Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

2. Petrovo pismo 1

2. Petrovo pismo :Uvod 1 2 3

DRUGO PETROVO PISMO
Pozdrav
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Simon Peter, služabnik in apostol Jezusa Kristusa, vam, ki ste po pravičnosti našega Boga in odrešenika Jezusa Kristusa prejeli prav takó dragoceno vero kakor mi, milost in mir naj se vam pomnožita v spoznanju Boga in Jezusa, našega Gospoda!
Kristjan je poklican in izvoljen
Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost, prek spoznanja tistega, ki nas je poklical s svojo slavo in odličnostjo. Po njiju nam je podaril tiste dragocene in največje obljube, da bi po teh postali deležni božanske narave in ubežali pred svetno, poželjivo pokvarjenostjo. Prav zato skušajte z vso vnetostjo dodati vaši veri krepost, kreposti spoznanje, spoznanju samoobvladanje, samoobvladanju stanovitnost, stanovitnosti pravo pobožnost, pravi pobožnosti bratoljubje, bratoljubju ljubezen. Če imate te kreposti in so vedno večje, vas ne bodo pustile nedejavne in brez sadov za spoznanje našega Gospoda Jezusa Kristusa. Kdor pa teh kreposti nima, je slep in kratkoviden. Pozabil je, da je bil očiščen svojih nekdanjih grehov. 10 Prav zato se, bratje, potrudite, da boste utrdili svojo poklicanost in izvoljenost. Če boste namreč tako ravnali, se ne boste nikoli spotaknili. 11 Na ta način vam bo namreč na široko pripravljen vstop v večno kraljestvo našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa.
12 Zato vas mislim vedno spominjati na to, čeprav za to veste in ste utrjeni v pričujoči resnici. 13 Mislim pač, da je prav, da vas spominjam in vas tako spodbujam, dokler še živim v tem šotoru. 14 Vem namreč, da bo moj šotor kmalu odložen, kakor mi je razkril tudi naš Gospod Jezus Kristus. 15 Potrudil pa se bom tudi, da se boste mogli tega kadar koli spominjati tudi po mojem odhodu.
Kristusova slava in preroška beseda
16 Ko smo vam oznanili moč in prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa, nismo sledili vešče izmišljenim bajkam, ampak smo na lastne oči videli njegovo veličastje. 17 Od Boga Očeta je prejel čast in slavo, ko je k njemu iz veličastne slave prišel takšen glas: »To je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« 18 In ta glas smo mi sami slišali prihajati iz nebes, ko smo bili z njim na sveti gori. 19 Tako je preroška beseda za nas postala še trdnejša in prav delate, da nanjo pazite kakor na svetilko, ki sveti na mračnem kraju, dokler ne zasije dan in ne vzide danica v vaših srcih. 20 Predvsem pa védite tole: nobena prerokba v Pismu ni stvar zasebne razlage. 21 Nikoli namreč nobena prerokba ni prišla po človeški volji, ampak so ljudje, nošeni od Svetega Duha, govorili v imenu Boga.

