Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 16

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Zahteva po znamenju
(Mr 8,11–13; Lk 12,54–56)
16 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Prišli so farizeji in saduceji. Da bi ga preizkušali, so ga prosili, naj jim pokaže kako znamenje z neba. On pa je odgovoril; dejal je: »Ko se zvečeri, pravite: ›Lepo bo; kajti nebo žari,‹ in zjutraj: ›Danes bo viharno; nebo temačno žari.‹ Obličje neba torej znate presojati, znamenj časov pa ne morete. Hudobni in prešuštni rod zahteva znamenje, toda ne bo mu dano znamenje razen Jonovega znamenja.« In zapustil jih je ter odšel.
Farizejski in saducejski kvas
(Mr 8,14–21)
Ko so učenci šli na drugo stran, so pozabili s seboj vzeti kruh. Jezus jim je rekel: »Pazíte in varujte se farizejskega in saducejskega kvasa!« Oni pa so med seboj razpravljali in govorili: »Kruha nismo vzeli s seboj.« Jezus je to vedel in rekel: »Maloverni, zakaj govorite med seboj: ›Kruha nimamo.‹ Ali še vedno ne razumete in se ne spominjate petih hlebov za pet tisoč mož in koliko košar ste nabrali? 10 In sedmih hlebov za štiri tisoč mož in koliko košev ste nabrali? 11 Kako da ne razumete, da vam nisem rekel o kruhu: ›Varujte se farizejskega in saducejskega kvasa!‹« 12 Takrat so šele doumeli, da ni rekel, naj se varujejo krušnega kvasa, temveč farizejskega in saducejskega nauka.
Peter izpove vero
(Mr 8,27–30; Lk 9,18–21)
13 Ko je Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« 14 Rekli so: »Eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da Jeremija ali eden izmed prerokov.« 15 Dejal jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« 16 Simon Peter je odgovoril; rekel mu je: »Ti si Mesija, Sin živega Boga.« 17 Jezus pa mu je dejal: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih. 18 Jaz pa ti povem: ›Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. 19 Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.‹« 20 Tedaj je učencem naročil, naj nikomur ne povejo, da je on Mesija.
Jezus prvič napove svojo smrt in vstajenje
(Mr 8,31–9,1; Lk 9,22–27)
21 Od takrat je Jezus začel svojim učencem kazati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, vélikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in biti tretji dan obujen. 22 Peter pa ga je vzel k sebi in ga začel grajati: »Bog ne daj, Gospod! To se ti nikakor ne sme zgoditi!« 23 On pa se je obrnil in rekel Petru: »Poberi se! Za menoj, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško.« 24 Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. 25 Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. 26 Kajti kaj koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje? 27 Sin človekov bo namreč prišel v veličastvu svojega Očeta s svojimi angeli in takrat bo vsakemu povrnil po njegovem delu. 28 Resnično, povem vam: Nekateri od tukaj stoječih res ne bodo okusili smrti, dokler ne bodo videli Sina človekovega prihajati v njegovem kraljestvu.«

4. Mojzesova knjiga 1-2

4. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ČETRTA MOJZESOVA KNJIGA (NUMERI)
ZADNJE PRIPRAVE PRED ODHODOM S SINAJA
Prvo štetje
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Prvi dan drugega meseca v drugem letu, odkar so odšli iz egiptovske dežele, je GOSPOD govoril Mojzesu v Sinajski puščavi v shodnem šotoru; rekel je: »Preštejta vso skupnost Izraelovih sinov po njihovih rodbinah in očetnih hišah, tako da preštejeta imena vseh moških, od glave do glave; dvajsetletne in starejše, vse, ki so v Izraelu zmožni za vojsko; ti in Aron jih preštejta po njihovih četah. Z vama naj bo po en mož iz vsakega rodu, vsak naj bo poglavar svoje očetne hiše. To so imena mož, ki naj vama pomagajo:
za Rubena Elicúr, Šedeúrjev sin,
za Simeona Šelumiél, Curišadájev sin,
za Juda Nahšón, Aminadábov sin,
za Isahárja Netanél, Cuárjev sin,
za Zábulona Eliáb, Helónov sin,
10 za Jožefove sinove:
