Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Rimljanom 4

Pismo Rimljanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Abrahamov zgled
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kaj bomo torej rekli, da je dosegel Abraham, naš praoče, po mesu? Če je bil namreč Abraham opravičen po delih, se ima s čim ponašati. Vendar ne pred Bogom. Kaj namreč pravi Pismo? Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost. Kdor dela, temu se plačilo ne daje po milosti, ampak kot dolžno izplačilo. Kdor pa ne opravlja del, ampak veruje v tistega, ki opravičuje brezbožneža, temu se njegova vera šteje v pravičnost. Tako tudi David blagruje človeka, ki mu Bog prišteva pravičnost brez del:
Blagor tistim, ki so jim nepostavnosti odpuščene
in so jim grehi pokriti;
blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva greha.
Se torej blagrovanje nanaša na tistega, ki je obrezan, ali tudi na tistega, ki je neobrezan? Pravimo namreč: Vera je bila Abrahamu šteta v pravičnost. 10 Kako mu je bila torej prišteta? Ko je bil obrezan ali ko je bil neobrezan? Ne, ko je bil obrezan, temveč ko je bil neobrezan. 11 Saj je znamenje obreze dobil kot pečat pravičnosti, ta pa je izvirala iz vere, ki jo je bil prejel, ko je bil še neobrezan. To pa zato, da bi postal oče vseh neobrezanih, ki verujejo, da bi se pravičnost prištela tudi njim. 12 Obenem pa naj bi postal tudi oče obrezanih, in sicer tistih, ki niso samo obrezani, temveč tudi hodijo po stopinjah vere, ki jo je imel naš oče Abraham, preden je bil obrezan.
Obljubo je Abraham prejel po veri
13 Kajti obljuba, ki je bila dana Abrahamu ali njegovemu potomstvu, da bodo dediči sveta, ni bila dana po postavi, ampak po pravičnosti, ki izvira iz vere. 14 Če bi namreč postali dediči tisti, ki se sklicujejo na postavo, bi se vera izvotlila, obljuba pa bi bila brez učinka. 15 Kajti postava povzroča jezo. Kjer pa ni postave, tudi ni prestopka. 16 Potemtakem postajamo dediči po veri, tako da je dedovanje iz milosti in da je obljuba zagotovljena vsemu potomstvu, ne samo tistemu, ki izvira iz postave, ampak tudi tistemu, ki izvira iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh, 17 kakor je pisano: Postavil sem te za očeta mnogih narodov, pred Bogom, kateremu je verjel, in ki oživlja mrtve in kliče v bivanje stvari, ki jih ni. 18 Na osnovi upanja je proti upanju veroval, da bo postal oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno: Takó bo s tvojim potomstvom. 19 In vera se mu ni omajala, čeprav je videl, da mu je telo že zamrlo, saj je imel nekako sto let, in da je Sari naročje omrtvelo. 20 Ob Božji obljubi ni podvomil v neveri, marveč se je v svoji veri še okrepil in izkazal čast Bogu, 21 popolnoma prepričan, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti.
22 Zato mu je tudi bilo to šteto v pravičnost. 23 To, da mu je bilo šteto, pa ni bilo zapisano samo zaradi njega, 24 temveč tudi zaradi nas. Saj bo šteto tudi nam, ker verujemo vanj, ki je obudil od mrtvih Jezusa, našega Gospoda: 25 on je bil izročen v smrt zaradi naših prestopkov in je bil obujen zaradi našega opravičenja.

