Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 18,1-18

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

POT OD OLJSKE GORE DO KALVARIJE
Jezusa primejo
(Mt 26,47–56; Mr 14,43–50; Lk 22,47–53)
18 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je Jezus to povedal, je s svojimi učenci odšel čez Cedronsko dolino, kjer je bil vrt, v katerega je šel, sam in njegovi učenci. Tudi Juda, ki ga je izdal, je vedel za ta kraj, kajti Jezus se je tam večkrat sešel s svojimi učenci. Juda je torej vzel četo in služabnike od vélikih duhovnikov in farizejev ter jih privedel tja z baklami, svetilkami in orožjem. Tedaj je Jezus, ki je vedel, kaj vse bo prišlo nadenj, šel ven in jim dejal: »Koga iščete?« Odgovorili so mu: »Jezusa Nazarečana.« Rekel jim je: »Jaz sem.« Z njimi je stal tudi njegov izdajalec Juda. Ko jim je rekel: »Jaz sem,« so stopili nazaj in padli na tla. Spet jih je vprašal: »Koga iščete?« Rekli so: »Jezusa Nazarečana.« Jezus je odgovoril: »Rekel sem vam, da sem jaz. Če torej mene iščete, pustite te, naj odidejo,« da bi se izpolnila beseda, ki jo je bil povedal: »Nikogar izmed teh, ki si mi jih dal, nisem izgubil.« 10 Simon Peter pa je imel meč. Izvlekel ga je in udaril po služabniku vélikega duhovnika in mu odsekal desno uho; služabniku pa je bilo ime Malh. 11 Tedaj je Jezus rekel Petru: »Spravi meč v nožnico! Ali naj ne izpijem keliha, ki mi ga je dal Oče?«
Jezus pred vélikim duhovnikom
(Mt 26,57–58; Mr 14,53–54; Lk 22,54)
12 Tedaj so vojaki iz čete, poveljnik in judovski stražarji zgrabili Jezusa in ga zvezali. 13 Peljali so ga najprej k Hanu; bil je namreč tast Kajfu, ki je bil tisto leto véliki duhovnik, 14 Kajfa pa je bil tisti, ki je Judom svetoval: »Bolje je, da en človek umre za ljudstvo.«
Peter zataji Jezusa
(Mt 26,69–70; Mr 14,66–68; Lk 22,55–57)
15 Simon Peter in neki drug učenec sta šla za Jezusom. Tisti učenec se je poznal z vélikim duhovnikom in je šel z Jezusom na dvorišče vélikega duhovnika, 16 Peter pa je ostal zunaj pri vratih. Oni drugi učenec, ki se je poznal z vélikim duhovnikom, je šel ven, se pogovoril z vratarico in peljal Petra noter. 17 Tedaj je dekla, ki je bila vratarica, rekla Petru: »Kaj nisi tudi ti izmed učencev tega človeka?« On je dejal: »Nisem.« 18 Služabniki in stražarji so stali tam; pripravili so žerjavico, ker je bil mraz, in se greli. Tudi Peter je stal med njimi in se grel.

