Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 27,32-66

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Jezusa križajo
(Mr 15,21–32; Lk 23,26–43; Jn 19,17–27)
32 Ko so šli ven, so naleteli na človeka iz Cirene, ki mu je bilo ime Simon. Prisilili so ga, da je nesel njegov križ. 33 Ko so prišli na kraj, ki se imenuje Golgota, kar pomeni ›kraj lobanje‹, 34 so mu dali piti vina, pomešanega z žolčem. In pokusil je, a ni hotel piti. 35 Ko so ga križali, so si razdelili njegova oblačila, tako da so žrebali. 36 Sedeli so in ga tam stražili. 37 Nad njegovo glavo so dali napis o njegovi krivdi: »Ta je Jezus, judovski kralj.« 38 Takrat sta bila skupaj z njim križana dva razbojnika, eden na desnici in eden na levici. 39 Tisti pa, ki so hodili mimo, so ga sramotili, zmajevali z glavami 40 in govorili: »Ti, ki podiraš tempelj in ga v treh dneh postaviš, reši samega sebe, če si Božji Sin, in stopi s križa!« 41 Podobno so ga zasmehovali tudi véliki duhovniki s pismouki in starešinami ter govorili: 42 »Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti! Izraelov kralj je, naj stopi zdaj s križa in bomo verovali vanj. 43 Zaupal je v Boga, naj ga zdaj reši, če ga hoče, saj je rekel: ›Božji Sin sem.‹« 44 Enako sta ga sramotila tudi razbojnika, ki sta bila z njim križana.
Jezusova smrt
(Mr 15,33–41; Lk 23,44–49; Jn 19,28–30)
45 Ob šesti uri se je stemnilo po vsej deželi do devete ure. 46 Okrog devete ure je Jezus zavpil z močnim glasom: »Elí, Elí, lemá sabahtáni?« to je: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« 47 Ko so nekateri, ki so tam stali, to slišali, so govorili: »Ta kliče Elija.« 48 Brž je stekel eden izmed njih, vzel gobo, jo napojil s kisom, nataknil na trst in mu ponujal piti. 49 Drugi pa so govorili: »Pústi, poglejmo, če ga pride Elija rešit!« 50 Jezus je spet zakričal z močnim glasom in izročil duha. 51 In glej, zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Zemlja se je stresla in skale so se razpočile. 52 Grobovi so se odprli in veliko teles svetih, ki so zaspali, je bilo obujenih. 53 Po njegovi obuditvi so šli iz grobov in prišli v sveto mesto ter se prikazali mnogim. 54 Ko so stotnik in ti, ki so z njim stražili Jezusa, videli potres in kar se je zgodilo, so se silno prestrašili in govorili: »Resnično, ta je bil Božji Sin!« 55 Bilo pa je tam mnogo žená, ki so gledale od daleč. Od Galileje sèm so hodile za Jezusom in mu stregle. 56 Med njimi so bile Marija Magdalena in Marija, mati Jakobova in Jožefova, ter mati Zebedejevih sinov.
Jezusov pogreb
(Mr 15,42–47; Lk 23,50–56; Jn 19,38–42)
57 Ko se je zvečerilo, je prišel bogat mož iz Arimateje, Jožef po imenu, ki je bil tudi sam Jezusov učenec. 58 Stopil je k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. Tedaj je Pilat ukazal, naj mu ga izročijo. 59 Jožef je telo vzel, zavil v kos čistega platna 60 in položil v svoj novi grob, ki ga je bil vsekal v skalo. Ko je k vhodu v grob zavalil velik kamen, je odšel. 61 Bili pa sta tam Marija Magdalena in ona druga Marija in sta sedeli nasproti grobu.
Straža pri grobu
62 Drugi dan, to je po dnevu pripravljanja, so se véliki duhovniki in farizeji zbrali pri Pilatu in mu 63 rekli: »Gospod, spomnili smo se, da je tisti zapeljevalec, ko je bil še živ, rekel: ›Po treh dneh bom obujen.‹ 64 Ukaži torej, naj grob zastražijo do tretjega dne, da morda ne pridejo njegovi učenci, ga ukradejo in ljudstvu porečejo: ›Obujen je bil od mrtvih.‹ In zadnja prevara bo hujša od prve.« 65 Pilat jim je rekel: »Saj imate stražo. Pojdite in zastražite grob, kakor veste!« 66 In oni so šli s stražo in zavarovali grob, tako da so kamen zapečatili.

