Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 22,23-46

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Kako je z vstajenjem
(Mr 12,18–27; Lk 20,27–40)
23 Tisti dan so prišli k njemu saduceji, ki so govorili, da ni vstajenja, in so ga vprašali: 24 »Učitelj, Mojzes je rekel: Če kdo umre brez otrok, naj se njegov brat oženi z njegovo ženo in obudi zarod svojemu bratu. 25 Bilo pa je pri nas sedem bratov. Prvi se je oženil in umrl. Ker ni imel potomstva, je zapustil ženo svojemu bratu; 26 tako tudi drugi in tretji, vsi do sedmega. 27 Zadnja od vseh je umrla tudi žena. 28 Katerega teh sedmih bo torej ob vstajenju? Vsi so jo namreč imeli.« 29 Jezus jim je odvrnil: »Motite se, ker ne poznate ne Pisma ne Božje moči. 30 Ob vstajenju se namreč ne bodo ne ženili ne možile, ampak bodo kakor angeli v nebesih. 31 O vstajenju mrtvih pa, ali niste brali, kaj vam je rekel Bog, ki pravi: 32 Jaz sem Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov. Ni pa Bog mrtvih, ampak živih.« 33 Ko so množice to slišale, so strmele nad njegovim naukom.
Največja zapoved
(Mr 12,28–34; Lk 10,25–28)
34 Farizeji pa so slišali, da je saduceje prisilil k molku, in so se zbrali na istem kraju. 35 Eden izmed njih, učitelj postave, ga je preizkušal z vprašanjem: 36 »Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« 37 Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. 38 To je največja in prva zapoved. 39 Druga pa je njej podobna: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. 40 Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.«
Vprašanje o Davidovem sinu
(Mr 12,35–37; Lk 20,41–44)
41 Ko so bili farizeji zbrani, jih je Jezus vprašal: 42 »Kaj mislite o Mesiju? Čigav sin je?« Dejali so mu: »Davidov.« 43 Rekel jim je: »Kako ga torej David v Duhu imenuje Gospod, ko pravi:
44 Gospod je rekel mojemu Gospodu:
›Sédi na mojo desnico,
dokler ne položim tvojih sovražnikov pod tvoje noge.‹
45 Če ga torej David imenuje Gospod, kako je njegov sin?« 46 In nobeden mu ni mogel nič odgovoriti in od tistega dne si ga tudi nihče ni drznil še kaj vprašati.

