Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 18,19-35

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Skupna molitev
19 »Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. 20 Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.«
Prilika o služabniku, ki ni maral odpustiti
21 Tedaj je pristopil Peter in mu rekel: »Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?« 22 Jezus mu je dejal: »Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.
23 Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi služabniki. 24 Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki mu je bil dolžan deset tisoč talentov. 25 Ker ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal prodati njega, njegovo ženo, otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. 26 Služabnik je tedaj padel predenj in ga prosil: ›Potŕpi z menoj in vse ti povrnem.‹ 27 Gospodar tega služabnika se ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil. 28 Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan sto denarijev. Zgrabil ga je, ga davil in rekel: ›Vrni, kar si dolžan!‹ 29 Ta je padel predenj in ga prosil: ›Potrpi z menoj in ti povrnem.‹ 30 Oni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel v ječo, dokler mu ne bi povrnil dolga. 31 Ko so njegovi tovariši videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno povedat, kaj se je zgodilo. 32 Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: ›Hudobni služabnik! Ves dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. 33 Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?‹ 34 In njegov gospodar se je razjezil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povrnil vsega dolga. 35 Tako bo tudi moj nebeški Oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu bratu.«

4. Mojzesova knjiga 7-8

4. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ZADNJI DEL POROČILA O IZPOLNITVI BOGOSLUŽNIH DOLOČB
Knezi darujejo za posvetitev svetišča
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tisti dan, ko je Mojzes dokončal postavljanje prebivališča, ga mazilil in posvetil z vsemi njegovimi pripravami vred in mazilil in posvetil tudi oltar in vse njegove priprave, so Izraelovi knezi, poglavarji svojih očetnih hiš, darovali. To so bili knezi rodov, ki so stali na čelu preštetih. Pripeljali so svoj dar pred GOSPODA: šest pokritih voz in dvanajst volov, po en voz na dva kneza in po enega vola na kneza. To so pripeljali pred prebivališče. GOSPOD je rekel Mojzesu: »Vzemi to od njih, da bo za službo pri shodnem šotoru, in izrôči levitom, vsakemu primerno njegovi službi!« Mojzes je torej vzel vozove in vole in jih izročil levitom. Dva voza in štiri vole je izročil Geršónovim sinovom, primerno njihovi službi, štiri vozove in osem volov pa je po Itamárju, sinu duhovnika Arona, izročil Meraríjevim sinovom, primerno njihovi službi. Kehátovim sinovom ni izročil ničesar, ker je bila njihova služba v tem, da so na ramah nosili svete reči.
10 Knezi so na dan, ko so mazilili oltar, darovali tudi darove za njegovo posvetitev; prinesli so jih pred oltar. 11 In GOSPOD je rekel Mojzesu: »Vsak dan naj po en knez prinese svoj dar za posvetitev oltarja.«
12 Tako je prvi dan prinesel svoj dar Aminadábov sin Nahšón za Judov rod. 13 Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 14 deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 15 junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 16 kozel za daritev za greh 17 in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Aminadábovega sina Nahšóna.
18 Drugi dan je daroval Cuárjev sin Netanél, Isahárjev knez. 19 Prinesel je svoj dar: srebrno skledo, težko sto trideset šeklov, srebrno kotlico, težko sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 20 deset šeklov težko zlato latvico, polno kadila, 21 junca, ovna, enoletno jagnje za žgalno daritev, 22 kozla za daritev za greh 23 in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Cuárjevega sina Netanéla.
24 Tretji dan knez Zábulonovih sinov, Helónov sin Eliáb. 25 Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 26 deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 27 junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 28 kozel za daritev za greh 29 in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Helónovega sina Eliába.
30 Četrti dan knez Rubenovih sinov, Šedeúrjev sin Elicúr. 31 Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 32 deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 33 junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 34 kozel za daritev za greh 35 in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Šedeúrjevega sina Elicúrja.
36 Peti dan knez Simeonovih sinov, Curišadájev sin Šelumiél. 37 Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 38 deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 39 junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 40 kozel za daritev za greh 41 in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Curišadájevega sina Šelumiéla.
42 Šesti dan knez Gadovih sinov, Reguélov sin Eljasáf. 43 Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 44 deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 45 junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 46 kozel za daritev za greh 47 in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Reguélovega sina Eljasáfa.
48 Sedmi dan knez Efrájimovih sinov, Amihúdov sin Elišamá. 49 Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 50 deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 51 junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 52 kozel za daritev za greh 53 in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Amihúdovega sina Elišamája.
54 Osmi dan knez Manásejevih sinov, Pedacúrjev sin Gamliél. 55 Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 56 deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 57 junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 58 kozel za daritev za greh 59 in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Pedacúrjevega sina Gamliéla.
