Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

2. pismo Korinčanom 12

2. pismo Korinčanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Videnja in razodetja
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ali se je res treba ponašati? To sicer nič ne koristi, vendar bom prišel do videnj in razodetij Gospoda. Vem za človeka v Kristusu. Pred štirinajstimi leti je bil vzet do tretjih nebes – ali v telesu, ne vem, ali brez telesa, ne vem, to ve Bog. Vem tudi, da je bil ta človek – ali v telesu ali brez telesa, ne vem, to ve Bog – vzet v raj in je slišal neizrekljive besede, ki jih človeku ni dovoljeno spregovoriti. S tem človekom se bom ponašal, s seboj pa se ne bom ponašal, razen s slabotnostmi. Če bi se že hotel ponašati, ne bi bil neumen, saj bi govoril resnico. Pa se rajši zdržim, da ne bi kdo mislil o meni več kakor to, kar na meni vidi ali kar povem. Da pa se zaradi vzvišenosti razodetij ne bi prevzel, mi je bil dan v meso trn, satanov sel, ki naj bi me tepel, da se ne bi prevzel. Trikrat sem prosil Gospoda, da bi ga umaknil od mene, a mi je rekel: »Dovolj ti je moja milost. Moč se dopolnjuje v slabotnosti.« Zato se bom zelo rad ponašal s svojimi slabotnostmi, da bi se v meni utaborila Kristusova moč. 10 Vesel sem torej slabotnosti, žalitev, potreb, preganjanj in stisk za Kristusa. Kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten.
Pavlova skrb za korintsko Cerkev
11 Zdaj sem pa res postal neumen. Toda vi ste me prisilili. V resnici bi vi morali mene priporočati, saj nisem v ničemer zaostal za nadvse vélikimi apostoli, čeprav nisem nič. 12 Znamenja apostola so bila med vami storjena z vso potrpežljivostjo, z znamenji, čudeži in močmi. 13 V čem ste bili na slabšem kakor druge Cerkve? Samo v tem, da vam jaz nisem bil v breme. Odpustite mi to krivico!
14 Glejte, zdaj se že tretjič odpravljam k vam, vendar vam ne bom v breme, ker ne iščem to, kar je vaše, ampak vas. Niso namreč otroci dolžni zbirati prihrankov za starše, ampak starši za otroke. 15 Sam bom prav rad razdajal in celo sam sebe bom do konca razdal za vaše duše. Ali me boste zato manj ljubili, če vas jaz toliko bolj ljubim? 16 Pa naj bo! V breme vam nisem bil. Recimo pa, da sem vas – prekanjen, kakor sem – ujel z zvijačo. 17 Ali sem vas morda izkoristil po kom od tistih, ki sem jih poslal k vam? 18 Naprosil sem Tita in z njim poslal brata. Morda vas je ukanil Tit? Mar nisva hodila v istem duhu in po istih stopinjah?
19 Ali ste že dolgo prepričani, da se pred vami zagovarjamo? Ne, pred Bogom v Kristusu govorimo in vse, ljubi, zato, da bi vas izgradili. 20 Bojim se namreč, da vas morda ob prihodu ne dobim takšnih, kakršne si vas želim, in da boste vi mene našli takšnega, kakršnega si ne želite. Bojim se, da bodo med vami pričkanje, nevoščljivost, razdraženosti, prepirljivosti, opravljanja, podpihovanja, napihovanja in neredi. 21 Bojim se, da bi me ob ponovnem prihodu moj Bog pred vami ponižal in bi moral žalovati zaradi mnogih, ki so prej grešili, pa se za nečistost in nečistovanje in razuzdanost, ki so jo zagrešili, niso skesali.