Jeremija 41-42

Jeremija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

41 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V sedmem mesecu je prišel Jišmaél, Netanjájev sin in Elišamájev vnuk, iz kraljevega rodu, in kraljevi velikaši z desetimi možmi h Gedaljáju, Ahikámovemu sinu, v Micpo. Ko so tam v Micpi skupaj obedovali, je vstal Netanjájev sin Jišmaél in desetero mož, ki so bili z njim. Z mečem so ubili Gedaljája, Ahikámovega sina in Šafánovega vnuka. Tako je usmrtil njega, ki ga je babilonski kralj postavil za upravitelja dežele. Jišmaél je ubil tudi vse Judovce, ki so bili pri njem, pri Gedaljáju v Micpi, in kaldejske vojake, ki so se znašli tam.
Drugi dan po usmrtitvi Gedaljája, ko še nihče ni vedel za to, so prišli možje iz Sihema, iz Šila in iz Samarije, osemdeset mož, z obrito brado, s pretrganimi oblačili in z vrezi po telesu, z jedilnim darom in s kadilom v rokah, da ju ponesejo v GOSPODOVO hišo. Netanjájev sin Jišmaél jim je šel iz Micpe naproti in gredé jokal. Ko jih je srečal, jim je rekel: »Pridite h Gedaljáju, Ahikámovemu sinu!« Ko pa so prišli v sredo mesta, so jih Netanjájev sin Jišmaél in možje, ki so bili z njim, pokončali in pometali v kapnico. Med njimi je bilo deset mož, ki so Jišmaélu rekli: »Nikar nas ne usmrti, na polju imamo skrite zaloge pšenice, ječmena, olja in medu.« Tedaj je odnehal in jih ni pobil kakor njihove brate.
Jama, v katero je Jišmaél pometal vsa trupla mož, ki jih je pobil, je bila velika kapnica, ki jo je kralj Asá naredil v obrambo proti Izraelovemu kralju Bašáju. Njo je Jišmaél, Netanjájev sin, napolnil s pobitimi. 10 Nato je odvedel v ujetništvo ves ostanek ljudstva v Micpi, kraljeve hčere in vse ljudstvo, kar ga je še bilo v Micpi, katerim je poveljnik telesne straže Nebuzaradán za upravitelja postavil Ahikámovega sina Gedaljája. Netanjájev sin Jišmaél jih je odvedel v ujetništvo; šel je, da bi prešel k Amóncem.
11 Ko so Karéahov sin Johanán in vsi vojaški poveljniki, ki so bili pri njem, slišali o vsej hudobiji, ki jo je storil Netanjájev sin Jišmaél, 12 so vzeli s sabo vse može in se šli bojevat proti Netanjájevemu sinu Jišmaélu. Našli so ga ob velikem ribniku v Gibeónu. 13 Ko so vsi, ki so bili pri Jišmaélu, zagledali Karéahovega sina Johanána in vse vojaške poveljnike, ki so bili pri njem, so se razveselili. 14 Vsi, ki jih je Jišmaél odpeljal iz Micpe, so se obrnili in krenili h Karéahovemu sinu Johanánu. 15 Netanjájev sin Jišmaél pa je z osmimi možmi pobegnil pred Johanánom in šel k Amóncem. 16 Tedaj so Karéahov sin Johanán in vsi vojaški poveljniki, ki so bili pri njem, vzeli ves ostanek ljudstva, ki ga je Netanjájev sin Jišmaél po uboju Gedaljája, Ahikámovega sina, odpeljal iz Micpe: može, vojake, ženske, otroke in dvornike. Johanán jih je odpeljal nazaj iz Gibeóna. 17 Šli so in se ustavili v gostišču Kimhámu blizu Betlehema, ker so nameravali oditi v Egipt, 18 proč od Kaldejcev. Bali so se jih namreč, ker je Netanjájev sin Jišmaél umoril Gedaljája, Ahikámovega sina, ki ga je babilonski kralj postavil za upravitelja v deželi.
Beg v Egipt
42 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj so pristopili vsi vojaški poveljniki, Karéahov sin Johanán, Hošájev sin Azarjá in vse ljudstvo od majhnega do velikega in rekli preroku Jeremiju: »Naj pride naša prošnja predte in moli za nas h GOSPODU, svojemu Bogu, za ves ta ostanek! Saj nas je ostalo le malo od mnogih, kakor nas sam vidiš. GOSPOD, tvoj Bog, naj nam sporoči pot, po kateri naj hodimo, in kaj naj storimo.« Prerok Jeremija jim je rekel: »Slišal sem. Glejte, molil bom po vaših besedah h GOSPODU, vašemu Bogu, in vse, kar vam bo GOSPOD odgovoril, vam bom sporočil; ničesar vam ne bom prikril.« Oni pa so rekli Jeremiju: »GOSPOD naj bo resnična in zvesta priča proti nam, če ne bomo ravnali po vsaki besedi, s katero te GOSPOD, tvoj Bog, pošilja k nam. Bodisi dobro ali húdo, poslušni bomo glasu GOSPODA, svojega Boga, ki te pošiljamo k njemu, da nam bo dobro. Res, poslušni bomo glasu GOSPODA, svojega Boga.«
Po desetih dneh se je zgodila GOSPODOVA beseda Jeremiju. In poklical je Karéahovega sina Johanána, vse vojaške poveljnike, ki so bili pri njem, in vse ljudstvo od majhnega do velikega in jim rekel: »Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog, ki ste me poslali k njemu, da mu prinesem vašo prošnjo: 10 Če le ostanete v tej deželi, vas bom zidal in ne podiral, vas sadil in ne ruval; kajti žal mi je zaradi nesreče, ki sem vam jo prizadel. 11 Nikar se ne bojte babilonskega kralja, pred katerim vas je strah, nikar se ga ne bojte, govori GOSPOD, kajti jaz sem z vami, da vas rešim in osvobodim iz njegove roke; 12 naklonil vam bom usmiljenje. Usmilil se vas bo in vas spet utrdil na vaši zemlji. 13 Če pa boste rekli: ›Nočemo ostati v tej deželi,‹ in boste neposlušni glasu GOSPODA, svojega Boga, 14 če boste rekli: ›Ne, v Egipt gremo, kjer ne bomo več videli vojske ne slišali glasu roga ne stradali kruha; tam se bomo naselili,‹ 15 tedaj pa poslušajte GOSPODOVO besedo, Judov ostanek! Tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Če se res obrnete v Egipt in greste tja, da se boste v njem naselili, 16 vas bo meč, ki se ga bojite, zadel tam v egiptovski deželi, in lakota, zaradi katere ste v skrbeh, vas bo zalotila tam v Egiptu in boste tam pomrli. 17 Vsi možje, ki se obrnejo in odidejo v Egipt, da se tam naselijo, bodo pomrli pod mečem, za lakoto in kugo. Nobeden izmed njih ne ubeži in ne uteče nesreči, ki jo spravim nadnje.
18 Zares, tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Kakor se je razlila moja jeza in togota nad jeruzalemske prebivalce, tako se bo razlila moja togota nad vas, če greste v Egipt. In boste v prekletstvo in grozo, v kletev in sramoto in tega kraja ne boste več videli. 19 GOSPOD vam je, Judov ostanek, govoril: ›Ne hodite v Egipt!‹ Dobro vedite, da vas danes svarim. 20 Saj sami sebe zavajate: poslali ste me h GOSPODU, svojemu Bogu, češ: Môli za nas h GOSPODU, našemu Bogu, in vse, kar GOSPOD, naš Bog, reče, nam tako sporoči, in bomo storili. 21 Danes sem vam sporočil, a ne poslušate glasu GOSPODA, svojega Boga, v vsem, s čimer me je poslal k vam. 22 Zdaj torej dobro vedite: zares, pod mečem, za lakoto in kugo boste pomrli na kraju, kamor želite iti, da bi se tam naselili.«

