Societat Bíblica de Catalunya

BIBLIJA.netBIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet

LLISTA D'ABREVIATURES DE LLIBRES

La següent taula conté els noms dels llibres de la Bíblia i les abreviatures més comuns.

Pot escriure aquestes abreviatures sense espais o en minúscules.

Aquesta llista conté sols les abreviatures més comuns en les Bíblies en català. Si desitja una llista amb totes les abreviatures que reconeix el programa, faci click aquí.

Llibres acceptats en el Canon per totes les tradicions eclesials:
Antic Testament
Gènesi Gn  
Èxode Ex  
Levític Lv  
Nombres Nm  
Deuteronomi Dt  
Josuè Jos  
Jutges Jt  
Rut Rt  
1 Samuel 1 Sa  
2 Samuel 2 Sa  
1 Reis 1 Re  
2 Reis 2 Re  
1 Cròniques 1 Cr  
2 Cròniques 2 Cr  
Esdres Esd  
Nehemies Ne  
Ester Est  
Job Jb  
Salms Sl  
Proverbis Pr  
Cohèlet Coh  
Càntic Ct  
Isaïes Is  
Jeremies Jr  
Lamentacions Lm  
Ezequiel Ez  
Daniel Dn  
Osees Os  
Joel Jl  
Amós Am  
Abdies Ab  
Jonàs Jon  
Miquees Mi  
Nahum Na  
Habacuc Ha  
Sofonies So  
Ageu Ag  
Zacaries Za  
Malaquies Ml  
Nou Testament
Mateu Mt  
Marc Mc  
Lluc Lc  
Joan Jn  
Fets Apòstols Ac  
Romans Rm  
1 Corintis 1 Co  
2 Corintis 2 Co  
Gàlates Ga  
Efesis Ef  
Filipencs Fl  
Colossencs Col  
1 Tessalonicencs 1 Te  
2 Tessalonicencs 2 Te  
1 Timoteu 1 Tm  
2 Timoteu 2 Tm  
Titus Tt  
Filèmon Flm  
Hebreus He  
Jaume Jm  
1 Pere 1 Pe  
2 Pere 2 Pe  
1 Joan 1 Jn  
2 Joan 2 Jn  
3 Joan 3 Jn  
Judes Jud  
Apocalipsi Ap  
Llibres que tenen diferent valor per les diferents tradicions eclesials; per tant, se les anomena de diferent manera, segons el llibre del que es tracti i segons la tradició eclesial: Canònics, Deuterocanònics o Apòcrifs.
Ester (grec) Estgr  
Judit Jdt  
Tobit Tb  
1 Macabeus 1 Ma  
2 Macabeus 2 Ma  
Saviesa Sv  
Siràcida Sir  
Baruc Ba  
Carta de Jeremies EpJr  
Daniel grec Dngr  
Pregària d'Azaries i el Càntic dels Tres Joves Dngr 3  
Susanna Dngr 13  
Bel i el drac Dngr 14  
Pregària de Manassès Man  
3 Esdres 3 Esr  
4 Esdres 4 Esr  
Salm 151 Sl 151  
Carta als de Laodicea Lao Laod
Salteri "Iuxta Hebraeos" SIH  

En algunes edicions "Esther (grec)" es limita a les "Addicions a Esther" (sols els capítols addicionals).
En algunes edicions la "Pregària d'Azaries i el Càntic dels tres joves" inclou totes les "Addicions a Daniel" (“Susanna” i “Bel i el drac” també).