Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 7,25-52

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ali je Jezus res Božji Mesija?
25 Nekaj Jeruzalemčanov je tedaj govorilo: »Ali ni ta tisti, ki ga hočejo umoriti? 26 In glejte, javno govori in mu nič ne rečejo. Mar so voditelji resnično spoznali, da je on Mesija? 27 Toda o njem vemo, od kod je; kadar pa pride Mesija, nihče ne bo vedel, od kod je.« 28 Jezus je tedaj med poučevanjem v templju zaklical in rekel: »Vi me poznate in tudi veste, od kod sem. Nisem prišel sam od sebe. Toda tisti, ki me je poslal, je resničen, in vi ga ne poznate. 29 Jaz ga poznam, ker sem od njega in me je on poslal.« 30 Tedaj so ga hoteli prijeti, toda nobeden ni nadenj dvignil roke, ker njegova ura še ni prišla. 31 Med množico pa jih je precej začelo verovati vanj in so govorili: »Bo mar Mesija, kadar pride, storil več znamenj, kakor jih je storil ta?«
Jezusa nameravajo prijeti
32 Farizeji so slišali, kaj množica šepeta o njem. Tedaj so véliki duhovniki in farizeji poslali služabnike, da bi ga prijeli. 33 Jezus pa je rekel: »Še malo časa sem z vami in nato pojdem k njemu, ki me je poslal. 34 Iskali me boste in me ne boste našli, in tja, kjer sem jaz, vi ne morete priti.« 35 Judje so tedaj govorili med seboj: »Kam namerava iti ta, da ga ne bomo našli? Mar namerava iti k razkropljenim med Grke in bo učil Grke? 36 Kaj pomenijo besede, ki jih je rekel: ›Iskali me boste in me ne boste našli, in tja, kjer sem jaz, vi ne morete priti.‹«
Reke žive vode
37 Na zadnji, veliki dan praznika je Jezus vstal in zaklical: »Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. 38 Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.« 39 To pa je rekel o Duhu, ki ga bodo prejeli tisti, kateri so sprejeli vero vanj. Duha namreč še ni bilo, ker Jezus še ni bil poveličan.
Mnenja o Jezusu so bila različna
40 Nekateri iz množice, ki so slišali te besede, so govorili: »Ta je resnično prerok.« 41 Drugi so govorili: »Ta je Mesija.« Nekateri pa so govorili: »Mar pride Mesija iz Galileje? 42 Ali ne pravi Pismo, da pride Mesija iz Davidovega rodu in iz Betlehema, vasi, kjer je bil David?« 43 Tako je med ljudmi zaradi njega nastal razdor. 44 Nekateri izmed njih so ga hoteli prijeti, toda nobeden ni nadenj dvignil rok.
Oblastniki nočejo verovati
45 Služabniki so se torej vrnili k vélikim duhovnikom in farizejem in ti so jim rekli: »Zakaj ga niste privedli?« 46 Služabniki so odgovorili: »Še nikoli ni nihče tako govoril.« 47 »Ste se mar tudi vi dali zapeljati?« so jim odvrnili farizeji. 48 »Je kdo izmed voditeljev ali farizejev sprejel vero vanj? 49 Ta množica, ki ne pozna postave, pa je prekleta!« 50 Nikodém, ki je bil eden izmed njih in je prej prišel k Jezusu, jim je rekel: 51 »Ali naša postava koga sodi, če ga prej ne zasliši in ne spozna, kaj dela?« 52 Odgovorili so in mu rekli: »Kaj si tudi ti iz Galileje? Preišči in sprevidi, da iz Galileje ne pride noben prerok.«

