Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 16,4-33

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Toda te stvari sem vam povedal, da se boste spominjali, ko pride njihova ura, da sem vam jaz povedal.«
Delovanje Svetega Duha
»Tega vam v začetku nisem povedal, ker sem bil z vami; zdaj pa odhajam k njemu, ki me je poslal, in nobeden izmed vas me ne vpraša: ›Kam odhajaš?‹, temveč vam je žalost napolnila srce, ker sem vam to povedal. Toda govorim vam resnico: za vas je bolje, da grem; kajti če ne grem, Tolažnik ne bo prišel k vam; če pa odidem, vam ga bom poslal. Ko pride on, bo ovrgel svet glede greha, pravičnosti in sodbe: glede greha, ker vame ne verujejo, 10 glede pravičnosti, ker odhajam k Očetu in me ne boste več videli, 11 glede sodbe pa, ker je vladar tega sveta obsojen.
12 Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi. 13 Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. 14 On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. 15 Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.«
Žalost se bo spremenila v veselje
16 »Še malo in me ne boste več videli, in spet malo in me boste videli.« 17 Tedaj je nekaj njegovih učencev govorilo med seboj: »Kaj pomeni to, kar nam pravi: ›Še malo in me ne boste videli, in spet malo in me boste videli‹ in kaj: ›Grem k Očetu.‹« 18 Govorili so: »Kaj pomeni, kar pravi – ›malo‹? Ne vemo, kaj govori.« 19 Jezus je vedel, da so ga hoteli vprašati, in jim je rekel: »O tem se sprašujete, ker sem rekel: ›Še malo in me ne boste videli, in spet malo in me boste videli‹? 20 Resnično, resnično, povem vam: Jokali in žalovali boste, svet pa se bo veselil. Vi boste žalovali, toda vaša žalost se bo spremenila v veselje. 21 Žena na porodu čuti žalost, ker je prišla njena ura. Ko pa rodi, se ne spominja več tesnobe zavoljo veselja, ker se je človek rodil na svet. 22 Tudi vi ste zdaj žalostni. Toda spet vas bom videl in vaše srce se bo veselilo in veselja vam nihče ne bo vzel. 23 In tisti dan me ne boste ničesar spraševali. Resnično, resnično, povem vam: Če boste kaj prosili Očeta v mojem imenu, vam bo dal. 24 Do zdaj niste ničesar prosili v mojem imenu. Prosíte in boste prejeli, da bo vaše veselje dopolnjeno.«
Zmaga nad svetom
25 »To sem vam govoril v prispodobah. Pride ura, ko vam ne bom več govoril v prispodobah, ampak vam bom o Očetu jasno oznanjal. 26 Tisti dan boste prosili v mojem imenu, in ne pravim vam, da bom jaz prosil Očeta za vas. 27 Oče sam vas ima rad, ker imate tudi vi mene tako radi in trdno verujete, da sem prišel od Boga. 28 Izšel sem od Očeta in prišel na svet, spet zapuščam svet in grem k Očetu.« 29 Njegovi učenci so rekli: »Poglej, zdaj govoriš jasno in ne uporabljaš nobene prispodobe. 30 Zdaj vemo, da vse veš in da ti ni potrebno, da te kdo kaj vpraša. Zato verujemo, da si prišel od Boga.« 31 Jezus jim je odgovoril: »Zdaj verujete? 32 Glejte, pride ura in je že prišla, ko se boste razkropili vsak na svoje in me pustili samega. Vendar nisem sam, kajti Oče je z menoj. 33 To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni: jaz sem svet premagal.«

