Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Rimljanom 16

Pismo Rimljanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Osebni pozdravi
16 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Priporočam vam našo sestro Fojbo, ki je diakonísa v Cerkvi v Kenhrejah: sprejmite jo v Gospodu, kakor se spodobi svetim, in ji stojte ob strani v vsem, kar bi potrebovala od vas, saj je bila tudi ona v pomoč mnogim in tudi meni.
Pozdravite Prisko in Ákvila, moja sodelavca v Jezusu Kristusu, ki sta tvegala glavo, da bi mi rešila življenje. Hvaležen sem jima ne samo jaz, ampak tudi vse Cerkve med pogani. Pozdravite tudi Cerkev, ki se zbira v njuni hiši. Pozdravite mojega dragega Epájneta, prvega, ki ga je dala Azija Kristusu. Pozdravite Marijo, ki se je zelo trudila za vas. Pozdravite Andrónika in Junijo, moja rojaka in sojetnika, odlična apostola, ki sta bila že pred mano v Kristusu. Pozdravite Ampliáta, ki mi je drag v Gospodu. Pozdravite Urbana, našega sodelavca v Kristusu, in mojega dragega Stahija. 10 Pozdravite Apéla, ki se je izkazal v Kristusu. Pozdravite Aristóbulove domače. 11 Pozdravite mojega rojaka Heródiona. Pozdravite tiste člane Narcísove hiše, ki so v Gospodu. 12 Pozdravite Trífajno in Trifózo, ki se trudita v Gospodu. Pozdravite drago Pêrsido, ki se je veliko trudila v Gospodu. 13 Pozdravite Rufa, izvoljenca v Gospodu, in njegovo mater, ki je tudi moja. 14 Pozdravite Asínkrita, Flegona, Hermesa, Patrobája, Hermája in brate, ki so z njimi. 15 Pozdravite Filológa in Julijo, Neréja in njegovo sestro, Olimpája in vse svete, ki so z njimi. 16 Pozdravite se med seboj s svetim poljubom. Pozdravljajo vas vse Kristusove Cerkve.
17 Opominjam pa vas, bratje, varujte se tistih, ki delajo razprtije in pohujšujejo v nasprotju z naukom, v katerem ste bili poučeni: izogibajte se jih! 18 Kajti taki ne služijo našemu Gospodu Kristusu, ampak lastnemu trebuhu, in s privzdignjenim in priliznjenim govorjenjem varajo srca preprostih. 19 Glas o vaši poslušnosti je prodrl povsod. Veselim se vas torej, obenem pa hočem, da ste modri glede dobrega in nepokvarjeni glede zla. 20 Bog miru pa bo prav kmalu strl satana pod vašimi nogami. Milost našega Gospoda naj bo z vami!
21 Pozdravlja vas moj sodelavec Timótej in moji rojaki Lukij, Jazon in Sozípater. 22 Pozdravljam vas v Gospodu jaz, Tertij, ki sem napisal to pismo. 23 Pozdravlja vas Gaj, pri katerem uživam gostoljubje jaz in celotna Cerkev. Pozdravlja vas mestni blagajnik Erást ter brat Kvart.
Hvalnica
25 Njemu pa, ki vas more po mojem evangeliju in po oznanjevanju Jezusa Kristusa utrditi – v skladu z razodetjem skrivnosti, ki je bila zamolčana skozi večne čase, 26 a je bila zdaj razodeta in je po ukazu večnega Boga oznanjena v preroških Pismih vsem narodom, da bi bili poslušni veri –, 27 Bogu, ki je edini moder, po Jezusu Kristusu slava na veke. Amen.

