Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 15,1-16,4

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jezus je resnična vinska trta
15 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
»Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni! 10 Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni.
11 To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. 12 To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. 13 Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje. 14 Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. 15 Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. 16 Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. 17 To vam naročam, da se ljubite med seboj!«
Svet vas bo sovražil
18 »Če vas svet sovraži, vedite, da je mene sovražil pred vami. 19 Če bi bili od sveta, bi svet ljubil, kar je njegovo; ker pa niste od sveta, ampak sem vas jaz odbral od sveta, vas svet sovraži. 20 Spominjajte se besede, ki sem vam jo rekel: ›Služabnik ni večji kot njegov gospodar.‹ Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas; če so se držali moje besede, se bodo tudi vaše. 21 Vse to vam bodo delali zaradi mojega imena, ker ne poznajo tistega, ki me je poslal. 22 Ko bi ne prišel in bi jim ne govoril, bi ne imeli greha, zdaj pa za svoj greh nimajo opravičila. 23 Kdor sovraži mene, sovraži tudi mojega Očeta. 24 Ko bi ne storil del med njimi, ki jih ni storil nihče drug, bi ne imeli greha; zdaj pa so jih videli, a kljub temu sovražijo mene in mojega Očeta. 25 Vendar naj se tako izpolni beseda, ki je zapisana v njihovi Postavi: Sovražili so me brez vzroka.
26 Ko pa pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni; 27 in tudi vi pričujete, ker ste od začetka z menoj.
16 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
To sem vam povedal, da se ne pohujšate. Iz shodnic vas bodo izobčili; pride celo ura, ko bo vsak, kdor vas umori, mislil, da opravlja bogoslužno daritev. In to bodo počeli, ker niso spoznali ne Očeta ne mene. Toda te stvari sem vam povedal, da se boste spominjali, ko pride njihova ura, da sem vam jaz povedal.«
Delovanje Svetega Duha
»Tega vam v začetku nisem povedal, ker sem bil z vami;

2. kroniška knjiga 22,10-23,21

2. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Atalja se polasti prestola
(2 Kr 11,1–8)
10 Ko je Ahazjájeva mati Atalja videla, da je njen sin mrtev, je vstala in hotela pobiti vse kraljeve potomce Judove hiše. 11 Jošéba, kraljeva hči, pa je vzela Ahazjájevega sina Joáša, ga kradoma odnesla izmed kraljevih sinov, ko so bili na tem, da bodo usmrčeni, in ga z dojiljo vred odvedla v spalnico. Tako ga je Jošéba, hči kralja Joráma in žena duhovnika Jojadája – ker je bila Ahazjájeva sestra – skrila pred Ataljo, da ga ni usmrtila. 12 Pri njih je ostal šest let, skrit v Božji hiši, medtem ko je Atalja kraljevala nad deželo.
23 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V sedmem letu pa se je Jojadá opogumil in sklenil zavezništvo s stotniki: z Jerohámovim sinom Azarjájem, Johanánovim sinom Jišmaélom, Obédovim sinom Azarjájem, Adajájevim sinom Maasejájem in Zihríjevim sinom Elišafátom. Ti so obhodili Juda ter zbrali levite iz vseh Judovih mest in poglavarje Izraelovih družin. Ko so prišli v Jeruzalem, je ves zbor sklenil s kraljem zavezo v Božji hiši. Jojadá jim je rekel: »Glejte, kraljevi sin! On naj zavlada, kakor je GOSPOD določil glede Davidovih potomcev. Tole morate storiti: Tretjina izmed vas, duhovniki in leviti, ki prihajate v službo v soboto, bodite čuvaji na tempeljskih pragih; tretjina naj bo pri kraljevi hiši, tretjina pri Temeljnih vratih, vse ljudstvo pa v dvorih GOSPODOVE hiše. Vanjo naj ne hodi nihče razen duhovnikov in levitov, ki strežejo; ti smejo vstopiti, ker so posvečeni, vse ljudstvo pa naj se drži GOSPODOVE določbe. Leviti naj obkrožijo kralja, vsak z orožjem v svoji roki. Kdor pride v hišo, naj bo usmrčen. Bodite s kraljem, ko bo prihajal in odhajal.«
Joáša kronajo za kralja
(2 Kr 11,9–12)
Leviti in vsi Judovci so storili vse, kar je ukazal duhovnik Jojadá. Vsak je vzel svoje može, ki so v soboto prihajali v službo, s tistimi, ki so v soboto odhajali iz službe; duhovnik Jojadá namreč ni odpustil oddelkov. Duhovnik Jojadá je dal stotnikom sulice ter vélike in male ščite kralja Davida, ki so bili v Božji hiši. 10 Vse ljudstvo, vsakega s sulico v roki, pa je razpostavil od južne strani hiše do severne strani okoli oltarja in hiše, da bi zaščitili kralja. 11 Nato so pripeljali kraljevega sina, mu nadeli načelek in mu izročili listino. Tako so ga postavili za kralja; Jojadá in njegovi sinovi so ga mazilili ter vzklikali: »Živel kralj!«
Ataljo usmrtijo
(2 Kr 11,13–20)
12 Ko je Atalja slišala vzklikanje ljudstva, ki je vrelo skupaj in slavilo kralja, je prišla k ljudstvu v GOSPODOVO hišo. 13 Videla je: glej, kralj je stal pri svojem stebru ob vhodu in ob kralju častniki in trobentači. Vse ljudstvo dežele se je veselilo in trobilo na trobente, pevci pa so s svojimi glasbili spremljali prepevanje. Tedaj je Atalja pretrgala svoja oblačila in vzkliknila: »Zarota, zarota!« 14 Duhovnik Jojadá pa je pripeljal stotnike, postavljene čez vojsko, in jim rekel: »Odpeljite jo ven med vrstami in vsak, ki bi šel za njo, naj bo usmrčen z mečem!« Duhovnik je namreč rekel: »Ne usmrtite je v GOSPODOVI hiši!« 15 Prijeli so jo, in ko je prišla skozi Konjska vrata v kraljevo hišo, so jo tam usmrtili.
16 Nato je Jojadá sklenil zavezo med seboj in vsem ljudstvom in kraljem, da bi bili GOSPODOVO ljudstvo. 17 Vse ljudstvo je prišlo v Báalovo hišo in jo razdejalo; njegove oltarje in podobe so razbili, Báalovega duhovnika Matána pa ubili pred oltarji. 18 Nadzorstvo nad GOSPODOVO hišo je Jojadá zaupal levitskim duhovnikom, ki jih je že David porazdelil za GOSPODOVO hišo, da bi darovali GOSPODU žgalne daritve, kakor je pisano v Mojzesovi postavi, z veseljem in s petjem po Davidovih določilih. 19 Postavil je tudi vratarje pri vratih GOSPODOVE hiše, da bi ne vstopil kdo, ki bi bil kakor koli nečist. 20 Potem je vzel stotnike, veljake, ljudske oblastnike in vse ljudstvo dežele in pripeljal kralja iz GOSPODOVE hiše; skozi Gornja vrata so prišli v kraljevo hišo in kralja posadili na kraljevi prestol. 21 Vse ljudstvo dežele se je veselilo in mesto je ostalo mirno, potem ko so Ataljo usmrtili z mečem.

