Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 15,22-41

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Apostolsko pismo
22 Tedaj so apostoli in starešine z vso Cerkvijo sklenili, da izberejo iz svojih vrst dva moža in ju s Pavlom in Barnabom pošljejo v Antiohijo; to sta bila Juda s priimkom Bársaba in Sila, moža, ki sta bila vodilna med brati. 23 Po njiju so poslali tole pismo: »Mi, apostoli in starešine, vaši bratje, pozdravljamo brate iz poganstva v Antiohiji, Siriji in Kilikiji! 24 Slišali smo, da so vas nekateri izmed naših, čeprav jih za to nismo pooblastili, s svojimi besedami zbegali in zasejali nemir v vaše duše. 25 Zato smo soglasno sklenili, da izberemo in pošljemo k vam dva moža skupaj z našima dragima Barnabom in Pavlom, 26 ki sta svoje življenje zastavila za ime našega Gospoda Jezusa Kristusa. 27 Poslali smo torej Juda in Sila, ki naj vam to tudi ustno sporočita. 28 Sveti Duh je sklenil in mi z njim, da vam ne nalagamo nobenega drugega bremena kakor tale nujna določila: 29 vzdržite se tega, kar je bilo žrtvovano malikom, krvi in mesa zadavljenih živali in nečistovanja. Če se boste tega varovali, boste prav ravnali. Pozdravljeni!«
30 Poslanci so se poslovili in odpotovali v Antiohijo, tam so sklicali množico in izročili pismo. 31 Ob branju spodbudnih besed je zavladalo veliko veselje. 32 Juda in Sila, ki sta bila tudi sama preroka, sta s svojimi govori brate potolažila in jih utrdila. 33 Nekaj časa sta se mudila med njimi, nato sta se s pozdravom miru poslovila od njih in se vrnila k tistim, ki so ju bili odposlali. 35 Pavel in Barnaba pa sta ostala v Antiohiji in z mnogimi drugimi učila in oznanjala Gospodovo besedo.
Pavel in Barnaba se razideta
36 Čez nekaj dni je Pavel rekel Barnabu: »Obiščiva še enkrat vse kraje, kjer sva oznanjala Gospodovo besedo, in poglejva, kako je z brati!« 37 Barnaba je hotel vzeti s sabo na pot še Janeza, imenovanega tudi Marko. 38 Pavel pa je bil proti temu, da bi vzela s sabo človeka, ki ju je zapustil v Pamfiliji in ni šel z njima na delo. 39 Tedaj je med njima prišlo do spora, tako da sta se razšla. Barnaba je z Markom odplul na Ciper. 40 Pavel pa si je izbral Sila in odpotoval z njim; in bratje so ga priporočili Gospodovi milosti. 41 Potoval je skozi Sirijo in Kilikijo in tam utrjeval Cerkve.

