Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Rimljanom 15,14-33

Pismo Rimljanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pavlovo apostolsko poslanstvo
14 Sicer pa sem glede vas tudi sam prepričan, bratje moji, da ste tudi sami od sebe polni dobrote, napolnjeni z vsakršnim spoznanjem, sposobni, da se tudi medsebojno svarite. 15 Vendar sem vam ponekod napisal nekoliko drzneje, da bi vas spomnil na to, kar že veste; to pa v môči milosti, ki mi jo je dal Bog, 16 da bi bil služabnik Kristusa Jezusa med pogani in opravljal duhovniško službo za Božji evangelij, da bi tako pogani postali Bogu prijetna daritev, posvečena v Svetem Duhu. 17 Kar torej zadeva Božjo stvar, se smem ponašati v Kristusu Jezusu. 18 Saj si tudi ne bi upal govoriti o stvareh, ki jih ne bi bil Kristus naredil po meni zavoljo poslušnosti poganov, in sicer z besedo in z dejanjem, 19 z močjo znamenj in čudežev, z močjo Božjega Duha. Vse od Jeruzalema tja do Ilirika sem v velikem krogu dopolnil Kristusov evangelij. 20 Vendar je zame stvar časti, da ne oznanjam evangelija tam, kjer je bil Kristus že imenovan, da ne bi zidal na tujem temelju, 21 temveč kakor je pisano:
Tisti, ki jim ni bilo oznanjeno o njem, bodo videli,
tisti, ki niso slišali, bodo razumeli.
Pavlov načrt, da obišče Rim
22 Zaradi tega mi je bilo večkrat preprečeno, da bi prišel k vam. 23 Zdaj pa v teh krajih nimam več dela in si že nekaj let želim priti k vam, 24 ko bom potoval v Španijo. Upam namreč, da vas bom spotoma videl in da mi boste pomagali iti tja, potem ko se bom nekoliko naužil vaše družbe. 25 Zdaj pa odhajam v Jeruzalem, da bi služil svetim. 26 Makedonija in Ahaja sta namreč sklenili napraviti nabirko za uboge med svetimi v Jeruzalemu. 27 To sta sklenili, in njihovi dolžnici sta. Kajti če so pogani postali deležni njihovih duhovnih dobrin, so jim dolžni pomagati tudi v njihovih telesnih potrebah. 28 Ko bom torej to opravil in jim v redu zapečatil ta sad, bom mimo vas šel v Španijo. 29 In ko bom prišel k vam, vem, da bom prišel v polnosti Kristusovega blagoslova.
30 Pri našem Gospodu Jezusu Kristusu in pri ljubezni Duha pa vas opominjam, bratje, da se bojujete z mano v svojih molitvah: prosíte Boga zame, 31 da bi bil rešen neposlušnih v Judeji in bi sveti v Jeruzalemu radi sprejeli mojo podporo, 32 tako da bi veselo prišel k vam in se odpočil med vami, če bo Bog dal. 33 Bog miru naj bo z vami vsemi. Amen.

