Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 10,1-25

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Jezus pošlje dvanajstere
(Mr 3,13–19; Lk 6,12–16)
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Poklical je k sebi svojih dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Imena dvanajstih apostolov pa so: prvi Simon, imenovan Peter, in njegov brat Andrej; Jakob, Zebedejev sin, in njegov brat Janez; Filip in Bartolomej; Tomaž in cestninar Matej; Jakob, Alfejev sin, in Tadej; Simon Kananej in Juda Iškarijot, ki ga je izdal.
Naročila dvanajsterim
(Mr 6,7–13; Lk 9,1–6)
Teh dvanajst je Jezus poslal in jim naročil: »Ne hodíte na pot k poganom in ne vstopajte v nobeno samarijsko mesto! Pojdite rajši k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Spotoma pa oznanjajte in govorite: ›Nebeško kraljestvo se je približalo.‹ Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, demone izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. Ne oskrbujte se ne z zlatom ne s srebrom ne z bakrom v pasovih, 10 ne s popotno torbo ne z dvema suknjama ne s sandali ne s palico, kajti delavec je vreden svoje hrane. 11 V katero koli mesto ali vas pridete, poizvedite, kdo je tam vreden, in ostanite tam, dokler ne odidete. 12 Ko stopite v hišo, jo pozdravite. 13 Če bo hiša vredna tega, naj pride nanjo vaš mir, če pa ne bo vredna, naj se vaš mir povrne k vam. 14 In če vas kdo ne sprejme in vaših besed ne posluša, pojdite iz tiste hiše ali tistega mesta in si otresite prah z nog. 15 Resnično, povem vam: Laže bo na sodni dan sódomski in gomórski deželi kakor tistemu mestu.«
Preganjanje pride
(Mr 13,9–13; Lk 21,12–17)
16 »Glejte, pošiljam vas kakor ovce med volkove. Bodite torej preudarni kakor kače in nepokvarjeni kakor golobje. 17 Varujte pa se ljudi, ker vas bodo izdajali sodiščem in bičali po svojih shodnicah. 18 Pred oblastnike in kralje vas bodo vlačili zaradi mene, v pričevanje njim in poganom. 19 Kadar pa vas izročijo, ne skrbite, kako in kaj bi govorili, kajti tisto uro vam bo dano, kaj naj bi govorili. 20 Ne boste namreč govorili vi, temveč Duh vašega Očeta bo govoril v vas. 21 Izdajal pa bo v smrt brat brata in oče sina. Otroci bodo vstajali zoper starše in jih izročali v smrt. 22 Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena; toda kdor bo vztrajal do konca, bo rešen. 23 Kadar vas bodo preganjali v enem mestu, bežite v drugo. Resnično, povem vam: Ne boste obhodili Izraelovih mest, dokler ne pride Sin človekov.
24 Učenec ni nad učiteljem in služabnik ne nad svojim gospodarjem. 25 Učencu zadošča, da postane kakor njegov učitelj, in služabniku, da postane kakor njegov gospodar. Če so hišnega gospodarja imenovali Bélcebub, koliko bolj bodo njegove domače.«

3. Mojzesova knjiga 7-8

3. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Duhovnikova vloga pri različnih daritvah
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
»›To je postava za spravno daritev; presveta je. Na kraju, kjer koljejo žgalno daritev, naj koljejo tudi spravno; z njeno krvjo naj okrog in okrog poškropijo oltar. Darujejo naj vso njeno tolščo: tolsti rep, tolščo, ki pokriva drobovje, ledvici in tolščo, ki je na njiju, in tisto na ledjih in péčico, ki naj jo odstranijo z jeter in ledvic. Duhovnik naj jo sežge na oltarju kot ognjeno daritev GOSPODU; to je spravna daritev. Vsak moški izmed duhovnikov jo sme uživati; jé naj jo na svetem kraju; presveta je.
Kar velja za daritev za greh, to velja tudi za spravno daritev; ista postava je za obe. Pripada pa duhovniku, ki z njo opravi spravo. Kožo daritvene živali, ki jo je kdo pripeljal kot žgalno daritev, naj dobi duhovnik, ki je opravil daritev. In vsako jedilno daritev, ki jo pečejo v peči, in kar koli pripravljajo v kotličku ali v kozici, naj dobi duhovnik, ki to daruje. 10 Vsaka drugačna jedilna daritev, pomešana z oljem ali suha, pripada vsem Aronovim sinovom brez razlike.