za Efrájima Elišamá, Amihúdov sin,
za Manáseja pa Gamliél, Pedacúrjev sin,
11 za Benjamina Abidán, Gideoníjev sin,
12 za Dana Ahiézer, Amišadájev sin,
13 za Aserja Pagiél, Ohránov sin,
14 za Gada Eljasáf, Reguélov sin,
15 in za Neftálija Ahirá, Enánov sin.«
16 To so bili iz skupnosti poklicani možje, knezi rodov svojih očetov, poglavarji Izraelovih tisočnij.
17 Mojzes in Aron sta vzela te može, ki so bili določeni po imenih, 18 in prvi dan drugega meseca zbrala vso skupnost. Razvrstili so se glede na rodovnik po rodbinah in očetnih hišah, tako da so od glave do glave prešteli imena dvajsetletnih in starejših. 19 Kakor je GOSPOD Mojzesu zapovedal, tako jih je preštel v Sinajski puščavi.
20 Tu so bili sinovi Izraelovega prvorojenca Rubena, njihovi potomci po rodbinah in očetnih hišah, po štetju imen od glave do glave, vsi dvajsetletni in starejši moški, vsi za vojsko zmožni: 21 iz Rubenovega rodu je bilo preštetih šestinštirideset tisoč petsto.
22 Simeonovi sinovi, njihovi prešteti potomci po rodbinah in očetnih hišah, po štetju imen dvajsetletnih in starejših, od glave do glave, vsi za vojsko zmožni moški: 23 iz Simeonovega rodu je bilo preštetih devetinpetdeset tisoč tristo.
24 Gadovi sinovi, njihovi potomci po rodbinah in očetnih hišah, po štetju imen dvajsetletnih in starejših, vsi za vojsko zmožni: 25 iz Gadovega rodu je bilo preštetih petinštirideset tisoč šeststo petdeset.
26 Judovi sinovi, njihovi potomci po rodbinah in očetnih hišah, po štetju imen dvajsetletnih in starejših, vsi za vojsko zmožni: 27 iz Judovega rodu je bilo preštetih štiriinsedemdeset tisoč šeststo.
28 Isahárjevi sinovi, njihovi potomci po rodbinah in očetnih hišah, po štetju imen dvajsetletnih in starejših, vsi za vojsko zmožni: 29 iz Isahárjevega rodu je bilo preštetih štiriinpetdeset tisoč štiristo.
30 Zábulonovi sinovi, njihovi potomci po rodbinah in očetnih hišah, po štetju imen dvajsetletnih in starejših, vsi za vojsko zmožni: 31 iz Zábulonovega rodu je bilo preštetih sedeminpetdeset tisoč štiristo.
32 Efrájimovi sinovi od Jožefovih sinov, njihovi potomci po rodbinah in očetnih hišah, po štetju imen dvajsetletnih in starejših, vsi za vojsko zmožni: 33 iz Efrájimovega rodu je bilo preštetih štirideset tisoč petsto.
34 Manásejevi sinovi, njihovi potomci po rodbinah in očetnih hišah, po štetju imen dvajsetletnih in starejših, vsi za vojsko zmožni: 35 iz Manásejevega rodu je bilo preštetih dvaintrideset tisoč dvesto.
36 Benjaminovi sinovi, njihovi potomci po rodbinah in očetnih hišah, po štetju imen dvajsetletnih in starejših, vsi za vojsko zmožni: 37 iz Benjaminovega rodu je bilo preštetih petintrideset tisoč štiristo.
38 Danovi sinovi, njihovi potomci po rodbinah in očetnih hišah, po štetju imen dvajsetletnih in starejših, vsi za vojsko zmožni: 39 iz Danovega rodu je bilo preštetih dvainšestdeset tisoč sedemsto.