1. Samuelova knjiga 29-31

1. Samuelova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Filistejci ne zaupajo Davidu
29 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Filistejci so zbrali vso svojo vojsko v Aféku, Izraelci pa so se utaborili ob studencu, ki je v Jezreélu. Ko so filistejski knezi šli mimo po stotnijah in po tisočnijah in so nazadnje David in njegovi možje šli mimo z Ahíšem, so filistejski poglavarji rekli: »Kaj so ti Hebrejci?« Ahíš je rekel filistejskim poglavarjem: »Ali ni to David, služabnik Savla, Izraelovega kralja, ki je bil zdaj z menoj leto in dan, pa nič nisem našel na njem od dneva, ko se mi je pridružil, do tega dne?« Filistejski poglavarji pa so se vznejevoljili nad njim in mu rekli: »Vrni tega moža! Naj se vrne v svoj kraj, ki si mu ga določil! Naj ne hodi z nami v boj, da nam ne bo nasprotnik v boju! S čim naj bi se priljubil svojemu gospodu, če ne z glavami teh mož? Ali ni to David, ki so mu med rajanjem izmenoma prepevali:
›Savel jih je pobil na tisoče,
David pa na desettisoče?‹«
Ahíš je tedaj poklical Davida in mu rekel: »Kakor živi GOSPOD, iskren si in dobro bi bilo v mojih očeh, če bi odhajal in prihajal z menoj na vojsko, kajti na tebi nisem našel hudobije od dneva, ko si prišel k meni, do tega dne. A v očeh knezov nisi dober. Tako se zdaj vrni in pojdi v miru in ne stori ničesar, kar je slabo v očeh filistejskih knezov.« David je rekel Ahíšu: »Kaj pa sem storil? Kaj si našel na svojem služabniku od dneva, ko sem pred teboj, do tega dne, da ne bi smel priti in se bojevati proti sovražnikom svojega gospoda kralja?« Ahíš je odgovoril in rekel Davidu: »Vem, kajti v mojih očeh si dober kakor Božji angel. Toda filistejski poglavarji so rekli: ›Naj ne gre z nami v boj!‹ 10 In zdaj, vstani zgodaj zjutraj s služabniki svojega gospoda, ki so prišli s teboj! Vstanite zgodaj zjutraj, in ko vam bo zora zasvetila, pojdite!« 11 David in njegovi možje so zgodaj vstali, odšli zjutraj in se vrnili v deželo Filistejcev. Filistejci pa so šli v Jezreél.
David premaga Amalečane
30 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je David s svojimi možmi tretji dan prišel v Ciklág, so Amalečani vdrli proti jugu in v Ciklág. Udarili so Ciklág ter ga požgali z ognjem. Ujeli so žene, ki so bile v njem, od majhnih do velikih. Usmrtili niso nikogar, ampak so jih odpeljali in šli svojo pot. Ko je David s svojimi možmi prišel v mesto, glej, je bilo požgano z ognjem, njihove žene, njihovi sinovi in njihove hčere pa so bili ujeti. David in ljudstvo, ki je bilo z njim, so povzdignili glas in jokali, dokler niso od joka onemogli. Tudi obe Davidovi ženi, Jezreélka Ahinóam in Abigájila, žena Karmélčana Nabála, sta bili ujeti. David je bil zelo v stiski, ker so ljudje govorili, da ga bodo kamnali, kajti vsemu ljudstvu je bilo bridko pri duši, vsakemu zaradi njegovih sinov in njegovih hčera. David pa se je okrepil v GOSPODU, svojem Bogu.
David je rekel duhovniku Abjatárju, Ahimélehovemu sinu: »Prinesi mi, prosim, efód!« Abjatár mu je prinesel efód. David je vprašal GOSPODA: »Ali naj zasledujem to roparsko drhal? Jo bom dohitel?« Rekel mu je: »Zasleduj! Kajti zagotovo boš dohitel, zagotovo boš rešil.«
David je torej šel s šeststo možmi, ki so bili z njim. Ko so prišli do potoka Besórja, so tisti, ki so zaostajali, obstali, 10 David pa jih je s štiristo možmi zasledoval še naprej. Obstalo pa je dvesto mož, ki so bili preveč izčrpani, da bi mogli iti čez potok Besór.
11 Na polju so našli Egipčana in ga pripeljali k Davidu. Dali so mu jesti kruha in piti vode, 12 dali so mu tudi kos smokvinega kolača in dva posušena grozda. Potem ko je jedel, se je njegov duh vrnil vanj, kajti tri dni in tri noči ni bil jedel kruha ne pil vode. 13 David mu je rekel: »Čigav si in od kod si?« Rekel je: »Egiptovski mladenič sem, suženj Amalečana. Moj gospod me je odpustil, ker sem pred tremi dnevi zbolel. 14 Vpadli smo v južno stran Keretéjcev, v to, kar pripada Judu, in v južno stran Kalébovo ter požgali Ciklág z ognjem.« 15 David mu je rekel: »Ali me hočeš peljati k tej drhali?« Rekel je: »Prisezi mi pri Bogu, da me ne boš dal usmrtiti in me ne boš izročil v roko mojemu gospodu, pa te popeljem k tej drhali.«