2. kroniška knjiga 24

2. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Joáš popravlja tempelj
(2 Kr 12,1–17)
24 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Joáš je imel sedem let, ko je postal kralj, in štirideset let je kraljeval v Jeruzalemu. Njegovi materi je bilo ime Cibja; bila je iz Beeršébe. Joáš je vse dni duhovnika Jojadája delal, kar je prav v GOSPODOVIH očeh. Jojadá mu je priskrbel dve ženi in imel je sinove in hčere.
Zatem se je Joáš odločil, da prenovi GOSPODOVO hišo. Zbral je duhovnike in levite in jim rekel: »Pojdite po Judovih mestih in zbirajte od vsega Izraela denar, da se bo iz leta v leto popravljala hiša vašega Boga! In pohitite s tem!« Levitom pa se ni mudilo. Kralj je torej poklical vélikega duhovnika Jojadája in mu rekel: »Zakaj nisi zahteval, da bi leviti v Judu in Jeruzalemu pobirali davek, ki sta ga bila GOSPODOV služabnik Mojzes in Izraelov zbor naložila za šotor pričevanja?« Atalja, ta zloba, in njeni sinovi so namreč vdirali v Božjo hišo in vse posvečene darove iz GOSPODOVE hiše nosili Báalom.
Kralj je tedaj ukazal narediti skrinjo in jo postaviti zunaj pri vratih GOSPODOVE hiše. Po Judu in v Jeruzalemu pa so razglasili, naj prinašajo GOSPODU davek, ki ga je Božji služabnik Mojzes naložil Izraelu v puščavi. 10 Vsi poglavarji in vse ljudstvo so ga z veseljem prinašali in metali v skrinjo, dokler ni bila polna. 11 Kadar so leviti skrinjo prinesli na kraljevi urad – ko so opazili, da je v njej veliko denarja – sta prišla kraljevi pisar in uradnik vélikega duhovnika ter skrinjo spraznila. Potem so jo odnesli in spet postavili na njeno mesto. Tako so delali dan za dnem in nabrali veliko denarja. 12 Kralj in Jojadá sta ga izročala delovodjem, ki so bili v službi pri GOSPODOVI hiši. Ti so najemali kamnoseke in tesarje, da bi obnovili GOSPODOVO hišo, pa tudi kovače in bronarje, da bi jo popravili. 13 Delovodje so bili delavni in obnova jim je šla dobro od rok. Božji hiši so spet dali prvotno podobo in jo še utrdili. 14 Ko so to opravili, so preostali denar prinesli pred kralja in Jojadája. Z njim so naredili posode za GOSPODOVO hišo: bogoslužne in daritvene posode, skodele ter zlate in srebrne posode. Dokler je živel Jojadá, so redno darovali žgalne daritve v GOSPODOVI hiši.
Joáš odpade od GOSPODA
15 Jojadá pa se je postaral, dnevi so se mu iztekli in je umrl. Sto trideset let je bil star, ko je umrl. 16 Pokopali so ga pri kraljih v Davidovem mestu, ker je napravil veliko dobrega v Izraelu, za Boga in za njegovo hišo.
17 Po Jojadájevi smrti so prišli Judovi višji uradniki in se kralju vdano poklonili. Tedaj jih je kralj začel poslušati. 18 In zapustili so hišo GOSPODA, Boga svojih očetov, in služili ašeram in malikom. Gnev je prišel nad Juda in Jeruzalem zaradi te njihove krivde. 19 Vendar je pošiljal mednje preroke, da bi jih spet vrnili h GOSPODU. Pričevali so proti njim, a niso poslušali.
20 Tedaj je Božji duh navdal Zaharija, sina duhovnika Jojadája; stopil je pred ljudstvo in jim rekel: »Tako govori Bog: Zakaj prestopate GOSPODOVE zapovedi? Ne boste imeli uspeha. Ker ste zapustili GOSPODA, je tudi on vas zapustil.« 21 A zarotili so se proti njemu in ga na kraljevo povelje obsuli s kamenjem v dvoru GOSPODOVE hiše. 22 Kralj Joáš se ni spominjal dobrote, ki mu jo je izkazal Zaharijev oče Jojadá, temveč je ubil njegovega sina. Ko je ta umiral, je rekel: »GOSPOD naj vidi in povrne!«
Joáševa smrt
(2 Kr 12,20–22)
23 Ko se je izteklo leto, je arámska vojska krenila proti Joášu. Prišli so v Juda in v Jeruzalem in pokončali med ljudstvom vse višje uradnike ljudstva, ves njihov plen pa poslali kralju v Damask. 24 Čeprav je arámska vojska prišla z malo možmi, jim je GOSPOD dal v roke zelo veliko vojsko, ker so zapustili GOSPODA, Boga svojih očetov. Tako so kaznovali Joáša.
25 Ko so odšli od njega – pustili so ga hudo ranjenega – sta se njegova služabnika zarotila proti njemu zavoljo krvi sinu duhovnika Jojadája in ga ubila v postelji. Tako je umrl. Pokopali so ga v Davidovem mestu, vendar ga niso pokopali v kraljevih grobovih. 26 Ta, ki sta se zarotila proti njemu, sta bila: Zabád, sin Amónke Šimáte, in Jozabád, sin Moábke Šomêre. 27 Njegovi sinovi, kopica izrekov proti njemu in obnova Božje hiše, glej, so zapisani v razlagi Knjige kraljev. Namesto njega je postal kralj njegov sin Amacjá.

Psalmi 81

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 81 (80)
Pesem ob prazniku
81 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju, po »Gitít«. Asáfov psalm.
Vriskajte Bogu, naši môči,
vzklikajte Jakobovemu Bogu.
Dvignite pesem, dajte boben,
milo doneče citre skupaj s harfo.
Trobite na rog ob mlaju,
ob polni luni na dan našega praznika.
Zakaj to je zakon za Izraela,
pravo za Jakobovega Boga.
Kot pričevanje ga je postavil v Jožefu,
ko je nastopil zoper egiptovsko deželo.

Jezik, ki ga nisem poznal, sem slišal:
»Odtegnil sem njegovo ramo od bremena,
njegove roke so se odmaknile od košare.
V stiski si klical, pa sem te rešil,
odgovoril sem ti v skrivališču grmenja,
preizkušal sem te pri vodah Meríbe.
Sela.
Poslušaj, moje ljudstvo, pričeval bom zoper tebe;
o Izrael, ko bi me poslušal!
10 Naj ne bo tujega boga pri tebi,
ne padaj na kolena pred drugim bogom.
11 Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog,
ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele;
široko odpri usta, da jih napolnim.

12 Toda moje ljudstvo ni poslušalo mojega glasu,
Izrael ni maral zame.
13 Zato sem ga poslal v zakrknjenost njihovega srca:
naj hodijo po svojih načrtih.
14 O, da bi me moje ljudstvo poslušalo!
Izrael, naj hodijo po mojih potih.
15 Skoraj bi ponižal njihove sovražnike,
zoper njihove nasprotnike bi obrnil svojo roko.
16 GOSPODOVI sovražniki bi pred njim klečeplazili,
njihov čas bi bil končan za vedno.
17 Hranil bi ga s srčiko pšenice,
nasičeval bi ga z medom iz skale.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.701.597, danes: 19.911
Čas izvajanja programa: 0.05s