11 To je postava za mirovno daritev, ki jo darujejo GOSPODU. 12 Če jo kdo daruje v zahvalo, naj z zahvalno daritvijo daruje z oljem umešene nekvašene kolače in z oljem pomazane nekvašene mlince in belo moko, z oljem umešeno v kolače; 13 zraven kolačev naj prinesejo še kvašen kruh in vse to naj z mirovno daritvijo daruje kot zahvalno daritev. 14 Od vsakega daru naj vzame po en kos kot darilo za GOSPODA; naj ga dobi duhovnik, ki je škropil s krvjo mirovne daritve. 15 Meso njegove zahvalne mirovne daritve naj použijejo na dan, ko ga darujejo; nič od tega naj ne puščajo do jutra. 16 Če pa je njegov dar zaobljubna ali prostovoljna daritev, naj ga použijejo na dan, ko darujejo; a kar od tega ostane, se sme pojesti naslednji dan. 17 Kar pa ostane od daritvenega mesa tretji dan, naj sežgejo v ognju. 18 Če bi pa kdo vseeno tretji dan jedel meso mirovne daritve, ta, ki jo daruje, ne bo sprejet, ne bo se mu vštela; to je ognušeno meso, in kdor ga jé, ga zadene krivda.
19 Mesa, ki se dotakne kakršne koli nečiste stvari, se ne sme uživati; v ognju naj ga sežgejo. Kdor je čist, sme uživati meso, 20 toda človeka, ki bi užival meso GOSPODOVE mirovne daritve, pri tem pa imel na sebi kaj nečistega, naj iztrebijo iz njegovega ljudstva. 21 Če se kdo dotakne česar koli nečistega, človekove nečistosti ali nečiste živine ali katere koli nečiste laznine, in kljub temu jé meso GOSPODOVE mirovne daritve, takšnega naj iztrebijo iz njegovega ljudstva.‹«
Splošni obredni predpisi za ljudstvo
22 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 23 »Govôri Izraelovim sinovom in reci: ›Ne jejte nobene tolšče od goveda, ovce ali koze! 24 Tolščo mrhovine in raztrganih živali lahko uporabite za kar koli, le jesti je nikakor ne smete. 25 Zares, kdor bi jedel tolščo živine, ki jo darujejo v žgalno daritev GOSPODU, takšnega, ki bi to jedel, naj iztrebijo iz njegovega ljudstva. 26 V nobenem od svojih prebivališč ne smete uživati nobene krvi, pa naj bo od ptic ali od živine. 27 Kdor koli bi užil katero koli kri, takšnega naj iztrebijo iz njegovega ljudstva.‹«
28 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 29 »Govôri Izraelovim sinovom in reci: ›Kdor hoče darovati GOSPODU mirovno daritev, naj mu prinese svoj dar; od svoje mirovne daritve 30 naj z lastnimi rokami prinese GOSPODOVO ognjeno daritev: prinese naj tolščo s prsmi vred, prsi, da bi jih kot dar primikanja primikal pred GOSPODOM. 31 Duhovnik naj sežge tolščo na oltarju, prsi pa pripadajo Aronu in njegovim sinovom. 32 Tudi desno stegno dajte duhovniku kot dar od svojih mirovnih daritev! 33 Tistemu od Aronovih sinov, ki daruje kri mirovne daritve in tolščo, naj bo v delež desno stegno. 34 Kajti prsi primikanja in stegno vzdigovanja sem vzel Izraelovim sinovom od njihovih mirovnih daritev in jih določil duhovniku Aronu in njegovim sinovom kot večno dajatev Izraelovih sinov.‹«
35 To je Aronov delež in delež njegovih sinov od GOSPODOVIH ognjenih daritev od dneva, ko jih je GOSPOD sprejel, da bi mu služili kot duhovniki. 36 Na dan, ko jih je mazilil, je GOSPOD zapovedal Izraelovim sinovom, naj jim to dajejo kot večni zakon iz roda v rod.
37 To je postava za žgalno daritev, daritev za greh, spravno daritev, umestitveno in mirovno daritev, 38 ki jo je GOSPOD zapovedal Mojzesu na Sinajski gori na dan, ko je Izraelovim sinovom zapovedoval, naj mu darujejo svoje darove v Sinajski puščavi.
