Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Marku 11,15-33

Evangelij po Marku :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jezus očisti tempelj
(Mt 21,12–17; Lk 19,45–48; Jn 2,13–22)
15 Prišli so v Jeruzalem: Stopil je v tempelj in začel izganjati tiste, ki so v templju prodajali in kupovali. Menjalcem denarja je prevrnil mize, prodajalcem golobov pa stole 16 in ni pustil, da bi kdo kar koli nesel skozi tempelj. 17 Učil je in jim rekel: »Ali ni pisano:
Moja hiša naj se imenuje hiša molitve za vse narode,
vi pa ste iz nje naredili razbojniško jamo
18 Ko so to slišali véliki duhovniki in pismouki, so iskali način, kako bi ga umorili. Bali pa so se ga, ker je vse ljudstvo strmelo nad njegovim naukom. 19 Ko se je zvečerilo, je odhajal iz mesta.
Nauk smokvinega drevesa
(Mt 21,18–22)
20 Ko so šli navsezgodaj mimo tiste smokve, so videli, da se je posušila do korenin. 21 Peter se je spomnil in mu rekel: »Rabi, poglej, smokva, ki si jo preklel, se je posušila.« 22 In Jezus jim je odgovoril: »Imejte vero v Boga! 23 Resnično, povem vam: Kdor bo rekel tej gori: ›Vzdigni se in se vrzi v morje‹ in ne bo dvomil v svojem srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. 24 Zato vam pravim: Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli, in se vam bo zgodilo. 25 In kadar vstanete k molitvi, odpustite, če imate kaj proti komu, da vam tudi vaš Oče, ki je v nebesih, odpusti vaše prestopke.«
Od kod Jezusova oblast
(Mt 21,23–27; Lk 20,1–8)
27 In spet so prišli v Jeruzalem. Medtem ko je hodil po templju, so prišli k njemu véliki duhovniki, pismouki in starešine 28 in so mu rekli: »S kakšno oblastjo to delaš? Kdo ti je dal to oblast, da to delaš?« 29 Jezus pa jim je dejal: »Vprašal vas bom neko stvar. Odgovorite mi in povedal vam bom, s kakšno oblastjo to delam. 30 Ali je bil Janezov krst iz nebes ali od ljudi? Odgovorite mi!« 31 Sami pri sebi so mislili in govorili: »Če rečemo: ›Iz nebes,‹ bo rekel: ›Zakaj mu torej niste verjeli?‹ 32 Ali naj rečemo: ›Od ljudi?‹« Bali so se ljudstva, kajti Janeza so vsi imeli za resničnega preroka. 33 Zato so odgovorili: »Ne vemo.« In Jezus jim je rekel: »Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam.«