60 Deveti dan knez Benjaminovih sinov, Gideoníjev sin Abidán. 61 Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 62 deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 63 junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 64 kozel za daritev za greh 65 in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Gideoníjevega sina Abidána.
66 Deseti dan knez Danovih sinov, Amišadájev sin Ahiézer. 67 Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 68 deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 69 junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 70 kozel za daritev za greh 71 in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Amišadájevega sina Ahiézerja.
72 Enajsti dan knez Aserjevih sinov, Ohránov sin Pagiél. 73 Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 74 deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 75 junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 76 kozel za daritev za greh 77 in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Ohránovega sina Pagiéla.
78 Dvanajsti dan knez Neftálijevih sinov, Enánov sin Ahirá. 79 Njegov dar je bil: srebrna skleda, težka sto trideset šeklov, srebrna kotlica, težka sedemdeset šeklov po svetiščnem šeklu, obe polni bele moke, umešene z oljem, za jedilno daritev, 80 deset šeklov težka zlata latvica, polna kadila, 81 junec, oven, enoletno jagnje za žgalno daritev, 82 kozel za daritev za greh 83 in za mirovno daritev dva vola, pet ovnov, pet kozlov in pet enoletnih jagnjet. To je bil dar Enánovega sina Ahirája.
84 To so torej bili darovi Izraelovih knezov ob posvetitvi oltarja, na dan, ko je bil maziljen: dvanajst srebrnih skled, dvanajst srebrnih kotlic, dvanajst zlatih latvic; 85 vsaka skleda je imela sto trideset šeklov srebra, vsaka kotlica sedemdeset šeklov; vsega srebra teh posod je bilo dva tisoč štiristo šeklov po svetiščnem šeklu. 86 Dvanajst zlatih latvic je bilo napolnjenih s kadilom; vsaka je tehtala deset šeklov po svetiščnem šeklu; vsega zlata teh latvic je bilo sto dvajset šeklov. 87 Vseh živali za žgalno daritev je bilo dvanajst juncev, dvanajst ovnov, dvanajst enoletnih jagnjet z njihovo jedilno daritvijo in dvanajst kozlov za daritev za greh. 88 Vseh živali za mirovno daritev je bilo štiriindvajset volov, šestdeset ovnov, šestdeset kozlov in šestdeset enoletnih jagnjet. To so bili darovi ob posvetitvi oltarja, ki so jih dali potem, ko je bil maziljen.
89 Kadar je Mojzes stopil v shodni šotor, da bi govoril z GOSPODOM, je slišal glas, ki mu je govoril iznad pokrova na skrinji pričevanja, izmed kerubov; govoril mu je.
Zlati svečnik
(2 Mz 25,31–40)
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: »Govôri Aronu in mu reci: ›Kadar natikaš svetilke, stôri to tako, da bo vseh sedem svetilk osvetljevalo ospredje svečnika!‹« In Aron je to tudi storil; svetilke je nataknil proti ospredju svečnika, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu. Svečnik je bil narejen takole: bil je iz kovanega zlata, kovan je bil od noge do cvetov. Mojzes je naredil svečnik po vzorcu, ki mu ga je pokazal GOSPOD.
Posvetitev levitov
GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: »Vzemi levite izmed Izraelovih sinov in jih očisti! In tole jim stôri, da jih očistiš: poškrôpi jih z vodo greha; naj gredo z britvijo po vsem telesu in si operejo oblačila in se tako očistijo. Nato naj vzamejo junca z njegovo jedilno daritvijo iz bele moke, umešene z oljem. Drugega junca pa vzemi za daritev za greh! Potem pripelji levite pred shodni šotor in zberi vso skupnost Izraelovih sinov! 10 Ko pripelješ levite pred GOSPODA, naj Izraelovi sinovi položijo roke na levite. 11 Aron naj levite daruje pred GOSPODOM kot daritev primikanja od Izraelovih sinov. Potem bodo lahko opravljali GOSPODOVO službo. 12 Leviti naj položijo roke juncema na glavo: enega daruj kot daritev za greh in drugega kot žgalno daritev GOSPODU, da opraviš spravo za levite! 13 Postavi levite pred Arona in njegove sinove in jih daruj GOSPODU kot daritev primikanja!
14 Tako izloči levite izmed Izraelovih sinov, da bodo leviti moji! 15 Potem naj gredo leviti opravljat službo v shodni šotor. Tako jih torej očisti in daruj kot daritev primikanja! 16 Kajti meni so dani, zares dani izmed Izraelovih sinov; vzel sem si jih namesto teh, ki odprejo materino naročje, vseh prvorojencev Izraelovih sinov. 17 Kajti moji so vsi prvenci pri Izraelovih sinovih, pri ljudeh in pri živini; na dan, ko sem udaril prvorojence v egiptovski deželi, sem si jih posvetil. 18 Vzel sem levite namesto vseh prvorojencev pri Izraelovih sinovih. 19 In izmed Izraelovih sinov jih dajem v dar Aronu in njegovim sinovom, da bodo pri shodnem šotoru oskrbovali službo Izraelovih sinov in zanje opravljali spravo. Tako Izraelovih sinov ne bo zadela nadloga, če bi se Izraelovi sinovi približali svetišču.«
20 Mojzes, Aron in vsa skupnost Izraelovih sinov so tako storili z leviti. Kakor je GOSPOD glede levitov zapovedal Mojzesu, tako so Izraelovi sinovi storili z njimi. 21 Leviti so se očistili greha in si oprali oblačila. Nato jih je Aron daroval kot daritev primikanja pred GOSPODOM in je zanje opravil spravo, da bi jih očistil. 22 Potem so leviti šli opravljat službo v shodnem šotoru pred Aronom in njegovimi sinovi. Kakor je GOSPOD glede levitov zapovedal Mojzesu, tako so storili z njimi.
23 GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 24 »To velja za levite: petindvajsetletni in starejši naj prihajajo opravljat službo pri shodnem šotoru. 25 Ko pa dosežejo petdeset let, naj se umaknejo od opravljanja službe in ne služijo več. 26 Smejo sicer pomagati svojim bratom pri njihovih dolžnostih v shodnem šotoru, službe pa naj ne opravljajo več. Tako narêdi z leviti glede njihovih dolžnosti!«

