Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. pismo Timoteju 3

1. pismo Timoteju :Uvod 1 2 3 4 5 6

Kakšne lastnosti morajo imeti predstojniki
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zanesljiva je tale beseda: če se kdo poteguje za škofovsko službo, hrepeni po dobrem delu. Zato mora biti škof brez graje, mož ene žene, trezen, razumen, urejen, gostoljuben, zmožen za poučevanje; nikakor ne pijanec in pretepač, ampak prijazen. Ne sme biti prepirljiv in lakomen po denarju. Svoj dom mora dobro voditi, otroci mu morajo biti podrejeni in v vsem spoštljivi. (Kako bo sicer skrbel za Božjo Cerkev, če še svojega doma ne zna voditi!) Ne sme biti novokrščenec, da se ne bi prevzel in zapadel hudičevi obsodbi. Še več, tudi od tistih, ki so zunaj, mora imeti dobro pričevanje, da ga ne bo doletelo zasramovanje in da ne bo padel v hudičevo zanko.
Kakšni morajo biti diakoni
Prav tako morajo biti diakoni dostojanstveni, nikakor ne hinavski, pa tudi ne vdani obilnemu vinu in hlepenju po sramotnemu dobičku. Skrivnost vere morajo varovati v čisti vesti. 10 Tudi ti morajo najprej opraviti preizkušnjo in šele potem, ko se jim ne bo moglo nič očitati, naj prevzamejo službo. 11 Prav tako morajo biti ženske dostojanstvene, ne obrekljive, marveč trezne in vsestransko vredne zaupanja. 12 Diakoni naj bodo možje ene žene, taki, ki dobro vodijo otroke in svoj dom. 13 Tisti, ki diakonsko službo dobro opravljajo, si namreč pridobijo lep položaj in veliko zaupnost v veri v Kristusu Jezusu.
Skrivnost naše vere
14 To ti pišem. Upam pa, da bom prav kmalu prišel k tebi. 15 Če pa bi se le zakasnil, boš vsaj vedel, kako se moraš vesti v Božji hiši, ki je Cerkev živega Boga, steber in opora resnice. 16 Nedvomno je velika skrivnost prave pobožnosti:
On je bil razodet v mesu,
potrjen po Duhu,
prikazal se je angelom.
Oznanjen je bil poganom,
svet je vanj veroval,
povzdignjen je bil v slavo.