40 Aserjevi sinovi, njihovi potomci po rodbinah in očetnih hišah, po štetju imen dvajsetletnih in starejših, vsi za vojsko zmožni: 41 iz Aserjevega rodu je bilo preštetih enainštirideset tisoč petsto.
42 Neftálijevi sinovi, njihovi potomci po rodbinah in očetnih hišah, po štetju imen dvajsetletnih in starejših, vsi za vojsko zmožni: 43 iz Neftálijevega rodu je bilo preštetih triinpetdeset tisoč štiristo.
44 To so prešteti, ki so jih šteli Mojzes, Aron in Izraelovi knezi; teh je bilo dvanajst mož, vsak je zastopal hišo svojih očetov. 45 Vseh Izraelovih sinov, preštetih po njihovih očetnih hišah, dvajsetletnih in starejših, vseh za vojsko zmožnih v Izraelu, 46 vseh preštetih je bilo šeststo tri tisoč petsto petdeset. 47 Lévijevci pa po svojem očetnem rodu niso bili prešteti med njimi.
Priprava tabora
48 GOSPOD je namreč govoril Mojzesu in rekel: 49 »Levijevega rodu pa nikar ne štej in ne popisuj ga med Izraelovimi sinovi! 50 Pač pa postavi Lévijevce čez prebivališče pričevanja in čez vse njegove priprave in čez vse, kar spada k njemu! Ti naj nosijo prebivališče in vse njegove priprave in mu služijo; taborijo naj okoli prebivališča. 51 Ko je treba prebivališče prenesti, naj ga Lévijevci razderejo; ko pa ga je treba utaboriti, naj ga postavijo. Če bi se približal kdo drug, bi moral umreti. 52 Izraelovi sinovi naj taborijo vsak na svojem šotorišču in vsak pri svojem praporu po svojih četah. 53 Lévijevci pa naj taborijo okoli prebivališča pričevanja, da ne pride srd nad skupnost Izraelovih sinov. Lévijevci naj opravljajo službo pri prebivališču pričevanja.«
54 Izraelovi sinovi so storili natanko tako, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu; prav tako so storili.
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in Aronu ter rekel: »Izraelovi sinovi naj taborijo vsak pri svojem praporu, pri znamenjih svojih očetnih hiš; taborijo naj nasproti shodnemu šotoru okrog in okrog. Na vzhodni strani, proti sončnemu vzhodu, tabori prapor Judovega tabora s svojimi četami. Knez Judovih sinov je Nahšón, Aminadábov sin. V njegovi vojski je preštetih štiriinsedemdeset tisoč šeststo. Poleg njega tabori Isahárjev rod. Knez Isahárjevih sinov je Netanél, Cuárjev sin. V njegovi vojski je preštetih štiriinpetdeset tisoč štiristo. Potem Zábulonov rod: knez Zábulonovih sinov je Eliáb, Helónov sin. V njegovi vojski je preštetih sedeminpetdeset tisoč štiristo. Vseh v Judovem taboru, preštetih po njihovih četah, je sto šestinosemdeset tisoč štiristo. Ti naj se prvi odpravijo na pot.
10 Na južni strani je prapor Rubenovega tabora s svojimi četami. Knez Rubenovih sinov je Elicúr, Šedeúrjev sin. 11 V njegovi vojski je preštetih šestinštirideset tisoč petsto. 12 Poleg njega tabori Simeonov rod. Knez Simeonovih sinov je Šelumiél, Curišadájev sin. 13 V njegovi vojski je preštetih devetinpetdeset tisoč tristo. 14 Potem Gadov rod: knez Gadovih sinov je Eljasáf, Reguélov sin. 15 V njegovi vojski je preštetih petinštirideset tisoč šeststo petdeset. 16 Vseh v Rubenovem taboru, preštetih po njihovih četah, je sto enainpetdeset tisoč štiristo petdeset. Ti naj se odpravijo na pot drugi.
