Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

2. pismo Korinčanom 5,11-6,13

2. pismo Korinčanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Služabnik sprave
11 Ker torej vemo, kaj je strah Gospodov, skušamo ljudi prepričevati, za Boga pa smo razvidni in upamo, da smo razvidni tudi za vašo vest. 12 S tem se vam nočemo ponovno priporočati, marveč vam ponujamo priložnost, da boste lahko ponosni na nas, tako da boste imeli kaj odgovoriti tistim, ki so ponosni le na zunaj, v srcu pa ne. 13 Če smo namreč povsem iz sebe, smo zaradi Boga, če pa smo pri pameti, smo zaradi vas. 14 Kristusova ljubezen nas stiska, saj smo presodili takole: eden je umrl za vse in zato so umrli vsi. 15 Za vse pa je umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tistega, ki je zanje umrl in bil obujen.
16 Zato odslej nikogar več ne poznamo po mesu. Čeprav smo Kristusa poznali po mesu, ga zdaj ne poznamo več tako. 17 Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo. 18 Vse je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj, nam pa naložil službo sprave, 19 namreč to, da je bil Bog tisti, ki je v Kristusu spravil svet s seboj, s tem da ljudem ni zaračunal njihovih prestopkov, nam pa je zaupal besedo sprave. 20 Zavoljo Kristusa smo torej poslani, po nas vas kliče Bog. Zavoljo Kristusa vas prosimo, spravite se z Bogom. 21 Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas storil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem.
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ker smo njegovi sodelavci, vas tudi prosimo, da Božje milosti ne bi prejeli v prazno! Pravi namreč:
Ob času milosti sem te uslišal
in na dan rešitve sem ti pomagal.
Glejte, zdaj je tisti milostni čas! Glejte, zdaj je dan rešitve!
V ničemer ne dajemo nobene priložnosti za pohujšanje, da se naša služba ne bi grajala, ampak v vsem sebe priporočamo kot Božje služabnike: v veliki stanovitnosti, v nadlogah, v potrebah, v stiskah, pod udarci, v ječah, pri uporih, v naporih, v bedenjih, v postih, s čistostjo, s spoznanjem, s potrpežljivostjo, z dobroto, s Svetim Duhom, z iskreno ljubeznijo, z besedo resnice, z Božjo močjo, z orožjem pravičnosti v desnici in levici, v slavi in sramoti, na slabem in dobrem glasu, kakor zapeljevalci, a vendar resnični, kakor neznani in spoznani, kakor umirajoči, pa glejte, živimo, kakor kaznovani, a ne usmrčeni, 10 kakor žalostni, pa vedno veseli, kakor ubogi, pa mnoge bogatimo, kakor bi nič ne imeli, pa imamo vse.
11 Korinčani! Naša usta so vam spregovorila odkrito, naše srce se je na široko odprlo. 12 V nas ni pretesno za vas, je pa za nas tesno v vaši notranjosti. 13 Povrnite – kakor otrokom vam govorim – tudi vi meni z enako širokosrčnostjo!

