Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 1,35-51

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Prvi učenci
35 Naslednji dan je Janez spet stal tam in še dva izmed njegovih učencev. 36 Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: »Glej, Božje Jagnje!« 37 Učenca sta slišala, kar je rekel, in odšla za Jezusom. 38 Jezus pa se je obrnil, in ko je videl, da gresta za njim, jima je dejal: »Kaj iščeta?« Rekla sta mu: »Rabi (kar v prevodu pomeni učitelj), kje stanuješ?« 39 Rekel jima je: »Pridita in bosta videla.« Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. Bilo je okrog desete ure. 40 Eden od teh, ki sta slišala Janezove besede in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra. 41 Ta je najprej našel svojega brata Simona in mu je rekel: »Našli smo Mesija« (kar v prevodu pomeni Maziljenec). 42 Privedel ga je k Jezusu. Jezus je uprl pogled vanj in rekel: »Ti si Simon, Janezov sin. Imenoval se boš Kefa« (kar se prevaja Peter).
Jezus pokliče Filipa in Natánaela
43 Naslednji dan je Jezus hotel oditi v Galilejo. Našel je Filipa in mu rekel: »Hôdi za menoj!« 44 Filip pa je bil doma iz Betsajde, iz Andrejevega in Petrovega mesta. 45 Našel je Natánaela in mu rekel: »Našli smo njega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki: Jezusa, Jožefovega sina iz Nazareta.« 46 Natánael mu je dejal: »Iz Nazareta more biti kaj dobrega?« Filip mu je rekel: »Pridi in poglej!« 47 Ko je Jezus videl, da Natánael prihaja k njemu, je rekel o njem: »Poglejte, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače.« 48 Natánael mu je dejal: »Od kod me poznaš?« Jezus mu je odvrnil: »Preden te je Filip poklical, sem te videl, ko si bil pod smokvinim drevesom.« 49 Natánael mu je odgovoril: »Rabi, ti si Božji Sin, ti si Izraelov kralj.« 50 In Jezus je odgovoril in mu rekel: »Ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ? Še več kot to boš videl.« 51 In rekel mu je: »Resnično, resnično, povem vam: Videli boste nebesa odprta in Božje angele hoditi gor in dol nad Sinom človekovim.«