Psalmi 139

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 139 (138)
Pred vsepričujočim in vsevednim Bogom
139 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju. Davidov psalm.
GOSPOD, preizkusil si me in me poznaš.
Poznaš moje sedenje in moje vstajanje,
od daleč razumeš moje misli.
Opazuješ moje potovanje in moje počivanje,
z vsemi mojimi potmi si seznanjen.
Zares, besede še ni na mojem jeziku,
glej, ti, GOSPOD, si jo že spoznal v celoti.
Zadaj in spredaj me obdajaš
in name polagaš svojo roko.
Prečudovito je zame spoznanje,
previsoko je, ne morem ga doseči.

Kam naj grem pred tvojim duhom,
kam naj zbežim pred tvojim obličjem?
Če se povzpnem v nebesa, si tamkaj,
če si pripravim ležišče v podzemlju, si zraven.
Če bi dvignil peruti jutranje zarje,
če bi prebival na koncu morja,
10 tudi tam bi me vodila tvoja roka,
držala bi me tvoja desnica.
11 Če bi rekel: »Vsaj tema me bo zgrabila,
noč bo svetloba okrog mene,«
12 tudi tema ne bo pretemna zate,
noč bo svetila kakor dan,
kakor tema, tako svetloba.

13 Zares, ti si ustvaril moje ledvice,
me stkal v materinem telesu.
14 Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen,
čudovita so tvoja dela,
moja duša to dobro pozna.
15 Moje kosti niso bile skrite pred tabo,
ko sem bil narejen na skrivnem,
stkan v globočinah zemlje.
16 Moj zarodek so videle tvoje oči.
V tvojo knjigo so bili vsi zapisani,
dnevi, ki so bili oblikovani,
ko ni še nobeden od njih obstajal.
17 In zame, kako težke so tvoje misli, o Bog,
kako silna so njihova načela!
18 Če bi jih štel, bi jih bilo več kot peska;
kadar se prebudim, sem še vedno pri tebi.

19 O, da bi pobil krivičnika, o Bog!
Krvoločneži, umaknite se od mene:
20 tisti, ki govorijo o tebi hudobnemu načrtu v prid,
ki se nesmiselno vzdigujejo zoper tebe!
21 GOSPOD, mar tvojih sovražnikov ne sovražim,
se mi ne studijo tisti, ki vstajajo zoper tebe?
22 S popolnim sovraštvom jih sovražim,
postali so moji sovražniki.

23 Preizkusi me, o Bog, spoznaj moje srce,
preizkusi me in spoznaj moje vznemirljive misli!
24 Poglej, ali je pri meni pot bridkosti,
in vodi me po večni poti!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.699.910, danes: 18.224
Čas izvajanja programa: 0.07s