2. knjiga kraljev 18

2. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ZADNJE OBDOBJE KRALJESTVA JUDA
Propad Samarije odmeva
(2 Krn 29,1–2; 31,1)
18
V tretjem letu Elájevega sina Hošéa, Izraelovega kralja, je zavladal Ezekíja, sin Judovega kralja Aháza. Petindvajset let je imel, ko je postal kralj, in devetindvajset let je kraljeval v Jeruzalemu. Njegovi materi je bilo ime Abí; bila je Zeharjájeva hči. Delal je, kar je prav v GOSPODOVIH očeh, povsem tako, kakor je delal njegov oče David. Odstranil je višine, razbil stebre in posekal ašero. Razbil je tudi bronasto kačo, ki jo je bil naredil Mojzes; vse dotlej so ji namreč Izraelci zažigali kadilo. Dali so ji ime Nehuštán. Ezekíja je zaupal v GOSPODA, Izraelovega Boga; med vsemi Judovimi kralji za njim ni bilo njemu enakega, pa tudi med tistimi ne, ki so bili pred njim. Držal se je GOSPODA in ni odstopil od njega; izpolnjeval je zapovedi, ki jih je GOSPOD zapovedal Mojzesu. Zato je bil GOSPOD z njim: česar koli se je lotil, vse se mu je posrečilo. Uprl se je asirskemu kralju in mu ni bil več podložen. Filistejce je tolkel tja do Gaze in njene okolice, od stražnega stolpa do utrjenega mesta.
V četrtem letu kralja Ezekíja, to je v sedmem letu Elájevega sina Hošéa, Izraelovega kralja, je prišel asirski kralj Salmanasar nad Samarijo in jo oblegal. 10 Po treh letih so jo zavzeli. V šestem Ezekíjevem letu, to je v devetem letu Izraelovega kralja Hošéa, je bila Samarija zavzeta. 11 Asirski kralj je odpeljal Izraelce v izgnanstvo v Asirijo; nastanil jih je v Haláhu, ob Habórju, reki v Gozánu, in po medijskih mestih, 12 ker niso poslušali glasu GOSPODA, svojega Boga, in so prelomili njegovo zavezo. Kar je GOSPODOV služabnik Mojzes zapovedal, sploh niso poslušali in ne izpolnjevali.
Sanheríb grozi Jeruzalemu
(Iz 36,1–22; 2 Krn 32,1–19)
13 V štirinajstem letu kralja Ezekíja je asirski kralj Sanheríb šel nad vsa utrjena Judova mesta in jih osvojil. 14 Judov kralj Ezekíja je poslal asirskemu kralju v Lahíš sporočilo in rekel: »Pregrešil sem se. Obrni se od mene! Kar koli mi boš naložil, bom nosil.« Asirski kralj je tedaj Judovemu kralju Ezekíju naložil tristo talentov srebra in trideset talentov zlata. 15 Ezekíja je izročil vse srebro, ki se je našlo v GOSPODOVI hiši in v zakladnicah kraljeve hiše. 16 V tistem času je Judov kralj Ezekíja dal z vrat GOSPODOVEGA templja in s podbojev odluščiti zlato, s katerim jih je bil sam ukazal prekriti, in ga je dal asirskemu kralju. 17 Asirski kralj pa je poslal iz Lahíša Tartána, Rabsarísa in Rabšakéja z močno vojsko h kralju Ezekíju v Jeruzalem. Šli so in prišli pred Jeruzalem. Ko so dospeli, so se ustavili pri vodovodu h gornjemu zbiralniku, ob cesti k Belivčevemu zemljišču 18 in poklicali kralja. Tedaj so prišli k njim dvorni oskrbnik Hilkijájev sin Eljakím, pisar Šebná in letopisec Asáfov sin Joáh.
19 Rabšaké jim je rekel: »Povejte Ezekíju: Tako govori veliki kralj, asirski kralj: Kakšna je opora, na katero se zanašaš? 20 Misliš, da so gole besede že izkušenost in moč za vojskovanje? Na koga se vendar zanašaš, da si se mi uprl? 21 Zdaj, glej, se zanašaš na ta nalomljeni trstovec, na Egipt, ki se vsakemu, ki se opre nanj, zadere v dlan in jo predre. Tak je faraon, egiptovski kralj, za vse, ki se zanašajo nanj. 22 Če pa mi porečete: ›V GOSPODA, svojega Boga, zaupamo‹ – mar ni to on, čigar višine in oltarje je Ezekíja odstranil ter Judu in Jeruzalemu rekel: ›Pred tem oltarjem v Jeruzalemu molite!‹ 23 Zdaj torej sprejmi izziv mojega gospodarja, asirskega kralja: dam ti dva tisoč konj, če premoreš jezdece, da jih posadiš nanje! 24 Kako boš odbil enega samega, čeprav najnižjega častnika mojega gospodarja, ko se glede konj in konjenikov zanašaš na Egipt! 25 In naposled, ali sem brez GOSPODOVE volje prišel nad ta kraj, da ga opustošim? GOSPOD mi je rekel: Pojdi nad to deželo in jo opustoši!«
26 Tedaj so Hilkijájev sin Eljakím, Šebná in Joáh rekli Rabšakéju: »Govôri s svojimi hlapci po aramejsko! Saj razumemo. Ne govôri z nami po judovsko, ker to sliši ljudstvo, ki je na obzidju!« 27 Rabšaké jim je rekel: »Me je mar moj gospodar poslal, da govorim te besede le tvojemu gospodarju in tebi, in ne tudi možem, ki sedijo na obzidju in bodo morali z vami vred jesti svoje blato in piti svoj seč?«
28 Tedaj se je Rabšaké ustopil in po judovsko zaklical na ves glas: »Poslušajte besedo velikega kralja, asirskega kralja! 29 Takole govori kralj: Naj vas Ezekíja ne zavaja, kajti ne bo vas mogel rešiti iz moje roke. 30 Naj vam Ezekíja ne vliva zaupanja v GOSPODA in ne govori: GOSPOD nas bo gotovo rešil in to mesto ne bo dano v roke asirskemu kralju. 31 Ne poslušajte Ezekíja! Tako namreč govori asirski kralj: Sklenite prijateljstvo z mano in prestopite k meni, pa bo vsak lahko jedel sadove svoje trte in smokve in pil vodo iz svoje kapnice, 32 dokler ne pridem in vas ne vzamem v deželo, podobno vaši, v deželo žita in novega vina, deželo kruha in vinogradov, deželo oljk in medu, da boste živeli in ne umrli. Nikar ne poslušajte Ezekíja, ker vas zapeljuje, ko pravi: ›GOSPOD nas bo rešil!‹ 33 Mar so bogovi narodov mogli rešiti svojo deželo iz rok asirskega kralja? 34 Kje so bogovi Hamáta in Arpáda? Kje bogovi Sefarvájima, Hene in Avája? So morda rešili Samarijo iz mojih rok? 35 Kateri izmed bogov teh dežel je rešil svojo deželo iz mojih rok? Pa naj bi GOSPOD rešil Jeruzalem iz mojih rok!«
36 Ljudstvo pa je molčalo in mu ni odgovorilo niti besede. Kraljev ukaz se je namreč glasil: »Ne odgovarjajte mu!« 37 Nato so dvorni oskrbnik Hilkijájev sin Eljakím, pisar Šebná in letopisec Asáfov sin Joáh prišli s pretrganimi oblačili k Ezekíju in mu sporočili Rabšakéjeve besede.