1. kroniška knjiga 9

1. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

9
Tako je bil ves Izrael vpisan v rodovnikih; glej, zapisani so v knjigi Izraelovih kraljev. Juda pa je bil zaradi svoje nezvestobe odpeljan v izgnanstvo v Babilon. Prvi, ki so se naselili na njihova posestva v njihovih mestih, so bili Izraelci, duhovniki, leviti in tempeljski služabniki.
Jeruzalemski prebivalci po izgnanstvu
V Jeruzalemu so se izmed Judovih, Benjaminovih, Efrájimovih in Manásejevih sinov naselili Utáj, sin Amihúda, sinú Omríja, sinú Imríja, Baníjevega sina, izmed potomcev Judovega sina Pereca. Izmed Šilčanov prvorojenec Asajá in njegovi sinovi. Izmed Zerahovih sinov Jeuél in njegovi bratje, šeststo devetdeset. Izmed Benjaminovcev: Salú, sin Mešuláma, sinú Hodavjája, Senuájevega sina, dalje Jerohámov sin Jibnejá in Elá, sin Uzíja, Mihríjevega sina, in Mešulám, sin Šefatjája, sinú Reguéla, Jibnijájevega sina, ter njihovi bratje po svojih rodovih, devetsto šestinpetdeset. Vsi ti možje so bili družinski poglavarji v svojih družinah.
Duhovniške družine
10 Izmed duhovnikov: Jedajá, Jojaríb, Jahín, 11 Azarjá, sin Hilkijája, sinú Mešuláma, sinú Cadóka, sinu Merajóta, sinú Ahitúba, predstojnika v Božji hiši; 12 dalje Adajá, sin Jeroháma, sinú Pašhúrja, Malkijájevega sina, in Masáj, sin Adiéla, sinú Jahzêraja, sinú Mešuláma, sinú Mešilemóta, Imêrjevega sina, 13 ter njihovi bratje, poglavarji svojih družin, tisoč sedemsto šestdeset oboroženih junakov, za opravljanje službe v Božji hiši.
Levitske družine
14 Izmed levitov: Šemajá, sin Hašubá, sinú Azrikáma, sinú Hašabjája izmed Meraríjevih sinov; 15 Bakbakár, Hereš, Galál, Matanjá, sin Miha, sinú Zihríja, Asáfovega sina, 16 Obadjá, sin Šemajája, sinú Galála, Jedutúnovega sina, in Berehjá, sin Asája, Elkanájevega sina, ki je prebival v vaseh Netófčanov.
17 Dalje vratarji: Šalúm, Akúb, Talmón, Ahimán in njihovi bratje; Šalúm je bil načelnik. 18 Doslej so bili nameščeni pri kraljevih vratih proti vzhodu. To so vratarji v taboru Levijevih sinov. 19 Šalúm, sin Koréja, sinú Abiasáfa, Kórahovega sina, in njegovi bratje iz njegove družine. Kórahovci opravljajo službo kot čuvaji na pragu v šotoru. Že njihovi očetje so bili v GOSPODOVEM taboru čuvaji pri vhodu. 20 Eleazarjev sin Pinhás je bil nekdaj njihov predstojnik – GOSPOD z njim! 21 Mešelemjájev sin Zerahjá je bil vratar pri shodnem šotoru. 22 Vseh teh, ki so bili izbrani za čuvaje na pragih, je bilo dvesto dvanajst. V rodovnike so bili vpisani v svojih vaseh. David in videc Samuel sta jih postavila za stalno službo. 23 Ti in njihovi sinovi so bili pri vratih v GOSPODOVI hiši, v hiši šotora na straži. 24 Na štirih straneh so bili vratarji, na vzhodu, zahodu, severu in jugu. 25 Njihovi bratje v svojih vaseh so morali od časa do časa prihajati za sedem dni, da so jim bili v pomoč; 26 kajti tisti štirje višji vratarji so imeli stalno službo. Bili so leviti, ki so nadzorovali sobe in zakladnice v Božji hiši. 27 Prenočevali so okoli Božje hiše; morali so namreč stražiti in vsako jutro odpirati.
28 Nekateri izmed njih so skrbeli za bogoslužne posode; preštete so jih prinašali in preštete odnašali. 29 Drugi izmed njih so bili nastavljeni za pohištvo, za vse priprave svetišča, za belo moko, vino, olje, kadilo in dišave. 30 Drugi, izmed sinov duhovnikov, so napravljali iz dišav mazila. 31 Eden izmed levitov, Matitjá, prvorojenec Kórahovca Šalúma, je ves čas skrbel za to, kar se je peklo v ponvi. 32 Nekaj Kehátovcev, njihovih bratov, pa je bilo zadolženih za to, da so vsako soboto pripravljali položene hlebe.
33 To so pevci, družinski poglavarji levitov, v sobah, sicer brez dolžnosti, ker so bili podnevi in ponoči na delu. 34 To so bili družinski poglavarji levitov, poglavarji po svojih rodovih; ti poglavarji so prebivali v Jeruzalemu.
Drug Savlov rodovnik
35 V Gibeónu so prebivali oče Gibeóna Jeiél – njegovi ženi je bilo ime Maáha – 36 njegov prvorojenec Abdón, dalje Cur, Kiš, Báal, Ner, Nadáb, 37 Gedór, Ahjó, Zeher in Miklót. 38 Miklót je imel sina Šimája. Tudi ti so prebivali nasproti svojim bratom v Jeruzalemu, s svojimi brati.
39 Ner je imel sina Kiša. Kiš sina Savla, Savel sina Jonatana, Malkišúa, Abinadába in Ešbáala. 40 Jonatanov sin je Meríb Báal, Meríb Báal je imel sina Miha. 41 Mihovi sinovi so Pitón, Meleh in Tahréa. 42 Aház je imel sina Joadája, Joadá sina Alémeta, Azmáveta in Zimríja. Zimrí je imel sina Mocája, 43 Mocá sina Binája. Njegov sin je Refajá, njegov sin Elasá, njegov sin Acél. 44 Acél je imel šest sinov, katerih imena so: Azrikám, Bohrú, Jišmaél, Šearjá, Obadjá in Hanán; to so Acélovi sinovi.