1. knjiga kraljev 2

1. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Davidova navodila Salomonu
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko se je Davidu približal čas smrti, je dal naročila sinu Salomonu in rekel: »Odhajam na pot vsega zemeljskega; bodi torej močan, bodi mož! Drži se postave GOSPODA, svojega Boga, da boš hodil po njegovih potih in se držal njegovih zakonov, zapovedi, odlokov in pričevanj, kakor je pisano v Mojzesovi postavi; da boš imel srečo pri vsem, kar boš delal, in pri vsem, česar se boš lotil. In Bog bo držal besedo, ki jo je govoril o meni, rekoč: ›Če bodo tvoji sinovi pazili na svojo pot, da bodo hodili pred mojim obličjem v zvestobi, z vsem srcem in z vso dušo, ne bo nobeden izmed tvojih odstranjen z Izraelovega prestola.‹
Sam tudi veš, kaj mi je storil Cerújin sin Joáb: kaj je storil dvema poveljnikoma izraelske vojske, Nerovemu sinu Abnêrju in Jeterjevemu sinu Amasáju, kako ju je ubil; kako je v vojni prelito kri maščeval v mirnem času in mi tako z nedolžno krvjo omadeževal pas okoli ledij in obuvalo na nogah. Ukreni torej po svoji modrosti, a ne daj, da bi šla njegova siva glava mirno v podzemlje! Sinovom Gileádca Barzilája pa izkaži naklonjenost: naj bodo med tistimi, ki jedo pri tvoji mizi. Prijazno so mi namreč prišli naproti, ko sem bežal pred tvojim bratom Absalomom. Glej, pri tebi je tudi Benjaminovec Gerájev sin Šimí iz Bahuríma. Ta me je divje in neusmiljeno preklinjal na dan, ko sem šel v Mahanájim. Ko mi je nato prišel k Jordanu naproti, sem mu prisegel pri GOSPODU in rekel: ›Ne bom te usmrtil z mečem!‹ Zdaj pa ga ne imej za nedolžnega, saj si moder mož in veš, kaj mu moraš storiti, da boš njegovo sivo glavo s krvjo spravil v podzemlje.«
Davidova smrt
(1 Krn 3,4; 29,26–28)
10 Potem je David legel k svojim očetom in bil pokopan v Davidovem mestu. 11 Davidovo kraljevanje nad Izraelom je trajalo štirideset let: v Hebrónu je kraljeval sedem let, v Jeruzalemu pa triintrideset let. 12 Tako je Salomon sédel na prestol svojega očeta Davida in njegova kraljevska oblast se je zelo utrdila.
Salomon se znebi nasprotnikov
13 Hagítin sin Adoníja je prišel k Salomonovi materi Batšébi. Rekla je: »Je tvoj prihod miroljuben?« Rekel je: »Miroljuben.« 14 Nato je rekel: »Rad bi nekaj govoril s teboj.« Ona je rekla: »Govôri!« 15 On pa je rekel: »Ti veš, da je kraljevanje pripadalo meni in je ves Izrael pričakoval, da bom jaz kralj. Vendar se je kraljevska oblast zaobrnila in pripadla mojemu bratu, ker mu je pripadla od GOSPODA. 16 Zdaj pa imam eno samo prošnjo do tebe; nikar me ne zavrni!« Ona mu je rekla: »Govôri!« 17 Rekel je: »Reci, prosim, kralju Salomonu – tebe pač ne bo zavrnil – naj mi da Abišágo iz Šunéma za ženo!« 18 Batšéba je rekla: »Dobro, govorila bom zate s kraljem.«
19 Batšéba je prišla h kralju Salomonu, da bi govorila z njim glede Adoníja. Kralj je vstal, ji šel naproti in se ji priklonil do tal. Zatem je sédel na prestol in dal postaviti še prestol za kraljevo mater. Sedla je na njegovo desnico 20 in rekla: »Eno samo majhno prošnjo imam do tebe, nikar me ne zavrni!« Kralj ji je rekel: »Povej prošnjo, mati, saj te ne bom zavrnil!« 21 Tedaj je rekla: »Naj se da Abišága iz Šunéma za ženo tvojemu bratu Adoníju.« 22 Kralj Salomon pa je odvrnil in rekel svoji materi: »Čemu neki prosiš za Adoníja Abišágo iz Šunéma? Raje prosi zanj kraljevsko oblast, saj je moj starejši brat in na njegovi strani sta duhovnik Abjatár in Cerújin sin Joáb!« 23 In kralj Salomon je prisegel pri GOSPODU in rekel: »Tako naj mi stori Bog in tako doda; zares, Adoníja je govoril o tej zadevi za ceno svojega življenja. 24 Zdaj torej, kakor živi GOSPOD, ki me je potrdil in posadil na prestol mojega očeta Davida in mi pripravil hišo, kakor je govoril, da, še danes bo Adoníja usmrčen!« 25 Kralj Salomon je poslal Jojadájevega sina Benajája; ta ga je potolkel in je umrl.
26 Duhovniku Abjatárju pa je kralj rekel: »Pojdi v Anatót na svoje posestvo! Zares, zaslužiš smrt, vendar te ta dan ne bom usmrtil, ker si nosil skrinjo Gospoda BOGA pred mojim očetom Davidom in si pretrpel vse, kar je pretrpel moj oče.« 27 In Salomon je vrgel Abjatárja iz službe GOSPODOVEGA duhovnika, da je izpolnil GOSPODOVO besedo, ki jo je govoril o Élijevi hiši v Šilu.
28 Glas o tem je prišel do Joába, saj je Joáb podpiral Adoníja, ni pa podpiral Absaloma. Joáb je pribežal v GOSPODOV šotor in se oprijel oltarnih rogov. 29 Kralju Salomonu so sporočili: »Zares, Joáb je pribežal v GOSPODOV šotor, in glej, pri oltarju je.« Salomon pa je poslal Jojadájevega sina Benajája in rekel: »Pojdi in ga potolci!« 30 Benajá je prišel v GOSPODOV šotor in mu rekel: »Tako govori kralj: ›Pojdi ven!‹« Oni pa je rekel: »Ne, tu hočem umreti.« Benajá je zadevo sporočil kralju in rekel: »Tako je govoril Joáb in tako mi je odgovoril.« 31 Tedaj mu je kralj rekel: »Stôri, kakor je rekel! Potolci ga in ga pokoplji! Tako boš kri, ki jo je prelil brez vzroka, odvrnil od mene in od hiše mojega očeta. 32 GOSPOD bo njegovo kri obrnil na njegovo glavo. Pobil je dva moža, pravičnejša in boljša od njega, in ju ubil z mečem – in moj oče David ni vedel za to – Nerovega sina Abnêrja, poveljnika Izraelove vojske, in Jeterjevega sina Amasája, poveljnika Judove vojske. 33 Njuna kri naj se za vedno povrne na Joábovo glavo in na glavo njegovih potomcev. Davidu in njegovim potomcem, njegovi hiši in njegovemu prestolu pa naj na veke prihaja mir od GOSPODA34 Jojadájev sin Benajá je torej šel gor, ga potolkel in usmrtil. Pokopan je bil na svojem domu ob puščavi. 35 Namesto njega je kralj postavil na čelo vojske Jojadájevega sina Benajája, duhovnika Cadóka pa je kralj postavil na Abjatárjevo mesto.
36 Zatem je dal kralj poklicati Šimíja in mu rekel: »Sezidaj si hišo v Jeruzalemu in prebivaj tam! Od tam ne hodi nikamor! 37 Kajti tisti dan, ko bi šel in prestopil potok Cedron, vedi zagotovo, da boš moral umreti; tvoja kri bo prišla nad tvojo glavo.« 38 Šimí je rekel kralju: »Dobra je beseda, ki jo je govoril moj gospod kralj; tako bo tvoj služabnik storil.« Tako je Šimí veliko dni bival v Jeruzalemu.
39 Po treh letih pa se je zgodilo, da sta Šimíju zbežala dva hlapca k Maahájevemu sinu Ahíšu, kralju v Gatu. Sporočili so Šimíju in rekli: »Glej, tvoja hlapca sta v Gatu.« 40 Šimí je vstal, osedlal osla in se odpravil v Gat k Ahíšu, da bi poiskal hlapca. Šimí je šel in pripeljal hlapca iz Gata. 41 Tedaj so sporočili Salomonu, da je šel Šimí iz Jeruzalema v Gat in se vrnil. 42 Kralj je dal poklicati Šimíja in mu rekel: »Mar te nisem zaprisegel pri GOSPODU, ti zabičal in rekel: ›Tisti dan, ko boš šel in se odpravil kam drugam, vedi zagotovo, da boš moral umreti!‹ In rekel si mi: ›Dobra je beseda, ubogam.‹ 43 Zakaj se torej nisi držal GOSPODOVE prisege in ukaza, ki sem ti ga dal?« 44 In kralj je rekel Šimíju: »Sam poznaš vso hudobijo – pozna jo tvoje srce –, ki si jo prizadel mojemu očetu Davidu. GOSPOD bo tvojo hudobijo obrnil na tvojo glavo, 45 kralj Salomon pa je blagoslovljen in Davidov prestol bo trdno stal pred GOSPODOM na veke.« 46 Nato je dal kralj ukaz Jojadájevemu sinu Benajáju; ta je šel, ga potolkel in je umrl.
Tako je bilo kraljestvo trdno v Salomonovih rokah.

