Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 20,19-31

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jezus se prikaže učencem
(Mt 28,16–20; Mr 16,14–18; Lk 24,36–49)
19 Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 20 In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. 21 Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« 22 In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! 23 Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«
Jezus in Tomaž
24 Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. 25 Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.« 26 Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 27 Potem je rekel Tomažu: »Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« 28 Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« 29 Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!«
Namen knjige
30 Jezus je vpričo svojih učencev storil še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi; 31 ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin, in da bi s tem, da verujete, imeli življenje v njegovem imenu.

2. kroniška knjiga 32

2. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Sanheríb grozi Ezekíju
(2 Kr 18,13–19,34; Iz 36,2–22)
32 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Po teh dejanjih zvestobe je prišel asirski kralj Sanheríb, vdrl v Juda, oblegal utrjena mesta in jih hotel zavzeti. Ko je Ezekíja videl, da je Sanheríb prišel z namenom, da napade Jeruzalem, se je posvetoval s svojimi poveljniki in junaki, da bi zasuli studence zunaj mesta. Ko so ga podprli, se je zbralo veliko ljudi in zasuli so vse studence in potok, ki je tekel sredi dežele; dejali so: »Čemu naj bi asirski kralji pri svojem prihodu našli obilo vode?« Odločno se je spravil na delo, pozidal vse obzidje, kolikor je bilo porušeno, zgradil na njem stolpe in drug zid od zunaj, utrdil Miló v Davidovem mestu in naredil veliko orožja in ščitov. Postavil je tudi vojne poveljnike nad ljudstvom in jih zbral pri sebi na trgu pri mestnih vratih ter jim govoril na srce: »Bodite močni in hrabri, ne bojte se in se ne plašite pred asirskim kraljem in pred vso to množico, ki je pri njem. Kajti z nami je večji kakor z njim! Z njim je le mesena roka, z nami pa je GOSPOD, naš Bog, da nam pomaga in vodi naše boje.« In ljudstvo se je po besedah Judovega kralja Ezekíja opogumilo.
Za tem je asirski kralj Sanheríb, ko je bil sam z vsem svojim vojaštvom pred Lahíšem, poslal svoje služabnike v Jeruzalem k Judovemu kralju Ezekíju in k vsem Judovcem, ki so bili v Jeruzalemu, s sporočilom: 10 »Tako govori asirski kralj Sanheríb: Na kaj se zanašate, da vztrajate v obleganem Jeruzalemu? 11 Ali vas ne vara Ezekíja, da bi vas izročil v smrt od lakote in žeje, ko pravi: ›GOSPOD, naš Bog, nas bo rešil iz rok asirskega kralja?‹ 12 Mar ni to tisti Ezekíja, ki je odpravil njegove višine in oltarje ter ukazal Judu in Jeruzalemu: ›Pred enim edinim oltarjem molite in na njem zažigajte kadilo?‹ 13 Ali ne veste, kaj sem storil jaz in moji očetje vsem narodom po deželah? So mar bogovi narodov po deželah res mogli rešiti svojo deželo iz mojih rok? 14 Kateri med vsemi bogovi teh narodov, ki so jih moji očetje z zakletvijo pokončali, je mogel rešiti svoje ljudstvo iz mojih rok, pa bi vas vaš Bog mogel rešiti iz mojih rok? 15 Naj vas zdaj Ezekíja ne zavaja in ne vara, nikar mu ne verjemite! Kajti noben bog katerega koli naroda ali kraljestva ni mogel rešiti svojega ljudstva iz mojih rok in iz rok mojih očetov. Koliko manj vas bodo vaši bogovi rešili iz mojih rok!«
16 Njegovi služabniki so še več govorili zoper GOSPODA Boga in zoper njegovega služabnika Ezekíja. 17 Tudi pisma je pisal, da bi sramotil GOSPODA, Izraelovega Boga, in je takole govoril zoper njega: »Kakor bogovi narodov po deželah niso rešili svojega ljudstva iz mojih rok, tako tudi Ezekíjev Bog ne bo rešil svojega ljudstva iz mojih rok.« 18 To so klicali po judovsko z močnim glasom tudi jeruzalemskemu ljudstvu, ki je bilo na obzidju, da bi jih oplašili in prestrašili in tako zavzeli mesto. 19 In govorili so o jeruzalemskem Bogu kakor o bogovih ljudstev na zemlji, ki so delo človeških rok.
Ezekíja in prerok Izaija molita v stiski
(2 Kr 19,35–37)
20 Zaradi tega sta kralj Ezekíja in Amócov sin prerok Izaija molila in vpila k nebesom. 21 In GOSPOD je poslal angela, ta je pobil vse vojne junake, kneze in poveljnike v taboru asirskega kralja, da se je s sramoto vrnil v svojo deželo. Ko je stopil v hišo svojega boga, sta ga tam njegova lastna sinova podrla z mečem. 22 Tako je rešil GOSPOD Ezekíja in jeruzalemske prebivalce iz rok asirskega kralja Sanheríba in iz rok vseh drugih ter jim naklonil mir krog in krog. 23 Mnogi so tedaj prinašali darila za GOSPODA v Jeruzalem in dragocenosti za Judovega kralja Ezekíja, ki je bil odslej zelo ugleden pri vseh narodih.
Ezekíja zboli
(2 Kr 20,1–11; Iz 38,1–8)
24 Tiste dni je Ezekíja zbolel na smrt. Molil je h GOSPODU in ta mu je govoril in mu dal znamenje. 25 Ezekíja pa ni bil hvaležen za izkazano dobroto, ker se je njegovo srce prevzelo. Zato se je vnel gnev nanj, na Juda in Jeruzalem. 26 Toda Ezekíja se je za prevzetnost svojega srca ponižal z jeruzalemskimi prebivalci vred. V Ezekíjevih dneh GOSPODOV gnev ni prišel nadnje.
Ezekíjeva slava
(2 Kr 20,12–21; Iz 39,1–8)
27 Ezekíja je bil zelo bogat in slaven. Naredil si je zakladnice srebra, zlata, dragih kamnov, dišav, ščitov in vsakovrstnega dragocenega posodja. 28 Imel je tudi skladišča za pridelke žita, vina in olja, hleve za vsakovrstne živali in staje za črede. 29 Napravil si je tudi mesta in imel obilo drobnice in goveda. Bog mu je dal silno dosti imetja. 30 Isti Ezekíja je zasul zgornji iztok gihonske vode in jo usmeril navzdol proti zahodu Davidovega mesta. Uspeval je pri vseh svojih podjetjih. 31 Toda ob poslancih babilonskih knezov, ki so jih poslali k njemu, da bi poizvedeli o znamenju, ki se je zgodilo v deželi, ga je Bog zapustil, da bi ga preizkusil in spoznal vse, kar je v njegovem srcu.
32 Druga Ezekíjeva dela in njegova dobra dejanja, glej, so zapisana v videnju Amócovega sina preroka Izaija in v Knjigi Judovih in Izraelovih kraljev. 33 Ezekíja je legel k svojim očetom; pokopali so ga zgoraj ob poti h grobovom Davidovih sinov. Ves Juda in jeruzalemski prebivalci so mu izkazali čast ob njegovi smrti. Namesto njega je postal kralj njegov sin Manáse.

