Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Marku 14,32-72

Evangelij po Marku :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jezus na vrtu Getsemani
(Mt 26,36–46; Lk 22,39–46)
32 Prišli so na kraj z imenom Getsemani, in Jezus je rekel svojim učencem: »Sedíte tukaj, dokler bom molil!« 33 S seboj je vzel Petra, Jakoba in Janeza. Osupnil je od groze in začel trepetati. 34 Rekel jim je: »Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite!« 35 In šel je malo naprej, se vrgel na tla in molil, da bi šla, če je mogoče, ta ura mimo njega. 36 Govoril je: »Aba, Oče, tebi je vse mogoče! Daj, da gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kar jaz hočem, ampak kar ti!« 37 Nato je šel in ugotovil, da spijo. Petru je rekel: »Simon, spiš? Nisi mogel eno uro ostati buden? 38 Bedite in molíte, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.« 39 Spet je odšel in molil z istimi besedami. 40 In ko se je vrnil, je spet odkril, da spijo. Njihove oči so bile težke in niso vedeli, kaj bi mu odgovorili. 41 Prišel je tretjič in jim rekel: »Še vedno spite in počivate? Dovolj je! Ura je prišla. Zdaj je Sin človekov izročen v roke grešnikov. 42 Vstanite, pojdimo! Glejte, tisti, ki me je izročil, se je približal.«
Jezusa primejo
(Mt 26,47–56; Lk 22,47–53; Jn 18,3–12)
43 In takoj, ko je še govoril, je prišel Juda, eden izmed dvanajsterih, in z njim množica ljudi z meči in koli. Poslali so jih véliki duhovniki, pismouki in starešine. 44 Izdajalec jim je dal znamenje in rekel: »Kogar bom poljubil, tisti je. Primite ga in ga varno odpeljite.« 45 Ko je prišel, je takoj stopil k njemu, rekel: »Rabi!« in ga poljubil. 46 Oni pa so iztegnili roke po njem in ga prijeli. 47 Eden izmed tistih, ki so stali zraven, je izdrl meč, udaril po služabniku vélikega duhovnika in mu odsekal uho. 48 Tedaj jim je Jezus dejal: »Kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli, da bi me prijeli. 49 Dan na dan sem učil pri vas v templju in me niste prijeli. Toda naj se izpolnijo Pisma.« 50 In vsi so ga zapustili in zbežali, 51 neki mladenič pa je šel za njim. Ogrnjen je bil le z lanenim oblačilom. Zgrabili so ga, 52 on pa je oblačilo pustil in gol pobegnil.
Jezus pred vélikim zborom
(Mt 26,57–68; Lk 22,54–55.63–71; Jn 18,13–14.19–24)
53 Jezusa so odvedli k vélikemu duhovniku. Tam so se zbrali vsi véliki duhovniki, starešine in pismouki. 54 Peter pa je šel od daleč za njim noter do palače vélikega duhovnika. Sedèl je s služabniki vélikega duhovnika in se grel pri ognju. 55 Véliki duhovniki in ves véliki zbor so iskali pričevanje proti Jezusu, da bi ga usmrtili, vendar ga niso mogli najti. 56 Veliko jih je sicer proti njemu po krivem pričalo, toda njihova pričevanja se niso ujemala. 57 Nato jih je nekaj nastopilo in takole lažnivo pričalo zoper njega: 58 »Mi smo ga slišali, ko je rekel: ›Jaz bom podrl ta tempelj, ki je narejen z rokami, in v treh dneh sezidal drugega, ki ne bo narejen z rokami.‹« 59 A tudi tako se njihovo pričevanje ni ujemalo. 60 Tedaj je véliki duhovnik stopil v sredo in rekel Jezusu: »Nič ne odgovoriš? Kaj je to, kar tile pričajo proti tebi?« 61 On pa je molčal in ni nič odgovoril. Véliki duhovnik ga je znova vprašal: »Si ti Mesija, Sin Slavljenega?« 62 Jezus mu je odvrnil: »Jaz sem.
In videli boste Sina človekovega
sedeti na desnici Moči
in priti z oblaki neba
63 Tedaj je véliki duhovnik pretrgal svoja oblačila in rekel: »Kaj potrebujemo še prič? 64 Slišali ste bogokletje. Kaj se vam zdi?« In ti so ga vsi obsodili, da zasluži smrt. 65 Nekateri so začeli pljuvati vanj, mu zakrivati obraz, ga tolči s pestmi in govoriti: »Prerokuj!« Tudi služabniki so ga udarjali.
Peter zataji Jezusa
(Mt 26,69–75; Lk 22,56–62; Jn 18,15–18.25–27)
66 Ko je bil Peter spodaj na dvorišču, je prišla ena izmed dekel vélikega duhovnika. 67 Ko je videla Petra, da se greje, si ga je ogledala in rekla: »Tudi ti si bil s tem Nazarečanom, Jezusom.« 68 On pa je tajil: »Ne vem in ne razumem, kaj praviš.« Nato je odšel ven proti preddverju in petelin je zapel. 69 Ko ga je dekla videla, je spet začela govoriti okoli stoječim: »Ta je izmed njih.« 70 On pa je spet tajil. Kmalu nato so ti, ki so stali zraven, Petru spet rekli: »Res si izmed njih, saj si vendar Galilejec.« 71 On pa se je začel zaklinjati in prisegati: »Ne poznam tega človeka, o katerem govorite.« 72 In takoj je petelin drugič zapel in Peter se je spomnil besede, ki mu jo je rekel Jezus: »Preden bo petelin dvakrat zapel, me boš trikrat zatajil.« In zlomil se je ter jokal.