5. Mojzesova knjiga 7-8

5. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Izrael in kánaanska ljudstva
(2 Mz 34,10–16)
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko te GOSPOD, tvoj Bog, pripelje v deželo, v katero greš, da jo vzameš v last, in pred teboj prežene mnoge narode: Hetejce, Girgašéjce, Amoréjce, Kánaance, Perizéjce, Hivéjce in Jebusejce, sedem narodov, številnejših in močnejših od tebe, in ti jih GOSPOD, tvoj Bog, izroči in jih boš premagal, jih odločno pokončaj z zakletvijo! Ne sklepaj z njimi zaveze, ne prizanašaj jim in ne stopaj v svaštvo z njimi: svoje hčere ne dajaj njegovemu sinu in njegove hčere ne jemlji za svojega sina! Kajti to bi tvojega sina odvrnilo od hoje za menoj in bi služili drugim bogovom; tedaj bi se vnela GOSPODOVA jeza proti vam in bi vas hitro pokončal. Temveč tako ravnajte z njimi: podrite njihove oltarje, razbijte spominske kamne, posekajte svete kole in v ognju sežgite njihove rezane podobe! Kajti sveto ljudstvo si GOSPODU, svojemu Bogu; GOSPOD, tvoj Bog, te je izbral, da boš ljudstvo njegove osebne lastnine izmed vseh ljudstev, ki so na površju zemlje.
GOSPOD se ni nagnil k vam in vas izbral zato, ker bi bili številnejši od vseh drugih ljudstev, saj ste najmanjši izmed vseh, temveč zato, ker vas ljubi in hoče držati prisego, ki jo je dal vašim očetom, vas je GOSPOD izpeljal z močno roko in vas rešil iz hiše sužnosti, iz roke egiptovskega kralja faraona.
Vedi torej, da je GOSPOD, tvoj Bog, Bog, zvesti Bog, ki ohranja zavezo in dobroto tistim, ki ga ljubijo in izpolnjujejo njegove zapovedi, do tisočega rodu, 10 toda plačuje tistemu, ki ga sovraži, v njegov obraz, da ga uniči; ne daje odloga tistemu, ki ga sovraži, v njegov obraz mu poplača. 11 Zato izpolnjuj zapoved, zakone in odloke, ki ti jih danes zapovedujem izpolnjevati!
Blagoslovi
(28,1–14; 3 Mz 26,3–13)
12 In zato, ker boste poslušali te odloke in jih vestno izpolnjevali, ti bo GOSPOD, tvoj Bog, ohranjal zavezo in dobroto, ki jo je prisegel tvojim očetom. 13 Ljubil te bo, te blagoslavljal in množil. Blagoslavljal bo sad tvojega telesa in sad tvoje zemlje: žito, vino in olje, prirejo tvojega goveda in prirastek tvoje drobnice na zemlji, za katero je prisegel tvojim očetom, da ti jo bo dal. 14 Bolj boš blagoslovljen kakor vsa ljudstva; pri tebi ne bo ne nerodovitnega ne nerodovitne, tudi pri tvoji živini ne. 15 GOSPOD bo odvrnil od tebe vsako bolezen in nobene izmed hudih egiptovskih nadlog, ki jih poznaš, vam ne bo naložil, ampak jih bo spravil nad vse, ki te sovražijo. 16 In požrl boš vsa ljudstva, ki ti jih da GOSPOD, tvoj Bog; naj se ne smilijo tvojim očem. Ne služi njihovim bogovom, kajti s tem bi padel v past.
17 Morda praviš v svojem srcu: »Ti narodi so številnejši od mene; kako bi jih mogel zavojevati?« 18 Ne boj se jih! Le spomni se, kaj je GOSPOD, tvoj Bog, storil faraonu in vsemu Egiptu: 19 velikih preizkušenj, ki so jih videle tvoje oči, in znamenj in čudežev, močne roke in iztegnjenega lakta, s katerimi te je izpeljal GOSPOD, tvoj Bog! Tako bo storil GOSPOD, tvoj Bog, vsem ljudstvom, ki se jih bojiš. 20 In tudi sršene bo pošiljal nadnje GOSPOD, tvoj Bog, dokler ne bodo uničeni še tisti, ki bodo ostali in se poskrili pred teboj. 21 Ne trepetaj pred njimi, kajti GOSPOD, tvoj Bog, je v tvoji sredi, velik in strašen Bog. 22 GOSPOD, tvoj Bog, bo pred teboj pregnal te narode polagoma; ne boš jih mogel pokončati hitro, sicer bi se proti tebi namnožile divje zveri. 23 Toda GOSPOD, tvoj Bog, ti jih bo izročil in jih navdal z veliko zmedenostjo, dokler ne bodo pokončani. 24 Dal ti bo v roke njihove kralje in izbrisal boš njihovo ime izpod neba. Nihče ne bo obstal pred teboj, dokler jih ne pokončaš. 25 Podobe njihovih bogov sežgite v ognju; ne žêli si srebra in zlata, ki je na njih, in si ga ne jemlji, da se s tem ne zapleteš v zanko; kajti to je gnusoba za GOSPODA, tvojega Boga. 26 In ne nôsi gnusobe v svojo hišo, da te ne zadene zakletev kakor njo! Na vso moč jo sovraži in strašno naj se ti gnusi, kajti zakleta je!
Bog je Izraela vzgajal v puščavi
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Vestno izpolnjujte vso zapoved, ki ti jo danes dajem, da boste živeli, se namnožili in prišli in vzeli v last deželo, za katero je GOSPOD prisegel vašim očetom. Spominjaj se vse poti, po kateri te je GOSPOD, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preizkusil in tako spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš izpolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, pa te hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje; pokazati ti je hotel, da človek ne živi samo od kruha, kajti človek živi od vsega, kar prihaja iz GOSPODOVIH ust. V teh štiridesetih letih tvoj plašč ni razpadel na tebi in noga ti ni otekla. Spoznaj v svojem srcu, da te GOSPOD, tvoj Bog, vzgaja, kakor mož vzgaja svojega sina!
Obilje spodbuja k napuhu
Izpolnjujte torej zapovedi GOSPODA, svojega Boga; hôdi po njegovih poteh in se ga boj! Kajti GOSPOD, tvoj Bog, te pelje v lepo deželo, v deželo potokov, studencev in podzemskih vodá, ki izvirajo po dolinah in gorah; v deželo pšenice, ječmena, vinske trte, smokev in granatnih jablan, v deželo oljk in medu; v deželo, v kateri ne boš jedel kruha v revščini, kjer ti ne bo ničesar manjkalo, v deželo, katere kamni so železo, in ki boš iz njenih gorá kopal baker. 10 Do sitega se boš najedel in zahvalil boš GOSPODA, svojega Boga, za lepo deželo, ki ti jo je dal.
11 Varuj se, da ne pozabiš GOSPODA, svojega Boga, da ne bi izpolnjeval njegovih zapovedi, odlokov in zakonov, ki ti jih danes zapovedujem! 12 Ko boš jedel do sitega, zidal lepe hiše in v njih prebival, 13 ko se ti bo množilo govedo in drobnica, množilo srebro in zlato in vse tvoje imetje, 14 glej, da se tvoje srce ne prevzame in ne pozabiš GOSPODA, svojega Boga, ki te je izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti, 15 ki te je vodil po veliki in strašni puščavi, kjer so strupene kače, škorpijoni in suhi kraji, kjer ni vode; ki ti je točil vodo iz kremenaste skale; 16 ki te je v puščavi hranil z mano, ki je tvoji očetje niso poznali. Tako te je poniževal in preizkušal, da bi ti potem izkazoval dobrote. 17 Pa boš rekel v svojem srcu: »Moja moč in sila moje roke mi je pridobila to bogastvo.« 18 A spomni se GOSPODA, svojega Boga, kajti on je tisti, ki ti daje moč, da si lahko pridobivaš bogastvo, zato da uresničuje, kakor to dela danes, svojo zavezo, ki jo je s prisego sklenil s tvojimi očeti. 19 Če pa bi vendarle pozabil GOSPODA, svojega Boga, in hodil za drugimi bogovi, jim služil in se jim priklanjal, vam danes zagotavljam, da boste gotovo uničeni. 20 Kakor narodi, ki jih GOSPOD uničuje pred vami, tako boste uničeni, ker niste poslušali glasu GOSPODA, svojega Boga.