1. kroniška knjiga 29

1. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Novi darovi za zidavo templja
29
Kralj David je rekel vsemu zboru: »Moj sin Salomon, edini, ki ga je Bog izvolil, je še mlad in neizkušen, delo pa je veliko. Kajti ta mogočna stavba ni za človeka, ampak za GOSPODA Boga. Zato sem, kolikor sem mogel, pripravil za hišo svojega Boga zlata za zlate predmete, srebra za srebrne, brona za bronaste, železa za železne in lesa za lesene, dalje oniksove kamne, kamne za vdelavanje, lesketajoče se in pisane kamne, vsakovrstne žlahtne kamne in obilo marmorja. Iz ljubezni do hiše svojega Boga dam še, kar imam v svoji posesti zlata in srebra, za hišo svojega Boga povrh vsega tega, kar sem pripravil za sveto hišo: tri tisoč talentov zlata, ofírskega zlata in sedem tisoč talentov prečiščenega srebra, da se prevlečejo stene poslopij, pa zlata za zlate in srebra za srebrne predmete in za vsa dela, ki jih bodo opravili umetniki. Kdo je torej danes pripravljen prostovoljno darovati z radodarno roko GOSPODU
Tedaj so prostovoljno darovali družinski poglavarji, voditelji Izraelovih rodov, poveljniki tisočnij in stotnij in kraljevi upravniki. Za službo v Božji hiši so dali pet tisoč talentov zlata, deset tisoč darejkov, deset tisoč talentov srebra, osemnajst tisoč talentov brona in sto tisoč talentov železa. Kdor je imel drage kamne, jih je dal v zaklad GOSPODOVE hiše v oskrbo Geršónovca Jehiéla. Ljudstvo se je veselilo njihovih prostovoljnih darov, ker so s celim srcem prostovoljno darovali GOSPODU. Tudi kralj David se je zelo veselil.
Davidova molitev
10 Tedaj je David slavil GOSPODA vpričo vsega zbora; David je rekel: »Slavljen GOSPOD, Bog našega očeta Izraela, od vekov na veke! 11 Tvoji, o GOSPOD, so veličina, moč, čast, sijaj in veličastvo. Tvoje je namreč vse, kar je v nebesih in na zemlji. Tvoje, o GOSPOD, je kraljestvo in ti se vzdiguješ kot glava nad vse. 12 Od tebe prihajata bogastvo in slava in ti gospoduješ nad vsem. V tvoji roki sta moč in oblast in v tvoji roki je, da narediš vse veliko in močno. 13 Zdaj torej, naš Bog, se ti zahvaljujemo in slavimo tvoje veličastno ime.
14 Zares: kdo sem jaz in kaj je moje ljudstvo, da bi mogli prostovoljno toliko darovati? Saj je od tebe vse in iz tvoje roke smo ti dali. 15 Mi smo le tujci in gostači pred tabo kakor vsi naši očetje; kakor senca so naši dnevi na zemlji in nobenega upanja ni. 16 O GOSPOD, naš Bog, vsa ta obilica, ki smo jo pripravili, da bi ti sezidali hišo za tvoje sveto ime, je iz tvoje roke in tvoje je vse. 17 Vem, moj Bog, da preizkušaš srce in ljubiš odkritosrčnost; z iskrenim srcem sem prostovoljno daroval vse to in zdaj z veseljem vidim, kako ti tvoje tu navzoče ljudstvo prostovoljno daruje. 18 GOSPOD, Bog naših očetov Abrahama, Izaka in Izraela, ohrani za vedno v srcu svojega ljudstva take misli in namene in obračaj k sebi njihova srca! 19 Mojemu sinu Salomonu pa daj, da se bo z vsem srcem držal tvojih zapovedi, pričevanj in zakonov, da bo naredil vse in sezidal mogočno stavbo, ki sem jo pripravil!«
20 Potem je David rekel vsemu zboru: »Slavite GOSPODA, svojega Boga!« In ves zbor je slavil GOSPODA, Boga svojih očetov, pokleknili so in se priklonili GOSPODU in kralju. 21 Naslednji dan so darovali GOSPODU klavne daritve in žgalne daritve: tisoč juncev, tisoč ovnov, tisoč jagnjet z njihovimi pitnimi daritvami vred in veliko klavnih daritev za ves Izrael. 22 Z velikim veseljem so tisti dan jedli in pili pred GOSPODOM.
Salomon maziljen za kralja
(1 Kr 1,38–40; 2,12)
Tedaj so drugič postavili Davidovega sina Salomona za kralja in ga mazilili za GOSPODOVEGA vladarja, Cadóka pa za duhovnika. 23 Nato je Salomon sédel na GOSPODOV prestol kot kralj namesto svojega očeta Davida. Vladal je srečno in ves Izrael mu je bil poslušen. 24 Vsi knezi in junaki in vsi sinovi kralja Davida so se uklonili kralju Salomonu. 25 GOSPOD je silno poveličal Salomona pred očmi vsega Izraela in mu naklonil kraljevi sijaj, kakršnega ni imel pred njim noben kralj v Izraelu.
Davidova smrt
26 Jesejev sin David je torej kraljeval nad vsem Izraelom. 27 Njegovo kraljevanje nad Izraelom je trajalo štirideset let: v Hebrónu je kraljeval sedem let, v Jeruzalemu pa triintrideset let. 28 Umrl je v lepi starosti, poln let, bogastva in slave. Namesto njega pa je postal kralj njegov sin Salomon. 29 Dela kralja Davida, prva in zadnja, glej, so zapisana v spisih vidca Samuela, v spisih preroka Natána in v spisih vidca Gada 30 s poročili o vsem njegovem kraljevanju, o njegovem junaštvu in o časih, ki jih je preživel sam, ves Izrael in vsa kraljestva dežel.

Zaharija 13

Zaharija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Konec malikov in lažnih prerokov
13
Tisti dan bo odprt studenec Davidovi hiši in jeruzalemskim prebivalcem v očiščenje greha in madeža.
Tisti dan se bo zgodilo: iztrebil bom iz dežele, govori GOSPOD nad vojskami, imena malikov in ne bodo se jih več spominjali, iz dežele bom odstranil tudi prerokovalce in duha nečistosti. Če bo še kdo nastopal kot prerok, mu bosta rekla njegov oče in njegova mati, ki sta ga rodila: »Ne smeš živeti, kajti laž govoriš v GOSPODOVEM imenu!« In njegov oče in njegova mati, ki sta ga rodila, ga bosta prebodla, ker je nastopal kot prerok. Tisti dan se bodo vsi prerokovalci sramovali vsak svojega videnja, ki so ga prerokovali, in ne bodo si več oblačili kosmatega kožuha, da bi varali. Vsak bo rekel: »Nisem prerok! Poljedelec sem, posestnik zemlje od mladosti!« In če mu kdo poreče: »Kaj so te brazgotine na tvojih prsih?« bom odgovoril: »Ranjen sem bil v hiši tistih, ki me ljubijo!«
Preizkušana čreda
Meč, vzdigni se nad mojega pastirja,
nad moža, ki je moj družabnik,
govori GOSPOD nad vojskami.
Udari pastirja, da se bodo ovce razkropile,
obrnil bom svojo roko proti malim.
Po vsej deželi se bo zgodilo, govori GOSPOD,
da bosta dva dela v njej posekana, izumrla,
tretji del pa bo ostal v njej.
Ta tretji del popeljem skoz ogenj,
prečistim jih, kakor se prečiščuje srebro,
preizkusim jih, kakor se preizkuša zlato.
Klical me bo po imenu
in jaz mu bom odgovoril,
rekel bom: »To je moje ljudstvo«
in on bo rekel: »GOSPOD, moj Bog!«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.338.317, danes: 14.774
Čas izvajanja programa: 0.04s