1. Samuelova knjiga 13

1. Samuelova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vojna s Filistejci
13 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Savel je imel trideset let, ko je postal kralj, in ko je dve leti kraljeval nad Izraelom, si je Savel izbral tri tisoč mož iz Izraela; dva tisoč jih je bilo s Savlom v Mihmásu in na pogorju pri Betelu, tisoč pa jih je bilo z Jonatanom v Gibeát Benjaminu. Preostalo ljudstvo je odpustil, vsakogar v njegov šotor. Jonatan je pobil filistejsko stražo, ki je bila v Gebi. Filistejci so slišali za to. Savel pa je dal trobiti na rog po vsej deželi, češ, naj slišijo Hebrejci! Ves Izrael je slišal govorico: »Savel je pobil filistejsko stražo in Izrael se je zagnusil Filistejcem.« Sklicali so ljudstvo, da je šlo za Savlom v Gilgál.
Filistejci pa so se zbrali, da bi se bojevali z Izraelom: trideset tisoč voz, šest tisoč konjenikov, ljudstva pa toliko kot peska, ki je na morskem obrežju. Šli so gor in se utaborili pri Mihmásu, vzhodno od Bet Avena. Ko so Izraelovi možje videli, da so v stiski – kajti ljudstvo je bilo res v težavi –, so se poskrili po votlinah, goščavah, skalnih razpokah, po oboklinah in vodnjakih, Hebrejci pa so šli čez Jordan v pokrajino Gad in Gileád.
Savel je bil še v Gilgálu in vse ljudstvo, ki je šlo za njim, je trepetalo. Čakal je sedem dni do določenega časa, ki ga je postavil Samuel. Toda Samuel ni prišel v Gilgál, ljudstvo pa je začelo odhajati od njega. Tedaj je Savel rekel: »Prinesite mi žgalno in mirovne daritve!« In daroval je žgalno daritev. 10 Komaj je končal darovanje žgalne daritve, glej, je prišel Samuel. Savel mu je šel naproti, da bi ga blagoslovil. 11 Samuel pa je rekel: »Kaj si storil!« Savel je rekel: »Ker sem videl, da je ljudstvo začelo odhajati od mene in ti nisi prišel na določeni dan, Filistejci pa so se zbrali pri Mihmásu, 12 sem rekel: ›Zdaj bodo prišli Filistejci nadme v Gilgál, pa nisem omilil GOSPODOVEGA obličja,‹ in sem se prisilil in daroval žgalno daritev.« 13 Samuel pa je rekel Savlu: »Nespametno si ravnal, da nisi ohranil zapovedi GOSPODA, svojega Boga, ki ti jo je bil zapovedal. Kajti zdaj bi GOSPOD za vedno potrdil tvoje kraljestvo nad Izraelom. 14 Zdaj pa tvoje kraljestvo ne bo obstalo. GOSPOD si je poiskal moža po svojem srcu in tega je GOSPOD postavil za kneza čez svoje ljudstvo, ker nisi izpolnil, kar ti je GOSPOD zapovedal.« 15 In Samuel se je vzdignil ter odšel iz Gilgála v Gibeát Benjamin.
Savel je pregledal ljudstvo, ki se je znašlo pri njem: okrog šeststo mož. 16 Savel, njegov sin Jonatan in ljudstvo, ki se je znašlo pri njima, so bivali v Geba Benjaminu, Filistejci pa so taborili v Mihmásu. 17 Iz filistejskega tabora je izšlo uničevalno krdelo v treh oddelkih; en oddelek je krenil na pot proti Ofri, proti pokrajini Šuál, 18 drugi oddelek je krenil na pot proti Bet Horónu, tretji oddelek je krenil na pot proti pokrajini, ki gleda na dolino Ceboím proti puščavi.
19 V vsej Izraelovi deželi pa ni bilo najti kovača, kajti Filistejci so rekli: »Da si Hebrejci ne narede mečev ali sulic!« 20 Tako je ves Izrael hodil k Filistejcem, če si je kdo hotel nabrusiti svoj lemež, motiko, sekiro ali plug. 21 Brušenje lemežev in motik je bilo dve tretjini šekla, ena tretjina šekla pa je bila za sekire in nasaditev ostna. 22 In zgodilo se je na dan boja, da se v roki nikogar od ljudstva, ki je bilo s Savlom in Jonatanom, nista našla ne meč ne sulica. Našla sta se le pri Savlu in njegovem sinu Jonatanu.
23 Filistejska posadka se je pomaknila do soteske pri Mihmásu.

Psalmi 58

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 58 (57)
Obsodba krivičnih sodnikov
58 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju, Ne uničuj. Davidov miktám.
Ali res govorite prav, mogočniki,
sodite iskreno človeške sinove?
Ne, v srcu počenjate izprijene reči,
v deželi vaše roke pripravljajo pot nasilju.

Krivičniki se odtujujejo vse od materinega naročja,
od materinega telesa sem se motijo, kateri lažnivo govorijo.
Strup imajo, ki je podoben kačjemu strupu,
so kakor gluh gad, ki si maši ušesa,
ki ne posluša glasu rotilcev,
izkušenega čarovnika čarovnikov.

O Bog, polomi jim zobe v ustih,
zdrobi kočnike mladim levom, o GOSPOD!
Izginejo naj kakor voda, ki odteka,
naj nameri svoje puščice, ki so kakor odrezane.
Kakor polž, ki gre v raztopino,
splavljeni zarodek, ki nikoli ne vidi sonca.
10 Preden vaši lonci začutijo ogenj trnja,
naj ga Bog pomete, sveže ali žareče.

11 Pravični naj se veseli, saj je gledal maščevanje,
noge naj si umiva v krvi krivičnega.
12 In človek bo dejal: »Zares, je sad za pravičnega,
zares, je Bog, ki sodi na zemlji.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.703.858, danes: 22.172
Čas izvajanja programa: 0.07s