Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 1,19-34

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JEZUSOVO JAVNO DELOVANJE
Janez Krstnik pričuje
(Mt 3,1–12; Mr 1,2–8; Lk 3,15–17)
19 To pa je Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga vprašali: »Kdo si ti?«, 20 je priznal in ni tajil. Priznal je: »Jaz nisem Mesija.« 21 »Kaj torej? Si mar Elija?« so ga vprašali. »Ne, tudi to nisem,« jim je rekel. »Ali si prerok?« »Ne,« je odgovoril. 22 Rekli so torej: »Kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali. Kaj praviš sam o sebi?« 23 Dejal je:
»Jaz sem glas vpijočega v puščavi:
zravnajte Gospodovo pot,
kakor je rekel prerok Izaija.« 24 Odposlanci so bili iz vrst farizejev. 25 Vprašali so ga in mu rekli: »Kaj torej krščuješ, če nisi ne Mesija ne Elija ne prerok?« 26 Janez jim je odgovoril: »Jaz krščujem v vodi, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, 27 tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen na sandali.« 28 To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval.
Božje Jagnje
(Mt 3,13–17; Mr 1,9–11; Lk 3,21–22)
29 Naslednji dan je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: »Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta. 30 Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz. 31 In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem v vodi, da se on razodene Izraelu.« 32 In Janez je izpričal: »Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. 33 In jaz ga nisem poznal; tisti, ki me je poslal krščevat v vodi, mi je rekel: ›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje v Svetem Duhu.‹ 34 In videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.«