4. Mojzesova knjiga 22,1-40

4. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

BILEÁMOVO PREROKOVANJE
Balák pokliče Bileáma
22 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Izraelovi sinovi so se odpravili na pot in se utaborili na Moábskih planjavah onstran Jordana pri Jerihi.
Cipórjev sin Balák je videl vse, kar je Izrael storil Amoréjcem. Moáb se je silno prestrašil ljudstva, ker ga je bilo veliko; prevzela ga je groza pred Izraelovimi sinovi. Zato je Moáb rekel midjánskim starešinam: »Zdaj bo to občestvo požrlo vse okoli nas, kakor vol požre zelenje na polju.« V tistem času je bil moábski kralj Cipórjev sin Balák. Poslal je sle k Beórjevemu sinu Bileámu v Petór, ki je ob reki, v deželo sinov njegovega ljudstva, da bi ga poklicali in mu rekli: »Glej, iz Egipta je odšlo neko ljudstvo; glej, pokriva obličje dežele, naselilo se je meni nasproti. Pojdi torej zdaj, prosim, prekolni mi to ljudstvo, ker je premočno zame! Morda ga bom potem mogel premagati in pregnati iz dežele. Vem namreč, da je blagoslovljen, kogar blagosloviš, in preklet, kogar prekolneš.«
Tedaj so moábski in midjánski starešine šli s plačilom za vedeževanje v rokah; prišli so k Bileámu in mu povedali Balákove besede. Rekel jim je: »Prenočite nocoj tu in odgovorim vam, kakor mi bo zapovedal GOSPOD!« In moábski knezi so ostali pri Bileámu. Bog je prišel k Bileámu in rekel: »Kdo so ti možje, ki so pri tebi?« 10 Bileám je rekel Bogu: »Cipórjev sin Balák, moábski kralj, mi je sporočil: 11 ›Glej, ljudstvo, ki je odšlo iz Egipta, je pokrilo obličje dežele. Pojdi zdaj, prekolni mi ga! Morda se bom potem mogel bojevati z njim in ga pregnati.‹« 12 Bog pa je rekel Bileámu: »Ne hôdi z njimi! Ne preklinjaj ljudstva, kajti blagoslovljeno je!« 13 Zjutraj je Bileám vstal in rekel Balákovim knezom: »Pojdite v svojo deželo, kajti GOSPOD mi ne dovoli iti z vami!« 14 Moábski knezi so vstali, šli k Baláku in rekli: »Bileám ni hotel iti z nami.«
15 Balák pa je spet poslal kneze, več in imenitnejše od onih. 16 Prišli so k Bileámu in mu rekli: »Tako govori Cipórjev sin Balák: ›Ne daj, prosim, da bi te kaj zadržalo, da ne bi prišel k meni! 17 Kajti nagradim te z visokimi častmi in storim vse, kar koli mi porečeš. Pridi torej, prosim, prekolni mi to ljudstvo!‹« 18 Bileám je odvrnil in rekel Balákovim služabnikom: »Tudi ko bi mi Balák dal svojo hišo, napolnjeno s srebrom in z zlatom, ne bi mogel prestopiti ukaza GOSPODA, mojega Boga, da bi kaj storil, bodisi v malem ali velikem. 19 Zdaj pa ostanite, prosim, tudi vi nocoj tu, da izvem, kaj mi bo GOSPOD še povedal.« 20 Ponoči je Bog prišel k Bileámu in mu rekel: »Če so te ti možje prišli klicat, vstani, pojdi z njimi! Vendar stôri samo to, kar ti bom rekel!«
Bileámova oslica
21 Bileám je torej zjutraj vstal, osedlal svojo oslico in šel z moábskimi knezi. 22 Toda vnela se je Božja jeza, ker je šel. Ko je tako jezdil na oslici in sta bila z njim njegova hlapca, se mu je GOSPODOV angel postavil na pot kot nasprotnik. 23 Ko je oslica zagledala GOSPODOVEGA angela, kako z golim mečem v roki stoji na poti, je krenila s poti in šla na polje. Bileám pa jo je začel tepsti, da bi jo spet spravil na pot. 24 Potem se je GOSPODOV angel postavil na ozko stezo med vinogradi, kjer je bil na obeh straneh zid. 25 Ko je oslica zagledala GOSPODOVEGA angela, se je pritisnila k zidu. Ker pa je Bileámu pritisnila nogo ob zid, jo je spet začel tepsti. 26 Nato je šel GOSPODOV angel spet naprej in se je ustavil na ozkem kraju, kjer se ni bilo mogoče ogniti ne na desno ne na levo. 27 Ko je oslica zagledala GOSPODOVEGA angela, je legla pod Bileámom. Ta se je razjezil in oslico tepel s palico. 28 Tedaj je GOSPOD odprl oslici usta in je rekla Bileámu: »Kaj sem ti storila, da si me že trikrat pretepel?« 29 Bileám je rekel oslici: »Ker se norčuješ iz mene. Če bi imel pri roki meč, bi te pri priči ubil.« 30 Oslica pa mu je rekla: »Ali nisem tvoja oslica, na kateri jezdiš od nekdaj do danes? Sem mar kdaj imela navado, da bi ti počela kaj takega?« Rekel je: »Ne.«
31 Tedaj je GOSPOD odprl Bileámu oči, da je videl GOSPODOVEGA angela, kako stoji na poti z golim mečem v roki. Pokleknil je in se priklonil z obrazom do tal. 32 In GOSPODOV angel mu je rekel: »Zakaj si oslico že trikrat pretepel? Glej, prišel sem kot nasprotnik, kajti lahkomiselno si krenil na pot pred menoj. 33 Oslica me je videla in se je že trikrat umaknila pred menoj. Če se mi ne bi umaknila, bi tebe pri priči ubil, njo pa pustil živeti.« 34 Bileám mu je rekel: »Grešil sem, ker nisem spoznal, da mi na poti stojiš nasproti. Zdaj pa, če je to slabo v tvojih očeh, se bom vrnil.« 35 GOSPODOV angel je rekel Bileámu: »Le pojdi z možmi! Toda govôri samo tisto, kar ti bom rekel!« In Bileám je šel z Balákovimi knezi.
36 Ko je Balák slišal, da Bileám prihaja, mu je šel naproti do Ar Moába na meji ob Arnónu, prav na robu njegovega področja. 37 Balák je rekel Bileámu: »Ali te nisem dal že prej poklicati? Zakaj nisi hotel priti k meni? Misliš, da ti ne morem izkazati zadosti časti?« 38 Bileám je rekel Baláku: »Glej, zdaj sem prišel k tebi. Toda ali bom zagotovo mogel kaj govoriti? Besedo, ki mi jo Bog položi v usta, tisto bom izgovoril.« 39 Potem je Bileám šel z Balákom in prišla sta v Kirját Hucót. 40 Tedaj je Balák daroval govedo in drobnico in od tega poslal Bileámu in knezom, ki so bili z njim.