POROČILO O UMESTITVI PRVIH DUHOVNIKOV
Posvetitev Arona in njegovih sinov
(2 Mz 29,1–37)
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: »Vzemi Arona in z njim njegove sinove, oblačila, mazilno olje, junca za daritev za greh, dva ovna in košaro z nekvašenim kruhom! Potem zberi vso skupnost pri vhodu v shodni šotor!« Mojzes je storil, kakor mu je zapovedal GOSPOD, in skupnost se je zbrala pri vhodu v shodni šotor. Mojzes je rekel skupnosti: »Tole je zapovedal storiti GOSPOD
Tedaj je Mojzes pripeljal Arona in njegove sinove in jih umil z vodo. Aronu je nadel spodnje oblačilo, ga opasal s pasom, mu oblekel vrhnje oblačilo, mu nadel efód, mu nadel prevezo efóda in ga z njo prevezal. Nadel mu je naprsnik in del vanj urím in tumím. Na glavo mu je položil pokrivalo in nanj spredaj privezal zlato ploščico, sveti načelek, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
10 Potem je vzel mazilno olje, pomazilil prebivališče in vse, kar je v njem, in tako to posvetil. 11 Sedemkrat je z njim poškropil oltar, pomazilil oltar in vse njegove priprave, umivalnik in njegovo stojalo, da bi jih posvetil. 12 Zlil je mazilnega olja Aronu na glavo in ga mazilil, da bi ga posvetil.
13 Nato je Mojzes pripeljal Aronove sinove, jim oblekel spodnja oblačila, jih opasal s pasom in jim privezal visoke čepice, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
14 Dal je pripeljati junca za daritev za greh; Aron in njegovi sinovi so položili roke na glavo junca daritve za greh 15 in bil je zaklan. Mojzes pa je vzel nekaj krvi in jo s prstom nanesel okrog in okrog na rogove oltarja in ga tako očistil greha, drugo kri pa je zlil k vznožju oltarja. Ko je tako opravil spravo nad njim, ga je posvetil.
16 Potem je vzel vso tolščo z drobovja, jetrno péčico, ledvici in njuno tolščo. In to je Mojzes sežgal na oltarju. 17 Junca pa, njegovo kožo, meso in iztrebke, je sežgal v ognju zunaj tabora, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
18 Dal je pripeljati ovna za žgalno daritev; Aron in njegovi sinovi so položili roke na ovnovo glavo 19 in bil je zaklan. Mojzes pa je oltar okrog in okrog poškropil s krvjo. 20 Razsekal je ovna na kose in sežgal glavo, kose in tolščo. 21 Drobovje in noge je opral z vodo; nato je Mojzes vsega ovna sežgal na oltarju; to je bila žgalna daritev v prijeten vonj, ognjena daritev za GOSPODA, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
22 Nato je dal pripeljati še drugega ovna, ovna umestitve, in Aron in njegovi sinovi so položili roke na ovnovo glavo 23 in bil je zaklan. Mojzes pa je vzel nekaj krvi in Aronu pomazal mečico desnega ušesa in palca njegove desne roke in desne noge. 24 Pripeljal je Aronove sinove in jim s krvjo pomazal mečice desnih ušes in palce desnih rok in desnih nog; z drugo krvjo pa je okrog in okrog poškropil oltar. 25 Potem je vzel tolščo: tolsti rep, vso tolščo z drobovja, jetrno péčico, ledvici in njuno tolščo in desno stegno. 26 Iz košare z nekvašenim kruhom, ki je bila pred GOSPODOM, je vzel nekvašeni kolač, kolač z oljem umešenega kruha in mlinec in jih položil na tolščo in desno stegno. 27 Vse to je naložil Aronu in njegovim sinovom na roke in dal primikati kot dar primikanja pred GOSPODOM. 28 Nato je Mojzes to vzel z njihovih rok in sežgal na oltarju poleg žgalne daritve. To je bila umestitvena daritev v prijeten vonj, ognjena daritev za GOSPODA. 29 Mojzes je vzel prsi in jih kot dar primikanja primikal pred GOSPODOM; to so bile prsi ovna umestitve kot Mojzesov delež, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
30 Mojzes je vzel mazilnega olja in krvi, ki je bila na oltarju, in poškropil Arona in njegova oblačila, z njim vred pa tudi njegove sinove in njihova oblačila. Tako je posvetil Arona in njegova oblačila in z njim vred njegove sinove in njihova oblačila.