1. kroniška knjiga 1-2

1. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

PRVA KRONIŠKA KNJIGA
RODOVNIKI
Od Adama do Abrahama
(1 Mz 5,1–32; 10,1–32; 11,10–26; Lk 3,34–38)
1
Adam, Set, Enóš, Kajn, Mahalalél, Jered, Henoh, Matuzalem, Lameh, Noe, Sem, Ham in Jafet.
Jafetovi sinovi: Gomer, Magóg, Madáj, Javán, Tubál, Mešeh in Tirás. Gomerjevi sinovi: Aškenáz, Rifát in Togarmá. Javánovi sinovi: Elišá, Taršíš, Kitéjci in Rodošáni.
Hamovi sinovi: Kuš, Micrájim, Put in Kánaan. Kuševi sinovi: Sebá, Havilá, Sabtá, Ramá in Sabtehá. Ramájeva sinova: Šebá in Dedán. 10 Kuš je imel sina Nimróda, ta je prvi postal junak na zemlji.
11 Micrájim je imel sinove Ludéjce, Anaméjce, Lehabéjce, Naftuhéjce, 12 Patroséjce, Kasluhéjce, od katerih so izšli Filistejci, in Kaftoréjce.
13 Kánaan je imel sina Sidóna, svojega prvorojenca, Heta, 14 Jebusejca, Amoréjca, Girgašéjca, 15 Hivéjca, Arkéjca, Sinéjca, 16 Arvadéjca, Cemaréjca in Hamatéjca.
17 Semovi sinovi: Elám, Asúr, Arpahšád, Lud, Arám, Uc, Hul, Geter in Mešeh. 18 Arpahšád je imel sina Šelaha, Šelah je imel sina Eberja. 19 Eberju sta se rodila dva sina, enemu je bilo ime Peleg, ker se je v njegovih dneh razdelila zemlja, njegovemu bratu pa Joktán. 20 Joktán je imel sinove Almodáda, Šelefa, Hacarmáveta, Jeraha, 21 Hadoráma, Uzála, Diklája, 22 Ebála, Abimaéla, Šebája, 23 Ofírja, Havilája in Jobába. Vsi ti so Joktánovi sinovi.
24 Sem: Arpahšád, Šelah, 25 Eber, Peleg, Regu, 26 Serúg, Nahór, Terah, 27 Abram, to je Abraham.
Od Abrahama do Jakoba
(1 Mz 25,1–4.12–16; 36,10–43)
28 Abrahamova sinova: Izak in Izmael. 29 To je njun rodovnik: prvorojenec Izmaelov Nebajót, potem Kedár, Adbeél, Mibsám, 30 Mišmá, Dumá, Masá, Hadád, Temá, 31 Jetúr, Nafíš in Kedma. To so Izmaelovi sinovi. 32 Sinovi Abrahamove stranske žene Ketúre: rodila je Zimrána, Jokšána, Medána, Midjána, Jišbáka in Šuaha. Jokšánova sinova sta Šebá in Dedán. 33 Midjánovi sinovi so Efá, Efer, Henoh, Abidá in Eldaá. Vsi ti so Ketúrini sinovi.
34 Abraham je imel sina Izaka. Izakova sinova sta Ezav in Izrael. 35 Ezavovi sinovi so Elifáz, Reguél, Jeúš, Jalám in Korah. 36 Elifázovi sinovi so Temán, Omár, Cefó, Gatám, Kenáz, Timná in Amálek. 37 Reguélovi sinovi so Nahat, Zerah, Šamá in Mizá.
38 Seírjevi sinovi so Lotán, Šobál, Cibón, Aná, Dišón, Ecer in Dišán. 39 Lotánova sinova sta Horí in Hemám; Lotánova sestra je bila Timna. 40 Šobálovi sinovi so Alván, Manáhat, Ebál, Šefí in Onám. Cibónova sinova sta Ajá in Aná. 41 Anájev sin je Dišón. Dišónovi sinovi so Hemdán, Ešbán, Jitrán in Kerán. 42 Ecerjevi sinovi so Bilhán, Zaaván in Akán. Dišánova sinova sta Uc in Arán.
43 Tile so kralji, ki so kraljevali v edómski deželi, preden je zavladal kralj Izraelovim sinovom: Beórjev sin Bela; njegovo mesto se je imenovalo Dinhába. 44 Bela je umrl in namesto njega je postal kralj Jobáb, Zerahov sin iz Bocre. 45 Jobáb je umrl in namesto njega je postal kralj Hušám iz dežele Temáncev. 46 Hušám je umrl in namesto njega je postal kralj Bedádov sin Hadád, ki je pobil Midjánce na moábski planoti; njegovo mesto se je imenovalo Avít. 47 Ko je Hadád umrl, je namesto njega postal kralj Samlá iz Masréke. 48 Ko je Samlá umrl, je namesto njega postal kralj Šaúl iz Rehobót Nahárja. 49 Ko je Šaúl umrl, je namesto njega postal kralj Ahbórjev sin Báal Hanán. 50 Ko je Báal Hanán umrl, je namesto njega postal kralj Hadád; njegovo mesto se je imenovalo Pagú, njegovi ženi pa je bilo ime Mehetabéla, hči Me Zahábove hčere Matréde.
51 Ko je Hadád umrl, so bili vladarji v Edómu: vladar Timná, vladar Alvá, vladar Jetét, 52 vladar Oholibáma, vladar Elá, vladar Pinón, 53 vladar Kenáz, vladar Temán, vladar Micbár, 54 vladar Magdiél, vladar Irám. To so edómski vladarji.
Izraelovi sinovi in Judovi potomci
(1 Mz 46,8–25; Rut 4,18–22; Mt 1,2–6; Lk 3,23–33)
2
Tile so Izraelovi sinovi: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isahár, Zábulon, Dan, Jožef, Benjamin, Neftáli, Gad in Aser. Judovi sinovi so Er, Onán in Šelá; te tri mu je rodila Šuova hči, Kánaanka. Judov prvorojenec Er pa je bil hudoben v GOSPODOVIH očeh, zato ga je usmrtil. Njegova snaha Tamara mu je rodila Pereca in Zeraha. Vseh Judovih sinov je bilo pet.
