jih nima več v sužnosti. Ubogali so in jih odpustili. 11 Pozneje pa so se premislili, vzeli sužnje, moške in ženske, ki so jih osvobodili, spet nazaj in jih prisilili v sužnost. 12 Tedaj se je Jeremiju zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: 13 Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: Jaz sem sklenil zavezo z vašimi očeti, ko sem jih izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti, in jim naročil: 14 »Po sedmih letih odpustite vsak svojega brata Hebrejca, ki ti je bil prodan; potem ko ti je služil šest let, ga odpusti prostega!« A vaši očetje me niso poslušali ne nastavili ušesa. 15 Vi ste se zdaj spreobrnili, storili ste, kar je prav v mojih očeh: razglasili ste osvoboditev vsak svojega bližnjega in sklenili dogovor pred menoj v hiši, na katero je priklicano moje ime. 16 A premislili ste se in oskrunili moje ime, ko ste vzeli nazaj vsak svojega sužnja in svojo sužnjo, ki ste jih na njihovo veselje osvobodili, in jih prisilili, da so vam spet sužnji in sužnje. 17 Zato tako govori GOSPOD: Niste me ubogali, da bi razglasili osvoboditev vsak za svojega brata in za svojega bližnjega. Glejte, zato vam jaz razglašam osvoboditev za meč, za kugo in za lakoto, govori GOSPOD; naredil vas bom za grozo vsem kraljestvom na zemlji. 18 Z možmi, ki so prelomili mojo zavezo in se niso držali določb zaveze, ki so jo sklenili pred menoj, bom storil kakor s teletom, ki so ga razsekali na dvoje in šli med njegovima polovicama. 19 Judove in jeruzalemske višje uradnike, dvornike, duhovnike in vse ljudstvo dežele, ki so šli med polovicama teleta, 20 bom dal v roke njihovih sovražnikov in v roke tistih, ki jim strežejo po življenju. Njihova trupla bodo žrle ptice neba in zveri zemlje. 21 Tudi Judovega kralja Sedekíja in njegove kneze bom dal v roke njihovih sovražnikov, v roke tistih, ki jim strežejo po življenju, in v roke vojske babilonskega kralja, ki je zdaj odšla od vas. 22 Glejte, ukazal bom, govori GOSPOD, in jih pripeljal nazaj nad to mesto, da se bodo bojevali proti njemu, ga zavzeli in požgali z ognjem. Judova mesta bom spremenil v puščavo, kjer ne bo nihče prebival.

Psalmi 135

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 135 (134)
Hvalnica edinemu pravemu Bogu
135 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Aleluja!
Hvalite ime GOSPODOVO,
hvalite, GOSPODOVI služabniki,
ki stojite v hiši GOSPODOVI,
v dvorih hiše našega Boga.
Hvalite GOSPODA, kajti GOSPOD je dober,
igrajte njegovemu imenu, ker je prijetno.
Zakaj GOSPOD si je izbral Jakoba,
Izraela za svojo posebno lastnino.

Zares, spoznal sem, da je GOSPOD velik,
naš Gospod je pred vsemi bogovi.
Vse, kar ugaja GOSPODU,
naredi v nebesih in na zemlji,
v morjih in vseh globinah.
Od konca zemlje dvigne meglice,
za dež dela bliske,
iz svojih shramb privede veter.

Udaril je egiptovske prvorojence,
od ljudi do živali.
Poslal je znamenja in čudeže,
v tvoji sredi, Egipt,
proti faraonu in vsem njegovim služabnikom.
10 Udaril je številne narode,
pobil mogočne kralje:
11 Sihóna, amorêjskega kralja,
Oga, bašánskega kralja,
in vsa kánaanska kraljestva.
12 Njihovo deželo je dal v dediščino,
v last Izraelu, svojemu ljudstvu.

13 GOSPOD, tvoje ime ostaja na veke,
GOSPOD, tvoj spomin za vse rodove.
14 Zakaj GOSPOD bo sodil svoje ljudstvo,
nad svojimi služabniki bo imel sočutje.

15 Maliki narodov so srebro in zlato,
delo človeških rok.
16 Usta imajo, pa ne govorijo,
oči imajo, pa ne vidijo,
17 ušesa imajo, pa ne poslušajo,
tudi ni diha v njihovih ustih.
18 Kakor oni so tisti, ki so jih naredili,
vsak, ki zaupa vanje.

19 Hiša Izraelova, slavite GOSPODA,
hiša Aronova, slavite GOSPODA;
20 hiša Levijeva, slavite GOSPODA,
tisti, ki se bojite GOSPODA, slavite GOSPODA.
21 Naj bo slavljen GOSPOD s Siona,
ki prebiva v Jeruzalemu.
Aleluja!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.700.938, danes: 19.252
Čas izvajanja programa: 0.07s