Pridigar (Kohelet) 6

Pridigar (Kohelet) :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tudi smrt je dobrodošla
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Je pa húdo, ki sem ga videl pod soncem, in pritiska na človeka: mož, ki mu Bog daje bogastvo, imetje in čast, in njegovi duši ne manjka nič od vsega, po čemer hrepeni, Bog pa mu ne dopušča, da bi to užival, temveč bo to užival kdo drug. To je nečimrnost in huda bridkost. Če ima človek sto otrok in živi veliko let, da je veliko dni njegovih let, pa se njegova duša ne nasiti dobrin in bi ne dočakal tudi pogreba, rečem, da je mrtvorojeni na boljšem kakor on: pride namreč v nečimrnost in odide v temo, njegovo ime je pokrito s temo. Niti sonca ni videl ne poznal, vendar ima ta več miru kakor oni. In če bi živel dvakrat tisoč let in bi ne videl sreče: mar ne gre vse v en kraj?
Človekovo spoznanje je omejeno
Ves človekov trud je za njegova usta, vendar se slast nikoli ne poteši. Kakšno prednost ima modri pred norcem, kakšno pred prostakom ta, ki se zna vesti pred ljudmi? Bolje je gledati z očmi kakor iskati s poželenjem. Tudi to je nečimrnost in lovljenje vetra.
10 Kar biva, je že davno dobilo svoje ime, znano je, kaj je človek: ne more se pravdati z močnejšim od sebe. 11 Veliko je namreč besed, ki povečujejo nečimrnost: kakšen dobiček ima človek od tega? 12 Kdo ve, kaj je dobro za človeka v življenju, v tistih nekaj dnevih njegovega nečimrnega življenja, ki jih preživi kakor senca? Kdo bo namreč razodel človeku, kaj se bo zgodilo za njim pod soncem?

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.737, danes: 7.972
Čas izvajanja programa: 0.05s