2. kroniška knjiga 26

2. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Uzíja (Azarjá)
(2 Kr 14,21–22; 15,1–3)
26 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Vse Judovo ljudstvo je vzelo Uzíja, ki je imel šestnajst let, in postavili so ga za kralja namesto njegovega očeta Amacjája. Sezidal je Elát in ga spet pripojil Judu, potem ko je kralj legel k svojim očetom. Šestnajst let je imel Uzíja, ko je postal kralj, in dvainpetdeset let je kraljeval v Jeruzalemu. Njegovi materi je bilo ime Jehólja; bila je iz Jeruzalema. Delal je, kar je prav v GOSPODOVIH očeh, povsem tako, kakor je delal njegov oče Amacjá. Iskal je Boga, dokler je živel Zeharjá, ki ga je poučeval v strahu Božjem; in dokler je iskal GOSPODA, mu je Bog naklanjal srečo.
Šel je in se vojskoval s Filistejci, podrl obzidje v Gatu, obzidje v Jabnéju in obzidje v Ašdódu ter sezidal mesta pri Ašdódu in drugod med Filistejci. Bog mu je pomagal proti Filistejcem in proti Arabcem, ki so prebivali v Gur Báalu, in proti Meunéjcem. Tudi Amónci so plačevali davek Uzíju. Njegovo ime je zaslovelo do vhoda v Egipt, kajti postal je zelo mogočen. V Jeruzalemu je Uzíja sezidal stolpe na Vogalnih vratih, na Dolinskih vratih in na Vogalu ter jih utrdil. 10 Tudi v puščavi je sezidal stolpe in skopal veliko vodnjakov. Imel je namreč veliko živine v Šéfeli in na planjavi, poljedelce in vinogradnike na gričevnatem svetu in na rodovitnih krajih; kajti ljubil je zemljo. 11 Uzíja je imel tudi vojsko opremljenih bojevnikov, ki so hodili v boj v četah, preštetih pri njihovem naboru, ki sta ga opravila pisar Jeiél in uradnik Maasejá pod vodstvom Hananjája, enega izmed kraljevih poveljnikov. 12 Skupno število družinskih poglavarjev teh hrabrih junakov je bilo dva tisoč šeststo. 13 Pod njihovim poveljem je vojska štela tristo sedem tisoč petsto mož, ki so se bojevali s silno močjo, da bi pomagali kralju proti sovražniku. 14 Uzíja je zanje, za vso vojsko, oskrbel ščite, sulice, čelade, loke in kamenje za prače. 15 V Jeruzalemu je namestil bojne stroje, ki so jih izumili strokovnjaki, na stolpih in na vogalih, da bi streljali s puščicami in z velikimi kamni. Njegovo ime je zaslovelo daleč, ker je dobival čudežno pomoč, dokler ni postal mogočen.
Napuh in odpad
(2 Kr 15,4–7)
16 Ko pa je postal mogočen, se je njegovo srce prevzelo, da je ravnal pogubno. Izneveril se je GOSPODU, svojemu Bogu, in je šel v GOSPODOV tempelj, da bi na kadilnem oltarju opravil kadilno daritev. 17 Prišel pa je za njim duhovnik Azarjá in z njim osemdeset GOSPODOVIH duhovnikov, vrlih mož. 18 Ti so se kralju Uzíju postavili po robu in rekli: »Nimaš pravice, Uzíja, da bi zažigal kadilo GOSPODU, imajo jo samo duhovniki, Aronovi sinovi, ki so posvečeni za to, da opravljajo kadilno daritev. Pojdi iz svetišča, kajti izneveril si se; to ti ne bo v slavo pri GOSPODU Bogu.« 19 Uzíja se je razsrdil; ko pa je držal v roki kadilnico, da bi kadil, in bil poln jeze na duhovnike, so se mu vpričo duhovnikov v GOSPODOVI hiši poleg kadilnega oltarja pokazale gobe na čelu. 20 Obrnil se je k njemu duhovnik Azarjá in vsi drugi duhovniki, in glej, po čelu je bil gobav. Hitro so ga izgnali od tam, a tudi sam je hitel ven, ker ga je GOSPOD udaril. 21 Kralj Uzíja je bil gobav do dneva svoje smrti. Kot gobavec je moral bivati v posebni hiši, ker je bil izključen iz GOSPODOVE hiše. Njegov sin Jotám je upravljal kraljevo hišo in vladal ljudstvu v deželi.
22 Druga Uzíjeva dela, od prvih do zadnjih, je popisal Amócov sin prerok Izaija. 23 In Uzíja je legel k svojim očetom; pokopali so ga pri njegovih očetih na polju pri grobišču kraljev, ker so rekli: »Gobav je.« Namesto njega je postal kralj njegov sin Jotám.

Psalmi 83

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 83 (82)
Zoper Izraelove sovražnike
83 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pesem. Asáfov psalm.
O Bog, ne bodi tiho,
ne molči in ne miruj, o Bog!
Zakaj glej, tvoji nasprotniki hrumijo,
tvoji sovražniki vzdigujejo glave.
Zoper tvoje ljudstvo kujejo naklep,
posvetujejo se zoper tvoje varovance.
Pravijo: »Pojdite, iztrebimo jih iz naroda,
da se Izraelovo ime ne bo več spominjalo!«
Zares, enodušno se skupaj posvetujejo,
zoper tebe sklepajo zavezo:
šotori Edóma in Izmaelci,
Moáb in Hagárovci,
Gebál, Amón in Amálek,
Filisteja s prebivalci Tira,
tudi Asúr se jim je pridružil,
bili so laket Lotovim sinovom.
Sela.
10 Stori jim kakor Midjánu,
kakor Siseráju, kakor Jabínu ob potoku Kišónu.
11 Bili so pokončani pri En Doru,
postali so gnoj za zemljo.
12 Stori jim, njihovim knezom, kakor Orébu in Zeébu,
kakor Zebahu in Calmunáju, vsem njihovim voditeljem,
13 ki so rekli: »Osvojiti si hočemo
pašnike Božje.«

14 Moj Bog, naredi jih kakor vrtinec,
kakor slamo pred vetrom.
15 Kakor ogenj, ki vžiga gozd,
kakor plamen, ki ožarja gore,
16 tako jih preganjaj s svojim viharjem,
s svojo nevihto jih zmedi.
17 Napolni njihove obraze s sramoto,
da bodo iskali tvoje ime, o GOSPOD!
18 Naj bodo osramočeni in zmedeni do vekov,
naj se sramujejo in naj izginejo.
19 In spoznali bodo, da si ti, tvoje ime je GOSPOD,
edini Najvišji nad vso zemljo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.523.843, danes: 7.078
Čas izvajanja programa: 0.05s