Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 3

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Hromi ozdravi
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Peter in Janez sta šla ob deveti uri molit v tempelj. Prinesli so moža, ki je bil od rojstva hrom. Vsak dan so ga polagali pred tempeljska vrata, ki se imenujejo Lepa, da bi prosil vbogajme tiste, ki so prihajali v tempelj. Ko je mož videl, da nameravata Peter in Janez stopiti v tempelj, ju je prosil miloščine. Peter in Janez sta se zazrla vanj in Peter je rekel: »Poglej naju!« Mož ju je napeto gledal, če bo kaj dobil. Peter pa je rekel: »Srebra in zlata nimam, dam ti pa, kar imam: v imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, hôdi!« In prijel ga je za desno roko in ga dvignil. V hipu so se mu utrdila stopala in gležnji. Skočil je pokonci, čvrsto stal in hodil. Šel je z njima v tempelj in hodil okoli, poskakoval in hvalil Boga. Vse ljudstvo je videlo, kako hodi in hvali Boga. 10 Prepoznali so ga: bil je prav tisti, ki je navadno sedèl pri tempeljskih Lepih vratih in prosil vbogajme. In čudili so se in bili čisto iz sebe spričo tega, kar se mu je zgodilo.
Peter govori v templju
11 Mož pa se je držal Petra in Janeza, zato je vse ljudstvo od začudenja hitelo za njima v stebrišče, ki se imenuje Salomonovo. 12 Ko je Peter to videl, se je obrnil do ljudstva z besedami: »Možje Izraelci, kaj se temu čudite? Kaj strmite v naju, kot da bi bila s svojo močjo ali pobožnostjo dosegla, da je mož shodil? 13 Bog Abrahamov in Izakov in Jakobov, Bog naših očetov je poveličal svojega služabnika Jezusa, ki ste ga vi izdali in zatajili pred Pilatom, ko je ta že razsodil, naj bo oproščen. 14 Vi ste Svetega in Pravičnega zavrgli in si izprosili pomilostitev ubijalca, 15 začetnika življenja pa ste ubili. Toda Bog ga je obudil od mrtvih in mi smo temu priče. 16 In ker je mož, ki ga vidite in poznate, veroval v njegovo ime, mu je to ime dalo moč; in vera, ki prihaja po njem, mu je vrnila popolno zdravje, kakor ste vsi videli na lastne oči.
17 In zdaj, bratje – vem, da ste ravnali iz nevednosti, prav tako tudi vaši voditelji. 18 Tako je Bog izpolnil, kar je napovedoval po ustih vseh prerokov, da bo njegov Mesija trpel. 19 Spreobrnite se torej in pokesajte, da se vam izbrišejo grehi, 20 tako da pridejo od Gospodovega obličja časi pomiritve in vam Gospod pošlje Mesija Jezusa, ki vam je namenjen. 21 Njega morajo sprejeti nebesa do časov, ko bo vse obnovljeno. O tem je Bog govoril pred davnimi veki po ustih svojih svetih prerokov. 22 Mojzes je rekel: Gospod, vaš Bog, vam bo med vašimi brati obudil preroka kakor mene. Njega poslušajte v vsem, kar koli vam bo govoril! 23 In vsak, kdor ne bo poslušal tega preroka, bo iz ljudstva iztrebljen. 24 Vsi preroki, kar jih je bilo od Samuela in njegovih naslednikov dalje, so napovedovali te dneve. 25 Vi ste sinovi prerokov in zaveze, ki jo je Bog sklenil z vašimi očeti, ko je govoril Abrahamu: In v tvojem potomstvu bodo blagoslovljene vse družine na zemlji. 26 Bog je najprej za vas obudil in poslal svojega služabnika, da vas blagoslovi in vsakega od vas odvrne od vaših hudobij.«