Agej 1-2

Agej :Uvod 1 2

AGEJ
Obnovitev templja
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V drugem letu kralja Dareja, v šestem mesecu, prvi dan meseca, se je GOSPODOVA beseda po preroku Ageju zgodila Zerubabélu, Šealtiélovemu sinu, upravitelju Judeje, in Ješúu, Jocadákovemu sinu, vélikemu duhovniku, rekoč: »Tako govori GOSPOD nad vojskami: To ljudstvo pravi: ›Ni še prišel čas, da bi zidali GOSPODOVO hišo!‹« GOSPODOVA beseda pa se je zgodila po preroku Ageju, rekoč: »Za vas same pa je čas, da prebivate v svojih hišah z deščenim obojem, medtem ko je ta hiša v razvalinah? In zdaj, tako govori GOSPOD nad vojskami: Premislite v srcu svoje poti: veliko sejete, a malo pospravite, jeste, a se ne nasitite, pijete, a se ne odžejate, oblačite se, a se ne ogrejete, in kdor dela za plačo, spravlja denar v luknjasto mošnjo.
Tako govori GOSPOD nad vojskami: Premislite v srcu svoje poti. Pojdite v gore, pripeljite lesa in sezidajte hišo, da se je bom veselil in bom proslavljen, govori GOSPOD. Veliko ste pričakovali, a glejte, malo je; kar ste prinesli v hišo, sem vam odpihnil. Zakaj neki, govori GOSPOD nad vojskami. Zaradi moje hiše, ki je zapuščena, vi pa tekate vsak za svojo hišo. 10 Zato vam nebo zadržuje roso in zemlja zadržuje svoj pridelek. 11 Poklical sem sušo na zemljo in na gore, na žito in na mošt, na novo olje in na vse, kar rodi zemlja, na ljudi in na živino in na vsak trud vaših rok.«
12 Zerubabél, Šealtiélov sin, upravitelj Judeje, in Ješúa, Jocadákov sin, véliki duhovnik, in ves ostanek ljudstva so poslušali glas GOSPODA, svojega Boga, in besede preroka Ageja, kakor ga je poslal GOSPOD, njihov Bog, in ljudstvo se je balo GOSPODA. 13 Tedaj je Agej, GOSPODOV poslanec, po GOSPODOVEM naročilu dejal ljudstvu in rekel: »Jaz sem z vami, govori GOSPOD14 In GOSPOD je obudil duha Zerubabéla, Šealtiélovega sina, upravitelja Judeje, in duha Ješúa, Jocadákovega sina, vélikega duhovnika, in duha vsega ostanka ljudstva. Prišli so in se lotili dela pri hiši GOSPODA nad vojskami, svojega Boga. 15 To je bilo štiriindvajseti dan šestega meseca, v drugem letu kralja Dareja.
Slava novega templja
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Enaindvajseti dan sedmega meseca se je zgodila GOSPODOVA beseda po preroku Ageju, rekoč: »Povej vendar Zerubabélu, Šealtiélovemu sinu, upravitelju Judeje, in Ješúu, Jocadákovemu sinu, vélikemu duhovniku, in vsemu ostanku ljudstva in reci: ›Kdo je ostal med vami, ki je videl to hišo v njeni prvi slavi? In kakšno jo vidite zdaj? Ali ni v vaših očeh kakor nič? Zdaj pa pogum, Zerubabél, govori GOSPOD, pogum, Ješúa, Jocadákov sin, véliki duhovnik, pogum, vse ljudstvo v deželi, govori GOSPOD! Delajte, kajti jaz sem z vami, govori GOSPOD nad vojskami! Po