Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 12,22-50

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Jezus in Bélcebub
(Mr 3,20–30; Lk 11,14–23; 12,10)
22 Tedaj so mu privedli obsedenega, ki je bil slep in nem. Ozdravil ga je, tako da je nemi govoril in videl. 23 Vse množice so bile iz sebe in govorile: »Ali ni morda ta Davidov sin?« 24 Farizeji pa so to slišali in dejali: »Ta izganja demone zgolj z Bélcebubom, poglavarjem demonov.« 25 Ker je poznal njihove misli, jim je rekel: »Vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe, bo opustošeno in nobeno mesto ali hiša, ki sta zoper sebe razdeljena, ne bosta obstala. 26 Če torej satan izganja satana, je proti sebi razdeljen – kako bo potem obstalo njegovo kraljestvo? 27 In če jaz z Bélcebubom izganjam demone, s kom jih izganjajo vaši sinovi? Zato bodo oni vaši sodniki. 28 Če pa jaz z Božjim Duhom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo. 29 Ali: kako more kdo vstopiti v hišo močnega in mu zapleniti premoženje, če močnega prej ne zveže? Šele tedaj bo izropal njegovo hišo. 30 Kdor ni z menoj, je proti meni; in kdor z menoj ne zbira, raztresa. 31 Zato vam pravim: Vsak greh in vsaka kletev bosta ljudem odpuščena, kletev zoper Duha pa ne bo odpuščena. 32 Tudi če kdo reče besedo zoper Sina človekovega, mu bo odpuščeno, če pa kdo reče kaj zoper Svetega Duha, mu ne bo odpuščeno ne v tem veku ne v prihodnjem.«
Drevo spoznamo po sadu
(Lk 6,43–45)
33 »Vzemimo, da je drevo dobro – potem je tudi njegov sad dober. Če pa je drevo slabo – potem je tudi njegov sad slab. Drevo namreč spoznamo po sadu. 34 Gadja zalega! Kako morete govoriti dobro, če ste hudobni? Iz preobilja srca namreč govorijo usta. 35 Dober človek prinaša iz dobrega zaklada dobro, hudoben človek pa iz hudobnega zaklada húdo. 36 Povem pa vam: Za vsako prazno besedo, ki jo ljudje izgovorijo, bodo dajali odgovor na sodni dan. 37 Po svojih besedah boš namreč opravičen in po svojih besedah boš obsojen.«
Zahteva po znamenju
(Mr 8,11–12; Lk 11,29–32)
38 Tedaj so se nekateri izmed pismoukov in farizejev začeli pogovarjati z njim in so rekli: »Učitelj, od tebe bi radi videli znamenje.« 39 On pa je odgovoril in jim rekel: »Hudobni in prešuštni rod zahteva znamenje, toda ne bo mu dano znamenje razen znamenja preroka Jona. 40 Kakor je bil namreč Jona v trebuhu velike ribe tri dni in tri noči, tako bo tudi Sin človekov v osrčju zemlje tri dni in tri noči. 41 Ninivljani bodo na sodni dan vstali s tem rodom in ga obsodili, kajti spreobrnili so se na Jonovo oznanilo; in glejte: več kakor Jona je tukaj. 42 Kraljica Juga bo ob sodbi vstala s tem rodom in ga obsodila, kajti prišla je s konca zemlje, da bi slišala Salomonovo modrost; in glejte: več kakor Salomon je tukaj.«
Nečisti duh se vrne
(Lk 11,24–26)
43 »Kadar nečisti duh odide iz človeka, hodi po suhih krajih brez vode in išče pokoja, in ga ne najde. 44 Tedaj pravi: ›Vrnil se bom v svojo hišo, iz katere sem odšel.‹ Ko pride, jo najde prazno, pometeno in urejeno. 45 Tedaj gre in si privzame sedem drugih duhov, hujših od sebe, in gredo vanjo ter tam prebivajo. Nazadnje je s takim človekom huje, kot je bilo na začetku. Tako bo tudi s tem hudobnim rodom.«
Jezusova mati in bratje
(Mr 3,31–35; Lk 8,19–21)
46 Medtem ko je še govoril množicam, so stali zunaj njegova mati in njegovi bratje; želeli so govoriti z njim. 47 In nekdo mu je rekel: »Glej, tvoja mati in tvoji bratje stojijo zunaj in bi radi govorili s teboj.« 48 On pa je tistemu, ki mu je to povedal, odgovoril in dejal: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« 49 In pokazal je na svoje učence ter rekel: »Glejte, to so moja mati in moji bratje. 50 Kdor koli namreč uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati.«

3. Mojzesova knjiga 15-16

3. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Obredna nečistost v zvezi s spolnostjo
15 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in Aronu ter rekel: »Govorita Izraelovim sinovom in jim recita: ›Kadar ima kak moški tok iz telesa, je nečist zaradi toka. Takole pa ga tok omadežuje: najsi njegovo telo pušča tok ali pa ga zadržuje, nečist je. Vsako ležišče, na katerem leži tisti, ki ima tok, je nečisto, in vsak predmet, na katerem sedi, je nečist. Kdor se dotakne njegovega ležišča, naj si opere oblačila in se okopa v vodi in je nečist do večera. Kdor sede na predmet, na katerem je sedèl tisti, ki ima tok, naj si opere oblačila in se okopa v vodi in je nečist do večera. Kdor se dotakne telesa tistega, ki ima tok, naj si opere oblačila in se okopa v vodi in je nečist do večera. Če tisti, ki ima tok, pljune na čistega, naj si ta opere oblačila in se okopa v vodi in je nečist do večera. Vsako sedlo, na katerem sedi tisti, ki ima tok, je nečisto. 10 Kdor se dotakne česar koli, kar je bilo pod njim, je nečist do večera; in kdor to nosi, naj si opere oblačila in se okopa v vodi in je nečist do večera. 11 Kogar koli se tisti, ki ima tok, dotakne, ne da bi si prej oplaknil roke z vodo, naj si opere oblačila in se okopa v vodi in je nečist do večera. 12 Lončena posoda, ki se je dotakne tisti, ki ima tok, naj se razbije, vsaka lesena posoda pa naj se pomije z vodo.
13 Kadar se tisti, ki ima tok, očisti svojega toka, naj si šteje sedem dni od očiščenja; potem naj si opere oblačila in se okopa v živi vodi; potem je čist. 14 Osmi dan naj vzame dve grlici ali dva golobčka in naj gre pred GOSPODA k vhodu v shodni šotor in ju izroči duhovniku. 15 Duhovnik naj ju daruje, enega kot daritev za greh in drugega kot žgalno daritev. Tako naj duhovnik pred GOSPODOM zanj opravi spravo zaradi toka.
16 Če moškemu steče seme, naj se ves okopa v vodi in je nečist do večera. 17 Vsaka obleka in vsako usnje, na katero se je izlilo seme, naj se opere v vodi in je nečisto do večera. 18 Kadar moški leži pri ženski in steče seme, naj se okopata v vodi in sta nečista do večera.
19 Če ima ženska tok in ji iz telesa teče kri, naj bo sedem dni v svoji mesečni čišči; kdor koli se je dotakne, je nečist do večera. 20 Vse, na čemer leži med svojo mesečno čiščo, je nečisto in vse, na čemer sedi, je nečisto. 21 Kdor koli se dotakne njenega ležišča, naj si opere oblačila in se okopa v vodi in je nečist do večera. 22 Kdor koli se dotakne katerega koli predmeta, na katerem je sedela, naj si opere oblačila in se okopa v vodi in je nečist do večera. 23 Če se kdo dotakne kake reči, ki je na ležišču ali na predmetu, na katerem je sedela, postane nečist do večera. 24 Če pa kakšen moški celó leži z njo in pride njena mesečna čišča nanj, je sedem dni nečist; tudi vsako ležišče, na katerem leži, je nečisto.
25 Če pa ženski zunaj dobe njene mesečne čišče več dni izteka kri ali če se ji tok podaljša prek časa mesečne čišče, je vse dni, ko se to dogaja, nečista kakor v dneh svoje mesečne čišče: nečista je. 26 Vsako ležišče, na katerem leži vse dni svojega toka, je kakor ležišče njene mesečne čišče in vsak predmet, na katerem sedi, je nečist, kakor je vse to nečisto med njeno mesečno čiščo. 27 Kdor koli se teh reči dotakne, naj si opere oblačila in se okopa v vodi in je nečist do večera. 28 Če se očisti svojega toka, naj si šteje sedem dni; potem je čista. 29 Osmi dan naj vzame dve grlici ali dva golobčka in ju prinese k duhovniku k vhodu v shodni šotor. 30 Duhovnik naj enega daruje kot daritev za greh in drugega kot žgalno daritev; tako naj duhovnik zanjo opravi spravo pred GOSPODOM zaradi njenega nečistega toka.‹
31 Tako storita, da se bodo Izraelovi sinovi varovali nečistosti, da ne bodo umrli v svoji nečistosti, ko bi onečistili moje prebivališče, ki je sredi njih.
