Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 6,1-21

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jezus nahrani pet tisoč mož
(Mt 14,13–21; Mr 6,30–44; Lk 9,10–17)
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Potem se je Jezus prepeljal na drugo stran Galilejskega, to je Tiberijskega jezera. Za njim je šla velika množica, ker je videla znamenja, ki jih je delal na bolnikih. On pa se je povzpel na goro in tam sedel s svojimi učenci. Blizu je bila pasha, judovski praznik. Ko je Jezus tedaj povzdignil oči in videl, da prihaja k njemu velika množica, je rekel Filipu: »Kje naj kupimo kruha, da bodo tile jedli?« To pa je rekel, ker ga je preizkušal; sam je namreč vedel, kaj bo storil. Filip mu je odgovoril: »Za dvesto denarijev kruha jim ne bi bilo dosti, da bi vsak dobil vsaj majhen kos.« Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, mu je rekel: »Tukaj je deček, ki ima pet ječmenovih hlebov in dve ribi, a kaj je to za toliko ljudi?« 10 Jezus je dejal: »Posedite ljudi.« Bilo pa je na tistem kraju veliko trave. Posedlo je torej kakih pet tisoč mož. 11 Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče. Prav tako je razdelil tudi ribe, kolikor so hoteli. 12 Ko so se najedli, je rekel svojim učencem: »Poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne izgubi.« 13 Pobrali so jih torej in napolnili dvanajst košar s koščki, ki so od petih ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli. 14 Ko so ljudje videli, da je storil znamenje, so govorili: »Ta je resnično prerok, ki mora priti na svet.« 15 Ker je Jezus spoznal, da nameravajo priti in ga s silo odvesti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro.
Jezus hodi po vodi
(Mt 14,22–27; Mr 6,45–52)
16 Ko se je zvečerilo, so šli njegovi učenci dol k jezeru. 17 Vkrcali so se v čoln in se peljali na drugo stran jezera, v Kafarnáum. Bila je že tema, vendar Jezus še ni prišel k njim. 18 Jezero pa je bilo razburkano, ker je pihal močan veter. 19 Ko so imeli za seboj kakih petindvajset do trideset stadijev vožnje, so videli Jezusa, kako hodi po jezeru in se bliža čolnu. Ustrašili so se, 20 on pa jim je rekel: »Jaz sem. Ne bojte se!« 21 Hoteli so ga vzeti v čoln, a se je čoln takoj znašel pri obrežju, kamor so pluli.