Sodniki 1

Sodniki :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SODNIKI
I. UVOD
Uspehi in neuspehi izvoljenega ljudstva
(Joz 15,13–19)
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Po Józuetovi smrti so Izraelovi sinovi vprašali GOSPODA, rekoč: »Kdo izmed nas pojde prvi na vojsko proti Kánaancem?« GOSPOD je rekel: »Juda naj gre! Glejte, dal sem deželo v njegove roke.« Tedaj je rekel Juda svojemu bratu Simeonu: »Pojdi z menoj v moj delež na vojsko proti Kánaancem; potem grem tudi jaz s teboj v tvoj delež.« In Simeon je šel z njim. Juda je krenil in GOSPOD jima je dal v roke Kánaance in Perizéjce. Tako sta pobila deset tisoč mož v Bezeku. V Bezeku sta naletela na Adoní Bezeka, se z njim bojevala in porazila Kánaance in Perizéjce. Adoní Bezek pa je zbežal; tekla sta za njim, ga ujela in mu odsekala palce na njegovih rokah in njegovih nogah. Tedaj je rekel Adoní Bezek: »Sedemdeset kraljev z odsekanimi palci na svojih rokah in svojih nogah je pobiralo ostanke pod mojo mizo. Kar sem jaz storil, to mi je Bog povrnil.« Potem sta ga odpeljala v Jeruzalem in je tam umrl.
Judovi sinovi so se bojevali tudi proti Jeruzalemu, ga zavzeli, udarili z ostrim mečem in mesto požgali z ognjem. Potem so Judovi sinovi odšli in se bojevali s Kánaanci, ki so prebivali na pogorju, v Negebu in Šéfeli. 10 Nato je Juda šel nad Kánaance, ki so prebivali v Hebrónu. Hebrón se je prej imenoval Kirját Arba. Tam so ubili Šešája, Ahimána in Talmája.
11 Od tod je šel nad prebivalce Debírja. Debír se je prej imenoval Kirját Sefer. 12 Tedaj je rekel Kaléb: »Tistemu, ki udari Kirját Sefer in ga zavzame, bom dal svojo hčer Ahso za ženo.« 13 Zavzel ga je Otniél, Kenázov sin, mlajši Kalébov brat; in dal mu je svojo hčer Ahso za ženo. 14 Ko je ta prišla k njemu, jo je nagovarjal, naj prosi svojega očeta za polje. Spustila se je z osla in Kaléb ji je rekel: »Kaj ti je?« 15 Rekla mu je: »Daj mi blagoslov! Ker si me oddal v južno deželo, mi daj tudi studence z vodo!« In Kaléb ji je dal studence na višini in studence v nižini.
16 Sinovi Mojzesovega tasta Kenéjca so odšli z Judovimi sinovi iz Palmovega mesta v judovsko puščavo, južno od Aráda, in se naselili med ljudstvom. 17 Juda pa je s svojim bratom Simeonom šel dalje in udarila sta Kánaance, ki so prebivali v Cefátu. Pokončala sta mesto po zakletvi in mesto poimenovala Horma. 18 Nato je Juda zavzel Gazo in njeno ozemlje, Aškelón in njegovo ozemlje ter Ekrón in njegovo ozemlje. 19 GOSPOD je bil z Judom in zavzel je tudi pogorje. Ni pa mogel pregnati prebivalcev v dolini, kajti imeli so železne vozove.
20 Hebrón so dali Kalébu, kakor je govoril Mojzes, in ta je od tam pregnal tri Anákove sinove. 21 Benjaminovi sinovi pa niso mogli pregnati Jebusejcev, ki so prebivali v Jeruzalemu; tako so Jebusejci prebivali z Benjaminovimi sinovi do tega dne.
22 Tudi Jožefova hiša je šla, in sicer v Betel, in GOSPOD je bil z njimi. 23 Jožefova hiša je dala Betel ogledati; Betel pa se je prej imenoval Luz. 24 Stražarji so tedaj zagledali moža, ki je prihajal iz mesta. Rekli so mu: »Pokaži nam, prosimo, pot v mesto, pa ti izkažemo naklonjenost.« 25 Pokazal jim je vhod v mesto. Tedaj so udarili mesto z ostrim mečem, tistega moža in vso njegovo družino pa so izpustili. 26 Mož je odšel v deželo Hetejcev, tam sezidal mesto in ga poimenoval Luz. Tako se imenuje do tega dne.
27 Manáse pa ni mogel premagati Bet Šeána in njegovih naselij, Taanáha in njegovih naselij, prebivalcev iz Dora in njegovih naselij, prebivalcev iz Jibleáma in njegovih naselij ter prebivalcev iz Megída in njegovih naselij. Tako so Kánaanci še naprej prebivali v tej deželi. 28 Ko se je Izrael okrepil, je Kánaance podvrgel tlaki; popolnoma pa jih ni mogel pregnati.
29 Tudi Efrájim ni mogel pregnati Kánaancev, ki so prebivali v Gezerju. Tako so Kánaanci prebivali sredi med njimi v Gezerju.
30 Zábulon ni mogel pregnati prebivalcev Kitróna in prebivalcev Nahalóla. Kánaanci so prebivali sredi med njimi; bili pa so podvrženi tlaki.
31 Aser ni mogel pregnati prebivalcev Aka in prebivalcev Sidóna, Mahaléba, Ahzíba, Helbe, Aféke ter Rehóba. 32 Tako so Áserjevci prebivali med Kánaanci, prebivalci dežele, kajti niso jih pregnali.
33 Neftáli ni mogel pregnati prebivalcev Bet Šemeša in prebivalcev Bet Anáta. Tako je prebival med Kánaanci, prebivalci dežele. Toda prebivalci Bet Šemeša in prebivalci Bet Anáta so bili podvrženi tlaki.
34 Amoréjci so potisnili Danove sinove nazaj na pogorje in jim niso dovolili, da bi se spustili v dolino. 35 Tako se je Amoréjcem posrečilo, da so prebivali v Har Heresu, v Ajalónu in v Šaalbímu. Ko pa se je roka Jožefove hiše okrepila, so bili podvrženi tlaki. 36 Meja Amoréjcev je tekla od vzpona pri Akrabímu ter od Sele navzgor.