5. Mojzesova knjiga 17-18

5. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

17 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ne daruj GOSPODU, svojemu Bogu, ne goveda ne drobnice, ki ima kakšno napako, kar koli slabega! Kajti to je gnusoba GOSPODU, tvojemu Bogu.
Če se najde v tvoji sredi, v katerem tvojih krajev, ki ti jih da GOSPOD, tvoj Bog, mož ali žena, ki dela, kar je hudo v očeh GOSPODA, tvojega Boga, s tem da prestopa njegovo zavezo ter gre in služi drugim bogovom in se jim priklanja, ali soncu ali luni ali vsej nebesni vojski, česar nisem zapovedal, in ti to povedo in slišiš o tem, tedaj zadevo dobro preišči! In glej, stvar je zanesljivo resnična: zgodila se je ta gnusoba v Izraelu; tedaj odpelji tistega moža ali tisto ženo, ki sta storila to húdo stvar, k vratom, moža ali ženo, in ju kamnaj, da umreta! Po izjavi dveh ali treh prič naj se usmrti, kdor mora umreti; po izjavi ene priče pa se ne sme usmrtiti. Pri usmrtitvi naj se najprej vzdigne proti njemu roka prič in potem roka vsega ljudstva. Tako odpravi zlo iz svoje srede!
Duhovniško sodišče pri svetišču
Če je zadeva zate pretežka, da bi mogel razsoditi med krvjo in krvjo, med pravico in pravico in med napadom in napadom – kakršna koli sporna zadeva pri tvojih mestnih vratih –, vstani in pojdi na kraj, ki ga izbere GOSPOD, tvoj Bog! Pojdi k levitskim duhovnikom in k sodniku, ki bo v tistih dneh; vprašaj jih in povedali ti bodo, kakšna je razsodba. 10 Stôri po besedi, ki ti jo povedo na tistem kraju, ki ga izbere GOSPOD, in vestno izpolni vse, kakor te poučijo! 11 Stôri po postavi, o kateri te poučijo, in po sodbi, ki ti jo izrečejo! Ne obračaj se od besede, ki ti jo povedo, ne na desno ne na levo! 12 Človek pa, ki bi predrzno ravnal, tako da ne bi poslušal duhovnika, ki tam opravlja službo GOSPODU, tvojemu Bogu, ali sodnika, ta človek mora umreti. Tako odpravi zlo iz Izraela! 13 Vse ljudstvo naj to sliši, da se bodo bali in ne bodo več ravnali predrzno.
Predpisi za kralja
14 Ko prideš v deželo, ki ti jo dá GOSPOD, tvoj Bog, in jo vzameš v last in v njej prebivaš, pa porečeš: »Postavim si kralja kakor vsi narodi, ki so okoli mene,« 15 tedaj si vsekakor postavi kralja, ki ga izbere GOSPOD, tvoj Bog! Izmed svojih bratov si postavi kralja; ne smeš postaviti čezse tujca, ki ni tvoj brat! 16 Vendar naj ne množi konj in naj ne vodi ljudstva nazaj v Egipt, da bi pomnožil število konj, saj vam je GOSPOD rekel: »Nikoli več se ne vračajte po tej poti!« 17 Tudi naj si ne množi žen, da se njegovo srce ne izneveri; in naj si ne kopiči preveč srebra in zlata.
18 In ko zasede prestol svojega kraljestva, naj si od levitskih duhovnikov prepiše v knjigo to postavo. 19 Naj jo ima pri sebi in jo bere vse dni svojega življenja, da se nauči bati GOSPODA, svojega Boga, in vestno izpolnjevati vse besede te postave in te zakone, 20 da se njegovo srce ne povzdigne nad brate in se ne odvrne od zapovedi ne na desno ne na levo, da se njemu in njegovim sinovom podaljšajo dnevi kraljevanja sredi Izraela.
Pravice duhovnikov
18 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Levitski duhovniki, ves Levijev rod, naj nimajo deleža in dediščine z Izraelom; živijo naj od GOSPODOVIH ognjenih daritev in od njegove dediščine. Naj nima dediščine med svojimi brati; GOSPOD je njegova dediščina, kakor mu je obljubil.
In to je pravica za duhovnike pri ljudstvu, pri tistih, ki darujejo klavne daritve, bodisi vola ali ovco: naj dajo duhovniku pleče, obe čeljusti in želodec. Prvine svojega žita, vina in olja in prvine od striženja svoje drobnice mu daj! Kajti njega je izbral GOSPOD, tvoj Bog, izmed vseh tvojih rodov, naj on in njegovi sinovi vse dni stojijo in opravljajo službo v GOSPODOVEM imenu.
Če pride levit iz katerega od tvojih krajev, kjer koli v Izraelu, kjer prebiva – če pride povsem po želji svoje duše – na kraj, ki ga izbere GOSPOD, sme opravljati službo v GOSPODOVEM imenu kakor vsi njegovi bratje leviti, ki stojijo tam pred GOSPODOM. Enake deleže naj uživa ne glede na to, koliko je dobil s prodajo očetnega imetja.
Krivi in pravi preroki
Ko prideš v deželo, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog, se nikar ne úči posnemati gnusobe tistih narodov! 10 Naj se ne najde pri tebi nihče, ki bi sina ali hčer žrtvoval v ognju, ki bi opravljal vedeževanje, zarotoval, razlagal znamenja ali čaral 11 ali izgovarjal uroke ali klical duhove umrlih in druge duhove ali povpraševal umrle za svet. 12 Kajti GOSPODU je gnusoba, kdor koli dela te reči, in zaradi teh gnusob jih bo GOSPOD, tvoj Bog, pregnal pred teboj. 13 Brez graje bodi z GOSPODOM, svojim Bogom! 14 Kajti ti narodi, ki jih boš razlastil, poslušajo zarotovalce in vedeževalce; tebi pa GOSPOD, tvoj Bog, ne pusti, da bi počel take reči.
15 Preroka iz tvoje srede, izmed tvojih bratov, kakor mene, ti bo obudil GOSPOD, tvoj Bog; njega poslušajte. 16 Prav tako kakor si na dan občestva prosil GOSPODA, svojega Boga, na Horebu, ko si rekel: »Naj ne poslušam več glasu GOSPODA, svojega Boga, in ne gledam več tega velikega ognja, da ne umrem.« 17 Tedaj mi je GOSPOD rekel: »Prav je, kar so rekli. 18 Obudil jim bom preroka izmed njihovih bratov, kakor tebe, in položil bom svoje besede v njegova usta in govoril jim bo vse, kar mu bom zapovedal. 19 Kdor ne bo poslušal mojih besed, ki jih bo govoril v mojem imenu, tega pokličem na odgovor. 20 Toda prerok, ki bi se drznil v mojem imenu govoriti besedo, katere mu nisem ukazal govoriti, ali ki bi govoril v imenu drugih bogov, ta prerok bi moral umreti.« 21 Morda porečeš v svojem srcu: »Kako naj spoznam, katere besede GOSPOD ni spregovoril?« 22 Kadar prerok govori v GOSPODOVEM imenu, pa se beseda ne zgodi in ne izpolni, je to beseda, ki je GOSPOD ni povedal. V predrznosti jo je govoril prerok; nikar se ga ne boj!

