Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 13,26-52

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

26 Bratje, sinovi Abrahamovega rodu, in vi, ki se bojite Boga! Nam je bila poslana beseda tega odrešenja. 27 Prebivalci Jeruzalema in njihovi voditelji ga niso spoznali. S svojo sodbo so izpolnili besede prerokov, ki jih berejo vsako soboto. 28 Čeprav niso našli nobene krivde, da bi zaslužil smrt, so od Pilata zahtevali, naj ga dá usmrtiti. 29 In ko so izpolnili vse, kar je bilo zapisano o njem, so ga sneli z lesa in položili v grob. 30 Toda Bog ga je obudil od mrtvih. 31 Več dni se je prikazoval tistim, ki so prišli z njim iz Galileje v Jeruzalem; ti so zdaj njegove priče pred ljudstvom. 32 In tudi mi vam oznanjamo, da se je izpolnila obljuba, dana očetom. 33 Bog jo je izpolnil nad nami, ki smo njihovi otroci, s tem da je obudil Jezusa, kakor je zapisano v drugem psalmu:
Ti si moj sin,
danes sem te rodil.
34 Rekel je, da ga je obudil od mrtvih, ker noče, da bi se vrnil v trohnobo. In prav tako je rekel:
Zvestó vam bom izpolnil obljube, dane Davidu.
35 Zato tudi drugje pravi:
Svojemu Svetemu ne boš dal gledati trohnobe.
36 David je v svojem rodu služil Bogu pri tem načrtu; zaspal je in je bil pokopan k očetom in videl je trohnobo. 37 Ta pa, ki ga je Bog obudil, ni videl trohnobe. 38 Vedite, bratje: po njem se vam oznanja odpuščanje grehov. 39 In vsak, kdor veruje, dobi v njem opravičenje od vsega, od česar niste mogli dobiti opravičenja v Mojzesovi postavi. 40 Glejte torej, da ne pride na vas, kar je napovedano po prerokih:
41 Ozrite se, zaničevalci,
čudíte se in izginite!
Zakaj opravil bom delo v vaših dneh –
če bi vam kdo o tem delu pripovedoval, ne bi verjeli.«
42 Ob odhodu so ju prosili, naj jim prihodnjo soboto spregovorita o pomenu teh besed. 43 Ko se je zbor razšel, je veliko Judov in pobožnih spreobrnjencev spremljalo Pavla in Barnaba. Ona dva pa sta se z njimi pogovarjala in jih spodbujala, naj vztrajajo v Božji milosti.
44 Naslednjo soboto se je zbralo skoraj vse mesto, da bi slišali Gospodovo besedo. 45 Ob pogledu na množice je Jude obšla nevoščljivost; ugovarjali so Pavlovim besedam in preklinjali. 46 Tedaj sta Pavel in Barnaba pogumno spregovorila: »Vam bi se morala najprej oznaniti Božja beseda. Ker pa jo zavračate in se sami nimate za vredne večnega življenja, glejte, se obračava k poganom. 47 Tako nam je namreč naročil Gospod:
Postavil sem te za luč narodom,
da boš v odrešenje do skrajnih mej sveta.«
48 Ob teh besedah so se pogani razveselili in poveličevali Gospodovo besedo; in tisti, ki so bili določeni za večno življenje, so sprejeli vero. 49 In Gospodova beseda se je širila po vsej deželi. 50 Medtem so Judje nahujskali pobožne in ugledne žene in mestne prvake; zanetili so preganjanje zoper Pavla in Barnaba ter ju izgnali iz svoje dežele. 51 Ona dva sta proti njim otresla prah s svojih nog in odpotovala v Ikónij, 52 učenci pa so bili polni veselja in Svetega Duha.