Job 33

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tudi Elihújeva modrost je človeku dojemljiva
33 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Poslušaj torej, Job, moj govor,
prisluhni vsem mojim besedam!
Glej, odprl sem svoja usta,
moj jezik naj govori pred mojim grlom.
Moje besede prihajajo iz iskrenega srca,
moje ustnice govorijo čisto resnico.
Božji duh me je ustvaril,
dih Mogočnega me je oživil.
Če moreš, mi odgovôri,
pripravi se, postavi se mi nasproti!
Glej, pred Bogom sem toliko vreden kakor ti,
tudi jaz sem upodobljen iz ila.
Glej, strah pred menoj te ne plaši,
moje prigovarjanje te ne izsiljuje.

Govoril si na moja ušesa,
slišal sem glas tvojih besed:
»Čist sem, brez greha,
čeden in brez krivde.
10 Glej, pretveze išče proti meni,
ima me za svojega nasprotnika.
11 Moje noge polaga v klado,
vse moje steze nadzoruje.«
Trpljenje je Božja odrešilna govorica
12 Glej, v tem nimaš prav, ti odgovarjam:
Bog je večji kakor človek!
13 Zakaj se pritožuješ proti njemu,
da ne odgovori z nobeno besedo?
14 Bog namreč govori na svoj način,
drugače pa se na to ne ozira.
15 V sanjah, v nočnem videnju,
ko ljudi objema trdno spanje,
v spancu na ležišču:
16 tedaj odpira ljudem uho
in jih straši v njihovih vezeh,
17 da bi človeka odvrnil od dejanj,
ki skrivajo moževo ošabnost.
18 Njegovo dušo zadržuje pred pogubo,
njegovo življenje pred odhodom v usmrtitev.
19 Na njegovem ležišču ga opominja z bolečino,
boj v njegovih kosteh se podaljšuje.
20 Njegovo življenje zavrača hrano,
njegova slast prej želeno jed.
21 Njegovo meso upada, da ga ni moč videti,
njegove kosti, ki jih ni bilo videti, so gole.
22 Njegova duša se bliža pogubi,
njegovo življenje prinašalcem smrti.
23 Čeprav je proti njemu kak angel,
eden izmed tisočerih poslancev,
ki naznanjajo človeku, kaj je prav,
24 se ga usmili in reče:
»Izpusti ga, da se ne pogrezne v jamo,
dobil sem odkupnino!«
25 Meso se mu napne kakor v mladosti,
vrne se v svoje mlade dni.
26 Prosi Boga, ki mu je milostljiv,
z vzklikanjem gleda njegovo obličje,
ker vrača človeku njegovo pravičnost.
27 Pokaže se ljudem in reče:
»Motil sem se in kršil pravico,
a Bog mi ni povrnil.
28 Rešil je mojo dušo, da se ni pogreznila v jamo,
moje življenje se veseli svetlobe.«

29 Glej, vse to dela Bog
po dvakrat, trikrat na človeku,
30 da mu dušo odvrne od pogube,
da mu sije svetloba živih.
31 Pazi, Job, poslušaj me,
mólči, dokler govorim!
32 Če imaš razloge, odgovôri mi,
govôri, rad ti bom dal prav!
33 Če ne, me poslušaj,
mólči, učil te bom modrosti!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.337.909, danes: 14.366
Čas izvajanja programa: 0.05s