32 To je postava za tistega, ki ima tok, za tistega, ki mu teče seme, kar ga dela nečistega, 33 za tisto, ki ima mesečno čiščo, za kogar koli, najsi bo moški ali ženska, ki ima tok, in za moškega, ki leži z onečiščeno.«
Veliki spravni dan
16 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je govoril Mojzesu po smrti Aronovih sinov, ki sta umrla, ko sta se približala GOSPODU. Rekel je Mojzesu: »Povej bratu Aronu, naj ne hodi kadar koli v svetišče za zagrinjalo pred spravni pokrov, ki je na skrinji, da ne umre; kajti prikazoval se bom v oblaku nad spravnim pokrovom. Tole pa mora imeti Aron s seboj, kadar pride v svetišče: mladega junca za daritev za greh in ovna za žgalno daritev. Obleče naj sveto platneno spodnje oblačilo, na sebi naj ima platnene hlače, opaše naj se s platnenim pasom in si priveže na glavo platneno visoko čepico. To so sveta oblačila, zato se mora prej skopati v vodi in jih potem obleči. Od skupnosti Izraelovih sinov pa naj vzame dva kozla za daritev za greh in enega ovna za žgalno daritev.
Aron naj pripelje junca, ki je določen za njegovo daritev za greh, in opravi spravo zase in za svojo hišo. Nato naj vzame oba kozla in ju postavi pred GOSPODA pri vhodu v shodni šotor. In Aron naj vrže žreba za kozla: en žreb za GOSPODA in drug žreb za Azazéla. Kozla, katerega je zadel žreb za GOSPODA, naj Aron pripelje in daruje kot daritev za greh. 10 Kozla, katerega je zadel žreb za Azazéla, pa naj živega postavi pred GOSPODA, da nad njim opravi spravo in ga pošlje Azazélu v puščavo.
11 Aron naj torej pripelje junca, ki je določen za njegovo daritev za greh, in opravi spravo zase in za svojo hišo. Zakolje naj junca, ki je določen za njegovo daritev za greh. 12 Potem naj z oltarja izpred GOSPODA vzame kadilnico, polno žerjavice, in dve prgišči zdrobljenega dišečega kadila in naj to nese za zagrinjalo. 13 Nato naj pred GOSPODOM naloži kadilo na ogenj, da oblak kadila pokrije spravni pokrov nad pričevanjem, in ne bo umrl. 14 Potem naj vzame nekaj junčeve krvi in naj s prstom poškropi sprednjo stran spravnega pokrova in pred pokrovom naj s prstom sedemkrat poškropi s krvjo.
15 Nato naj zakolje kozla daritve za greh, ki je določena za ljudstvo, in naj nese njegovo kri za zagrinjalo; naredi naj z njo, kakor je storil z junčevo krvjo: naj z njo poškropi spravni pokrov in pred spravnim pokrovom. 16 Tako naj opravi spravo za svetišče zaradi nečistosti Izraelovih sinov in zaradi njihovih hudodelstev, zaradi vseh njihovih grehov. Prav tako naj stori za shodni šotor, ki je v njihovi sredi, sredi njihovih nečistosti. 17 Noben človek ne sme biti v shodnem šotoru, kadar gre opravljat spravo v svetišče, dokler ne pride ven, ko je opravil spravo zase, za svojo hišo in za vse Izraelovo občestvo. 18 Potem naj gre k oltarju, ki je pred GOSPODOM, in naj zanj opravi spravo: vzame naj nekaj junčeve in nekaj kozlove krvi in okrog in okrog pomaže oltarne rogove. 19 Nato naj nanj s prstom sedemkrat poškropi nekaj krvi; tako ga bo očistil od nečistosti Izraelovih sinov in ga posvetil.
20 Ko dokonča spravni obred za svetišče, shodni šotor in oltar, naj pripelje živega kozla. 21 Aron naj položi obe roki živemu kozlu na glavo in naj nad njim prizna vse krivde in hudodelstva Izraelovih sinov, vse njihove grehe, in jih naloži kozlu na glavo. Potem naj ga po pripravljenem možu pošlje v puščavo. 22 Kozel naj odnese na sebi vse njihove krivde v nerodovitno pokrajino. Tako naj pošlje kozla v puščavo.