Psalmi 80

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 80 (79)
Prošnja za obnovitev Izraela
80 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju, po napevu Lilije. Asáfovo pričevanje. Psalm.
Izraelov pastir, poslušaj!
Ti, ki vodiš Jožefa kakor čredo,
ti, ki sediš na kerubih, pokaži se!
Pred Efrájimom, Benjaminom in Manásejem
zbudi svojo silo, pridi nas rešit.
O Bog, spreobrni nas,
razjasni svoje obličje, da bomo rešeni.

GOSPOD, Bog nad vojskami,
doklej boš kadil jezo proti molitvi tvojega ljudstva?
S kruhom solza si jih hranil,
s trojno mero solza si jih napajal.
Postavil si nas za spor našim sosedom,
naši sovražniki se nam posmehujejo.
O Bog nad vojskami, spreobrni nas,
razjasni svoje obličje, da bomo rešeni.

Trto si dal pripeljati iz Egipta,
izgnal si narode, da si jo zasadil.
10 Pred njo si pospravil,
pognala je svoje korenine
in napolnila zemljo.
11 Gore so bile pokrite z njeno senco,
božanske cedre z njenimi vejami.
12 Svoje mladike je poslala do morja,
svoje poganjke do veletoka.
13 Zakaj si podrl njene ograde,
da jo skubejo vsi, ki gredo po poti?
14 Merjasec iz gozda jo grize,
poljske živali jo popasejo.
15 O Bog nad vojskami, vrni se vendar,
ozri se z nebes in glej,
obišči to trto,
16 grebenico, ki jo je zasadila tvoja desnica,
nad sinom, ki si ga okrepil zase.
17 Požgana je z ognjem, posekana,
naj izginejo pred grožnjo tvojega obličja.
18 Naj bo tvoja roka nad možem tvoje desnice,
nad sinom človekovim, ki si ga okrepil zase.
19 Ne bomo se obrnili proč od tebe,
poživi nas, da bomo klicali tvoje ime.
20 O GOSPOD, Bog nad vojskami, spreobrni nas,
razjasni svoje obličje, da bomo rešeni.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.468.927, danes: 20.945
Čas izvajanja programa: 0.05s