Izaija 36-37

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Sanheríb ogroža Jeruzalem
(2 Kr 18,13–37; 2 Krn 32,1–19)
36 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V štirinajstem letu kralja Ezekíja je asirski kralj Sanheríb šel nad vsa utrjena Judova mesta in jih osvojil. Asirski kralj je poslal iz Lahíša h kralju Ezekíju v Jeruzalem Rabšakéja z močno vojsko. Ta se je ustavil pri vodovodu h gornjemu zbiralniku, ob cesti k Belivčevemu zemljišču. Tedaj so prišli k njim dvorni oskrbnik, Hilkijájev sin Eljakím, pisar Šebná in letopisec, Asáfov sin Joáh.
Rabšaké jim je rekel: »Povejte Ezekíju: Tako govori veliki kralj, asirski kralj: Kakšna je opora, na katero se zanašaš? Praviš, da je govorjenje ustnic že izkušenost in moč za vojskovanje? Na koga se vendar zanašaš, da si se mi uprl? Zdaj, glej, se zanašaš na ta nalomljeni trstovec, na Egipt, ki se vsakemu, ki se opre nanj, zadere v dlan in jo predre. Tak je faraon, egiptovski kralj, za vse, ki se zanašajo nanj. Če pa mi porečete: ›V GOSPODA, svojega Boga, zaupamo‹ – mar ni to on, čigar višine in oltarje je Ezekíja odpravil ter Judu in Jeruzalemu rekel: ›Pred tem oltarjem molite?‹ Zdaj torej sprejmi izziv mojega gospodarja, asirskega kralja: dam ti dva tisoč konj, če premoreš jezdece, da jih posadiš nanje! Kako boš odbil enega samega, čeprav najnižjega častnika mojega gospodarja, ko se glede konj in konjenikov zanašaš na Egipt? 10 In naposled, ali sem brez GOSPODOVE volje prišel nad ta kraj, da ga pokončam? GOSPOD mi je rekel: ›Pojdi nad to deželo in jo opustoši!‹«
11 Tedaj so Hilkijájev sin Eljakím, Šebná in Joáh prosili Rabšakéja: »Govôri s svojimi hlapci po aramejsko! Saj razumemo. Ne govôri z nami po judovsko, ker to sliši ljudstvo, ki je na obzidju!« 12 Rabšaké jim je rekel: »Me je mar moj gospodar poslal, da govorim te besede le tvojemu gospodarju in tebi, in ne tudi možem, ki sedijo na obzidju in bodo morali skupaj z vami jesti svoje blato in piti svoj seč?«
13 Tedaj se je Rabšaké ustopil in po judovsko zaklical na ves glas: »Poslušajte besedo velikega kralja, asirskega kralja! 14 Tako govori kralj: Naj vas Ezekíja ne zavaja, kajti ne bo vas mogel rešiti. 15 Naj vam Ezekíja ne vliva zaupanja v GOSPODA in ne pravi: GOSPOD nas bo gotovo rešil in to mesto ne bo dano v roke asirskemu kralju. 16 Ne poslušajte Ezekíja! Kajti tako govori asirski kralj: Sklenite prijateljstvo z mano in prestopite k meni, pa bo vsak lahko jedel sadove svoje trte in smokve in pil vodo iz svoje kapnice, 17 dokler ne pridem in vas ne vzamem v deželo, podobno vaši, v deželo žita in vina, deželo kruha in vinogradov. 18 Naj vas Ezekíja ne zapeljuje, ko pravi: ›GOSPOD nas bo rešil!‹ Mar so bogovi narodov mogli rešiti svojo deželo iz rok asirskega kralja? 19 Kje so bogovi Hamáta in Arpáda? Kje bogovi Sefarvájima? So morda rešili Samarijo iz mojih rok? 20 Kateri izmed bogov teh dežel je rešil svojo deželo iz mojih rok? Pa naj bi GOSPOD rešil Jeruzalem iz mojih rok?«
21 Molčali so in mu niso odgovorili niti besede, kajti kraljev ukaz je pravil: »Ne odgovarjajte mu!« 22 Nato so dvorni oskrbnik, Hilkijájev sin Eljakím, pisar Šebná in letopisec, Asáfov sin Joáh, prišli s pretrganimi oblačili k Ezekíju in mu naznanili Rabšakéjeve besede.
