Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 1,1-18

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

EVANGELIJ PO JANEZU
UVOD
Beseda se je učlovečila
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela.
Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zavoljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. 10 Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. 11 V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. 12 Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime 13 in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga.
14 In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. 15 Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Kateri pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« 16 Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. 17 Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. 18 Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on je razložil.

1. kroniška knjiga 5-6

1. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Rubenovi potomci
5
Sinovi Izraelovega prvorojenca Rubena – on je bil namreč prvorojenec; ker pa je oskrunil posteljo svojega očeta, je bilo njegovo prvorojenstvo dano sinovoma Izraelovega sina Jožefa. Tako v rodovniku ni bil vpisan kot prvorojenec. Čeprav je Juda dobil premoč med svojimi brati in je iz njega izšel vladar, je imel prvorojenstvo Jožef.
Sinovi Izraelovega prvorojenca Rubena so Henoh, Palú, Hecrón in Karmí. Joélovi sinovi so njegov sin Šemajá, njegov sin Gog, njegov sin Šimí, njegov sin Miha, njegov sin Reajá, njegov sin Báal, njegov sin Beerá, ki ga je asirski kralj Tiglát Piléser odpeljal v izgnanstvo; ta je bil vojvoda Rúbenovcev. Njegovi bratje po njegovih rodbinah, kakor so zabeleženi v svojem rodovniku, so poglavar Jeiél, Zeharjá, Bela, sin Azáza, sinú Šamája, Joélovega sina. Ta je prebival v Aroêrju in tja do Nebója in Báal Meóna. Proti vzhodu je prebival tja do vhoda v puščavo, ki se razteza od reke Evfrata; imeli so namreč veliko živine v gileádski deželi. 10 V Savlovih dneh so se bojevali proti Hagríjevcem. Ko so ti padli od njihove roke, so se nastanili v njihovih šotorih na vsej vzhodni strani Gileáda.
Gadovi potomci
11 Gadovi sinovi so prebivali njim nasproti v bašánski deželi tja do Salhe: 12 prvi Joél, drugi Šafám, Janáj in Šafát v Bašánu. 13 Njihovi bratje po svojih družinah so bili Mihael, Mešulám, Šeba, Joráj, Jakán, Ziá in Eber, sedem. 14 To so sinovi Abihájila, sinú Huríja, sinú Jaróaha, sinú Gileáda, sinú Mihaela, sinú Ješišája, sinú Jahdója, Buzovega sina. 15 Ahí, sin Abdiéla, Guníjevega sina, je bil poglavar njihovih družin. 16 Prebivali so v Gileádu, Bašánu in po njegovih naseljih in po vseh šarónskih pašnikih tja do njihovih mej. 17 Vsi ti so bili vpisani v rodovnike v dneh Judovega kralja Jotáma in v dneh Izraelovega kralja Jerobeáma.
18 Rubenovi in Gadovi sinovi in polovica Manásejevega rodu – vojščaki, možje, ki so nosili ščit in meč, napenjali lok in bili izurjeni v bojevanju, štiriinštirideset tisoč sedemsto šestdeset za boj zmožnih – 19 so se vojskovali proti Hagríjevcem in proti Jetúrju, Nafíšu in Nodábu. 20 Ko so dobili pomoč proti njim, so jim bili dani v roke Hagríjevci in vsi, ki so bili z njimi; k Bogu so namreč klicali v boju in jih je uslišal, ker so zaupali vanj. 21 Odpeljali so njihovo živino: petdeset tisoč kamel, dvesto petdeset tisoč glav drobnice in dva tisoč oslov, pa še sto tisoč ljudi. 22 Veliko zadetih je namreč padlo, ker je bila vojna od Boga. Na njihovem mestu so prebivali do izgnanstva.