2. Samuelova knjiga 1

2. Samuelova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DRUGA SAMUELOVA KNJIGA
David izve za Savlovo smrt
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Bilo je po Savlovi smrti, ko se je David vrnil od zmage nad Amalečani. In David je bival v Ciklágu dva dni. Tretji dan pa je, glej, prišel mož iz Savlovega tabora. Njegova oblačila so bila pretrgana in prah je bil na njegovi glavi. Ko je prišel k Davidu, je padel na zemljo in se poklonil. David mu je rekel: »Od kod prihajaš?« Rekel mu je: »Utekel sem iz Izraelovega tabora.« David mu je rekel: »Kaj se je zgodilo? Povej mi!« Rekel je: »Ljudstvo je zbežalo iz boja, veliko ljudi je tudi padlo in pomrlo in tudi Savel in njegov sin Jonatan sta mrtva.« David je rekel mladeniču, ki mu je poročal: »Kako veš, da sta Savel in njegov sin Jonatan mrtva?« Mladenič, ki mu je poročal, je rekel: »Po naključju sem prišel na goro Gilbóo. In glej, Savel je slonel na svoji sulici, in glej, vozovi in konjeniki so pritiskali za njim. Ko se je ozrl in me zagledal, me je poklical. Rekel sem: ›Tukaj sem.‹ Rekel mi je: ›Kdo si?‹ Rekel sem mu: ›Amalečan sem.‹ Tedaj mi je rekel: ›Daj, stopi k meni in me usmrti, kajti groza me je obšla, duša pa je še vsa v meni.‹ 10 Tako sem stopil k njemu in ga usmrtil, kajti vedel sem, da po svojem padcu ne bo preživel. Vzel sem načelek, ki je bil na njegovi glavi, in zapestnico, ki je bila na njegovi roki, in tukaj ju prinašam svojemu gospodu.«
11 Tedaj je David prijel svoja oblačila in jih pretrgal, prav tako tudi vsi možje, ki so bili z njim. 12 In žalovali so, jokali in se postili do večera za Savlom, za njegovim sinom Jonatanom, za GOSPODOVIM ljudstvom in za Izraelovo hišo, ker so padli pod mečem.
13 Nato je David rekel mladeniču, ki mu je poročal: »Od kod si?« Rekel je: »Sin priseljenca Amalečana sem.« 14 David pa mu je rekel: »Kako da se nisi bal iztegniti svoje roke in ubiti GOSPODOVEGA maziljenca?« 15 In David je poklical enega od mladeničev in rekel: »Pristopi, ubij ga!« In udaril ga je, da je umrl. 16 David pa mu je rekel: »Tvoja kri na tvojo glavo! Kajti tvoja usta so pričala proti tebi, ko si rekel: ›Usmrtil sem GOSPODOVEGA maziljenca.‹«
Žalostinka za Savlom in Jonatanom
17 David je zložil tole žalostinko za Savlom in njegovim sinom Jonatanom. 18 Rekel je, da bi učil Judove sinove:
Lok. Glej, zapisano je v Knjigi pravičnega.
19 O Izrael, uničen je bil tvoj okras na višavah!
Kako sta padla junaka!
20 Ne povejte tega v Gatu,
ne razglašajte po ulicah v Aškelónu,
da se ne razveselijo filistejske hčere,
da ne zavriskajo hčere neobrezancev!

21 Gore Gilbóe,
naj ne bo na vas ne rose ne dežja
ne polja daritev!
Zakaj tam je bil onečaščen ščit junakov,
Savlov ščit ni bil maziljen z oljem,
22 ampak s krvjo pobitih,
z mastjo junakov.
Jonatanov lok se ni umikal,
Savlov meč se ni vračal brez uspeha.

23 Savel in Jonatan, ljubljena in prijetna,
se nista ločila ne v življenju ne v smrti.
Hitrejša sta bila od orlov,
močnejša od levov.

24 Hčere izraelske, jokajte za Savlom,
ki vas je razkošno oblačil s škrlatom,
z zlatim lišpom vam je krasil obleko.

25 Kako sta padla junaka sredi boja!
Jonatan je preboden na tvojih višavah!
26 Hudo mi je za teboj, moj brat, Jonatan!
Zelo si mi bil prijeten.
Tvoja ljubezen mi je bila čudovita,
bolj kot ženska ljubezen.

27 Kako sta padla junaka
in je uničeno bojno orožje!

Psalmi 72

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 72 (71)
Kralj miru in njegovo kraljestvo
72 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Salomonov psalm.
O Bog, daj svoje sodbe kralju,
svojo pravičnost kraljevemu sinu.
Naj sodi tvoje ljudstvo po pravičnosti,
tvoje nesrečnike po pravici.
Naj gore prinesejo mir ljudstvu
in griči pravičnost.
Naj brani nesrečne med ljudstvom,
rešuje sinove ubogega
in potepta okrutneža.

Naj se te bojijo, ko vzide sonce,
vpričo lune, rod za rodom.
Naj pride dol kakor dež na travo,
kakor pršenje, ki namaka zemljo.
V njegovih dneh naj cveti pravični
in obilje miru, dokler ne ugasne luna.

Naj vlada od morja do morja,
od veletoka do koncev zemlje.
Pred njim naj se pripogibajo prebivalci puščave,
njegovi sovražniki naj ližejo prah.
10 Kralji iz Taršíša in z otokov
naj izročajo darove,
kralji iz Sabe in Sebe
naj prinašajo davek.
11 Vsi kralji naj se mu klanjajo,
vsi narodi naj mu služijo.

12 Zakaj rešil bo ubogega, ki kliče na pomoč,
nesrečnega, ki nima pomočnika.
13 Sočutje bo imel do slabotnega in ubogega,
odrešil bo duše ubogih.
14 Pred zatiranjem in nasiljem jih bo rešil,
v njegovih očeh bo njihova kri dragocena.

15 Naj živi, naj mu dajejo zlato iz Sabe,
zanj naj vedno kdo moli,
ves dan naj ga blagoslavlja.
16 Naj bo obilje žita v deželi,
naj valovi do vrha gorovja.
Njegov sad naj bo kakor Libanon,
naj cvetijo ljudje iz mesta kakor zelišče zemlje.
17 Njegovo ime naj ostane na veke,
njegovo ime naj se širi pred soncem.
V njem naj se blagoslavljajo,
vsi narodi naj ga blagrujejo.

18 Naj bo slavljen GOSPOD Bog, Izraelov Bog,
ki opravlja čudovita dela, on edini.
19 Naj bo slavljeno ime njegove slave na veke,
naj se napolni z njegovo slavo vsa zemlja.
Amen in amen.

20 Končane so molitve Jesejevega sina Davida.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.702.499, danes: 20.813
Čas izvajanja programa: 0.07s