Jozue 20-21

Jozue :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zavetna mesta
(4 Mz 35,9–15; 5 Mz 19,1–13)
20
GOSPOD je govoril Józuetu in rekel: »Govori Izraelovim sinovom in reci: ›Določite si zavetna mesta, kakor sem vam govoril po Mojzesu, da se more tja zateči ubijalec, ki je nehote ali brez vednosti koga ubil. Naj vam bodo za pribežališče pred krvnim maščevalcem. Ko se bo zatekel v eno teh mest, naj se postavi pri vhodu mestnih vrat in spregovori na ušesa starešin tega mesta svojo stvar. Vzamejo naj ga k sebi v mesto in mu dajo prostor, da bo prebival z njimi. Če ga bo krvni maščevalec zasledoval, naj ne izročijo ubijalca v njegove roke, kajti brez vednosti je ubil svojega bližnjega in ga prej tudi sovražil ni. Naj ostane v tistem mestu, dokler ga ne postavijo zaradi razsodbe pred občino, do smrti vélikega duhovnika, ki bo v tistih dneh. Takrat naj se ubijalec vrne in gre v svoje mesto, v svojo hišo; v mesto, od koder je pobegnil.‹«
Tedaj so posvetili Kedeš v Galileji na Neftálijevem pogorju, Sihem na Efrájimskem pogorju in Kirját Arbo, to je Hebrón na Judovem pogorju. Onstran Jordana, vzhodno od Jerihe, pa so določili Becer v puščavi na planoti Rubenovega rodu, Ramót Gileád od Gadovega rodu in Golán v Bašánu od Manásejevega rodu.
Ta mesta so bila določena za vse, Izraelove sinove in tujce, ki so prebivali med njimi, kot pribežališče vsakomur, ki bi po nevednosti koga ubil, da bi ne umrl pod roko krvnega maščevalca, dokler ne bi bil postavljen pred občino.
Levitska mesta
(1 Krn 6,39–66)
21
Družinski poglavarji levitov so pristopili k duhovniku Eleazarju, Nunovemu sinu Józuetu in družinskim poglavarjem rodov Izraelovih sinov. V Šilu v kánaanski deželi so jim govorili in rekli: »GOSPOD je po Mojzesu naročil, naj se nam dajo mesta za prebivanje in njihovi pašniki za našo živino.« Tedaj so Izraelovi sinovi po GOSPODOVEM naročilu dali levitom od svoje dediščine ta mesta in njihove pašnike:
Žreb se je izšel za Kehátovo rodbino; med leviti je sinovom duhovnika Arona po žrebu pripadlo trinajst mest od Judovega, Simeonovega in Benjaminovega rodu.
Preostalim Kehátovim sinovom pa so po žrebu dodelili deset mest od rodbin Efrájimovega, Danovega in polovice Manásejevega rodu.
Geršónovim sinovom so po žrebu dodelili trinajst mest od rodbin Isahárjevega, Aserjevega, Neftálijevega in polovice Manásejevega rodu v Bašánu.
Meraríjevi sinovi po njihovih rodbinah so dobili dvanajst mest od Rubenovega, Gadovega in Zábulonovega rodu.
Tako so Izraelovi sinovi po žrebu dodelili levitom ta mesta in njihove pašnike, kakor je naročil GOSPOD po Mojzesu.
Od rodu Judovih sinov in od rodu Simeonovih sinov so dali ta mesta, ki so navedena po imenih. 10 To je bil delež za Aronove sinove iz rodbin Kehátovcev od Levijevih sinov, kajti zanje je bil prvi žreb. 11 In dali so jim Kirját Arbo – Arbá je bil Anákov oče – to je Hebrón na Judovem pogorju z njegovimi pašniki okoli njega. 12 Polje tega mesta in njegove vasi pa so dali v posest Jefunéjevemu sinu Kalébu.
13 Sinovom duhovnika Arona so dali Hebrón, zavetno mesto za ubijalce in njegove pašnike, dalje Libno in njene pašnike, 14 Jatír in njegove pašnike, Eštemóo in njene pašnike, 15 Holón in njegove pašnike, Debír in njegove pašnike, 16 En Rimón in njegove pašnike, Juto in njene pašnike ter Bet Šemeš in njegove pašnike – devet mest od teh dveh rodov. 17 Od Benjaminovega rodu pa Gibeón in njegove pašnike, Gebo in njene pašnike, 18 Anatót in njegove pašnike ter Alémet in njegove pašnike – štiri mesta. 19 Vseh mest za duhovnike, Aronove sinove, je bilo trinajst mest z njihovimi pašniki.
20 Rodbini levitov Kehátovih sinov, to je tem, ki so še preostali od Kehátovih sinov, je žreb določil mesta od Efrájimovega rodu. 21 Dali so jim zavetno mesto za ubijalca Sihem in njegove pašnike na Efrájimovem pogorju, Gezer in njegove pašnike, 22 Kibcájim in njegove pašnike ter Bet Horón in njegove pašnike – štiri mesta. 23 Od Danovega rodu Elteké in njegove pašnike, Gibetón in njegove pašnike 24 Ajalón in njegove pašnike ter Gat Rimón in njegove pašnike – štiri mesta. 25 Od polovice Manásejevega rodu pa Taanáh in njegove pašnike, Gat Rimón in njegove pašnike – dve mesti. 26 Vseh mest za rodbino Kehátovih sinov, ki so še preostali, je bilo deset z njihovimi pašniki.
27 Geršónovi sinovi izmed rodbine levitov so dobili od polovice Manásejevega rodu zavetno mesto za ubijalca Golán v Bašánu in njegove pašnike ter Aštarót in njegove pašnike – dve mesti. 28 Od Isahárjevega rodu Kišjón in njegove pašnike, Daberát in njegove pašnike, 29 Jarmút in njegove pašnike ter En Ganím in njegove pašnike – štiri mesta. 30 Od Aserjevega rodu Mišál in njegove pašnike, Abdón in njegove pašnike, 31 Helkát in njegove pašnike ter Rehób in njegove pašnike – štiri mesta. 32 Od Neftálijevega rodu pa zavetno mesto za ubijalce Kedeš v Galileji in njegove pašnike, Hamót Dor in njegove pašnike ter Kartán in njegove pašnike – tri mesta. 33 Vseh mest Geršónovcev po njihovih rodbinah je bilo trinajst z njihovimi pašniki.
34 Rodbini Meraríjevih sinov, levitom, ki so še preostali, pa so dodelili od Zábulonovega rodu Jokneám in njegove pašnike, Karto in njene pašnike, 35 Dimno in njene pašnike ter Nahalál in njegove pašnike – štiri mesta. 36 Od Rubenovega rodu Becer in njegove pašnike, Jahac in njegove pašnike, 37 Kedemót in njegove pašnike ter Mefáat in njegove pašnike – štiri mesta. 38 Od Gadovega rodu zavetno mesto za ubijalce Ramót v Gileádu in njegove pašnike, Mahanájim in njegove pašnike, 39 Hešbón in njegove pašnike, Jazêr in njegove pašnike – skupaj štiri mesta. 40 Vseh mest, ki jih je žreb določil Meraríjevim sinovom po njihovih rodbinah od rodbin levitov, ki so še preostali, je bilo dvanajst.
41 Vseh levitskih mest sredi posesti Izraelovih sinov je bilo oseminštirideset in njihovi pašniki. 42 Vsako od teh mest je imelo okoli sebe svoje pašnike; tako je bilo pri vsakem od teh mest.
43 Tako je GOSPOD dal vso deželo Izraelcem, kakor je bil prisegel dati njihovim očetom. Prejeli so jo v last in v njej prebivali. 44 GOSPOD jim je tudi naklonil mir krog in krog, povsem kakor je bil prisegel njihovim očetom. Pred njimi ni obstal nobeden izmed vseh njihovih sovražnikov, vse njihove sovražnike je GOSPOD dal v njihove roke. 45 Tudi nobena beseda od vsega dobrega, kar je GOSPOD govoril v prid Izraelovi hiši, ni ostala neizpolnjena; vse so se izpolnile.