1. kroniška knjiga 22,2-23,32

1. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Priprave za zidavo templja
David je ukazal, naj zberejo tujce, ki so bili v Izraelovi deželi, in nastavil kamnoseke, da bi obdelovali kamne za zidavo Božje hiše. Tudi obilo železa za žeblje pri vratnicah in za vezi je David pripravil, pa obilo brona, da ga ni bilo mogoče stehtati, in cedrovih debel brez števila; kajti Sidónci in Tirci so Davidu navozili obilo cedrovega lesa. David je namreč rekel: »Moj sin Salomon je mlad in neizkušen; hiša pa, ki naj bo sezidana GOSPODU, mora biti nadvse veličastna, slavna in poveličevana po vseh deželah. Zato bom naredil zanjo priprave.« David je torej pred svojo smrtjo pripravil veliko reči.
Davidova naročila Salomonu in knezom
Nato je poklical svojega sina Salomona in mu ukazal, naj zida hišo GOSPODU, Izraelovemu Bogu. David je rekel Salomonu: »Sin moj, nameraval sem sezidati hišo imenu GOSPODA, svojega Boga, pa se mi je zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: ›Veliko krvi si prelil in vojeval velike vojne; ne boš zidal hiše mojemu imenu, ker si veliko krvi prelil na zemljo pred menoj. Glej, rodil se ti bo sin; mož miru bo in jaz mu bom naklonil mir pred vsemi njegovimi sovražniki naokrog. Kajti imenoval se bo Salomon in v njegovih dneh bom delil mir in pokoj Izraelu. 10 On bo zidal hišo mojemu imenu; on mi bo sin in jaz mu bom oče. Prestol njegovega kraljevanja nad Izraelom bom utrdil na veke.‹ 11 Zdaj, moj sin, naj bo GOSPOD s teboj, da se ti posreči sezidati hišo GOSPODA, svojega Boga, kakor je govoril o tebi! 12 Naj ti le da GOSPOD razumnost in razsodnost, ko te postavi čez Izraela, da se boš držal postave GOSPODA, svojega Boga. 13 Če se boš skrbno ravnal po zakonih in odlokih, ki jih je GOSPOD Mojzesu zapovedal za Izraela, tedaj boš uspeval. Bodi močan in pogumen, ne boj se in se ne plaši! 14 Glej, z velikimi napori sem pripravil za GOSPODOVO hišo sto tisoč talentov zlata in milijon talentov srebra, toliko brona in železa, da ga ni mogoče stehtati, ker ga je obilo. Tudi les in kamenje sem pripravil, k temu pa še prideni. 15 Pri sebi imaš veliko delavcev, kamnosekov, zidarjev in tesarjev in vsakršnih izvedencev za sleherno delo 16 v zlatu, srebru, bronu in železu, brez števila. Loti se torej dela in GOSPOD naj bo s teboj!«
17 Potem je David ukazal vsem Izraelovim knezom, naj pomagajo njegovemu sinu Salomonu: 18 »Ali ni GOSPOD, vaš Bog, z vami in ali vam ni naklonil miru naokrog? Saj je dal prebivalce dežele v moje roke in dežela se je uklonila pred GOSPODOM in pred njegovim ljudstvom. 19 Prizadevajte si torej s srcem in z dušo, da boste iskali GOSPODA, svojega Boga! Vzdignite se in sezidajte svetišče GOSPODA Boga, da se skrinja GOSPODOVE zaveze in svete Božje posode prenesejo v hišo, ki naj se sezida GOSPODOVEMU imenu!«
David uredi levitsko službo
23
Ko se je David postaral in bil zelo v letih, je za kralja nad Izraelom postavil svojega sina Salomona.
Zbral je vse Izraelove kneze, duhovnike in levite. Ko so prešteli levite od tridesetih let navzgor, je bilo njihovo skupno število osemintrideset tisoč mož. »Štiriindvajset tisoč izmed teh,« je rekel David, »naj vodi delo v GOSPODOVI hiši, šest tisoč naj bo uradnikov in sodnikov, štiri tisoč vratarjev, štiri tisoč pa naj jih hvali GOSPODA z glasbili, ki sem jih naredil za hvalnice.« David jih je porazdelil v skupine po Levijevih sinovih, po Geršónu, Kehátu in Meraríju.
Geršónovca sta bila Ladán in Šimí. Ladánovi sinovi so bili poglavar Jehiél, Zetám in Joél, trije. Šimíjevi sinovi so bili Šelomít, Haziél in Harán, trije. To so bili poglavarji Ladánovih družin. 10 Šimíjevi sinovi so bili Jahat, Zizá, Jeúš in Berijá; to so bili Šimíjevi sinovi, štirje. 11 Jahat je bil poglavar, Zizá drugi; Jeúš in Berijá nista imela veliko sinov, zato so jih imeli za eno družino.
12 Kehátovi sinovi so bili Amrám, Jichár, Hebrón in Uziél, štirje. 13 Amrámova sinova sta bila Aron in Mojzes. Aron je bil odbran za to, da bi se posvečal najsvetejšim opravilom: on in njegovi sinovi naj bi na veke zažigali kadilo pred GOSPODOM, mu služili in blagoslavljali v njegovem imenu na veke. 14 Mojzes pa je bil Božji mož; njegovi sinovi so se prištevali k Levijevemu rodu. 15 Mojzesova sinova sta bila Geršóm in Eliézer. 16 Geršómov sin je bil poglavar Šubaél. 17 Eliézerjev sin je bil poglavar Rehabjá. Drugih sinov Eliézer ni imel, Rehabjájevi sinovi pa so se zelo namnožili. 18 Jichárjev sin je bil poglavar Šelomít. 19 Hebrónovi sinovi so bili: poglavar Jerijá, drugi Amarjá, tretji Jahaziél, četrti Jekamám. 20 Uziélova sinova sta bila poglavar Miha, drugi Jišijá.
21 Meraríjeva sinova sta bila Mahlí in Muší. Mahlíjeva sinova sta bila Eleazar in Kiš. 22 Eleazar je umrl, pa ni imel sinov, ampak samo hčere; te so vzeli njihovi bratje, Kiševi sinovi. 23 Mušíjevi sinovi so bili Mahlí, Eder in Jeremót, trije.
24 To so bili Levijevi sinovi po svojih družinah, družinski poglavarji, kakor so bili po imenih v celoti prešteti. Opravljali so delo v službi GOSPODOVE hiše od dvajsetega leta navzgor. 25 David je namreč rekel: »GOSPOD, Izraelov Bog, je naklonil počitek svojemu ljudstvu in se v Jeruzalemu nastanil na veke. 26 Zato levitom ni več treba nositi šotora in vseh priprav, potrebnih za službo v njem.« 27 Po zadnjih Davidovih naročilih so bili namreč Levijevi sinovi prešteti od dvajsetega leta navzgor. 28 Njihova dolžnost je, da Aronovim sinovom pomagajo pri službi v GOSPODOVI hiši. Nadzorujejo dvore in sobe ter očiščevanje svetih reči in opravljajo delo v službi Božje hiše. 29 Skrbijo za položene hlebe, za belo moko pri jedilni daritvi, za nekvašene mlince, za pečenje v ponvi in umešeno pecivo pa za vse prostorninske in dolžinske mere. 30 Nastopajo vsako jutro, da hvalijo in slavijo GOSPODA, prav tako zvečer. 31 Tudi pri vsakem darovanju žgalnih daritev za GOSPODA ob sobotah, mlajih in praznikih so v številu, ki jim je predpisano, ves čas pred GOSPODOM. 32 Tako opravljajo posle pri shodnem šotoru, posle pri svetišču in pri Aronovih sinovih, svojih bratih, v službi GOSPODOVE hiše.