23 Aron naj gre v shodni šotor, sleče platnena oblačila, ki jih je oblekel, ko je šel v svetišče, in jih pusti tam. 24 Okopa naj se v vodi na svetem kraju, obleče svoja oblačila, gre ven in opravi žgalno daritev zase in za ljudstvo; 25 tolščo daritve za greh pa naj sežge na oltarju. 26 Tisti pa, ki je odgnal kozla za Azazéla, naj si opere oblačila in se okopa v vodi; potem sme priti v tabor. 27 Junca daritve za greh in kozla daritve za greh, katerih kri so prinesli za spravni obred v svetišču, naj odnesejo iz tabora, njuni koži, meso in iztrebke pa naj sežgejo v ognju. 28 Tisti, ki je to sežgal, naj si opere oblačila in se okopa v vodi; potem sme priti v tabor.
29 To naj vam bo večni zakon: Deseti dan sedmega meseca pokorite svoje duše in ne opravljajte nobenega dela, ne domačin ne tujec, ki biva med vami! 30 Kajti ta dan bo za vas opravljen spravni obred, da boste očiščeni; vseh svojih grehov boste očiščeni pred GOSPODOM. 31 Naj vam bo to dan sobotnega počitka in pokorite svoje duše; to je večni zakon. 32 Spravo naj opravi duhovnik, ki je bil maziljen in posvečen, da bi opravljal duhovniško službo namesto svojega očeta. Obleče naj platnena oblačila, sveta oblačila. 33 Opravi naj spravo za svetišče, za shodni šotor in za oltar; tudi za duhovnike in za vse občestvo ljudstva naj opravi spravo. 34 To naj vam bo večni zakon, da se enkrat na leto opravi spravni obred za Izraelove sinove zaradi vseh njihovih grehov.«
In Aron je storil, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.

Pregovori 27

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ne hvali dneva pred večerom
27
Ne hvali se z jutrišnjim dnem,
ker ne veš, kaj današnji prinaša.
Hvali naj te drug, ne tvoja usta,
tujec, ne tvoje ustnice.
Težak je kamen in breme je pesek,
težja od obeh je bedakova jeza.
Togota je kruta in jeza je prekipevajoča,
a kdo vzdrži pred ljubosumnostjo!
Boljši je očiten opomin
kakor hlinjena ljubezen.
Prijateljevi udarci so pošteni,
sovražnikovi poljubi pa hinavski.
Kdor je sit, tepta čisto strd,
kdor je lačen, mu je vse grenko sladko.
Kakor ptica, ki blodi daleč od svojega gnezda,
tak je človek, ki zapusti svoj kraj.
Srce se veseli olja in kadila
in sladkosti prijatelja, izvirajoče iz življenjskega nasveta.
10 Svojega prijatelja in prijatelja svojega očeta ne zapuščaj,
da ti ob težkem dnevu ne bo treba hoditi v hišo svojega brata;
boljši je bližnji sosed
kakor oddaljeni brat.
11 Bodi moder, sin moj, in razveseljuj moje srce,
da bom zavrnil tistega, ki me bo sramotil z besedo.
12 Previdni opazi zlo in se skrije,
prostaki rinejo naprej in se poškodujejo.
13 Vzemi mu obleko, če je bil porok za tujca,
rubi ga kakor tujca.
14 Kdor navsezgodaj pozdravlja svojega bližnjega na ves glas,
se mu to šteje za kletev.
15 Stalno kapljanje ob deževnem dnevu
in prepirljiva žena sta si enaka:
16 kdor jo ustavlja, ustavlja veter,
njegova desnica srečuje olje.
17 Železo se brusi z železom,
človek brusi svojega bližnjega.
18 Kdor goji smokvo, uživa njen sad,
kdor varuje svojega gospodarja, je spoštovan.
19 Kakor vodna gladina obrača obraz k obrazu,
tako srce človeka k človeku.
20 Podzemlje in kraj mrtvih nista nikdar sita,
tudi človekove oči niso nikdar site.
21 Kar je topilnik za srebro in plavž za zlato,
to je človek za usta, ki mu prinašajo hvalo.
22 Če bi stolkel bedaka s tolkačem v stopi med pšenom,
bi se njegovo bedaštvo ne ločilo od njega.

23 Skrbno pazi na obraze svoje drobnice,
bodi s srcem pri čredah.
24 Imetje namreč ni za zmeraj,
niti krona ne gre iz roda v rod.
25 Seno se odpelje in prikaže se otava,
pospravi se trava z gora.
26 Janjce imaš za obleko,
nagrada polja so kozliči.
27 Kozjega mleka je dovolj za tvojo hrano,
za prehrano tvoje hiše
in za življenje tvojih dekel.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.702.797, danes: 21.111
Čas izvajanja programa: 0.06s