16 Popeljal ga je, in glej, bili so razkropljeni po površju vse dežele, jedli so, pili in se zabavali zaradi vsega velikanskega plena, ki so ga vzeli iz filistejske dežele in iz judovske dežele. 17 David jih je pobijal od popoldneva do večera drugega dne, tako da ni ušel nobeden izmed njih razen štiristo mladih mož, ki so zajahali kamele in pobegnili. 18 Tako je David rešil vse, kar so Amalečani vzeli; tudi obe svoji ženi je David rešil. 19 Nikogar niso pogrešali, od najmanjšega do največjega, do sinov in hčera, od plena do vsega, kar so jim vzeli; vse je David vrnil. 20 Vzel je vso drobnico in govedo. Tisti, ki so gnali to čredo, so govorili: »To je Davidov plen.«
21 Ko je David prišel do dvesto mož, ki so bili preveč izčrpani, da bi šli za Davidom in jih je pustil sedeti pri potoku Besórju, so šli naproti Davidu in naproti ljudstvu, ki je bilo z njim. David je pristopil k tem ljudem in jih pozdravil. 22 Vsi hudobneži in ničvredneži izmed mož, ki so šli z Davidom, pa so spregovorili in rekli: »Ker niso šli z nami, jim ne dajmo nič od plena, ki smo ga rešili, razen vsakemu njegovo ženo in njegove otroke; te naj odpeljejo in odidejo!« 23 David pa je rekel: »Ne storite tako, bratje moji, s tem kar nam je dal GOSPOD! Obvaroval nas je in nam dal v roko to drhal, ki je prišla nad nas. 24 Kdo bi vas poslušal v tej stvari? Kajti kakršen je delež tistega, ki je šel v boj, takšen bodi delež onega, ki je ostal pri prtljagi; enako naj si razdelijo!« 25 Tako je bilo od tega dne naprej. Postavil je to za zakon in za pravo za Izraela do tega dne.
26 Ko je David prišel v Ciklág, je poslal od plena Judovim starešinam, svojim rojakom, in rekel: »Glejte, blagoslov za vas od plena GOSPODOVIH sovražnikov,« 27 tistim v Betelu, tistim v Ramát Negebu, tistim v Jatírju, 28 tistim v Aroêrju, tistim v Sifmótu, tistim v Eštemói, 29 tistim v Rahálu, tistim v mestih Jerahmeélovcev, tistim v mestih Kenéjcev, 30 tistim v Hormi, tistim v Bor Ašánu, tistim v Atáhu, 31 tistim v Hebrónu in vsem krajem, koder je hodil David s svojimi možmi.
Savel pade v boju
(1 Krn 10,1–14)
31 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko so se Filistejci bojevali z Izraelom, so Izraelci zbežali pred Filistejci in popadali smrtno ranjeni na gori Gilbói. Filistejci so dohiteli Savla in njegove sinove; Filistejci so pobili Savlove sinove Jonatana, Abinadába in Malkišúa. Boj je bil za Savla težak; našli so ga lokostrelci in strelci so ga hudo ranili. Tedaj je Savel rekel svojemu oprodu: »Izderi svoj meč in me prebodi z njim, da me ne pridejo ti neobrezanci prebadat in zasmehovat!« Njegov oproda pa ni hotel, ker se je silno bal. Zato je Savel zgrabil meč in se nasadil nanj. Ko je oproda videl, da je Savel mrtev, se je tudi sam nasadil na svoj meč in umrl z njim. Tako so tisti dan umrli hkrati Savel, njegovi trije sinovi, njegov oproda in tudi vsi njegovi možje. Ko so Izraelci, ki so bili onkraj doline, in tisti onkraj Jordana videli, da so Izraelci zbežali in da so Savel in njegovi sinovi mrtvi, so zapustili svoja mesta in zbežali. Prišli so Filistejci in se naselili v njih.
Drugo jutro so prišli Filistejci pobite oropat. Ko so našli Savla in njegove tri sinove, ki so padli na gori Gilbói, so njemu odsekali glavo, mu izropali bojno orožje in poslali sle po vsej deželi Filistejcev, da bi oznanili veselo novico v hiši njihovih malikov in ljudstvu. 10 Njegovo orožje so položili v Astartino hišo, njegovo truplo pa pribili na obzidje Bet Šeána. 11 Ko so prebivalci Jabéš Gileáda slišali, kaj so Filistejci storili Savlu, 12 so vstali vsi hrabri možje in hodili vso noč ter Savlovo truplo in trupla njegovih sinov vzeli z obzidja Bet Šeána. Ko so prišli v Jabéš, so jih tam sežgali. 13 Potem so vzeli njihove kosti in jih pokopali pod tamarisko v Jabéšu ter se postili sedem dni.