1. knjiga kraljev 9

1. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Bog se Salomonu znova prikaže
(2 Krn 7,11–22)
9
Salomon je dokončal zidavo GOSPODOVE hiše in kraljeve hiše ter vse, kar je želel narediti. Tedaj se je Salomonu drugič prikazal GOSPOD, kakor se mu je bil prikazal v Gibeónu. Rekel mu je: »Slišal sem tvojo molitev in prošnjo, ki si jo izrekel pred menoj. Posvetil sem to hišo, ki si jo sezidal, da tam postavim svoje ime na veke; moje oči in moje srce bodo tam vse dni. Če boš tudi ti hodil pred mojim obličjem, kakor je hodil tvoj oče David, s poštenim srcem in iskreno in boš delal vse, kar ti zapovedujem, se držal mojih zakonov in odlokov, bom utrdil prestol tvojega kraljevanja nad Izraelom na veke, kakor sem obljubil tvojemu očetu Davidu, ko sem rekel: ›Nobeden od tvojih ne bo odstranjen z Izraelovega prestola.‹ Če pa se boste vi in vaši sinovi obrnili proč od mene in se ne boste držali mojih zapovedi in zakonov, ki sem vam jih predložil, temveč boste šli in služili drugim bogovom in jih molili, bom iztrebil Izraela iz dežele, ki sem jim jo dal. Hišo, ki sem jo posvetil svojemu imenu, bom zavrgel izpred svojega obličja, Izrael pa bo v pregovor in v zasmeh pri vseh ljudstvih. Ta hiša bo postala razvalina; vsak, ki bo hodil mimo nje, bo osupel in bo sikal; rekli bodo: ›Zakaj je GOSPOD tako storil tej deželi in tej hiši?‹ Tedaj bodo rekli: ›Ker so zapustili GOSPODA, svojega Boga, ki je njihove očete izpeljal iz egiptovske dežele, in se oklenili drugih bogov, jih molili in jim služili, zato je GOSPOD spravil nadnje vso to nesrečo.‹«
10 Ko se je izteklo dvajset let, v katerih je Salomon sezidal dve hiši, GOSPODOVO hišo in kraljevo hišo – 11 tirski kralj Hirám je Salomonu privažal cedrovino, cipresovino in zlato, kolikor je želel –, je dal kralj Salomon Hirámu dvajset mest v galilejski deželi. 12 Ko si je Hirám prišel iz Tira ogledat mesta, ki mu jih je dal Salomon, mu niso bila všeč. 13 Rekel je: »Kakšna mesta si mi pa dal, brat!« Zato se vse do danes imenujejo »dežela Kabúl«. 14 Hirám je bil namreč kralju poslal sto dvajset talentov zlata.
Druga Salomonova dela
(2 Krn 8,3–18)
15 Tole pa glede obveznega dela, ki ga je naložil kralj Salomon, da bi sezidal GOSPODOVO hišo, svojo hišo, Miló, jeruzalemsko obzidje, Hacór, Megído in Gezer. 16 Faraon, egiptovski kralj, je bil šel nad Gezer, ga zavzel in požgal z ognjem; pomoril je Kánaance, ki so bivali v njem, in mesto dal za doto svoji hčeri, Salomonovi ženi. 17 Salomon je Gezer spet pozidal – pa tudi Spodnji Bet Horón, 18 Baalát, Tamár v puščavskem delu dežele Juda, 19 nadalje vsa mesta za skladišča, ki jih je imel Salomon, mesta za bojne vozove, mesta za konjenike in kar je še želel sezidati v Jeruzalemu, na Libanonu in na vsem ozemlju, kjer je vladal. 20 Vse ljudi, kar jih je preostalo od Amoréjcev, Hetejcev, Perizéjcev, Hivéjcev in Jebusejcev, ki niso bili izmed Izraelovih sinov – 21 njihove potomce, ki so še ostali za njimi v deželi in jih Izraelovi sinovi niso mogli z zakletvijo pokončati – je Salomon določil za suženjsko delo do tega dne. 22 Izmed Izraelovih sinov pa Salomon ni nikogar napravil za sužnja, temveč so bili njegovi vojaki in uslužbenci, častniki, pribočniki, poveljniki nad njegovimi bojnimi vozmi in konjeniki. 23 Višjih nadzornikov, ki so bili postavljeni čez Salomonova dela, je bilo petsto petdeset. Nadzorovali so ljudstvo, ki je bilo zaposleno pri delih.
24 Ko se je faraonova hči odselila iz Davidovega mesta v svojo hišo, ki jo je sezidal zanjo, je dogradil Miló.
25 Trikrat na leto je Salomon daroval žgalne in mirovne daritve na oltarju, ki ga je sezidal GOSPODU, in dajal zažigati kadilo pred GOSPODOM. Tako je izpolnjeval obveznosti do hiše.
26 V Ecjón Geberju, ki je pri Elátu na obrežju Trstičnega morja v edómski deželi, je kralj Salomon napravil ladjevje. 27 Hirám je poslal na ladjah svoje služabnike, pomorščake, vajene morja, s Salomonovimi služabniki vred. 28 Prišli so v Ofír, od tam pripeljali štiristo dvajset talentov zlata in ga prinesli h kralju Salomonu.