Job 7

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Bedno življenje
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Mar ni človek najemnik na zemlji
in njegovi dnevi niso dninarjevi dnevi?
Kakor hlapec hrepeni po senci,
kakor dninar čaka na plačilo,
tako so mi odmerjeni meseci, polni gorja,
dodeljene so mi noči, polne trpljenja.
Kadar grem spat, mislim, kdaj bom vstal,
kadar vzamem za mero večer,
naveličan prehitevam čas do mraka.
Moje telo je obdano s črvi in prsteno skorjo,
moja koža se grbanči in razpada.
Moji dnevi so hitrejši kakor tkalski čolniček,
minevajo brez upanja.
Bog naj razloži in odneha
Spomni se, da je moje življenje le dih,
moje oko ne bo več videlo sreče.
Oko, ki me zdaj še gleda, me ne bo več videlo,
tvoj pogled me bo iskal, pa me ne bo več.
Kakor se oblak razprši in izgine,
tako ne vstane več tisti, ki gre v podzemlje.
10 Ne vrne se več v svojo hišo,
njegov kraj ga več ne pozna.

11 Zato ne bom zadrževal svojih ust,
govoril bom v stiski svojega duha,
tožil bom v bridkosti svoje duše.
12 Mar sem morje ali morska pošast,
da si postavil stražo proti meni?
13 Kadar rečem: Moja postelja me bo tolažila,
moje ležišče me bo rešilo skrbi,
14 tedaj me strašiš s sanjami
in me plašiš s prikaznimi.
15 Moja duša hrepeni po zadušitvi,
raje ima smrt kakor moje kosti.
16 Odpovedujem, saj ne bom živel večno,
odnehaj, kajti moji dnevi so le dih!
17 Kaj je človek, da ga tako upoštevaš
in misliš nanj v svojem srcu,
18 da ga obiskuješ vsako jutro,
ga preizkušaš vsak trenutek?
19 Kako dolgo ne boš odmaknil pogleda od mene,
ne odnehal, da bi vsaj slino požrl?
20 Če sem kaj zagrešil,
kaj sem ti, varuh ljudi, s tem prizadel?
Zakaj si me postavil za tarčo,
da sem sam sebi v breme?
21 Zakaj mi ne odvzameš greha,
ne odpustiš moje krivde?
Kajti zdaj bom legel v zemljo,
in če me boš iskal, me ne bo več.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.644, danes: 7.879
Čas izvajanja programa: 0.06s