Psalmi 88

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 88 (87)
Molitev v skrajni stiski
88 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pesem. Psalm Korahovih sinov. Zborovodju, po »Mahalát« za odgovor. Pouk Ezráhovca Hemána.
GOSPOD, Bog moje rešitve,
podnevi vpijem, ponoči sem pred tabo.
Naj pride pred tebe moja molitev,
nagni svoje uho k mojemu ječanju.

Zakaj moja duša se je nasitila z nesrečami,
moje življenje je prispelo do podzemlja.
Prištet sem med tiste, ki se pogrezajo v jamo,
postal sem kakor mož brez moči.
Med mrtve pripuščen,
sem kakor prebodeni, ki ležijo v grobu,
ki se jih več ne spominjaš,
saj oni so odrezani od tvoje roke.
Položil si me v spodnjo jamo,
v temine, v globine.
Vame se je uprla tvoja srditost,
vsem svojim valovom si dal udarjati obme.
Sela.
Moje znance si oddaljil od mene,
postavil si me, da sem jim v gnus,
zaprt sem, ne morem iti ven.
10 Moje oko je postalo motno zaradi bede,
GOSPOD, ves dan te kličem,
svoje roke iztegujem proti tebi.
11 Boš mar delal čudeže za mrtve,
bodo mar vstale sence, da bi te slavile?
Sela.
12 Mar pripovedujejo o tvoji dobroti v grobu,
o tvoji zvestobi v pogubi?
13 Se v temi spoznava tvoj čudež,
tvoja pravičnost v deželi pozabljenja?
14 Jaz pa, GOSPOD, k tebi kličem na pomoč,
zjutraj prihaja moja molitev pred tebe.
15 Zakaj, GOSPOD, zavračaš mojo dušo,
skrivaš svoje obličje pred mano?
16 Nesrečen sem in na robu smrti od mladosti,
prenašal sem tvoje grozote, obupan sem.
17 Prek mene gredo tvoji srdi,
tvoje strahote me uničujejo.
18 Ves dan me obkrožajo kakor povodenj,
vsi skupaj me obdajajo.
19 Oddaljil si od mene prijatelja in tovariša,
samo temà je še moja znanka.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.482, danes: 7.717
Čas izvajanja programa: 0.05s