Zaharija 9

Zaharija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kazen in očiščenje sosednjih narodov
9
Izrek.

GOSPODOVA beseda je v deželi Hadráh
in Damask je njeno prebivališče,
kajti GOSPODU pripada oko človeštva,
vsi Izraelovi rodovi:
tudi Hamát, ki meji nanjo,
Tir in Sidón, ki sta zelo modra.
Tir si je sezidal trdnjavo,
nakopičil srebra kakor prahu
in zlata kakor blata na cestah.
Glej, Gospod se ga bo polastil,
v morje bo zagnal njegovo moč
in požrl ga bo ogenj.

To bo videl Aškelón in se bo prestrašil,
Gaza bo silno trepetala,
pa tudi Ekrón, ker ga bo njegov up osramotil.
Iz Gaze bo izginil kralj
in Aškelón ne bo naseljen.
V Ašdódu bo prebivalo ljudstvo mešancev,
uničil bo prevzetnost Filistejcev.
Odstranil bom njegovo kri iz njegovih ust,
njegovo gnusobo z njegovih zob
in tudi on bo ostanek za našega Boga:
bo kakor poglavar v Judu
in Ekrón bo kakor Jebusejci.
Utaboril se bom pred svojo hišo kakor straža
proti tem, ki hodijo mimo in se vračajo,
zatiralec jih ne bo več napadel,
zdaj namreč gledam s svojimi očmi.
Mesija bo krotak in miroljuben
Silno se raduj, hči sionska,
vzklikaj, hči jeruzalemska!
Glej, tvoj kralj prihaja k tebi,
pravičen je in zmagovit,
krotak je in jezdi na osličku,
na žrebetu oslice.
10 Uničil bo vozove v Efrájimu
in konje v Jeruzalemu,
uničil bo bojni lok
in narodom oznanil mir.
Njegova oblast bo segala od morja do morja,
od veletoka do koncev zemlje.
Izgnanci se vrnejo
11 Glede tebe pa: zaradi zaveze s teboj, sklenjene s krvjo,
bom tvoje ujetnike izpustil iz jame, ki v njej ni vode.
12 Vrnite se v trdnjavo, ujetniki upanja!
Že danes oznanjam: Dvojno ti bom povrnil!
13 Kajti napel sem si Juda,
na lok sem nastavil Efrájima.
Zbudil bom tvoje sinove, o Sion,
proti tvojim sinovom, o Javán,
te bom naredil kakor junakov meč.

14 GOSPOD se bo prikazal nad njimi,
njegova puščica bo švigala kakor blisk.
Gospod BOG bo zatrobil v rog
in se pognal z južnimi viharji.
15 GOSPOD nad vojskami jih bo ščitil:
požirali in teptali bodo kamne iz prače,
pili in razlivali jih bodo kakor vino,
nasičeni bodo kakor kropilnik,
kakor vogalni kamni oltarja.

16 GOSPOD, njihov Bog, jih bo tisti dan rešil
kot čredo svojega ljudstva,
kajti kakor kamni v kroni
se bodo svetili na njegovi zemlji.
17 In kakšna bo njegova dobrota, kakšna njegova lepota:
žito bo dajalo rast mladeničem,
vino devicam!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.470.402, danes: 22.420
Čas izvajanja programa: 0.05s