Polovica Manásejevega rodu
23 Sinovi polovice Manásejevega rodu so prebivali v deželi od Bašána do Báal Hermona, Senírja in gore Hermona; bilo jih je veliko. 24 Tile so njihovi družinski poglavarji: Efer, Jiší, Eliél, Azriél, Jirmejá, Hodavjá in Jahdiél, bojni junaki, imenitni možje, poglavarji v svojih družinah.
25 Toda izneverili so se Bogu svojih očetov in se vlačugali z bogovi narodov te dežele, ki jih je Bog pokončal pred njimi. 26 Tedaj je Izraelov Bog zbudil duha asirskega kralja Pula, duha asirskega kralja Tiglát Piléserja. Ta je odpeljal Rúbenovce, Gádovce in polovico Manásejevega rodu v izgnanstvo ter jih pripeljal v Haláh, k Habórju, v Haro in k reki Gozán do tega dne.
Levijevi potomci
27 Levijevi sinovi so Geršón, Kehát in Merarí. 28 Kehátovi sinovi so Amrám, Jichár, Hebrón in Uziél. 29 Amrámovi otroci so Aron, Mojzes in Mirjam. Aronovi sinovi so Nadáb, Abihú, Eleazar in Itamár. 30 Eleazar je imel sina Pinhása, Pinhás sina Abišúa, 31 Abišúa sina Bukíja, Bukí sina Uzíja, 32 Uzí sina Zerahjája, Zerahjá sina Merajóta, 33 Merajót sina Amarjája, Amarjá sina Ahitúba, 34 Ahitúb sina Cadóka, Cadók sina Ahimáaca, 35 Ahimáac sina Azarjája, Azarjá sina Johanána, 36 Johanán sina Azarjája. Ta je tisti, ki je opravljal duhovniško službo v templju, ki ga je Salomon sezidal v Jeruzalemu. 37 Azarjá je imel sina Amarjája, Amarjá sina Ahitúba, 38 Ahitúb sina Cadóka, Cadók sina Šalúma, 39 Šalúm sina Hilkijája, Hilkijá sina Azarjája, 40 Azarjá sina Serajája, Serajá pa sina Jocadáka. 41 Ko je GOSPOD po Nebukadnezarjevi roki odpeljal Juda in Jeruzalem v izgnanstvo, je šel tudi Jocadák.
6
Levijevi sinovi so Geršón, Kehát in Merarí. Tole sta imeni Geršónovih sinov: Libní in Šimí. Kehátovi sinovi so Amrám, Jichár, Hebrón in Uziél. Meraríjeva sinova sta Mahlí in Muší. To so Levijeve rodbine po svojih družinah. Geršónovi so njegov sin Libní, njegov sin Jahat, njegov sin Zimá, njegov sin Joáh, njegov sin Idó, njegov sin Zerah in njegov sin Etní. Kehátovi sinovi so njegov sin Aminadáb, njegov sin Korah, njegov sin Asír, njegov sin Elkaná, njegov sin Abiasáf, njegov sin Asír, njegov sin Tahat, njegov sin Uriél, njegov sin Uzíja in njegov sin Šaúl. 10 Elkanájeva sinova sta Amasáj in Ahimót; 11 njegov sin Elkaná, njegov sin Cuf, njegov sin Nahat, 12 njegov sin Eliáb, njegov sin Jerohám, njegov sin Elkaná. 13 Samuelova sinova sta prvorojenec Joél in drugi Abíja. 14 Meraríjevi sinovi so Mahlí, njegov sin Libní, njegov sin Šimí, njegov sin Uzá, 15 njegov sin Šimá, njegov sin Hagijá in njegov sin Asajá.
Glasbeniki, ki jih je postavil David
16 Tile so, ki jih je David postavil za petje v GOSPODOVI hiši, odkar je skrinja tam našla počivališče. 17 Opravljali so službo kot pevci pred prebivališčem shodnega šotora, dokler ni Salomon sezidal GOSPODOVE hiše v Jeruzalemu; po svojem pravu so opravljali svojo službo. 18 Tile so, ki so stregli s svojimi sinovi: izmed Kehátovih sinov pevec Hemán, sin Joéla, sinú Samuela, 19 sinú Elkanája, sinú Jeroháma, sinú Eliéla, sinú Tohuja, 20 sinú Cufa, sinú Elkanája, sinú Mahata, sinú Amasája, 21 sinú Elkanája, sinú Joéla, sinú Azarjája, sinú Cefanjája, 22 sinú Tahata, sinú Asírja, sinú Abiasáfa, sinú Koraha, 23 sinú Jichárja, sinú Keháta, sinú Levija, Izraelovega sina.
24 Njegov brat je bil Asáf, ki je služboval na njegovi desnici, Asáf, sin Berehjája, sinú Šimája, 25 sinú Mihaela, sinú Baasejája, sinú Malkijája, 26 sinú Etníja, sinú Zeraha, sinú Adajája, 27 sinú Etána, sinú Zimája, sinú Šimíja, 28 sinú Jahata, sinú Geršóma, Levijevega sina.