Perecova sinova sta Hecrón in Hamúl. Zerahovi sinovi so Zimrí, Etán, Hemán, Kalkól in Dardá, vseh skupaj pet. Karmíjevi sinovi: Ahár, ki je razmajal Izraela, ker se je pregrešil nad predmetom zakletve. Etánov sin je Azarjá.
Hecrónovi sinovi, ki so se mu rodili, so Jerahmeél, Ram in Kaléb. 10 Ram je imel sina Aminadába, Aminadáb pa sina Nahšóna, vojvoda Judovih sinov. 11 Nahšón je imel sina Salmóna, Salmón sina Boaza. 12 Boaz je imel sina Obéda, Obéd sina Jeseja. 13 Jese je imel prvorojenca Eliába, drugega sina Abinadába, tretjega Šimája, 14 četrtega Natanéla, petega Radája, 15 šestega Ocema in sedmega Davida. 16 Njihovi sestri sta bili Cerúja in Abigájila. Cerújini sinovi so: Abišáj, Joáb in Asaél, trije. 17 Abigájila je rodila Amasája. Amasájev oče je bil Izmaelec Jeter.
18 Hecrónov sin Kaléb je imel z ženo Azúbo hčer Jerióto, tile pa so njeni sinovi: Ješer, Šobáb, in Ardón. 19 Ko je Azúba umrla, si je Kaléb vzel Efráto, ki mu je rodila Hura. 20 Hur je imel sina Uríja, Urí pa sina Becaléla.
21 Zatem je šel Hecrón k hčeri Mahírja, očeta Gileáda. Vzel jo je, ko je imel šestdeset let, in rodila mu je Segúba. 22 Segúb je imel sina Jaíra, ki je imel triindvajset mest v gileádski deželi. 23 Gešuréjci in Arámci so jim vzeli Jaírove vasi, Kenát z njegovimi naselji, šestdeset mest; vsi ti so sinovi Mahírja, očeta Gileáda. 24 Po Hecrónovi smrti je šel Kaléb k Efráti. Hecrón je imel tudi ženo Abíjo, ki mu je rodila Ašhúrja, očeta Tekóe.
25 Sinovi Hecrónovega prvorojenca Jerahmeéla so bili: prvorojenec Ram, Buná, Oren, Ocem in Ahijá. 26 Jerahmeél je imel še drugo ženo, po imenu Atára, ki je bila mati Onámova. 27 Sinovi Jerahmeélovega prvorojenca Rama so bili Máac, Jamín in Eker. 28 Onámova sinova sta bila Šamáj in Jadá. Šamájeva sinova pa Nadáb in Abišúr. 29 Abišúrjevi ženi je bilo ime Abihájila. Rodila mu je Ahbána in Molída. 30 Nadábova sinova sta bila Seled in Apájim. Seled je umrl brez otrok. 31 Apájimov sin je bil Jiší, Jišíjev sin je bil Šešán, Šešánov sin pa Ahláj. 32 Sinova Šamájevega brata Jadája sta bila Jeter in Jonatan. Jeter je umrl brez otrok. 33 Jonatanova sinova sta bila Pelet in Zazá. To so bili Jerahmeélovi sinovi. 34 Šešán ni imel sinov, ampak le hčere; imel pa je Šešán egiptovskega sužnja po imenu Jarhá. 35 Svojemu sužnju Jarháju je dal Šešán svojo hčer za ženo, ta mu je rodila Atája. 36 Atáj je imel sina Natána, Natán sina Zabáda. 37 Zabád je imel sina Eflála, Eflál sina Obéda. 38 Obéd je imel sina Jehúja, Jehú sina Azarjája. 39 Azarjá je imel sina Heleca, Helec sina Elasája. 40 Elasá je imel sina Sismája, Sismáj sina Šalúma. 41 Šalúm je imel sina Jekamjája, Jekamjá sina Elišamája.
42 Sinova Jerahmeélovega brata Kaléba sta prvorojenec Meša, ki je oče Zifov, in sin Marešá, oče Hebrónov. 43 Hebrónovi sinovi so Korah, Tapúah, Rekem in Šamá. 44 Šamá je imel sina Rahama, Jorkoámovega očeta, Rekem sina Šamája. 45 Šamájev sin je Maón, Maón pa je Bet Curov oče. 46 Kalébova stranska žena Efa je rodila Harána, Mocája in Gazéza; Harán je imel sina Gazéza. 47 Jahdájevi sinovi so Regem, Jotám, Gešán, Pelet, Efá in Šáaf. 48 Kalébova stranska žena Maáha je rodila Šeberja in Tirhanája. 49 Rodila je Šáafa, očeta Madmanája, Ševája, očeta Mahbenája in očeta Gíbee. Kalébova hči pa je bila Ahsa. 50 To so bili Kalébovi sinovi.
Sinovi Hura, prvorojenca Efrátinega: Šobál, oče Kirját Jearíma, 51 Salmón, oče Betlehema, in Haríf, oče Bet Gadêrja. 52 Sinovi Šobála, očeta Kirját Jearíma, so bili: Reajá, polovica Manáhatovcev, 53 rodbine Kirját Jearíma: Jéterjevci, Putéjci, Šuméjci, Mišraíti; od teh izhajajo Corčani in Eštaólci. 54 Salmónovi sinovi so: Betlehem, Netófčani, Atrót Bet Joáb in polovica Manáhatovcev, Corčani, 55 rodbine pisarjev, ki so prebivali v Jabécu, Tiratéjci, Šimatéjci in Suhéjci. To so Kenéjci, ki izhajajo iz Hamáta, očeta Bet Rehába.