1. kroniška knjiga 7-8

1. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Isahárjevi potomci
7
Isahárjevi sinovi so Tolá, Puvá, Jašúb in Šimrón, štirje. Tolájevi sinovi so Uzí, Refajá, Jeriél, Jahmáj, Jibsám in Šemuél, poglavarji svojih družin po Toláju, vojni junaki po svojih rodovih. Njihovo število v Davidovih dneh je bilo dvaindvajset tisoč šeststo. Uzíjev sin je Jizrahjá, Jizrahjájevi sinovi pa Mihael, Obadjá, Joél in Jišijá, pet, sami poglavarji. Pri njih je bilo po njihovih rodovih in družinah za boj pripravnih vojnih čet šestintrideset tisoč mož, kajti imeli so veliko žená in otrok. Njihovi bratje po vseh Isahárjevih rodbinah so bili vojni junaki: sedeminosemdeset tisoč jih je štel njihov rodovnik v celoti.
Benjaminovi potomci
Benjamin: Bela, Beher, Jediaél, trije. Belovi sinovi so Ecbón, Uzí, Uziél, Jerimót in Ir, pet družinskih poglavarjev, vojni junaki: njihov rodovnik jih je štel dvaindvajset tisoč štiriintrideset. Beherjevi sinovi so Zemirá, Joáš, Eliézer, Eljoenáj, Omrí, Jeremót, Abíja, Anatót in Alémet; vsi ti so Beherjevi sinovi. Njihov rodovnik je štel po rodovih družinskih poglavarjev dvajset tisoč dvesto vojnih junakov. 10 Jediaélov sin je Bilhán, Bilhánovi sinovi pa so Jeúš, Benjamin, Ehúd, Kenaaná, Zetán, Taršíš in Ahišáhar. 11 Vsi ti so Jediaélovi sinovi po družinskih poglavarjih, vojni junaki: sedemnajst tisoč dvesto zmožnih za vojsko in bojevanje. 12 Šupím in Hupím sta Irova sinova, Huším je Ahêrjev sin.
Neftálijevi potomci
13 Neftálijevi sinovi so Jahaciél, Guní, Jecer in Šalúm, Bilhini potomci.
Manásejevi potomci
14 Manásejeva sinova sta: Asriél, ki ga je rodila njegova arámska stranska žena; rodila je Mahírja, Gileádovega očeta. 15 Mahír je vzel ženi za Hupíma in Šupíma. Njegovi sestri je bilo ime Maáha; drugemu pa je bilo ime Celofhád. Celofhád je imel hčere. 16 Mahírjeva žena Maáha je rodila sina in ga imenovala Pereš. Njegovemu bratu je bilo ime Šereš; njegova sinova pa sta bila Ulám in Rekem. 17 Ulámov sin je bil Bedán. To so sinovi Gileáda, sinú Mahírja, Manásejevega sina. 18 Njegova sestra Moléheta je rodila Išhóda, Abiézerja in Mahlája. 19 Šemidájevi sinovi pa so bili Ahján, Šehem, Likhí in Aniám.
Efrájimovi potomci
20 Efrájimovi sinovi so Šutélah, njegov sin Bered, njegov sin Tahat, njegov sin Eladá, njegov sin Tahat, 21 njegov sin Zabád, njegov sin Šutélah, Ezer in Elád. Možje iz Gata, rojeni v deželi, pa so jih ubili, ker so prišli ropat njihovo živino. 22 Njihov oče Efrájim je veliko dni žaloval in njegovi bratje so ga prišli tolažit. 23 Šel je k svoji ženi; spočela je in rodila sina. Imenoval ga je Berijá, ker se je to zgodilo, ko je bila nesreča v njegovi hiši. 24 Njegova hči je bila Šeêra, ki je sezidala Spodnji in Zgornji Bet Horón ter Uzén Šeêro. 25 Njegov sin je bil Refah, njegov sin Rešef, njegov sin Telah, njegov sin Tahan, 26 njegov sin Ladán, njegov sin Amihúd, njegov sin Elišamá, 27 njegov sin Nun in njegov sin Józue.
28 Njihova posest in prebivališča so Betel s svojimi naselji, proti vzhodu Naára, proti zahodu Gezer s svojimi naselji, Sihem s svojimi naselji do Aje z njenimi naselji. 29 V rokah Manásejevih sinov so bili Bet Šeán s svojimi naselji, Taanáh s svojimi naselji, Megído s svojimi naselji in Dor s svojimi naselji. V teh so prebivali sinovi Izraelovega sina Jožefa.
Aserjevi potomci
30 Aserjevi sinovi so Jimná, Jišvá, Jišví, Berijá in njihova sestra Sêraha. 31 Berijájeva sinova sta Heber in Malkiél, ki je bil Birzájitov oče. 32 Heber je bil oče Jafléta, Šemerja, Hotáma in njihove sestre Šue. 33 Jaflétovi sinovi so Pasáh, Bimhál in Ašvát; to so Jaflétovi sinovi. 34 Šemerjevi sinovi so Ahí, Rohgá, Hubá in Arám. 35 Sinovi njegovega brata Helema so Cofah, Jimná, Šeleš in Amál. 36 Cofahovi sinovi so Suah, Harnéfer, Šuál, Berí in Jimrá, 37 Becer, Hod, Šamá, Šilšá, Jitrán in Beerá. 38 Jeterjevi sinovi so Jefuné, Pispá in Ará. 39 Ulájevi sinovi so Aráh, Haiél in Ricjá. 40 Vsi ti so bili Aserjevi sinovi, družinski poglavarji, izbrani vojni junaki, poglavarji med vojvodi. Njihov rodovnik je štel šestindvajset tisoč mož, za služenje v vojni.
Benjaminovi potomci
8
Benjamin je imel svojega prvorojenega sina Bela, drugega Ašbéla, tretjega Ahráha, četrtega Nohája in petega Rafája. Belovi sinovi so bili Adár, Gerá, Abihúd, Abišúa, Naamán, Ahóah, Gerá, Šefufán in Hurám. Tile pa so Ehúdovi sinovi. Bili so družinski poglavarji prebivalcev Gebe. Izgnali so jih v Manáhat: Naamán, Ahijá in Gerá; le-ta jih je izgnal; imel je sina Uzája in Ahihúda.
Šaharájim je dobil sinove na moábski planoti, potem ko je odpustil svoji ženi Hušímo in Baáro, in sicer je imel od svoje žene Hódeše Jobába, Cibjája, Mešája, Malkáma, 10 Jeúca, Sahejája in Mirmája. To so njegovi sinovi, družinski poglavarji. 11 Od Hušíme je imel sina Abitúba in Elpáala. 12 Elpáalovi sinovi so Eber, Mišám in Šamed. Ta je sezidal Onó in Lod z njegovimi naselji. 13 Berijá in Šemá sta družinska poglavarja prebivalcev Ajalóna, ki sta pregnala prebivalce Gata. 14 Ahjó, Šašák, Jeremót, 15 Zebadjá, Arád, Eder, 16 Mihael, Jišpá in Johá so Berijájevi sinovi. 17 Zebadjá, Mešulám, Hizkí, Heber, 18 Jišmeráj, Jizlijá in Jobáb so Elpáalovi sinovi. 19 Jakím, Zihrí, Zabdí, 20 Elienáj, Celetáj, Eliél, 21 Adajá, Berajá in Šimrát so Šimíjevi sinovi. 22 Jišpán, Eber, Eliél, 23 Abdón, Zihrí, Hanán, 24 Hananjá, Elám, Antotijá, 25 Jifdejá in Penuél so Šašákovi sinovi. 26 Šamšeráj, Šeharjá, Ataljá, 27 Jaarešjá, Elijá in Zihrí so Jerohámovi sinovi. 28 To so družinski poglavarji po rodovih, poglavarji; ti so bivali v Jeruzalemu.
Savlov rodovnik
29 V Gibeónu so prebivali oče Gibeóna – njegovi ženi je bilo ime Maáha – 30 njegov prvorojeni sin Abdón, dalje Cur, Kiš, Báal, Nadáb, 31 Gedór, Ahjó in Zeher, 32 Miklót je imel sina Šimája. Tudi ti so prebivali nasproti svojim bratom v Jeruzalemu, s svojimi brati.
33 Ner je imel sina Kiša, Kiš sina Savla, Savel sina Jonatana, Malkišúa, Abinadába in Ešbáala. 34 Jonatanov sin je Meríb Báal, Meríb Báal je imel sina Miha. 35 Mihovi sinovi so Pitón, Meleh, Tahréa in Aház. 36 Aház je imel sina Joadája, Joadá sina Alémeta, Azmáveta in Zimríja. Zimrí je imel sina Mocája. 37 Mocá sina Binája. Njegov sin je Refajá, njegov sin Elasá, njegov sin Acél. 38 Acél je imel šest sinov, katerih imena so: Azrikám, Bohrú, Jišmaél, Šearjá, Obadjá in Hanán; vsi ti so Acélovi sinovi. 39 Sinovi njegovega brata Ešeka so njegov prvorojenec Ulám, drugi Jeúš in tretji Elifélet. 40 Ulámovi sinovi so bili možje, ki so bili vojni junaki, lokostrelci; imeli so veliko sinov in vnukov, sto petdeset. Vsi ti so Benjaminovi sinovi.