Ezekíja se zateče k Izaiju
(2 Kr 19,1–13)
37 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je kralj Ezekíja to slišal, si je pretrgal oblačila, se ogrnil v raševino in šel v GOSPODOVO hišo. Poslal je dvornega oskrbnika Eljakíma, pisarja Šebnája in starešine duhovnikov, ogrnjene v raševino, k Amócovemu sinu, preroku Izaiju. Rekli so mu: »Tako govori Ezekíja: ›Dan stiske, kazni in sramote je ta dan! Otroci so prišli do poroda, ni pa moči, da bi se rodili. Morda je GOSPOD, tvoj Bog, prisluhnil besedam Rabšakéja, ki ga je njegov gospodar, asirski kralj, poslal zasramovat živega Boga, in ga bo kaznoval za besede, ki jih je GOSPOD, tvoj Bog, slišal. Zato vzdigni molitev za ostanek, ki se še najde!‹«
Ko so služabniki kralja Ezekíja prišli k Izaiju, jim je Izaija rekel: »Tako recite svojemu gospodarju: Tako govori GOSPOD: ›Ne boj se zaradi besed, ki si jih slišal in so me z njimi sramotili služabniki asirskega kralja! Glej, dal mu bom duha, da bo slišal novico in se vrnil v svojo deželo, v njegovi deželi pa ga bom pustil pasti pod mečem.‹«
Sanheríbova ponovna grožnja
Rabšaké se je vrnil in našel asirskega kralja v boju z Libno. Slišal je namreč, da je bil odrinil iz Lahíša. Ko pa je o etiopskem kralju Tirháku slišal praviti: »Glej, napotil se je, da bi se bojeval zoper tebe!« je poslal odposlance k Ezekíju in rekel: 10 »Tako povejte Judovemu kralju Ezekíju in recite: ›Naj te ne zavaja tvoj Bog, ki vanj zaupaš in praviš: Jeruzalem ne bo dan v roke asirskemu kralju. 11 Glej, sam si slišal, kaj so asirski kralji storili vsem deželam, da so jih z zakletvijo pokončali. In ti naj bi se rešil? 12 Mar so bogovi narodov rešili nje, ki so jih uničili moji očetje: prebivalce Gozána, Harána, Recefa in sinove Edena, ki so bili v Telasárju? 13 Kje je kralj Hamáta, kralj Arpáda, kralj mesta Sefarvájima, Hene in Avája?‹«
Ezekíja moli v templju
(2 Kr 19,14–34)
14 Ezekíja je vzel pisanje iz rok odposlancev in ga prebral. Nato je Ezekíja šel v GOSPODOVO hišo in ga razgrnil pred GOSPODOM. 15 Potem je Ezekíja molil pred GOSPODOM in rekel: 16 »GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog, ki prestoluješ med kerubi! Ti si Bog, ti edini vsem kraljestvom na zemlji, ti si naredil nebo in zemljo. 17 Napní, GOSPOD, uho in prisluhni! Odpri, GOSPOD, oči in poglej! Poslušaj besede, ki jih je poslal Sanheríb, da bi osramotil živega Boga! 18 Res so, GOSPOD, asirski kralji opustošili narode in njihove dežele, 19 njihove bogove pa pometali v ogenj. Saj to niso bogovi, temveč delo človeških rok, les in kamen, zato so jih mogli uničiti. 20 Zdaj torej, GOSPOD, naš Bog, nas vendar reši iz njegovih rok, da bodo vsa kraljestva na zemlji spoznala, da si ti, GOSPOD, edini Bog!«
Izaijev odgovor Ezekíju
21 Tedaj je Amócov sin Izaija poslal sporočilo Ezekíju in rekel: Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: Ker si molil k meni glede asirskega kralja Sanheríba, 22 je to beseda, ki jo je GOSPOD govoril o njem:
Posmehuje se ti, zaničuje te
devica, hči sionska,
z glavo maje za teboj
hči jeruzalemska.