Visoka pesem 2,8-3,5

Visoka pesem :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8


Glas mojega ljubega!
Glej ga, prihaja:
skače čez gore,
preskakuje griče.
Moj ljubi je podoben gazeli
ali mlademu jelenu.
Glej, že stoji za našim zidom,
pogleduje skoz okna,
oprezuje skozi mrežo.

10 Moj ljubi spregovori in mi reče:

Zaročenec
Vstani, moja draga,
lepotica moja, odpravi se,
11 ker glej, zima je minila,
deževje ponehalo, prešlo.
12 Cvetice so se prikazale v deželi,
čas petja je prišel
in glas grlice je slišati
v naši deželi.
13 Smokva zori svoje prve sadove
in trte dehtijo v cvetju.
Vstani, moja draga,
lepotica moja, odpravi se!
14 Golobica moja v skalnih duplinah,
v zavetju pečine,
pokaži mi svojo postavo,
daj mi slišati svoj glas;
zakaj tvoj glas je prijeten
in tvoja postava prikupna.

Zaročenka
15 Polovite nama lisice,
male lisice,
uničevalke vinogradov,
ker sta najina vinograda v cvetju.
16 Moj ljubi je moj in jaz sem njegova,
med lilijami pase.
17 Preden zaveje dan
in se razbežijo sence,
se vrni, moj ljubi.
Bodi podoben gazeli
ali mlademu jelenu v razgrápanih gorah!

3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Na svojem ležišču sem ponoči iskala
njega, ki ga ljubi moja duša;
iskala sem ga, pa ga nisem našla.

Vstala bom in krožila po mestu,
po ulicah in trgih.
Iskala bom njega, ki ga ljubi moja duša.
Iskala sem ga, pa ga nisem našla.
Našli so me čuvarji,
ki krožijo po mestu:
»Ste videli njega, ki ga ljubi moja duša?«
Komaj sem šla mimo njih,
že sem našla njega, ki ga ljubi moja duša.
Prijela sem ga in ga nisem spustila,
dokler ga nisem pripeljala v hišo svoje matere,
v izbo nje, ki me je spočela.
Rotim vas, hčere jeruzalemske,
pri gazelah ali poljskih srnah:
Ne budite in ne motite ljubezni,
dokler se veseli!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.548.599, danes: 31.834
Čas izvajanja programa: 0.06s