31 Rekel je Aronu in njegovim sinovom: »Kuhajte meso pri vhodu v shodni šotor in ga tam jejte s kruhom iz košare za umestitev, kakor sem zapovedal in rekel: ›Aron in njegovi sinovi naj to jedo; 32 kar pa ostane mesa in kruha, sežgite v ognju!‹ 33 In sedem dni ne odhajajte od vhoda v shodni šotor do dne, ko se dopolnijo dnevi vaše umestitve, kajti sedem dni traja vaše umeščanje! 34 Kakor smo storili danes, tako je GOSPOD zapovedal delati, da se za vas opravi sprava. 35 Sedem dni ostanite pri vhodu v shodni šotor podnevi in ponoči in izpolnjujte, kar je določil GOSPOD, da ne boste umrli! Kajti tako mi je bilo zapovedano.«
36 Aron in njegovi sinovi so storili vse, kar je GOSPOD zapovedal po Mojzesu.

Pregovori 22

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vrednost dobrega imena
22
Dobro ime je boljše kakor veliko bogastvo,
priljubljenost je boljša od srebra in zlata.
Bogati in revni se srečujeta,
GOSPOD je naredil oba.
Previdni opazi zlo in se skrije,
prostaki rinejo naprej in se poškodujejo.
Nasledek ponižnosti je strah GOSPODOV,
bogastvo, čast in življenje.
Lovilne pasti so na poti izprijenega,
kdor pazi na svoje življenje, se jih na daleč ogiblje.
Vzgajaj otroka primerno njegovi poti,
tudi ko se postara, ne bo krenil z nje.
Bogati ukazuje revežem,
kdor si izposodi, je hlapec upniku.
Kdor seje krivico, žanje izgubo,
poganjek njegove jeze bo usahnil.
Kdor je prijaznih oči, bo blagoslovljen,
ker daje revežu od svojega kruha.
10 Spôdi posmehljivca, pa bo izginil prepir,
konec bo pravdanja in žalitev.
11 Ljubitelj čistega srca in prijaznih ustnic
ima za prijatelja kralja.
12 GOSPODOVE oči ohranjajo vse spoznanje,
besede prevarljivca ovrže.
13 Lenuh pravi: »Lev je zunaj,
sredi trga me bo ubil.«
14 Usta tujk so globoka jama,
na kogar se GOSPOD jezi, pade vanjo.
15 V otrokovem srcu je zakoreninjeno bedaštvo,
vzgojna šiba ga spravi iz njega.
16 Kdor stiska reveža, da sam bogatí,
bo dajal bogatemu, da bo sam obubožal.
III. BESEDE MODRIH – PRVA ZBIRKA
17 Nagni svoje uho in poslušaj besede modrih,
nastavi svoje srce za moje spoznanje.
18 Kajti prijetne ti bodo, če jih boš ohranil v svojih prsih,
če se bodo vse utrdile na tvojih ustnicah.
19 Da bo tvoje zaupanje v GOSPODU,
jih danes dam spoznati tudi tebi.
20 Mar ti jih nisem napisal trideset
z nasveti in s spoznanjem,
21 da ti pokažem pristnost resničnih izrekov,
da boš vračal resnične izreke temu, ki te pošilja!

22 Ne odiraj reveža, ker je reven,
ne stiskaj ubožca pri mestnih vratih.
23 Kajti GOSPOD bo branil njihovo pravdo,
vzel bo življenje tistim, ki jih odirajo.
24 Ne druži se z jezljivim človekom,
nikar ne hodi s togotnim,
25 da se ne navadiš njegovih poti
in ne ujameš zanke za svoje življenje.
26 Ne bodi med tistimi, ki segajo v roko,
med tistimi, ki jamčijo za dolgove.
27 Če ne bo boš imel s čim plačati,
zakaj bi ti jemali posteljo izpod tebe!
28 Ne prestavljaj starega mejnika,
ki so ga postavili tvoji očetje.
29 Si videl človeka, ki je bil spreten pri svojem delu?
Pred kralji bo stal, ne bo stal pred mračnjaki.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.316, danes: 7.551
Čas izvajanja programa: 0.06s