23 Koga si sramotil in žalil,
proti komu si povzdignil glas
in ošabno vzdignil oči?
Proti Svetemu Izraelovemu!
24 Po svojih odposlancih si sramotil Gospoda.
Rekel si: »S svojimi številnimi vozovi
sem se povzpel na višave gora,
na skrajna področja Libanona;
posekal njegove najvišje cedre,
njegove izbrane ciprese;
prišel sem do najbolj odmaknjenega prenočišča,
do njegovega najbolj gostega gozda.
25 Izkopaval sem vodnjake
in pil vodo,
s stopalom svojih nog sem posušil
vse egiptovske veletoke.«

26 Kaj nisi slišal:
iz daljave sem to pripravljal že zdavnaj,
od nekdanjih dni sem to oblikoval,
zdaj sem to privedel,
da zrušiš v kupe razvalin
utrjena mesta.
27 Zato so njihovi prebivalci onemogli,
prestrašili so se in osramotili,
postali so bilje na polju,
mlado zelišče,
trava po strehah, ki uvene,
preden se dvigne.

28 Poznam tvoj počitek,
tvoj odhod in tvoj prihod,
tvoje divjanje proti meni.
29 Ker divjaš proti meni
in se je tvoja prevzetnost vzpela do mojih ušes,
ti bom dal svoj obroček v nos,
svojo brzdo v usta,
in te odpeljal po poti,
po kateri si prišel.
Znamenje Božjega varstva
30 To naj ti bo v znamenje: letos jejte lanski presežek, drugo leto podrastek, tretje leto pa sejte in žanjite, zasajajte vinograde in jejte njihov sad. 31 Ubežniki Judove hiše, ki bodo preostali, bodo spet poganjali korenine navzdol in prinašali sad navzgor. 32 Kajti iz Jeruzalema bo vzniknil ostanek, ubežniki z gore Sion. Gorečnost GOSPODA nad vojskami bo to storila.
33 Zato GOSPOD tako govori o asirskem kralju: »Ne bo prišel v to mesto in ne ustrelil tja puščice, ne bo se mu približal s ščitom, ne nasul nasipa proti njemu. 34 Po poti, po kateri je prišel, bo šel nazaj, v to mesto pa ne bo prišel, govori GOSPOD. 35 Branil bom to mesto, da ga rešim, zaradi sebe in zaradi Davida, svojega služabnika.«
Sanheríbov konec
(2 Kr 19,35–37)
36 Tedaj je prišel GOSPODOV angel in v asirskem taboru pobil sto petinosemdeset tisoč mož. Ko so zjutraj vstali, glej, so bili vsi trupla, mrliči. 37 Tedaj je asirski kralj Sanheríb odrinil, šel in se vrnil; ostal je v Ninivah. 38 Ko je molil v hiši svojega boga Nisróha, sta ga njegova sinova Adraméleh in Sarécer z mečem ubila. Ta dva sta se zatekla v deželo Ararát, njegov sin Asarhadón pa je postal kralj namesto njega.

Psalmi 119,97-120

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Mem
97 Kako ljubim tvojo postavo,
ves dan je ona moje premišljevanje.
98 Tvoja zapoved me dela modrejšega od mojih sovražnikov,
kajti ona je vedno moja.
99 Postal sem modrejši kakor vsi moji učitelji,
kajti tvoja pričevanja so moje premišljevanje.
100 Več razumem kakor starci,
ker čuvam tvoje ukaze.
101 Od vsake slabe poti odvračam svoje noge,
da bi izpolnjeval tvojo besedo.
102 Nisem se umaknil od tvojih sodb,
ker si me ti učil.
103 Kako sladki so mojemu nebu tvoji izreki,
bolj kakor med mojim ustom.
104 Iz tvojih ukazov zajemam razumnost,
zato sovražim vsako lažno pot.

Nun
105 Tvoja beseda je svetilka mojim nogam,
luč moji stezi.
106 Prisegel sem, in bom vztrajal,
da se držim tvojih pravičnih sodb.
107 Zelo sem postal nesrečen,
GOSPOD, poživi me s svojo besedo.
108 Naj ti vendar ugajajo darovi mojih ust, o GOSPOD,
uči me svojih sodb.
109 Moja duša je vedno v moji roki,
vendar ne pozabljam tvoje postave.
110 Krivičniki so nastavili zanko zame,
vendar nisem zablodil od tvojih ukazov.
111 Tvoja pričevanja so moja dediščina na veke,
kajti ta so veselje mojega srca.
112 Trudim se, da bi izpolnjeval tvoje zakone,
na veke, do konca.

Sameh
113 Sovražim razdvojene,
a ljubim tvojo postavo.
114 Ti si moje skrivališče in ščit,
pričakujem tvojo besedo.
115 Umaknite se od mene, hudobneži,
zapovedi svojega Boga hočem čuvati.
116 Podpiraj me po svojem izreku, da bom živel,
ne osramoti me v mojem pričakovanju.
117 Podpiraj me, da se rešim,
vedno bom gledal na tvoje zakone.
118 Zavračaš vse, ki zablodijo od tvojih zakonov,
kajti le laž je njihova pretkanost.
119 Vse krivičnike na zemlji si spremenil v žlindro,
zato ljubim tvoje določbe.
120 Moje meso trepeta od groze pred tabo,
bojim se tvojih sodb.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 63.969.803, danes: 30.231
Čas izvajanja programa: 0.08s