Psalmi 71

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 71 (70)
Zaupanje v Božjo zvestobo
71 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
K tebi, GOSPOD, se zatekam,
naj ne bom osramočen na veke.
V svoji pravičnosti me reši in osvobodi,
nagni k meni svoje uho in me odreši.
Bodi mi utrjena skala,
h kateri lahko vedno pridem.
Odločil si, da me boš odrešil,
zakaj ti si moja skala in moja trdnjava.

Moj Bog, osvobodi me iz rok krivičnika,
iz pesti hudobneža in zatiralca;
zakaj ti si moje upanje, o Gospod,
moje zaupanje, GOSPOD, od moje mladosti.
Nate sem se opiral od materinega telesa,
od naročja moje matere si moj varuh,
tebi velja moja hvalnica za vedno.

Za mnoge sem kakor čudež,
ti si moje močno zatočišče.
Moja usta so polna tvoje hvale,
ves dan tvoje slave.
Ne zavrzi me v času starosti,
ko gre moja moč h koncu, me ne zapusti!
10 Zakaj moji sovražniki govorijo o meni,
tisti, ki prežijo na moje življenje, se skupaj posvetujejo
11 in pravijo: »Bog ga je zapustil,
zasledujte in zgrabite ga, saj ni rešitelja.«

12 O Bog, ne bodi daleč od mene!
Moj Bog, hiti mi pomagat!
13 Naj bodo osramočeni, naj preminejo,
kateri me obtožujejo,
naj se obdajo s sramotenjem in zasramovanjem,
kateri iščejo mojo nesrečo.
14 Jaz pa bom vedno pričakoval,
pridajal bom k vsej tvoji hvali.
15 Moja usta bodo oznanjala tvojo pravičnost,
ves dan tvoje odrešenje,
kajti ne poznam njunega seštevka.
16 Prišel bom s silnimi deli Gospoda BOGA,
slavil bom tvojo pravičnost, samo tvojo.

17 O Bog, učil si me od moje mladosti,
do zdaj sem oznanjal tvoja čudovita dela.
18 Tudi do starosti in osivelosti,
o Bog, me ne zapusti,
dokler ne oznanim tvoje moči temu rodu,
vsakemu, ki pride, tvojo mogočnost.
19 Tvoja pravičnost, o Bog, sega do višin,
ti si storil velika dela;
o Bog, kdo je kakor ti?
20 Dal si mi videti stiske,
mnoge in hude.
Znova mi boš dal življenje,
znova me boš vzdignil iz oceanov.
21 Povečal boš mojo veličino,
znova me boš potolažil.

22 Tudi jaz se ti bom zahvaljeval s harfo
za tvojo zvestobo, o moj Bog,
igral ti bom na citre,
o Sveti Izraelov.
23 Moje ustnice bodo vriskale,
ker bom prepeval tebi,
moja duša, ki si jo odrešil.
24 Tudi moj jezik bo ves dan
izrekal tvojo pravičnost,
ker so osramočeni, ker se sramujejo,
kateri iščejo mojo nesrečo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.523.950, danes: 7.185
Čas izvajanja programa: 0.05s