Mihej 7

Mihej :Uvod 1 2 3 4 5 6 7

Vsi so pokvarjeni
7
Gorje mi, ker se mi je zgodilo
kakor pobiralcu ob koncu letine,
kakor paberkovalcu po trgatvi:
ni grozda, da bi ga pojedel,
ne smokve, ki si je želi moja duša.
Zvesti je izginil iz dežele,
ni poštenega med ljudmi.
Vsi prežijo na kri,
z mrežo vsak lovi svojega brata.
Roke so nad hudobijo, da jo dobro izvedejo,
prvak izsiljuje, sodnik sodi za plačilo,
veljak govori iz poželenja svoje duše:
tako jo spletajo.
Najboljši med njimi je kakor robidovje,
pošteni je trnova ograja.
Dan tvojih preiskovalcev, tvojega obiskanja prihaja,
zdaj se uresničuje njihova zmeda:
Ne verjemite prijatelju,
ne zaupajte tovarišu,
pred njo, ki ti leži v naročju,
pazi na vrata svojih ust!
Kajti sin se norčuje iz očeta,
hči vstaja proti svoji materi,
snaha proti svoji tašči,
človeku so sovražni njegovi domači.
Jaz pa se oziram na GOSPODA,
čakam na Boga moje rešitve,
moj Bog me bo uslišal.
Prestolnica Jeruzalem zaupa
Ne vesêli se, moja sovražnica, nad menoj!
Če sem padel, spet vstanem,
če sedim v temi,
je GOSPOD moja luč.
GOSPODOVO jezo bom prenašal,
ker sem grešil proti njemu,
dokler ne razsodi moje pravde
in ne uredi moje pravice.
Izpeljal me bo na svetlo
in gledal bom njegovo pravičnost.
10 To bo videla moja sovražnica
in zagrnila jo bo sramota,
njo, ki mi je pravila:
»Kje je GOSPOD, tvoj Bog?«
Moje oči pa jo bodo gledale;
zdaj bo poteptana
kakor blato na cesti.

11 Dan pride, ko bodo pozidali tvoje zidove;
tisti dan se bodo razširile tvoje meje.
12 Tisti dan bodo prišli k tebi
od Asirije do Egipta,
od Egipta do velike reke,
od morja do morja in od gore do gore.
13 Zemlja pa se bo spremenila v puščavo
zaradi svojih prebivalcev,
zaradi sadu njihovih dejanj.
Ljudstvo moli
14 Pasi svoje ljudstvo s svojo palico,
čredo svoje dediščine,
ki osamela prebiva v gozdu
sredi rodovitnega vrta.
Naj se pasejo v Bašánu in Gileádu
kakor v nekdanjih dneh.
15 Kakor v dneh, ko si šel iz egiptovske dežele,
mu bom dal videti čudeže.
16 Narodi bodo videli in se sramovali,
ob vsej njihovi moči,
položili si bodo roko na usta
in ušesa jim bodo oglušela.
17 Lizali bodo prah kakor kača,
kakor laznina na zemlji.
Pritrepetali bodo iz svojih skrivališč,
z grozo se bodo obrnili h GOSPODU, našemu Bogu,
strah jih bo tebe.

18 Kdo je Bog kakor ti,
ki odpuščaš krivdo,
ki greš prek pregrehe
k ostanku svoje dediščine?
Ne drži na veke svoje jeze,
kajti ugaja mu dobrohotnost.
19 Spet se nas bo usmilil,
poteptal bo naše krivde.
V globine morja boš zagnal
vse njihove grehe.
20 Izkazal boš Jakobu svojo zvestobo,
Abrahamu svojo dobroto,
kakor si prisegel našim očetom
od nekdanjih dni!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.702.257, danes: 20.571
Čas izvajanja programa: 0.05s