29 Meraríjevi sinovi, njihovi bratje, so službovali na levici: Etán, sin Kušajája, sinú Abdíja, sinú Malúha, 30 sinú Hašabjája, sinú Amacjája, sinú Hilkijája, 31 sinú Amcíja, sinú Baníja, sinú Šemerja, 32 sinú Mahlíja, sinú Mušíja, sinú Meraríja, Levijevega sina. 33 Njihovi bratje, leviti, so bili postavljeni za vso službo pri prebivališču Božje hiše.
34 Aron in njegovi sinovi so darovali na žgalnem in kadilnem oltarju ter izvrševali vsakršno opravilo v presvetem in spravo za Izraela, po vsem, kar je zapovedal Božji služabnik Mojzes. 35 Tile pa so Aronovi sinovi: njegov sin Eleazar, njegov sin Pinhás, njegov sin Abišúa, 36 njegov sin Bukí, njegov sin Uzí, njegov sin Zerahjá, 37 njegov sin Merajót, njegov sin Amarjá, njegov sin Ahitúb, 38 njegov sin Cadók in njegov sin Ahimáac.
Levitska mesta
(Joz 21,1–42)
39 Tole so njihova prebivališča po njihovih šotoriščih na njihovem ozemlju: Aronovim sinovom, rodbini Kehátovcev – žreb je namreč odločil zanje – 40 so dali Hebrón v Judovi deželi s pašniki okoli njega. 41 Polje tega mesta in njegove vasi pa so dali Jefunéjevemu sinu Kalébu. 42 Dalje so dali Aronovim sinovom zavetno mesto Hebrón in Libno z njunimi pašniki, Jatír in Eštemóo z njunimi pašniki, 43 Holón z njegovimi pašniki, Debír z njegovimi pašniki, 44 Ašán z njegovimi pašniki in Bet Šemeš z njegovimi pašniki. 45 Od Benjaminovega rodu pa Gíbeo z njenimi pašniki, Alémet z njegovimi pašniki in Anatót z njegovimi pašniki. Vseh mest je bilo trinajst po njihovih rodbinah.
46 Drugi Kehátovi sinovi so od rodbin rodu, od polovice rodu – Manásejeve polovice – dobili po žrebu deset mest. 47 Geršónovi sinovi so dobili po svojih rodbinah od Isahárjevega rodu, od Aserjevega rodu, od Neftálijevega rodu in od Manásejevega rodu v Bašánu trinajst mest. 48 Meraríjevi sinovi so dobili po svojih rodbinah od Rubenovega, od Gadovega in od Zábulonovega rodu po žrebu dvanajst mest. 49 Tako so dali Izraelovi sinovi levitom mesta z njihovimi pašniki vred. 50 Dali so po žrebu od rodu Judovih sinov, od rodu Simeonovih sinov in od rodu Benjaminovih sinov ta poimensko navedena mesta.
51 Nekatere rodbine Kehátovih sinov so dobile mesta svojega ozemlja od Efrájimovega rodu. 52 Dali so jim zavetno mesto Sihem z njegovimi pašniki na Efrájimovem pogorju, Gezer z njegovimi pašniki, 53 Jokmeám z njegovimi pašniki, Bet Horón z njegovimi pašniki, 54 Ajalón z njegovimi pašniki in Gat Rimón z njegovimi pašniki. 55 Od polovice Manásejevega rodu Taanáh z njegovimi pašniki in Jibleám z njegovimi pašniki: za rodbine drugih Kehátovih sinov.
56 Geršónovi sinovi so dobili od rodbin polovice Manásejevega rodu Golán v Bašánu z njegovimi pašniki in Aštarót z njegovimi pašniki. 57 Od Isahárjevega rodu Kedeš z njegovimi pašniki, Daberát z njegovimi pašniki, 58 Ramót z njegovimi pašniki in En Ganím z njegovimi pašniki. 59 Od Aserjevega rodu Mišál z njegovimi pašniki, Abdón z njegovimi pašniki, 60 Helkát z njegovimi pašniki in Rehób z njegovimi pašniki. 61 Od Neftálijevega rodu Kedeš v Galileji z njegovimi pašniki, Hamón z njegovimi pašniki in Kirjatájim z njegovimi pašniki.
62 Preostali Meraríjevi sinovi so dobili od Zábulonovega rodu Rimón z njegovimi pašniki in Tabor z njegovimi pašniki. 63 Onkraj Jordana pri Jerihi, na vzhodni strani Jordana, od Rubenovega rodu Becer v puščavi z njegovimi pašniki, Jahac z njegovimi pašniki, 64 Kademót z njegovimi pašniki in Mefáat z njegovimi pašniki. 65 Od Gadovega rodu Ramót v Gileádu z njegovimi pašniki, Mahanájim z njegovimi pašniki, 66 Hešbón z njegovimi pašniki in Jazêr z njegovimi pašniki.