Ozej 11

Ozej :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bog ljubi in vzgaja kakor oče
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je bil Izrael mlad, sem ga ljubil,
iz Egipta sem poklical svojega sina.
Kadar so jih klicali,
so šli pred njimi;
Báalom so darovali klavne daritve
in malikom zažigali kadilo.

Jaz sam sem Efrájima učil hoditi,
jemal sem jih na svoje lakte,
pa niso spoznali, da skrbim zanje.
Pritegoval sem jih s človeškimi vezmi,
z vrvicami ljubezni,
bil sem jim kakor tisti,
ki si vzdigujejo otroka k licu,
počasi sem mu dajal jesti.

Ne bo se vrnil v egiptovsko deželo,
a njegov kralj bo Asirec,
ker se nočejo spreobrniti.
Meč bo divjal po njihovih mestih,
pokončal bo njihovo domišljavost
in požrl njihove načrte.
Moje ljudstvo je nagnjeno k odvračanju od mene,
kličejo ga kvišku,
pa se nihče ne vzdigne.

Kako bi te mogel dati drugemu, Efrájim,
kako bi te mogel izročiti drugemu, Izrael!
Kako bi te mogel dati kakor Admo,
te izročiti kakor Cebojím!
Moje srce se obrača v meni,
moje sočutje prekipeva.
Ne bom storil po svoji srditi jezi,
ne bom zvrnil Efrájima v pogubo,
kajti Bog sem in ne človek,
Sveti sem v tvoji sredi
in ne prihajam v mesto.

10 Hodili bodo za GOSPODOM,
rjovel bo kakor lev;
da, zarjovel bo in prihiteli bodo
sinovi od zahoda.
11 Prihiteli bodo iz Egipta kakor ptica,
iz asirske dežele kakor golob,
in namestil jih bom v njihove hiše, govori GOSPOD.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.350, danes: 8.585
Čas izvajanja programa: 0.05s