Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Apocalipsi 22

Apocalipsi :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

22
L'àngel em va mostrar també el riu de l'aigua de la vida, transparent com el cristall, que naixia del tron de Déu i de l'Anyell. Al mig de la plaça de la ciutat, amb el riu a banda i banda, hi ha l'arbre de la vida, que fa fruit dotze vegades; cada mes dóna el seu fruit, i les seves fulles serveixen per a guarir tots els pobles. A la ciutat no hi haurà res de maleït. Hi tindran el seu tron Déu i l'Anyell. Els seus servents l'adoraran, el veuran cara a cara i portaran el nom d'ell escrit al front. No hi haurà més nit, no caldrà la llum dels gresols ni la del sol: el Senyor Déu els il·luminarà, i regnaran pels segles dels segles.
Epíleg (22,6-21)
Després l'àngel em va dir:
--Les paraules que has sentit són veritat i dignes de tota confiança. El Senyor Déu, que inspira els profetes, ha enviat el seu àngel per fer conèixer als seus servents allò que aviat s'ha de complir. «Vinc de seguida.» Feliços els qui fan cas de la profecia escrita en aquest llibre!
Jo, Joan, sóc el qui vaig sentir i veure aquestes coses. Després de sentir-les i veure-les, em vaig prosternar als peus de l'àngel que me les havia mostrades, amb la intenció d'adorar-lo. Però ell em digué:
--No ho facis pas! Jo no sóc més que un servent de Déu, com tu i com els teus germans els profetes, i com tots els qui fan cas de la profecia escrita en aquest llibre. A Déu, has d'adorar.
10 L'àngel em digué encara:
--No guardis en secret les profecies d'aquest llibre, perquè l'hora s'acosta. 11 Que el malvat continuï fent el mal i que l'impur continuï en la impuresa, però que l'home bo no deixi de fer el bé i que l'home sant continuï santificant-se.
12 «Vinc de seguida, i m'acompanya la meva recompensa, per pagar a cadascú segons les seves obres. 13 Jo sóc l'Alfa i l'Omega, el primer i el darrer, el principi i la fi.
14 »Feliços els qui renten els seus vestits per poder tenir accés a l'arbre de la vida i poder entrar a la ciutat per les seves portes! 15 Fora els gossos, els malèfics, els immorals, els homicides, els idòlatres i tots els qui estimen o fabriquen falsedats!
16 »Jo, Jesús, he enviat el meu àngel perquè doni testimoni davant vostre de tot el que es refereix a les esglésies. Jo sóc el rebrot del llinatge de David, l'estel resplendent del matí.»
17 L'Esperit i l'esposa diuen: «Vine!»
Els qui escolten, que diguin: «Vine!»
Qui tingui set, que vingui. Qui vulgui, que prengui aigua de la vida sense pagar res.
Conclusió
18 Adverteixo solemnement a tots els qui escoltin la profecia d'aquest llibre que, si algú hi posa res més, Déu posarà damunt d'ell les plagues escrites en aquest llibre, 19 i si algú en treu cap paraula, Déu li traurà la seva part de l'arbre de la vida i de la ciutat santa que aquest llibre ha descrit.
20 El qui dóna testimoni de tot això, diu: «Sí, vinc de seguida.»
Amén! Vine, Senyor Jesús!
21 Que la gràcia de Jesús, el Senyor, sigui amb tothom.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 7/4/2020