Job 30

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Bridka sedanjost
30 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zdaj pa me zasmehujejo ljudje,
ki so po dnevih mlajši od mene,
katerih očetov nisem imel za vredne,
da bi jih pridružil psom svoje črede.
In kaj naj mi pomeni moč njihovih rok?
Njihova krepkost je razpadla.
Izčrpani od pomanjkanja in lakote
glodajo suho pokrajino,
včeraj pusto in zapuščeno.
Pobirajo lobodo v grmovju
in korenina košeničice jim je za hrano.
Pregnani so od ljudi,
za njimi vpijejo kakor za tatovi.
Prebivajo v rečnih koritih,
v podzemeljskih jamah in skalnih votlinah.
Tulijo med grmovjem,
pregnani so pod trnje.
Mlahavi sinovi in sinovi brez imena,
z bičem izgnani iz dežele.

A zdaj so iz mene naredili zbadljivko,
imajo me za pregovor.
10 Studim se jim, držijo se proč od mene,
mojemu obrazu ne prizanašajo s pljunki.
11 Ker se je odvezal z vrvi, me napada,
nagobčnik so odvrgli pred menoj.
12 Vzdigujejo se proti odprti desnici,
spodnašajo mi noge
in nasipajo pogubne steze proti meni.
13 Mojo pot so razdrli,
trudijo se, da bi me uničili,
a jim nihče ne more pomagati.
14 Premikajo se, kakor se širi razpoka v obzidju,
valijo se pod ruševinami.
15 Strahovi so se obrnili proti meni,
kakor veter je odletela moja čast,
kakor oblak je šla mimo moja blaginja.

16 Zdaj se moja duša v meni žalosti,
zajeli so me dnevi ponižanja.
17 Noč mi razjeda kosti,
moje glodajoče muke se ne poležejo.
18 Moja obleka se hoče z vso silo potuhniti,
oprijemlje se me kakor ovratnik moje srajce.
19 Razkazuje me kot blato,
enak sem prahu in pepelu.
20 Kličem te na pomoč, a me ne uslišiš,
stojim pred teboj, a me samo gledaš.
21 Postal si okruten do mene,
napadaš me s trdo pestjo.
22 Vzdiguješ me, goniš me v viharju
in me spretno mehčaš.
23 Saj vem, da me poganjaš v smrt,
v zbirno hišo vseh živih.

24 Vendar ne izteguje roke v uničenje,
če v svojem propadanju kliče k njim na pomoč.
25 Mar nisem jokal pred tistim, ki je imel težak dan,
ali moja duša ni žalovala pred ubožcem:
26 kajti pričakoval sem srečo, a je prišlo húdo,
čakal sem svetlobo, a je prišla tema.
27 V moji notranjosti vre in ne odneha,
zadeli so me dnevi bridkosti.
28 Mračen hodim, brez sonca,
vstajam na zborovanju in kličem na pomoč.
29 Postal sem brat šakalom
in tovariš nojem.
30 Koža je počrnela na meni,
moje kosti gorijo v vročici.
31 Moje citre se oglašajo kot žalostinka,
moja piščal daje glas jokajočih.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.702.642, danes: 20.956
Čas izvajanja programa: 0.05s