17 Potem naj se odpravi na pot shodni šotor in tabor Lévijevcev, ki je sredi taborov. Kakor taborijo, tako naj odhajajo, vsak s svojega mesta, prapor za praporom.
18 Na zahodni strani je prapor Efrájimovega tabora s svojimi četami. Knez Efrájimovih sinov je Elišamá, Amihúdov sin. 19 V njegovi vojski je preštetih štirideset tisoč petsto. 20 Poleg njega tabori Manásejev rod. Knez Manásejevih sinov je Gamliél, Pedacúrjev sin. 21 V njegovi vojski je preštetih dvaintrideset tisoč dvesto. 22 Potem Benjaminov rod: knez Benjaminovih sinov je Abidán, Gideoníjev sin. 23 V njegovi vojski je preštetih petintrideset tisoč štiristo. 24 Vseh v Efrájimovem taboru, preštetih po njihovih četah, je sto osem tisoč sto. Ti naj se odpravijo na pot tretji.
25 Na severni strani je prapor Danovega tabora s svojimi četami. Knez Danovih sinov je Ahiézer, Amišadájev sin. 26 V njegovi vojski je preštetih dvainšestdeset tisoč sedemsto. 27 Poleg njega tabori Aserjev rod. Knez Aserjevih sinov je Pagiél, Ohránov sin. 28 V njegovi vojski je preštetih enainštirideset tisoč petsto. 29 Potem Neftálijev rod: knez Neftálijevih sinov je Ahirá, Enánov sin. 30 V njegovi vojski je preštetih triinpetdeset tisoč štiristo. 31 Vseh preštetih v Danovem taboru je sto sedeminpetdeset tisoč šeststo. Ti naj se odpravijo na pot zadnji, prapor za praporom.«
32 To so Izraelovi sinovi, prešteti po svojih očetnih hišah: vseh preštetih v taborih po njihovih četah je bilo šeststo tri tisoč petsto petdeset. 33 Lévijevcev pa niso prešteli sredi Izraelovih sinov, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu. 34 Izraelovi sinovi so storili natanko tako, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu: tako so postavili tabore pri svojih praporih in tako so se odpravili na pot, vsak pri svoji rodbini, pri svoji očetni hiši.

Pridigar (Kohelet) 3,1-15

Pridigar (Kohelet) :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Človekova dejanja so protislovna
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Vse ima svojo uro, vsako veselje ima svoj čas pod nebom:
Je čas rojevanja in čas umiranja,
čas sajenja in čas ruvanja nasada.
Je čas pobijanja in čas zdravljenja,
čas podiranja in čas zidanja.
Je čas jokanja in čas smejanja,
čas žalovanja in čas plesanja.
Je čas zametavanja biserov in čas zbiranja biserov,
čas objemanja in čas odtegovanja objemanju.
Je čas pridobivanja in čas zapravljanja,
čas hranjenja in čas zametavanja.
Je čas paranja in čas šivanja,
čas molčanja in čas govorjenja.
Je čas ljubezni in čas sovraštva,
čas vojne in čas miru.
Božje delo je skrivnostno
Kakšen dobiček ima, kdor dela, od tega, da se trudi? 10 Videl sem opravilo, ki ga Bog daje ljudem, da se ubadajo z njim: 11 dela vse lepo ob svojem času, tudi večnost jim je položil v srce, da človek dela, ki ga je Bog naredil, ne more doumeti od začetka do konca. 12 Spoznal sem, da ni dobrega v njih, razen da se veselijo in delajo dobro v svojem življenju. 13 Tudi to, da človek jé in pije in se veseli dobrega pri vsem svojem trudu, je Božji dar. 14 Spoznal sem, da vse, kar Bog dela, ostane na veke. Nič se temu ne more dodati, nič od tega odvzeti. Bog dela tako, da bi se ga bali. 15 Kar je, je že od davnaj, kar bo, je bilo že davno: Bog išče, kar je preteklo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.470.812, danes: 22.830
Čas izvajanja programa: 0.07s