Job 12

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

DRUGI KROG POGOVORA
Četrti Jobov govor: Job preide v napad
Prijatelji mu delajo krivico
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nato je spregovoril Job in rekel:
Zares, vi ste ljudstvo
in z vami bo umrla modrost!
A tudi jaz imam razum kakor vi,
nisem slabši od vas
in komu te stvari niso znane?
Postal sem tisti, ki se mu njegov prijatelj posmehuje,
ko vpije k Bogu, da bi ga uslišal,
predmet posmeha, čeprav pravičen in pošten:
svetilka, nadležna tistim, ki lagodno premišljujejo,
postavljena za tiste, ki jim kleca noga.
Uspevajo pa šotori roparjev
in varna bivališča teh, ki izzivajo Boga,
kakor je pač Bog pripravil s svojo roko.
Bog razveljavlja človeško modrost
Vprašaj vendar živali, da te poučijo,
in ptice pod nebom, da ti oznanijo.
Poprôsi zemljo, da te pouči,
in ribe v morju ti bodo povedale.
Katera izmed vseh teh ne ve,
da je to naredila GOSPODOVA roka?
10 V njegovi roki je življenje vseh bitij,
duh slehernega človeškega telesa.
11 Mar uho ne preizkuša besed,
kakor grlo pokuša jed:
12 »Pri osivelem je modrost,
dolgo življenje pomeni razsodnost,« –
13 pri njem je modrost in moč,
on ima svèt in razsodnost!
14 Kar on podre, nihče ne pozida,
in kogar on zapre, ga nihče ne izpusti.
15 Glej, on zadrži vode in se posuše,
jih spusti in razrijejo zemljo.
16 Pri njem sta moč in uspeh,
zapeljani in zapeljivec sta njegova.
17 Svetovalce odpravlja bose
in sodnike dela blodne.
18 Kraljem odvezuje pas
in jim opasuje ledja z vrvjo.
19 Duhovnike odpravlja bose
in starešine podira.
20 Zanesljivim odvzema besedo
in starim jemlje razsodnost.
21 Na imenitne zliva prezir
in stiskanim rahlja vezi.
22 Odkriva, kar je pogreznjeno v temo,
in spravlja na dan smrtno senco.
23 Narode povečuje in jih pokončuje,
narode razširja in jih ugonablja.
24 Poglavarjem ljudstva v deželi jemlje razum
in jih speljuje v zmedo brez izhoda.
25 Tavajo v temi brez svetlobe,
speljuje jih kakor pijanca.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.225, danes: 8.460
Čas izvajanja programa: 0.07s