Ozej 5

Ozej :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Opomin duhovnikom in kralju
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Poslušajte to, duhovniki,
prisluhni, hiša Izraelova,
hiša kraljeva, poslušaj,
kajti proti vam je sodba:
Postali ste past v Micpi,
mreža, razpeta na Taboru.
Zabredli so globoko v pokvarjenost,
a jaz bom vse opomnil.

Jaz poznam Efrájima,
Izrael ni zakrit pred menoj:
kajti zdaj se vlačugaš, Efrájim,
nečist si, Izrael.
Njihova dela jim ne dopuščajo,
da bi se vrnili k svojemu Bogu,
kajti duh vlačugarstva je v njihovi sredi,
GOSPODA ne poznajo.

Izraelova ošabnost priča proti njemu,
Izrael in Efrájim se spotikata ob svojo krivdo,
z njima se spotika tudi Juda.
S svojo drobnico in s svojim govedom hodijo
iskat GOSPODA,
a ga ne najdejo,
umaknil se je od njih.
GOSPODA so prevarali,
kajti rodili so tuje otroke,
zdaj bo mlaj požrl nje in njihove deleže.
Jalove vojaške zveze
Zatrobite na rog v Gíbei,
na trobento v Rami,
vzdignite Bet Aven:
za teboj, Benjamin!
Efrájim bo opustošen
na dan, ko bo kaznovan,
o Izraelovih rodovih
oznanjam, kar je res.
10 Judovi prvaki so postali
kakor tisti, ki prestavljajo mejnike,
izlil bom nadnje
svoj bes kakor vodo.
11 Efrájim je zatiran in oropan pravice,
ker je klonil in šel za ukazom.
12 Zato bom Efrájimu kakor molj
in hiši Judovi kakor črvojed.
13 Efrájim je videl svojo bolezen
in Juda svojo zagnojitev.
Efrájim je šel k Asircu
in poslal k velikemu kralju,
toda on vas ne more ozdraviti,
ne pregnati od vas zagnojitve.
14 Kajti jaz bom Efrájimu kakor lev
in hiši Judovi kakor levič.
Jaz, jaz bom raztrgal in odšel,
odnesel bom in ni ga, ki bi rešil.
15 Odšel bom in se vrnil na svoje mesto,
dokler ne bodo priznali krivde in iskali mojega obličja,
v stiski hrepeneli po meni.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.701.404, danes: 19.718
Čas izvajanja programa: 0.05s