Habakuk 3

Habakuk :Uvod 1 2 3

Molitev in hvalnica
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Molitev preroka Habakúka, po napevu žalostink.

GOSPOD, slišal sem, kar je slišati o tebi,
bojim se, o GOSPOD, tvojega delovanja.
Ožívi ga v bližnjih letih,
daj ga spoznati v bližnjih letih,
v jezi se spomni usmiljenja!

Bog prihaja iz Temána,
Sveti z gore Parán.
Njegovo veličastvo pokriva nebo,
in njegova hvala napolnjuje zemljo.
Sela.
Svit postaja kakor svetloba,
iz njegove roke mu izhajajo žarki,
tam je skrivališče njegove moči.
Pred njim hodi kuga,
za njegovimi nogami izhaja kužna bolezen.
Stopi in strese zemljo,
pogleda in splaši narode.
Rušijo se večne gore,
pogrezajo se starodavni hribi;
njegove poti so starodavne.
Videl sem v bridkosti kušíjske šotore,
tresejo se zagrinjala midjánske dežele.

Mar se je na vodotoke razjezil GOSPOD,
se je proti vodotokom vnela tvoja jeza
ali proti morju tvoj srd,
da prihajaš na svojih konjih,
na svojih zmagovitih vozovih,
da do golega razgaljaš svoj lok,
izrekaš prisege rodovom?
Sela.
Z vodotoki cepiš zemljo.
10 Zagledale so te gore in se tresejo,
prišel je hudourni naliv:
pravodovje je dalo svoj glas,
vzdignilo je višino svojih iztokov.
11 Sonce in luna stojita v svojem bivališču,
pred svetlobo tvojih švigajočih puščic,
pred sijem tvoje svetle sulice.
12 V togoti stopaš po zemlji,
v jezi teptaš narode.
13 Prišel si v rešenje svojega ljudstva,
v rešenje svojega maziljenca.
Razbil si glavo krivičnikove hiše,
razgalil si trup do vratu.
Sela.
14 Z njegovimi lastnimi kopji
si prebodel glave njegovih bojevnikov;
prihrumeli so, da bi nas razgnali,
njihovo veselje je na skrivnem požreti ubožca.
15 Pognal si v morje svoje konje,
v blato velikih voda.

16 Poslušam in telo mi trepeta,
ustnice mi glasno drgetajo;
trohnoba prihaja v moje kosti;
tresem se na svojem mestu.
Odpočiti se moram za dan stiske,
kateri bo prišel nad ljudstvo, ki nas napada.

17 Kajti smokva ne bo cvetela
in na trtah ne bo grozdja,
pridelek oljke bo odpovedal
in polja ne bodo dajala živeža,
drobnica bo izginila iz staj
in v hlevih ne bo živine.
18 Vendar se bom veselil v GOSPODU,
se radoval v Bogu moje rešitve.
19 Gospod BOG je moja moč,
dela mi noge kakor košutam
in mi daje stopiti na moje višine.

(Zborovodju, na godala.)

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.468.252, danes: 20.270
Čas izvajanja programa: 0.07s