Sofonija 3

Sofonija :Uvod 1 2 3

Grožnja Jeruzalemu
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Gorje, uporna in pokvarjena
zatiralska prestolnica!
Glasu ne posluša,
svarila ne sprejema:
v GOSPODA ne zaupa,
svojemu Bogu se ne približa.

Njeni prvaki v njeni sredi
so rjoveči levi,
njeni sodniki so večerni volkovi,
ki ničesar ne puste do jutra.
Njeni preroki so domišljavci,
možje prevar,
njeni duhovniki skrunijo sveto,
kršijo postavo.
GOSPOD pa je pravičen v njeni sredi,
ne dela krivice.
Jutro za jutrom daje svojo pravico na svetlo,
nikoli ne odpove,
vendar hudobnež ne pozna sramu.

Iztrebil sem narode,
podrte so njihove utrdbe,
opustošil sem njihove ceste,
nihče ne hodi po njih,
njihova mesta so razdejana,
ni človeka, ni prebivalca.
Rekel sem: »Morda se me bo zbala,
sprejela bo moje svarilo
in njen dom ne bo iztrebljen
po vsem, s čimer sem jo obiskal.«
A še bolj so hiteli in kvarili
vsa svoja dejanja.

Zato, čakajte me, govori GOSPOD,
do dneva, ko vstanem kot pričevalec!
Kajti imam pravico, da zberem narode
in združim kraljestva,
da izlijem nanje svoj srd,
ves gnev svoje jeze.
Resnično, v ognju moje gorečnosti
bo použita vsa zemlja.
Spreobrnjenje poganov
Tedaj bom naklonil ljudstvom
čiste ustnice,
vsi bodo klicali GOSPODOVO ime
in mu služili s skupno ramo.
10 Z druge strani etiopskih rek
mi bodo moji prosilci, sinovi mojih razkropljencev,
prinašali jedilno daritev.
Prestolnica Jeruzalem in njen ostanek
11 Tisti dan se ne boš več sramovala
vseh dejanj, s katerimi si se mi upirala.
Tedaj bom odstranil iz tvoje srede
tvoje predrzne bahače
in ne boš se več povzdigovala
na gori moje svetosti.
12 V tvoji sredi bom ohranil ljudstvo,
ponižno in ubogo,
ki bo zaupalo v GOSPODOVO ime.
13 Ti, Izraelov ostanek,
ne bodo delali krivice
in ne govorili laži.
V njihovih ustih ne bo najti
zvijačnega jezika,
kajti pasli bodo in počivali
in nihče jih ne bo strašil.
Obnovljena prestolnica Jeruzalem
14 Vriskaj, hči sionska,
vzklikaj, Izrael!
Vesêli in raduj se iz vsega srca,
hči jeruzalemska!
15 GOSPOD te je rešil obsodbe,
odstranil je tvoje sovražnike.
Izraelov kralj, GOSPOD, je v tvoji sredi,
ne boš se več bala hudega.
16 Tisti dan bodo rekli prestolnici Jeruzalem:
»Ne boj se, Sion,
naj ti roke ne omahujejo!
17 GOSPOD, tvoj Bog, je v tvoji sredi,
tvoj močni rešitelj.
Veselí se nad teboj v radosti,
nemí v svoji ljubezni,
vriska nad teboj v prepevanju.«
18 Odpravil bom od tebe
te, ki žalujejo zaradi praznovanj –
nakopavali bi ji sramoto.
19 Glej, opravil bom z vsemi,
ki so te stiskali:
tisti čas bom rešil, kar je ohromelo,
in zbral, kar je razkropljeno,
naredil jih bom za hvalo in za ime
v vsaki deželi njihove sramote.
20 Tisti čas vas pripeljem,
tisti čas vas zberem,
da, dam vas za ime in za hvalo
med vsemi ljudstvi na zemlji,
ko obrnem vašo usodo
pred vašimi očmi, govori GOSPOD.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.548.685, danes: 31.920
Čas izvajanja programa: 0.05s