Sofonija 2

Sofonija :Uvod 1 2 3

Poziv k spreobrnjenju
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zberi se, zberi,
narod, ki ne pozna sramu,
preden se rodi zakon,
kakor pleva preide dan,
preden pride nad vas
srd GOSPODOVE jeze,
preden pride nad vas
dan GOSPODOVE jeze!
Iščite GOSPODA, vsi ponižni v deželi,
ki izpolnjujete njegov odlok.
Iščite pravičnost, iščite ponižnost,
morebiti se skrijete
na dan GOSPODOVE jeze.
Grožnja proti zahodu: Filistejcem
Resnično, Gaza bo zapuščena
in Aškelón bo postal pustinja,
Ašdód bodo izgnali ob poldnevu
in Ekrón bo iztrebljen.

Gorje vam, prebivalci morskega obrežja,
narod Keretéjcev,
GOSPODOVA beseda je proti vam!
O Kánaan, dežela Filistejcev,
pokončal te bom, da boš brez prebivalca.
Morsko obrežje postane pašnik,
planjava za pastirje,
ograda za ovce.
Obrežje bo dobil
ostanek hiše Judove,
tam bodo pasli,
v aškelónskih hišah
bodo zvečer počivali,
kajti GOSPOD, njihov Bog, jih bo obiskal
in bo obrnil njihovo usodo.
Grožnja proti vzhodu: Moábcem in Amóncem
Slišal sem žalitve Moába
in sramotenje Amónovih sinov,
s katerim so žalili moje ljudstvo
in se šopirili po njegovem ozemlju.
Zato, kakor jaz živim, govori GOSPOD nad vojskami,
Bog Izraelov:
Resnično, Moáb bo postal kakor Sódoma,
Amónovi sinovi kakor Gomóra:
trnjeva goščava, solna jama,
pustinja na veke.
Ostanek mojega ljudstva ju bo oplenil,
pobirek mojega naroda ju bo dobil v last.
10 To bodo imeli za svojo prevzetnost,
kajti žalili so in se šopirili
proti ljudstvu GOSPODA nad vojskami.
11 GOSPOD bo strašen proti njim,
kajti pokončal bo vse bogove na zemlji,
njega pa bodo častili,
vsakdo na svojem kraju,
vsi otoki narodov.
Grožnja proti jugu in severu: Etiopcem in Asircem
12 Tudi vi, Etiopci,
boste pokončani z mojim mečem!

13 Iztegnil bo svojo roko proti severu,
uničil bo Asirijo,
spremenil bo Ninive v pustinjo,
suho kakor puščava.
14 Sredi njih bodo počivale črede
in vsakovrstne živali:
tudi kavka, tudi sova
bosta prenočevali na glavičih njihovih stebrov,
glas se bo razlegal skoz okno –
polica bo razdejana,
ker bo odnesel cedrovino.
15 To je torej radostna prestolnica,
ki je varno prebivala
in pravila v svojem srcu:
»Jaz in nihče drug!«
Kako se je spremenila v pustinjo,
v živalski brlog!
Vsakdo, ki gre mimo nje,
požvižga, zamahne z roko.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.504, danes: 8.739
Čas izvajanja programa: 0.05s