besedi, ki sem se vam z njo zavezal, ko ste šli iz Egipta, ostaja moj duh v vaši sredi; ne bojte se! Kajti tako govori GOSPOD nad vojskami: Še malo časa in stresel bom nebo in zemljo, morje in kopno. Pretresel bom vse narode, prišli bodo zakladi vseh narodov in to hišo bom napolnil s slavo, govori GOSPOD nad vojskami. Moje je srebro in moje je zlato, govori GOSPOD nad vojskami. Slava te poslednje hiše bo večja, kakor je bila slava prve, govori GOSPOD nad vojskami, in na tem kraju bom delil mir, govori GOSPOD nad vojskami.‹«
Tempelj prinaša blagoslov
10 Štiriindvajseti dan devetega meseca, v drugem letu Dareja, se je zgodila GOSPODOVA beseda po preroku Ageju, rekoč: 11 »Tako govori GOSPOD nad vojskami: Vprašaj vendar duhovnike o postavi in reci: 12 ›Glej, nekdo nese posvečeno meso v krajcu svojega oblačila, pa se s svojim krajcem dotakne kruha, zelenjave, vina, olja ali kakega drugega živeža: ali postanejo te reči posvečene?‹« Duhovniki so odgovorili in rekli: »Ne!« 13 Nato jim je Agej rekel: »Če se kdo, ki je postal nečist z dotikom mrliča, dotakne vseh teh reči, ali postanejo nečiste?« Duhovniki so odgovorili in rekli: »Postanejo nečiste!« 14 Agej pa je odgovoril in rekel: »Tako je s tem ljudstvom in tako je s tem narodom pred mojim obličjem, govori GOSPOD, tako je z vsakim delom njihovih rok in s tem, kar tam darujejo: Nečisto je! 15 In zdaj premislite v svojem srcu od tega dne in v prihodnje: preden se je v GOSPODOVEM templju polagal kamen na kamen, 16 se jim je dogajalo, da je kdo prišel h kopi žita, ki bi morala dati dvajset mernikov, pa jih je dala le deset; prišel je v stiskalnico, da bi zajel petdeset veder, pa jih je bilo le dvajset. 17 Udarjal sem vas s snetjo, z rjo in s točo pri vsakem delu vaših rok, pa vas ni bilo k meni, govori GOSPOD. 18 Vzemite si k srcu od tega dne in v prihodnje, od štiriindvajsetega dne devetega meseca, od dne, ko so bili položeni temelji GOSPODOVEGA templja, vzemite si k srcu: 19 mar je še seme v kašči? In trta in smokva, granatovec in oljčno drevo še naprej ne obrodijo? Od tega dne bom blagoslavljal!«
Obljuba Zerubabélu
20 GOSPODOVA beseda se je drugič zgodila Ageju, štiriindvajseti dan meseca, rekoč: 21 »Povej Zerubabélu, upravitelju Judeje, in reci: Stresel bom nebo in zemljo: 22 prevrnil bom kraljevske prestole in zlomil bom moč kraljestev narodov. Prevrnil bom vozove in njihove voznike, da bodo padli konji in njihovi jezdeci, vsak pod mečem svojega brata. 23 Tisti dan, govori GOSPOD nad vojskami, te bom vzel, moj služabnik Zerubabél, Šealtiélov sin, govori GOSPOD, in te bom postavil kakor pečat, kajti tebe sem izvolil, govori GOSPOD nad vojskami.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.548.247, danes: 31.482
Čas izvajanja programa: 0.05s